Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brunssum

Aanwijzing verplichte participatie voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrunssum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing verplichte participatie voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
CiteertitelAanwijzing verplichte participatie voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 16.55 van de Omgevingswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-2024nieuwe regeling

26-09-2023

gmb-2024-155071

202233628

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing verplichte participatie voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2023/63;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 juli 2023, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed ;

 

Gelet op artikel 16.55 van de Omgevingswet;

 

 

Besluit:

 

 • 1.

  Participatie voorafgaand aan het vergunningentraject verplicht te stellen voor alle buitenplanse omgevingsplanactiviteiten;

 • 2.

  Het besluit in werking te laten treden op de datum waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2023.

De raad voornoemd,

Voorzitter

Griffier

Handreiking participatie

 

U heeft een plan! Waar begint u en hoe betrekt u anderen daarbij?

 

Handreiking participatie

Stel, u heeft een plan. U wilt bijvoorbeeld een nieuwe garage bij uw huis plaatsen, uw woning vergroten of zelfs een hele nieuwe woning bouwen. Of misschien heeft u beroepsmatig een groter plan, zoals het bouwen van een appartementencomplex met zorgfunctie.

 

Om plannen van de grond te krijgen, is het belangrijk om te weten wie u erbij kunt, of zelfs moet betrekken. Want, waar begint u? Een plan kan groot zijn, maar ook heel klein. Wie u bij uw plan betrekt, is afhankelijk van hoe groot uw plan is. Het kan dus goed zijn dat bij ieder plan andere mensen/partijen worden betrokken.

 

Ook kunt u gebruik maken van de checklist die bij deze handreiking hoort.

 

Wie gaat iets van mijn plan merken?

Bij ieder plan is het belangrijk om voor uzelf na te gaan: wie gaat hier iets van merken en wie heb ik nodig om het te realiseren? Bouwt u een nieuwe garage? Dan kan dat effect hebben op de aangrenzende buren. Denk aan geluid tijdens de bouw of aan schaduw in hun tuin. En, u heeft eventueel de gemeente nodig voor een vergunning.

 

Bespreek uw plan

Nadat u in kaart heeft gebracht wie er iets van uw plan gaat merken, is het verstandig het gesprek hierover met hen aan te gaan. Zo komt u erachter wat zij ervan vinden. Bovendien kunt u dan eventueel aanpassingen doen aan de hand van hun opmerkingen. Hierdoor wordt het plan beter en heeft u veel minder kans op klachten of bezwaren achteraf. Dat is voor iedereen prettig: uw buren voelen zich gehoord en u kunt verder met uw plan.

 

Deze handreiking gaat dus over grote en kleine plannen op verschillende gebieden. Het gaat van het plaatsen van een dakkapel tot en met het bouwen van een appartementencomplex.

De gemeente Brunssum werkt zelf ook met deze handreiking.

 

Mensen betrekken bij uw plan of idee, oftewel: participatie

Wanneer u mensen betrekt bij uw plan, dan noemen wij dat participatie.

Anderen ‘participeren’ dan namelijk in het proces om het plan uit te werken. Participatie kan verschillende vormen hebben:

 • mensen laten weten dat u een plan heeft;

 • mensen laten meedenken over uw plan;

 • mensen laten meewerken aan uw plan;

 • mensen laten meebeslissen over uw plan.

Welke vorm van participatie u kiest, is afhankelijk van het formaat en de impact van het plan. Gaat u een oprit vervangen, dan kan het voldoende zijn om dit alleen te laten weten aan uw buren. Maar, wilt u een buurfeest organiseren? Dan is het handig om buren te laten meebeslissen over waar, wanneer en hoe? Bij het voorbeeld van een appartementencomplex met zorgfunctie zijn er nog veel meer betrokkenen die misschien hun mening willen geven.

 

Ook de gemeente Brunssum wil de mening van anderen over een plan graag weten.

De meningen van inwoners maken een plan vaak beter. Inwoners weten namelijk het best welke knelpunten of kansen er kunnen zijn en hoe het plan beter ingevuld kan worden. En wanneer inwoners participeren bij een plan, zijn de keuzes in dat plan voor hen ook beter te begrijpen.

 

Is participatie altijd verplicht bij plannen van inwoners?

In de gemeente Brunssum wordt het betrekken van buren en/of partijen die belang hebben bij uw plan (participatie) gestimuleerd en aanbevolen, ook als dat niet verplicht is. De praktijk bewijst namelijk dat dit tot betere eindresultaten leidt. In de afweging om vanuit de gemeente medewerking te verlenen aan een plan kan participatie dan ook zeker een rol spelen. Het gesprek aangaan over uw plan kunt u doen op de manier die u het beste lijkt. Ook kunt u hierbij de checklist gebruiken die bij deze handreiking hoort.

 

Participatie is in een beperkt aantal gevallen wel verplicht. Dit is vastgelegd in het gemeentelijke beleid. Dit is in Brunssum het geval bij plannen die niet passen binnen het omgevingsplan (voorheen het bestemmingsplan).

 

Soms heeft u een vergunning nodig

Om te bepalen of u voor uw plan een vergunning nodig heeft, kunt u terecht bij de gemeente Brunssum. Bij vergunningen kunt u hiervoor ook een vergunningencheck doen via www.omgevingsloket.nl.

 

Heeft u inderdaad een vergunning nodig? Dan kunt u bij het aanvragen van de vergunning opschrijven of u participatie heeft toegepast. Oftewel, heeft u met uw buren en andere betrokkenen gesproken over uw plan? Wat waren de reacties en wat heeft u daarmee gedaan? Tijdens de vergunningverlening is dit voor de gemeente Brunssum belangrijk om te weten.

 

Krijgt u altijd een vergunning als u met omwonenden en andere betrokkenen gesproken heeft over uw plan?

Nee, het is niet zo dat u dan altijd de vergunning krijgt. Dat hangt ook van andere eisen af die verbonden zijn aan de vergunningverlening. Bij het bouwen is dat bijvoorbeeld het Omgevingsplan (voorheen het bestemmingsplan).

Dus, goede participatie helpt, maar is geen garantie voor het krijgen van een vergunning. Bovendien blijven de officiële inspraakprocedures en de mogelijkheid van bezwaar en beroep gewoon bestaan.

 

Hoe organiseert u dit alles?

De gemeente heeft een checklist gemaakt. Er staan allerlei aandachtspunten in die belangrijk zijn om over na te denken. U kunt de checklist gebruiken om de participatie rondom uw plan te regelen.

De checklist is niet bedoeld als een verplicht stappenplan. U kunt de onderdelen naar eigen inzicht gebruiken.

 

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de gemeente Brunssum, afdeling Publiekszaken. Telefoonnummer: 045-527 85 55.

Checklist Participatie

 

U heeft een plan! Waar begint u en hoe betrekt u anderen daarbij?

 

Checklist Participatie

Hieronder staat een aantal vragen. Probeer de vragen zo concreet en volledig mogelijk te beantwoorden. Het beantwoorden van alle vragen is geen verplichting. Het spreekt voor zich dat voor een klein plan de beantwoording van deze vragen minder ver hoeft te gaan dan bij een groter plan.

Houd rekening met de privacy van de mensen waarover u het heeft.

 

 • 1.

  Waar gaat het over?

  • wat is de bedoeling van uw plan? / Wat wilt u bereiken?

  • wat wilt u precies gaan doen en hoe wilt u dat aanpakken?

  • hoe zorgt u er voor dat iedereen de informatie heeft die hij/zij nodig heeft?

 • 2.

  Belangenanalyse

  • Wat kunnen de gevolgen van uw plan zijn voor uw omgeving?

  • Voor wie gaat uw plan iets veranderen/betekenen?

  • Waarover kunnen zij meedenken/ideeën over inbrengen?

  • Hoe ver gaat die inbreng (informeren, meedenken, meewerken of meebeslissen)?

 • 3.

  Participatieplan

  Maak een participatieplan waarin u het onderstaande verwerkt:

  • Welke personen en/of organisaties moeten worden betrokken op basis van punt 2.

  • Hoe worden betrokkenen benaderd?

  • Op welke manier wordt de inbreng van betrokkenen verwerkt?

  • Hoe worden de reacties aan de verschillende mensen teruggekoppeld?

 • Nadat u heeft bepaald wie u gaat betrekken en hoe u dit gaat doen, is het handig om dit plan met de verschillende betrokken personen/organisaties te delen. Zo weet iedereen waar hij/zij aan toe is.

 • 4.

  Logboek

  In een logboek legt u vast welke stappen u precies heeft ondernomen. Geef ook aan wat u met de reacties van de betrokkenen heeft gedaan. In welke vorm u dit doet maakt niet uit, als de stappen maar goed te volgen zijn.

 • 5.

  Werkwijze en verslag

  • Bespreek uw initiatief volgens het participatieplan, zoals onder punt 3 beschreven.

  • Wat vinden de betrokkenen sámen belangrijk?

  • Hoe past het plan binnen die gezamenlijke belangen?

  • Pas uw plan aan waar wenselijk en mogelijk.

  • Vertel hoe het eindresultaat tot stand is gekomen.

  • Laat de betrokkenen waarderingscijfers geven voor de manier waarop zij zijn betrokken en voeg dit bij de vergunningaanvraag.

  • Laat de betrokkenen aangeven of ze het eens zijn met de vergunningaanvraag.

 • U maakt een verslag. Dat bestaat uit het logboek aangevuld met het bovenstaande.

 • 6.

  Aanvraag indienen

  Stuur als bijlage bij de vergunningaanvraag mee hoe het proces verliep.

  U kunt bijvoorbeeld het participatieplan, het logboek en het verslag bijvoegen.