Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Aanwijzingsbesluit Belastingsamenwerking Rivierenland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Belastingsamenwerking Rivierenland
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023Aanwijzingsbesluit BSR

14-03-2024

bgr-2024-583

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Belastingsamenwerking Rivierenland

Overwegende dat:

• De Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Rivierenland (hierna: Gemeenschappelijke Regeling) van kracht is;

• Het dagelijks bestuur, gelet op artikelen 1, 18, 23 en 27 van de Gemeenschappelijke Regeling één of meer ambtenaren van BSR kan aanwijzen als heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, ambtenaar van het samenwerkingsverband, belastingdeurwaarder en plaatsvervanger directeur;

• Het dagelijks bestuur, gelet op artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet, 123 en 126a van de Waterschapswet, artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990 één of meer ambtenaren van BSR kan aanwijzen als ambtenaren jegens wie verplichtingen gelden;

• Het dagelijks bestuur, gelet op artikel 3 van de Verordening Klachtafhandeling BSR één of meer ambtenaren van BSR kan aanwijzen als Klachtencoördinator;

• Het dagelijks bestuur, gelet op artikel 4.7 van de Wet open overheid één of meer ambtenaren van BSR kan aanwijzen als Functionaris Wet open overheid;

• Het dagelijks bestuur, gelet op artikel 37 van de Algemene verordening gegevensbescherming één of meer ambtenaren van BSR kan aanwijzen als Functionaris gegevensbescherming;

• Het dagelijks bestuur, gelet op artikelen 6.1.1.1 tot en met 6.1.1.4, van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid één of meer ambtenaren van BSR kan aanwijzen als functionaris informatiebeveiliging en Chief Information Security Officer;

BESLUIT:

 • 1.

  aan te wijzen als de ambtenaar van de Gemeenschappelijke Regeling, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel a, van de Gemeentewet, in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 124, vijfde lid, onderdeel a, van de Waterschapswet en artikel 18 onder f van de Gemeenschappelijke Regeling voor de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de heffing van gemeentelijke- en waterschapbelastingen en de uitvoering van de wettelijke bepaling uit de Wet waardering onroerende zaken:

  • de medewerker van de Gemeenschappelijke Regeling die de functie van manager Basisregistraties & Belastingen; en

  • de medewerker van de Gemeenschappelijke Regeling die de functie van manager Bedrijfsvoering & Innovatie als diens vervanger bij afwezigheid.

 • 2.

  aan te wijzen als de ambtenaar van de Gemeenschappelijke Regeling, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, artikel 124, vijfde lid, onderdeel b, van de Waterschapswet en artikel 18 onder f van de Gemeenschappelijke Regeling voor de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de invordering van gemeentelijke- en waterschapbelastingen:

  • de medewerker van de Gemeenschappelijke Regeling die de functie van manager Dienstverlening vervult; en

  • de medewerker van de Gemeenschappelijke Regeling die de functie van manager Bedrijfsvoering en Innovatie vervult als diens vervanger bij afwezigheid.

 • 3.

  aan te wijzen als de ambtenaren van de Gemeenschappelijke Regeling, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel c, van de Gemeentewet, artikel 124, vijfde lid, onderdeel c, van de Waterschapswet en artikel 18 onder h van de Gemeenschappelijke Regeling voor de uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de heffing en invordering van gemeentelijke- en waterschapbelastingen:

  • de medewerkers van de Gemeenschappelijke Regeling.

 • 4.

  aan te wijzen als belastingdeurwaarders van de Gemeenschappelijke Regeling, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onder d, van de Gemeentewet en artikel 124, vijfde lid, onder d, van de Waterschapswet en artikel 18 onder g, van de Gemeenschappelijke Regeling voor de enige wettelijke bepalingen betreffende de invordering van gemeentelijke- en waterschapbelastingen:

  • de medewerkers van de Gemeenschappelijke Regeling die de functie van deurwaarder vervullen.

 • 5.

  aan te wijzen de ambtenaren van de Gemeenschappelijke Regeling, bedoeld in artikel 1 onder j en k, van de Gemeenschappelijke Regeling, belast met de heffing of de invordering van de gemeentelijke- of waterschapbelastingen, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet en 126a van de Waterschapswet; als ook, aan te wijzen de ambtenaren van de Gemeenschappelijke Regeling als bedoeld in artikel 1, onder j, van de Gemeenschappelijke Regeling, jegens wie mede gelden de verplichtingen bedoeld in de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken;

  • de medewerkers van de Gemeenschappelijke Regeling.

 • 6.

  aan te wijzen de ambtenaren van Waterschap Rivierenland als onbezoldigde ambtenaren van BSR, voor onbepaalde tijd en voor hen de toepasselijkheid van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel uit te sluiten, bedoeld in artikel 1, onder j, artikel 17, onder a, artikel 18 onder c en onder h van de Gemeenschappelijke Regeling, artikel 1.2, tweede lid, van de Sectorale arbeidsvoorwaardenregelingen waterschapspersoneel, artikel 128a van de Waterschapswet en artikel 50, eerste lid, van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen;

  • de ambtenaren in dienst van Waterschap Rivierenland, werkzaam bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving;

  • de ambtenaren in dienst van Waterschap Rivierenland, werkzaam bij het Team Bestuurs- en juridische zaken.

  • de deurwaarders van Cannock Chase Public als belastingdeurwaarder van BSR voor de uitvoering van de taken zoals vermeld onder 4 van dit besluit.

 • 8.

  aan te wijzen de directeur van de Gemeenschappelijke Regeling, bedoeld in artikel 18, onder c, van de Gemeenschappelijke Regeling, met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2012:

  • mevrouw G.M. Scholtus.

 • 9.

  aan te wijzen de plaatsvervanger van de directeur van de Gemeenschappelijke Regeling, bedoeld in artikel 23, onder 5, van de Gemeenschappelijke Regeling:

  • de medewerker van de Gemeenschappelijke Regeling die de functie van manager Bedrijfsvoering en Innovatie vervult; en

  • de medewerker van de Gemeenschappelijke Regeling die de functie van manager Dienstverlening vervult als diens vervanger bij afwezigheid.

 • 10.

  aan te wijzen als Klachtencoördinator van de Gemeenschappelijke Regeling, bedoeld in artikel 3, van de Verordening Klachtbehandeling BSR:

  • de medewerker van de Gemeenschappelijke Regeling die de functie van Coördinator Dienstverlening vervult; en

  • de medewerker van de Gemeenschappelijk Regeling die de functie van medewerker Dienstverlening vervult als diens vervanger bij afwezigheid.

 • 11.

  aan te wijzen de functionaris Wet open overheid van de Gemeenschappelijke Regeling, bedoeld in artikel 4.7, van de Wet open overheid:

  • de medewerker van de Gemeenschappelijke Regeling die de functie van Projectleider en juridisch (beleids)adviseur vervult;

  • de medewerker van de Gemeenschappelijke Regeling die de functie van Accountmanager vervult als diens vervanger bij afwezigheid.

 • 12.

  aan te wijzen de Functionaris gegevensbescherming van de Gemeenschappelijke Regeling, bedoeld in artikel 37, van de Algemene verordening gegevensbescherming:

  • de medewerker van de Gemeenschappelijke Regeling die de functie van Functionaris informatiebeveiliging en archivering vervult; en

  • de medewerker van de Gemeenschappelijke Regeling die de functie van Coördinerend adviseur ICT vervult als diens vervanger bij afwezigheid.

 • 13.

  aan te wijzen de Functionaris informatiebeveiliging van de Gemeenschappelijke Regeling, bedoeld in het Tactisch informatiebeveiligingsbeleid BSR 2022-2024 en het Strategisch informatiebeveiligingsbeleid BSR 2021-2023:

  • de medewerker van de Gemeenschappelijke Regeling die de functie van Functionaris Informatiebeveiliging en Archivering vervult; en

  • de medewerker van de Gemeenschappelijke Regeling die de functie van Coördinerend adviseur ICT vervult als diens vervanger bij afwezigheid.

 • 14.

  aan te wijzen de Chief Information Security Officer van de Gemeenschappelijke Regeling, bedoeld in artikelen 6.1.1.1 tot en met 6.1.1.4, van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid en het Tactisch informatiebeveiligingsbeleid BSR 2022-2024 en het Strategisch informatiebeveiligingsbeleid BSR 2021-2023:

  • de medewerker van de Gemeenschappelijke Regeling die de functie van Coördinerend adviseur ICT vervult;

  • de medewerker van de Gemeenschappelijke Regeling die de functie van manager Bedrijfsvoering en Innovatie vervult als diens vervanger bij afwezigheid.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023, onder gelijktijdige intrekking van het:

• “Aanwijsbesluit heffingsambtenaar BSR”, zoals vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 november 2018;

• “Aanwijsbesluit invorderingsambtenaar BSR“, zoals vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 6 juni 2019; en

• “Aanwijsbesluit belastingdeurwaarder BSR“, zoals vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 28 september 2020.

• “Aanwijsbesluit inlichtingenverplichtingen BSR”, zoals vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 november 2016.

• “Aanwijsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR (Cannock Chase)“, zoals vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 november 2018.

• “Aanwijsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR”, zoals vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 6 juni 2019.

• “Aanwijsbesluit onbezoldigde ambtenaren BSR (Aquon)”, zoals vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 november 2018.

• “Aanwijsbesluit aanstelling directeur BSR”, zoals vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 25 juni 2012.

• “Aanwijsbesluit plaatsvervangend directeur BSR“, zoals vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 6 juni 2019.

• “Aanwijsbesluit klachtencoördinator BSR“, zoals vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 27 februari 2020.

• “Aanwijsbesluit Woo-functionaris BSR“, zoals vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 20 juni 2022.

• “Aanwijsbesluit FG BSR“, zoals vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 27 februari 2020.

• “Aanwijsbesluit Informatiebeveiligingsfunctionaris BSR”, zoals vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 november 2018.

• “Aanwijsbesluit SO BSR”, zoals vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 november 2018.

Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit BSR”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 maart 2024.

Namens deze,

G. van Bezooijen (voorzitter)

G.M. Scholtus (directeur)