Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Recreatieschap Twente

Verordening controle financiële beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) Recreatieschap Twente

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRecreatieschap Twente
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening controle financiële beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) Recreatieschap Twente
CiteertitelControleverordening Recreatieschap Twente 2023
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 35, zevende lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. artikel 213 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-2024nieuwe regeling

04-04-2024

bgr-2024-581

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening controle financiële beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) Recreatieschap Twente

Het bestuur van Recreatieschap Twente;

gelet op artikel 35, zevende lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 213 van de Gemeentewet;

 

besluit de volgende verordening vast te stellen:

 

Verordening controle financiële beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) Recreatieschap Twente

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  boardletter: een samenvatting van de managementletter met de bestuurlijke relevante punten, met als oogmerk om hierover publiekelijk verantwoording af te leggen;

 • -

  deelverantwoording: de verantwoording van een deel van de organisatie, dat onderdeel uitmaakt van de jaarrekening;

 • -

  managementletter: het verslag van de accountant gericht aan het bestuur met belangrijke bevindingen en adviezen voor verbetering van de interne beheersing, de IT-omgeving en actuele ontwikkelingen;

 • -

  rechtmatigheidsverantwoording: de rapportage van het bestuur waarbij aangegeven wordt in welke mate de totstandkoming van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan overeenstemmen met de relevante wet- en regelgeving;

 • -

  goedkeuringstolerantie: het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers wordt beïnvloed;

 • -

  rapporteringstolerantie: het bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van bevindingen;

 • -

  omvangsbases: het bedrag dat gelijk is aan het totaal van de lasten inclusief de toevoegingen aan de reserves van de organisatie in het verslagjaar, dan wel het totaal van lasten op de deelverantwoording.

Artikel 2. Opdrachtverlening accountantscontrole

 • 1.

  De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het bestuur aan te wijzen accountant.

 • 2.

  Het bestuur bereidt de aanbesteding van de accountantscontrole voor.

 • 3.

  Het bestuur stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast.

 • 4.

  Het programma van eisen bevat in ieder geval:

  • a.

   de toe te passen goedkeuringstoleranties bij de accountantscontrole, de verantwoordingsgrens door het bestuur en afwijkende rapporteringstoleranties;

  • b.

   de apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen omvangsbases; en goedkeuringstoleranties en afwijkende rapporteringstoleranties;

  • c.

   de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen;

  • d.

   de aanvullende uit te voeren tussentijdse controles;

  • e.

   de frequentie en inrichtingseisen van de aanvullende tussentijdse rapportering, zoals de management- en boardletter;

  • f.

   de posten van de jaarrekening met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn accountantscontrole specifiek aandacht dient te besteden;

  • g.

   de producten van de organisatie of organisatieonderdelen met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn accountantscontrole specifiek aandacht dient te besteden.

 • 5.

  In afwijking van het derde lid, kan het algemeen bestuur in het programma van eisen opnemen, dat het bestuur jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole in overleg met de accountant de in het vierde lid onder f en g genoemde onderdelen vaststelt.

 • 6.

  Het bestuur stelt de selectiecriteria en per selectiecriterium de bijbehorende wegingsfactoren vast.

Artikel 3. Overige controles en opdrachten

 • 1.

  Het bestuur kan de accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de doelmatigheid en doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt.

 • 2.

  Het bestuur draagt de zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de specifieke uitkeringen volgens de eisen van rechtmatigheid van de ministeries.

 • 3.

  Het bestuur draagt de zorg voor de verantwoording aan derden en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Als een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant, is het bestuur bevoegd hiervoor de opdracht te verlenen aan een andere dan de door het bestuur aangewezen accountant, indien dit in het belang van de organisatie is.

Artikel 4. Inrichting accountantscontrole

 • 1.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening:

  • a.

   de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

  • b.

   de accountant voert de controlewerkzaamheden met voorafgaande kennisgeving aan een vertegenwoordiger van de ambtelijke organisatie uit.

 • 2.

  Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek overleg plaats tussen de accountant, de voorzitter van het bestuur en de directeur van Recreatieschap Twente.

Artikel 5. Informatieverstrekking door het bestuur

 • 1.

  Het bestuur is verantwoordelijk voor het samenstellen van de jaarrekening, met de rechtmatigheidsverantwoording, conform de geldende wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor accountantscontrole.

 • 2.

  Het bestuur draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende bescheiden voor de accountant ter inzage liggen en onbelemmerd toegankelijk zijn.

 • 3.

  Het bestuur draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle relevante werkplaatsen van de organisatie.

 • 4.

  De gecontroleerde jaarrekening wordt samen met de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen uiterlijk vóór 15 juli aan het bestuur voorgelegd, zodat deze tijdig aan de gedeputeerde staten kan worden toegezonden.

 • 5.

  De directeur legt met een schriftelijke reactie de boardletter voor aan het bestuur.

 • 6.

  Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in het bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond aan het bestuur en de accountant gemeld.

 • 7.

  De accountant maakt voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording door het bestuur zo veel mogelijk gebruik van het namens het bestuur uitgevoerde onafhankelijke onderzoek.

 • 8.

  De accountant maakt in de accountantscontrole zo veel mogelijk gebruik van de aanwezige interne beheersing van de werkzaamheden van de verbijzonderde interne controle (VIC) en stimuleert door een zo veel mogelijke organisatiegerichte accountantscontrole de verdere kwaliteitsverbetering en professionalisering van de ambtelijke organisatie.

Artikel 6. Toegang tot informatie door accountant

 • 1.

  De accountant is bevoegd om van alle in de organisatie werkende personen mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het bestuur draagt er zorg voor, dat de in de organisatie werkende personen hieraan hun medewerking verlenen.

 • 2.

  Het bestuur draagt er zorg voor, dat alle in de organisatie werkende personen zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over het gevoerde financiële beheer, de getrouwheid van zowel het financiële beeld als de verklaring omtrent de rechtmatige totstandkoming van de baten en lasten.

Artikel 7. Rapportering door accountant

 • 1.

  Indien de accountant bij een accountantscontrole tot het oordeel komt dat de rechtmatigheidsverantwoording door het bestuur niet getrouw is, dan wel afwijkingen constateert die op zichzelf leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende controleverklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het bestuur.

 • 2.

  In aanvulling op het verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde controles verslag uit over zijn bevindingen die niet van bestuurlijk belang zijn aan de daarvoor in aanmerking komende ambtenaren.

 • 3.

  De controleverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het bestuur door de accountant aan de directeur voorgelegd met de mogelijkheid voor de directeur om op deze stukken te reageren.

 • 4.

  De accountant bespreekt voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken in het bestuur het verslag van bevindingen met de voorzitter van het bestuur en de directeur.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie, met dien verstande dat zij van toepassing is op de accountantscontrole van de jaarrekening en deelverantwoordingen van het verslagjaar 2023 en later.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Controleverordening Recreatieschap Twente 2023.

Aldus vastgesteld op 4 april.

bestuur,

secretaris,

B.J. Harmsen

voorzitter,

A.E. van der Ham