Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dijk en Waard

Nadere regels Gemeentelijke onderscheidingen gemeente Dijk en Waard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDijk en Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Gemeentelijke onderscheidingen gemeente Dijk en Waard
CiteertitelNadere regels Gemeentelijke onderscheidingen gemeente Dijk en Waard
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels gemeentelijke onderscheidingen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Dijk en Waard

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-2024nieuwe regeling

02-04-2024

gmb-2024-158933

0000768510

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Gemeentelijke onderscheidingen gemeente Dijk en Waard

Het college van burgemeester en wethouders van Dijk en Waard;

 

gelet op artikel 3, vierde lid van de Verordening gemeentelijke onderscheidingen Dijk en Waard;

 

Overwegende dat:

het wenselijk is de aanvragen door derden van gemeentelijke onderscheidingen op basis van nadere regels zullen worden beoordeeld en dat deze criteria daarom in nadere regels dienen te worden vastgelegd.

 

besluit vast te stellen de volgende nadere regels:

‘Nadere regels Gemeentelijke onderscheidingen gemeente Dijk en Waard’

 

Hoofdstuk I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1  

Het college van burgemeester en wethouders kan 4 soorten onderscheidingen toekennen. De Waterkracht, De Brug, het Ereburgerschap en het Jeugdlintje.

Artikel 2  

Het college van burgemeester en wethouders kan De Waterkracht uitreiken als onderscheiding aan inwoners, groepen, teams of organisaties, zoals verenigingen en stichtingen, gevestigd in de gemeente Dijk en Waard, die worden gewaardeerd voor een uitzonderlijke prestatie, heldhaftigheid of moed. De prestatie kan zijn gelegen op het gebied van sport, cultuur of sociaal maatschappelijk werk alsook op een andere uitzonderlijke (helden)daad betrekking hebben.

Artikel 3  

Als eerder een Koninklijke Onderscheiding is toegekend, wordt voor een soortgelijke prestatie De Waterkracht niet toegekend.

Artikel 4  

De Waterkracht bestaat uit de fysieke onderscheiding, een draagpin en/of een oorkonde.

Artikel 5  

In het geval van een collectieve (sportieve) prestatie, krijgen alleen de coach en de aanvoerder een fysieke onderscheiding. De overige leden van het collectief krijgen een miniatuur van de fysieke onderscheiding, de zogenaamde draagpin. Het collectief als geheel ontvangt een oorkonde.

Artikel 6  

Het college van burgemeester en wethouders kan De Brug toekennen aan personen die zich buiten hun gewone werkkring onbetaald en aantoonbaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de inwoners van Dijk en Waard, gedurende een onafgebroken periode van minimaal 12 jaar en met een urenbelasting van minimaal 8 uur per week.

Artikel 7  

Bij de aanvraag voor De Brug worden twee referenties gevraagd.

Artikel 8  

Als eerder een Koninklijke Onderscheiding is toegekend, wordt aan een soortgelijke prestatie De Brug niet toegekend.

Artikel 10  

De Brug bestaat uit een draaginsigne met bijbehorende oorkonde.

Artikel 11  

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan het Ereburgerschap toekennen aan personen die jarenlang een innovatieve en constructieve bijdrage op sociaal, economisch en/of cultureel gebied heeft geleverd voor de Dijk en Waardse samenleving (en/of voor de samenleving van de voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard).

 • 2.

  Als richtlijn moet deze inzet voor 25 jaar aantoonbaar zijn.

Artikel 12  

Bij de aanvraag voor het Ereburgerschap worden twee referenties gevraagd.

Artikel 13  

Als eerder een Koninklijke Onderscheiding is toegekend, wordt aan een soortgelijke prestatie het Ereburgerschap niet toegekend.

Artikel 15  

Het Ereburgerschap bestaat uit een oorkonde.

Artikel 16  

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan het Jeugdlintje toekennen aan jeugdigen de onder de 18 jaar zijn en belangeloos actief zijn en/of een zeer bijzondere (helden)daad hebben verricht.

 • 2.

  Het Jeugdlintje kan uitsluitend worden toegekend aan jeugdigen woonachtig of schoolgaand in de gemeente Dijk en Waard.

 • 3.

  Het Jeugdlintje vormt een alternatief voor De Waterkracht en kent hetzelfde afwegingscriterium als bedoeld onder artikel 2 van dit document.

Artikel 17  

Het Jeugdlintje bestaat uit een medaille met lint en bijbehorende oorkonde.

 

SLOTBEPALINGEN

Artikel 18  

In bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van de gestelde criteria.

Artikel 19  

Aan de hand van de ingediende gegevens wordt gekeken of de aanvraag volledig is en wordt zij voorzien van een ambtelijk pré advies. Dit tezamen wordt vervolgens aan het college van burgemeester en wethouders ter besluitvorming voorgelegd.

Artikel 20  

Het college van burgemeester en wethouders kan zonder opgaaf van redenen besluiten de onderscheiding niet te verlenen.

Artikel 21  

 • 1.

  De “Nadere regels gemeentelijke onderscheidingen” vastgesteld op 22 november 2022, wordt ingetrokken met ingang van de datum van inwerkingtreding van dit voorstel nadere regels.

 • 2.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking en worden aangehaald als: “Nadere regels Gemeentelijke onderscheidingen gemeente Dijk en Waard”.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 2 april 2024.

De burgemeester,

De secretaris,