Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hillegom

Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Hillegom 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHillegom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Hillegom 2024
CiteertitelSubsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Hillegom 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Hillegom 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-202431-12-2026nieuwe regeling

26-03-2024

gmb-2024-161925

Z-23-328080

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Hillegom 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Hillegom 2017;

 

besluit de Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Hillegom 2024 vast te stellen.

Artikel 1 Definities

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • -

  Aanvrager: een natuurlijk persoon die eigenaar-bewoner is van een woning die in aanmerking komt voor de Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Hillegom 2024.

 • -

  Advies aan huis: activiteit waarbij een onafhankelijk adviseur een woningopname doet inclusief een voorstel voor de best passende isolatiemaatregelen en -materialen. De adviseur offreert vervolgens direct namens deelnemende bedrijven;

 • -

  Arbeidskosten: kosten die verband houden met het verrichten van arbeid voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal en de benodigde constructie door een installateur.

 • -

  ASV: Algemene subsidieverordening Hillegom 2017;

 • -

  Bestaande eigen woning: een voor permanente bewoning bestemd gebouw, welke aan de eigenaar is opgeleverd op het moment van of voorafgaand aan de indiening van de aanvraag voor de subsidie Lokale Aanpak Isolatie;

 • -

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom;

 • -

  Eigenaar-bewoner: een natuurlijk persoon die het volledige eigendomsrecht (waaronder begrepen erfpachtrecht) van de woning bezit en aldaar zijn hoofdverblijf heeft en op het betreffende adres staat ingeschreven in de Basisregistratie personen.

 • -

  Isolatiemaatregelen: isolatiemaatregelen ten behoeve van het reduceren van aardgasverbruik van de woning, die voldoen aan de voorwaarden van de SpUk Lokale Aanpak Isolatie. De isolatiemaatregelen moeten aantoonbaar gebouwgebonden en fysiek zijn aangebracht in de woning van de eigenaar-bewoner waarvoor de subsidie is aangevraagd;

 • -

  Materiaalkosten: kosten voor nieuw materiaal en de benodigde constructie;

 • -

  Rc-waarde: isolatiewaarde, warmteweerstand van dichte constructies uitgedrukt in m²K/W;

 • -

  Rd-waarde: de isolatiewaarde van een bepaald materiaal van een bepaalde dikte uitgedrukt in m²K/W;

 • -

  Slecht geïsoleerde woning: een woning met een energielabelklasse D, E, F, G of een met die labelklassen vergelijkbare energetische staat, waaronder wordt verstaan een woning waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn:

  • a.

   de vloer en de bodem;

  • b.

   de gevel, waaronder de spouwmuur;

  • c.

   het dak en de zoldervloer en vlieringvloer;

  • d.

   de ramen (glas);

 • -

  Slecht geïsoleerd bouwdeel: bouwdelen zijn slecht geïsoleerd wanneer ze niet voldoen aan de huidige isolatie-eisen. Voor de verschillende bouwdelen geldt de volgende indicatie als slecht geïsoleerd conform de SpUk Lokale Aanpak Isolatie:

  • a.

   Dak

   • i.

    Hellend / plat dak: geen, slechte en matige isolatie (minder dan 9cm isolatiemateriaal aanwezig / Rc ≤ 2,0)

   • ii.

    Zolder-/vlieringvloerisolatie: geen zolder-/vlieringvloerisolatie aanwezig, als alternatief voor dakisolatie. Alleen toe te passen bij een onverwarmde zolder en gesloten vlieringluik of gesloten toegangsdeur. (Rc ≤ 2,0)

  • b.

   Gevel: geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig (Rc ≤ 1,1)

  • c.

   Vloer-/bodemisolatie: geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig, aanpakken bij matige vloerisolatie niet perse noodzakelijk (minder dan 5 cm isolatiemateriaal aanwezig, Rc ≤ 1,3)

  • d.

   Ramen (Glas): enkel glas, oud dubbelglas en HR glas (Ug-waarde ≥ 1,6);

 • -

  SpUk Lokale Aanpak Isolatie: Specifieke Uitkering (SpUk) vanuit het Nationaal Isolatie Programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor gemeenten. Deze regeling is beschikbaar voor het financieren van lokale isolatieprogramma’s van gemeenten, en bedoeld voor het verbeteren van slecht geïsoleerde woningen van eigenaren die moeite hebben hun woning te verduurzamen;

 • -

  Subsidieregeling: de Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Hillegom 2024;

 • -

  Ug-waarde: warmtegeleiding van glas, uitgedrukt in W/m2K;

 • -

  Uitvoerende organisatie: Regionaal Energieloket zal gemandateerd door het college de subsidieaanvragen verzorgen binnen de beschreven routes in Artikel 8 van deze subsidieregeling en subsidie verstrekken als er aan alle voorwaarden voor de Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Hillegom is voldaan;

 • -

  WOZ-waarde: de waarde van de woning op 1 januari 2022 zoals geregistreerd in de gemeentelijke administratie.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 6 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Doel

Het doel van de subsidieregeling is om eigenaar-bewoners met een slecht geïsoleerde woning en een WOZ-waarde onder de NHG-grens te helpen isoleren conform de voorwaarden van de SpUk Lokale Aanpak Isolatie.

Artikel 4 Subsidieplafond en verdeling

 • 1.

  Het subsidieplafond van de subsidieregeling is vastgesteld op € 432.000.

 • 2.

  Aanvragen zullen door het college gehonoreerd worden in volgorde van de datum van ontvangst van de aanvraag bij de uitvoerende organisatie totdat het subsidieplafond voor de subsidieregeling is bereikt.

Artikel 5 Doelgroep subsidieregeling

De subsidie kan worden aangevraagd door eigenaar-bewoners van een bestaande eigen woning die voldoet aan de volgende voorwaarden conform de voorwaarden van de SpUk Lokale Aanpak Isolatie:

 • a)

  De bestaande eigen woning heeft een WOZ-waarde onder de € 429.300 (zijnde de Nationale Hypotheek Garantiewaarde met energiebesparende voorzieningen) gemeten op 1-1-2022;

 • b)

  De bestaande eigen woning of het woningdeel is slecht geïsoleerd zoals bedoeld in artikel 1;

 • c)

  De bestaande eigen woning ligt binnen de grenzen van de gemeente Hillegom.

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten

Het college verstrekt subsidie als bijdrage in de kosten voor in ieder geval de volgende uitgevoerde isolatiemaatregelen (deze activiteiten worden verder gespecificeerd in artikel 7):

 • 1.

  Spouwmuurisolatie mits natuurinclusief

 • 2.

  gevelisolatie

 • 3.

  vloerisolatie

 • 4.

  bodemisolatie

 • 5.

  dakisolatie (binnenzijde dakisolatie met dicht dakbeschot)

 • 6.

  zolder-/vlieringvloerisolatie

 • 7.

  glas en kozijnpanelen

Artikel 7 Voorwaarden subsidiabele activiteiten

 • 1.

  De subsidiabele activiteiten zoals gedefinieerd in artikel 6 dienen te voldoen aan de volgende minimale isolatiewaarden en oppervlaktes om in aanmerking te komen voor een subsidie-uitkering. Deze voorwaarden zijn in lijn met de nationale Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE):

  • a.

   spouwmuurisolatie dient een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 1,1 (m2K/W) te hebben en een oppervlakte van minimaal 10m2 te bedragen;

  • b.

   gevelisolatie dient een isolatiewaarde met Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) te hebben en een oppervlakte van minimaal 10m2 te bedragen;

  • c.

   vloerisolatie dient een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) te hebben en een oppervlakte van minimaal 20m2 te bedragen;

  • d.

   bodemisolatie dient een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) te hebben en een oppervlakte van minimaal 20m2 te bedragen;

  • e.

   dakisolatie dient een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) te hebben en een oppervlakte van minimaal 20m2 te bedragen;

  • f.

   zolder/vliering-isolatie dient een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) te hebben en een oppervlakte van minimaal 20m2 te bedragen;

  • g.

   glas en/of kozijnpanelen dienen een isolatiewaarde met een U-waarde ≤ 1,2 W/m2K te hebben (HR++) of een isolatiewaarde met een U-waarde van ≤ 0,7 W/m2K (HR+++) en een oppervlakte van minimaal 8m2 te bedragen (eventueel in combinatie met isolerende deuren);

  • h.

   isolerende deuren dienen een isolatiewaarde met een U-waarde ≤ 1,5 (W/m2K/) te hebben en een oppervlakte van minimaal 8 m2 te bedragen in combinatie met glas en/of kozijnpanelen;

 • 2.

  De subsidiabele activiteiten zoals gedefinieerd in artikel 6 zijn alleen subsidiabel als de isolatiemaatregel wordt aangebracht op een slecht geïsoleerd bouwdeel van de woning.

 • 3.

  Per woning kan er één keer subsidie worden aangevraagd op basis van deze subsidieregeling.

 • 4.

  Materiaalkosten en arbeidskosten voor het aanbrengen van de isolerende maatregelen komen voor subsidie in aanmerking, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.

 • 5.

  Met betrekking tot materiaalkosten komen alleen nieuwe, ongebruikte materialen die voor energiebesparing worden aangebracht voor subsidie in aanmerking (geen tweedehands materiaal, constructiemateriaal of materialen voor de afwerking).

Artikel 8 Subsidieaanvraagroutes voor de doelgroep

 • 1.

  Het college kan een eenmalige subsidie verlenen voor het treffen van de zoals in artikel 6 en 7 beschreven gebouwgebonden isolatiemaatregelen. Een subsidieaanvraag, -verlening en -uitkering kunnen via de volgende routes verlopen (zie de toelichting voor meer informatie over de drie routes):

  • a.

   Collectieve inkoopactie met advies

  • b.

   Collectieve inkoopactie zonder advies

  • c.

   Eigen aanvraag indienen middels declaratieformulier

 • 2.

  Voor eigenaar-bewoners die voldoen aan de voorwaarden beschreven in artikel 5 en middels openbare data bekend zijn bij de gemeente, specificeert gemeente Hillegom per adres het beschikbare subsidiebedrag in een adressenlijst. Vervolgens worden één of meerdere routes zoals beschreven in artikel 8 lid 1 opengesteld voor de desbetreffende eigenaar-bewoners;

 • 3.

  Eigenaar-bewoners die voldoen aan de voorwaarden beschreven in artikel 5 maar niet bekend zijn bij gemeente Hillegom, kunnen contact opnemen met de gemeente, waarna het college na toetsing kan besluiten de eigenaar-bewoners toegang te geven tot (een deel van) de subsidieaanvraagroutes beschreven in artikel 8 lid 1.

Artikel 9 Hoogte van de subsidie

Voor aanvragen via de routes zoals bedoeld in artikel 8 geldt voor de subsidie het volgende voor isolatiemaatregelen zoals beschreven in artikel 6 en 7:

 • 1.

  Indien er één isolatiemaatregel wordt uitgevoerd, bedraagt de hoogte van de subsidie maximaal 85% van de kosten van de isolatiemaatregel.

 • 2.

  Indien er twee of meer isolatiemaatregelen worden uitgevoerd, bedraagt de hoogte van de subsidie maximaal 70% van de kosten van de isolatiemaatregelen.

 • 3.

  De subsidie bedraagt maximaal € 1.500,- inclusief BTW per woning.

Artikel 10 Subsidievaststelling & -verlening

 • 1.

  Om deel te kunnen nemen aan de Lokale Aanpak Isolatie ontvangt de doelgroep die in beeld is bij de gemeente een brief met toelichting hoe er gebruik kan worden gemaakt van de subsidieregeling.

 • 2.

  Wanneer een inwoner geen brief ontvangt en wel tot de doelgroep behoort zoals beschreven in artikel 5, kan deze een (online en fysiek) beschikbaar gesteld deelnameformulier invullen.

 • 3.

  Een aanvraag voor een subsidie wordt bij de uitvoerende organisatie ingediend middels één van de aanvraagroutes vastgesteld in artikel 8 lid 1;

 • 4.

  Eigenaar-bewoners dienen per aanvraagroute zoals beschreven in artikel 8 de volgende gegevens middels het hiervoor (online of fysiek) beschikbaar gestelde aanvraagformulier aan te leveren bij de uitvoerende organisatie:

  • a.

   Voor het aanvragen van subsidie middels de routes collectieve inkoopactie met advies en collectieve inkoopactie zonder advies, aangeduid in artikel 8, lid 1a en 1b, leveren bewoners ten minste de volgende gegevens aan:

   • i.

    Naam

   • ii.

    Adresgegevens

   • iii.

    Gegevens over de woning

   • iv.

    Contactgegevens

  • b.

   Voor het aanvragen van subsidie middels de declaratieroute aangeduid in artikel 8, lid 1c leveren bewoners na uitvoering van de isolatiemaatregel, ten minste de volgende gegevens aan:

   • i.

    Naam

   • ii.

    Adresgegevens

   • iii.

    Contactgegevens

   • iv.

    Gegevens over de woning

   • v.

    IBAN en tenaamstelling waar het subsidiebedrag naar kan worden overgemaakt

   • vi.

    Foto’s van de te isoleren bouwdelen van de woning voor en ná uitvoering van de isolatiemaatregel(en)

   • vii.

    Betaalbewijs

   • viii.

    Offerte van de aannemer waaruit de uit te voeren maatregelen, de kosten, de isolatiewaarden inclusief U/Rd-waarde en netto oppervlakte van de isolatiemaatregelen in m2 zijn af te lezen, voldoend aan de door Rijk gestelde eisen.

   • ix.

    Facturen voor de uitgevoerde subsidiabele activiteiten, waarop het deel van de kosten die subsidiabel zijn voldoende duidelijk uitgesplitst en aangemerkt zijn, inclusief meldcode product, aantal vierkante meters van toegepaste isolatiemaatregel en datum van uitvoering.

 • 5.

  Aanvragen kunnen tot 31 oktober 2026 worden ingediend.

Artikel 11 Afhandelen aanvraag

Wanneer de aanvraag binnenkomt, wordt de volgende afhandeling gehanteerd:

 • 1.

  De uitvoerende organisatie bevestigt de ontvangst van de aanvraag schriftelijk binnen 2 weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die de uitvoerende organisatie voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt de uitvoerende organisatie de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van 4 weken te completeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, kan de uitvoerende organisatie de aanvraag niet ontvankelijk verklaren.

 • 4.

  De uitvoerend organisatie handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Bij de routes collectieve inkoopactie met advies en collectieve inkoopactie zonder advies neemt de uitvoerende organisatie binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing over het verlenen van de subsidie en deelt die middels een beschikking mee aan de aanvrager.

 • 6.

  Bij de routes collectieve inkoopactie met advies en collectieve inkoopactie zonder advies volgt de beschikking tot subsidievaststelling na gereedmelding – door zowel het erkend isolatiebedrijf als aanvragen – en facturatie van de uitgevoerde werkzaamheden.

 • 7.

  Bij de routes collectieve inkoopactie met advies en collectieve inkoopactie zonder advies vindt de betaling van het subsidiebedrag plaats binnen 4 weken na de subsidievaststelling, waarbij het bedrag rechtstreeks wordt uitbetaald aan het erkende isolatiebedrijf dat de maatregel heeft uitgevoerd.

 • 8.

  Wanneer er bij routes collectieve inkoopactie met advies en collectieve inkoopactie zonder advies na subsidieverreking sprake is van een restfactuur, ontvangt de aanvrager deze van het erkende isolatiebedrijf.

 • 9.

  Een aanvraag middels de routes collectieve inkoopactie met advies en collectieve inkoopactie zonder advies kan enkel vooraf, voordat de isolatiemaatregelen worden gerealiseerd, worden ingediend.

 • 10.

  Een aanvragen middels de route declaratieformulier kan enkel achteraf, nadat de isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd, worden ingediend.

 • 11.

  Bij de route declaratieformulier neemt de uitvoerende organisatie binnen 4 weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing over het verlenen en vaststellen van de subsidie en deelt die middels een beschikking mee aan de aanvrager.

 • 12.

  Bij route declaratieformulier wordt het op grond van artikel 9 vastgestelde subsidiebedrag binnen vier weken na de datum van de subsidievaststelling uitbetaald op het rekeningnummer zoals opgegeven op het aanvraagformulier.

 • 13.

  Bij route declaratieformulier geldt dat een aanvraag kan worden ingediend voor isolatiemaatregelen die op of na 1 januari 2023 zijn uitgevoerd.

 • 14.

  Door het college en de uitvoerende organisatie kunnen steekproefsgewijze controles worden uitgevoerd op uitvoering en rechtmatige besteding van de subsidie.

 • 15.

  Het college kan aan de subsidieverlening dan wel -vaststelling nadere voorschriften en verplichtingen verbinden.

Artikel 12 Weigeringsgronden

In aanvulling op de in artikel 8 van de ASV genoemde weigeringsgronden, kan de subsidieverlening voor de subsidiabele activiteiten in deze regeling, worden geweigerd als:

 • 1.

  voor de isolatiemaatregelen al subsidie is verstrekt op grond van de Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Hillegom 2024;

 • 2.

  de isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd voor 1 januari 2023;

 • 3.

  de kosten voor de uitvoering van de voorzieningen waarvoor een subsidieaanvraag wordt gedaan naar het oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het beoogde resultaat;

 • 4.

  de subsidieaanvraag de maximale subsidiehoogte overschrijdt;

 • 5.

  de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd niet bijdragen aan de realisatie van het doel van de regeling;

 • 6.

  de subsidie hoger is dan de werkelijk gemaakte kosten na aftrek van andere aangevraagde of verleende subsidies voor dezelfde subsidiabele activiteiten;

 • 7.

  de maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd een nieuw element aan de woning toevoegt en niet dient ter vervanging van een verouderd element;

 • 8.

  de maatregel zonder bijzondere inspanning terug te draaien is;

 • 9.

  de aanvrager niet behoort tot de doelgroep;

 • 10.

  het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een of meerdere artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Toepassingen van deze hardheidsclausule worden gemotiveerd in de besluiten.

Artikel 14 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Hillegom 2024.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en vervalt op 31 december 2026, met dien verstande dat ze van toepassing blijft op subsidies die op basis van deze regeling zijn verleend.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 26 maart 2024.

Gemeentesecretaris

M. Witkamp

Burgemeester

A. van Erk

Toelichting op Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Hillegom 2024

Eisen en voorwaarden voor het doel en de doelgroep van de Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie Hillegom 2024 zijn gebaseerd op de eisen en voorwaarden zoals die te vinden zijn op de webpagina Specifieke Uitkering (SpUk) Lokale Aanpak Isolatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Voor het aanvragen van de subsidie Lokale Aanpak Isolatie Hillegom kan de aanvrager kiezen uit drie verschillende routes, zoals genoemd in artikel 8 van de Subsidieregeling, namelijk; de collectieve inkoopactie met advies, de collectieve inkoopactie zonder advies, en het declaratieformulier. Hieronder volgt een uitleg van de verschillende routes.

 

 • 1.

  Collectieve inkoopactie met advies

  REL organiseert een collectieve inkoopactie. Dit houdt in dat er afspraken worden gemaakt met erkende isolatiebedrijven waardoor de inwoner een aanbod krijgt met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Per isolatiemaatregel is er een erkend isolatiebedrijf aangewezen dat een maatregel aanbiedt tegen een gunstige prijs.

   

  Een aanvrager kan gebruik maken van een adviseur aan huis van de uitvoerende organisatie, Regionaal Energieloket (REL). Deze adviseur is onafhankelijk, maakt een woningopname en geeft advies over welke bouwdelen het beste kunnen worden geïsoleerd en met welke materialen. Ook kan gebruik worden gemaakt van financieel advies. Bij aanmelding voor deze route geeft de aanvrager aan of hij/zij gebruik wil maken van de subsidie. Na afloop van het huisbezoek ontvangt de aanvrager een offerte voor het isoleren van één of meer bouwdelen, passend bij wat de adviseur met de aanvrager besproken heeft tijdens het huisbezoek. De offerte is afkomstig van een erkend isolatiebedrijf dat geselecteerd is voor deze actie. Op deze offerte is het subsidiebedrag Lokale Aanpak Isolatie al in mindering gebracht.

   

  Wanneer de isolatiemaatregelen naar tevredenheid van de aanvrager zijn uitgevoerd, wordt de subsidie rechtstreeks aan het erkende isolatiebedrijf plaats. Ingeval de aanvrager niet tevreden is, krijgt het isolatiebedrijf de kans om de maatregel alsnog naar tevredenheid te completeren, zonder hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

   

  Een eventueel restbedrag dat niet door de subsidie gedekt is, factureert het isolatiebedrijf aan de aanvrager.

 

 • 2.

  Collectieve inkoopactie zonder advies

  REL organiseert een collectieve inkoopactie. Dit houdt in dat er afspraken worden gemaakt met erkende isolatiebedrijven waardoor de inwoner een aanbod krijgt met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Per isolatiemaatregel is er een erkend isolatiebedrijf aangewezen dat een maatregel aanbiedt tegen een gunstige prijs.

   

  Wanneer de aanvrager middels de route collectieve inkoopactie gebruik wil maken van de subsidie, kan de aanvrager een aanvraag doen middels het hiervoor beschikbaar gestelde aanvraagformulier. Na aanvraag ontvangt de aanvrager een offerte van het erkende isolatiebedrijf. Op deze offerte is het subsidiebedrag Lokale Aanpak Isolatie al in mindering gebracht.

   

  Wanneer de isolatiemaatregelen naar tevredenheid van de aanvrager zijn uitgevoerd, wordt de subsidie rechtstreeks aan het erkende isolatiebedrijf plaats. Ingeval de aanvrager niet tevreden is, krijgt het isolatiebedrijf de kans om de maatregel alsnog naar tevredenheid te completeren, zonder hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

   

  Een eventueel restbedrag dat niet door de subsidie gedekt is, factureert het isolatiebedrijf aan de aanvrager.

 

 • 3.

  Declaratieformulier

  Wanneer een aanvrager zelf een erkend isolatiebedrijf wil inzetten voor het uitvoeren van de maatregelen en gebruik wil maken van de Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie conform de maatregelen binnen deze regeling, kan er gebruik worden gemaakt van het declaratieformulier. Dit kan dus alleen indien de isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd door een erkend isolatiebedrijf, niet voor doe-het-zelfmaatregelen. De aanvrager kan de subsidie aanvragen voor maatregelen die op of na 1 januari 2023 zijn uitgevoerd. Deze datum is in de SpUk Lokale Aanpak Isolatie vastgelegd als startdatum. Gemeente Hillegom heeft deze datum overgenomen zodat inwoners die maatregelen hebben laten uitvoeren vóór bekendmaking van de subsidieregeling en tot de doelgroep behoren ook gebruik kunnen maken van de subsidie.

   

  Voor de subsidiehoogte zoals beschreven in Artikel 9 van de Subsidieregeling is gekozen voor subsidiepercentages van 85% en 70%, zodat de subsidie Lokale Aanpak Isolatie complementair is aan de landelijke ISDE-subsidie. In de ISDE-subsidie wordt weliswaar gewerkt met vaste bedragen per vierkante meter isolatiemaatregel, maar daarbij is de doelstelling dat de subsidie bij één maatregel ongeveer 15% van de totale kosten dekt en bij twee maatregelen ongeveer 30%.

   

  Daarbij houdt REL in de gaten dat het totale subsidiebedrag van de twee subsidieregelingen niet boven de 100% van de kosten uit komt, om te voorkomen dat een aanvraag moet worden afgewezen.

   

  De subsidie bedraagt maximaal € 1.500,- inclusief BTW per woning. Een ander deel van de SpUk-gelden wordt besteed aan kosten van de uitvoering door REL en communicatiemiddelen om de subsidieregeling te promoten.

   

  In Artikel 10 is aangegeven dat aanvragen tot 31 oktober 2026 kunnen worden ingediend. Deze datum is gekozen om te zorgen dat er nog voldoende tijd is voor de uitvoering van de isolatiemaatregel in het geval van deelname aan de inkoopactie (met of zonder advies) en voor het controleren van de bewijsgegevens in het geval van een aanvraag middels het declaratieformulier. De subsidieregeling loopt tot 31 december 2026, dus de laatst mogelijke datum voor het uitbetalen van de subsidie is 31 december 2026.