Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pijnacker-Nootdorp

Lokaal maatwerk Pijnacker-Nootdorp 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePijnacker-Nootdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLokaal maatwerk Pijnacker-Nootdorp 2024
CiteertitelLokaal Maatwerk Pijnacker-Nootdorp 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Lokaal Maatwerk Pijnacker-Nootdorp 2024.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingsverordening Pijnacker-Nootdorp 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-2024nieuwe regeling

12-03-2024

gmb-2024-160366

1492498/1345018

Tekst van de regeling

Intitulé

Lokaal maatwerk Pijnacker-Nootdorp 2024

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

gezien het advies van d.d. 12 maart 2024;

gelet op artikel 3:8 van de Huisvestingsverordening Pijnacker-Nootdorp 2023;

 

besluit:

vast te stellen het lokaal maatwerk Pijnacker-Nootdorp 2024:

 

Geautomatiseerd

Dit zijn regels die automatisch meegenomen worden bij het bepalen van een kandidatenlijst op Woonnet-Haaglanden.

 

 • 1.

  Voorrang voor lokale doorstromers van 65+ uit een niet-toegankelijke1 corporatiewoning als ze reageren op een toegankelijke2 corporatiewoning

 • 2.

  Voorrang voor lokale jongeren t/m 27 jaar als ze reageren op een woning gelabeld voor jongeren t/m 27 haar

 • 3.

  Voorrang voor lokale doorstromers uit sociale corporatiewoningen naar de middenhuur

Bemiddeling

Deze woningen worden niet geadverteerd op Woonnet-Haaglanden. Maar in plaats daarvan worden de woningen bemiddeld aan een persoon die passend is.

 

 • 1.

  Doorstromen via de doorstroommakelaar. De doorstroommakelaar mag lokaal maatwerk inzetten om lokale emptynesters en senioren die niet passend wonen in hun huidige woning, door te laten stromen naar een passende corporatiewoning.

 • 2.

  Bemiddelen kwetsbare spoedzoekers: het kernteam mag in overleg met de woningcorporaties en de doorstroommakelaar jaarlijks maximaal 5 vrijkomende corporatiewoningen direct bemiddelen aan kwetsbare spoedzoekers.

Slot

Deze regeling wordt aangehaald als: Lokaal Maatwerk Pijnacker-Nootdorp 2024.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van het Besluit tot tweede wijziging van Bijlage IV Lokaal Maatwerk van de Huisvestingsverordening juli 2015 gemeente Pijnacker-Nootdorp.

 

Toelichting

Doorstromen via de doorstroommakelaar: het idee is dat de doorstroommakelaar dit maatwerk beperkt toepast. Uitgangspunt is dat woningzoekenden zelfstandig zoeken met de inschrijfduur of de geautomatiseerde voorrangsregels. Maar soms is bemiddeling toch gewenst. Denk daarbij aan inwoners met een hele specifieke zoekvraag. Bijvoorbeeld inwoners die vanwege hun netwerk binnen een bepaalde wijk moeten verhuizen. Of het gaat om bewoners die vanwege urgente mobiliteitsproblemen kostbare aanpassingen aan de woning moeten doen of met spoed verhuist kunnen worden.

 

Bemiddelen kwetsbare spoedzoekers: het gaat hierbij om uitzonderingsgevallen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Geen urgentie, geen opgebouwde inschrijfduur maar wel een spoedvraag.

 

Afgesproken wordt dat jaarlijks maximaal 5 corporatiewoningen bemiddeld worden via dit maatwerk. Het kernteam (AMW) concludeert samen met de woningcorporaties dat er sprake is van een kwetsbare inwoner met een zeer urgente verhuisnoodzaak. De teamleider maatschappelijke ondersteuning ondertekent hiervoor een verhuisindicatie. Deze regel wordt jaarlijks geëvalueerd in overleg met de woningcorporaties.

Vastgesteld in de vergadering van 12 maart 2024.

het college van Pijnacker-Nootdorp,

Annelies Kroeskamp

secretaris

Björn Lugthart

burgemeester


1

Niet toegankelijk = Eengezinswoning, flat zonder lift, maisonnette, portiekwoning, bovenwoning

2

Toegankelijk = Flat met lift, benedenwoning, seniorenwoning