Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Midden-Holland

Regeling plaatsvervanging Omgevingsdienst Midden-Holland 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Midden-Holland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling plaatsvervanging Omgevingsdienst Midden-Holland 2024
CiteertitelRegeling plaatsvervanging Omgevingsdienst Midden-Holland 2024
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-202401-01-2025Regeling plaatsvervanging Omgevingsdienst Midden-Holland 2024

09-04-2024

bgr-2024-594

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling plaatsvervanging Omgevingsdienst Midden-Holland 2024

 

De directeur van de Omgevingsdienst Midden-Holland,

Gelet op:

 

- Artikel 26 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland;

- artikel 3 van de Organisatieverordening Omgevingsdienst Midden-Holland;

- het Ondermandaatbesluit en bevoegdhedenlijst ODMH 2024;

- het Mandaat- en volmachtbesluit personeel en organisatie Omgevingsdienst Midden- Holland 2020

 

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de Regeling plaatsvervanging Omgevingsdienst Midden-Holland 2024

 

 

Artikel 1 Plaatsvervanging directeur

 • 1.

  Plaatsvervanging van de directeur treedt op in geval van kortdurende afwezigheid van de directeur als gevolg van verlof, ziekte dan wel onvoorziene omstandigheden.

 • 2.

  De directeur wordt bij zijn afwezigheid vervangen door de plaatsvervangend directeur. Indien ook deze afwezig is, treedt het afdelingshoofd Bedrijven op als plaatsvervangend directeur (2e plaatsvervanger). Als opvolgend plaatsvervangers zijn aangewezen het afdelingshoofd Expertise (3e plaatsvervanger), het afdelingshoofd Bouw- en woningtoezicht (4e plaatsvervanger) en het afdelingshoofd Bedrijfsvoering (5e plaatsvervanger).

 • 3.

  Plaatsvervanging geldt voor alle taken en bevoegdheden van de directeur die nodig zijn in het kader van het dagelijks functioneren van de dienst. De directeur kan nadere instructies geven.

 

 

Artikel 2 Instructies plaatsvervanging directeur

 • 1.

  De plaatsvervanger is zoveel mogelijk aanwezig.

 • 2.

  Indien de plaatsvervanger een bevoegdheid van de directeur uitoefent, wordt de ondertekening voorzien van de woorden “plaatsvervangend (of Plv.) directeur” onder de eigen naam.

   

Artikel 3 Plaatsvervanging controller

Ingeval het afdelingshoofd Bedrijfsvoering, tevens controller, optreedt als plaatsvervangend directeur, of als de controller afwezig is als gevolg van ziekte of onvoorziene omstandigheden, treedt als plaatsvervangend controller op de coördinator Financiën. Indien ook deze afwezig is, treedt de adviseur financiën op als plaatsvervangend controller.

 

Artikel 4 Overige bepalingen

 • 1.

  Voor het plaatsvervangerschap wordt geen financiële vergoeding toegekend.

 • 2.

  Indien plaatsvervanging van de directeur langer duurt dan twee maanden besluit het dagelijks bestuur over waarneming.

 • 3.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, besluit het dagelijks bestuur.

 • 4.

  Deze Regeling wordt bekendgemaakt in het Blad Gemeenschappelijke regelingen.

 • 5.

  Deze Regeling treedt per direct in werking en geldt tot 1 januari 2025.

 

 

 

Gouda, 9 april 2024,

 

 

 

H.W. Spruit

Plaatsvervangend directeur Omgevingsdienst Midden-Holland