Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Orionis Walcheren

Aanwijzingsbesluit bevoegd functionaris politiegegevens Orionis Walcheren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOrionis Walcheren
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit bevoegd functionaris politiegegevens Orionis Walcheren
CiteertitelAanwijzingsbesluit bevoegd functionaris politiegegevens Orionis Walcheren
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit bevoegd functionaris politiegegevens Orionis Walcheren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 6 van de Wet politiegegevens
  2. artikel 8 van de Wet politiegegevens
  3. artikel 9 van de Wet politiegegevens
  4. Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Wet politiegegevens (Wpg) artikel 6, lid 7

Wet politiegegevens (Wpg) artikel 8

Wet politiegegevens (Wpg) artikel 9, lid 3

Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2024Nieuwe regeling

21-03-2024

bgr-2024-570

DB nota 24 009 Besluitnummer d20240321-01 Vergadering DB 21-03-2024

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit bevoegd functionaris politiegegevens Orionis Walcheren

Het Dagelijks bestuur van Orionis Walcheren,

 

gelet op artikel 6, zevende lid, van de Wet politiegegevens en het Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren;

 

overwegende dat conform artikel 9, derde lid, van de Wpg een bevoegd functionaris dient te zijn aangewezen welke de wijze van verwerking van politiegegevens bij een dergelijk onderzoek bewaakt;

 

Besluiten:

 

 

 

Artikel 1 Aanwijzing bevoegd functionaris

Als bevoegd functionaris in de zin van artikel 9, derde lid, van de Wet politiegegevens wordt aangewezen:

  • de teammanager van de afdeling Bedrijfsvoering van Orionis Walcheren.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening van dit document door het Dagelijks bestuur van Orionis Walcheren.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als 'Aanwijzingsbesluit bevoegd functionaris politiegegevens Orionis Walcheren'.

 

Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 24 maart 2024

Handtekening secretaris Handtekening voorzitter

Toelichting behorende bij het Aanwijzingsbesluit bevoegd functionaris politiegegevens Orionis Walcheren.

 

Alqemene toelichtinq

 

Orionis Walcheren heeft in het kader van het waarborgen van de rechtmatigheid van de verstrekking van uitkeringen Sociaal Rechercheurs aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's). De Sociaal Rechercheurs verwerken bij de uitvoering van hun opsporingswerkzaamheden politiegegevens waarop de Wet politiegegevens (Wpg) en het Besluit politiegegevens buitengewoon opsporingsambtenaren van toepassing zijn.

 

De Sociaal Rechercheurs zijn in hun opsporingstaken vaak bezig met het verwerken van politiegegevens conform artikel 8 van de Wpg (dagelijkse politietaak). Incidenteel zullen de Sociaal Rechercheurs, al dan niet op verzoek van de politie of het Openbaar Ministerie, ook worden ingezet bij grotere opsporingsonderzoeken zoals bedoeld in artikel 9 van de Wpg (onderzoek in het kader van de handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval). Conform artikel 9, derde lid, van de Wpg dient voor deze verwerkingen een bevoegd functionaris te zijn aangewezen welke de wijze van verwerking van politiegegevens bij een dergelijk onderzoek bewaakt.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel I

De bevoegd functionaris dient over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om deze taak naar behoren uit te voeren. De teammanager van de afdeling Bedrijfsvoering is binnen Orionis Walcheren verantwoordelijk voor de begeleiding van Sociaal Rechercheurs bij het gebruik van de boa bevoegdheden. De teammanager is ook verantwoordelijk voor de kwalitatieve beoordeling van proces-verbalen.