Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Land van Cuijk

Regeling subsidie kermissen gemeente Land van Cuijk 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLand van Cuijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling subsidie kermissen gemeente Land van Cuijk 2024
CiteertitelRegeling subsidie kermissen gemeente Land van Cuijk 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene Subsidieverordening gemeente Land van Cuijk 2024
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-2024nieuwe regeling

26-03-2024

gmb-2024-151832

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling subsidie kermissen gemeente Land van Cuijk 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk;

 

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Land van Cuijk 2024;

 

Gelet op het kermisbeleid gemeente Land van Cuijk 2024-2029;

 

Besluit:

 

vast te stellen de nadere regel: Regeling subsidie kermissen gemeente Land van Cuijk 2024.

Artikel 1 Wat wordt verstaan onder?

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Aanvrager/organisatie: een rechtspersoon (vereniging of stichting) zonder winstoogmerk statutair gevestigd en actief in de gemeente Land van Cuijk;

 • b.

  ASV: De Algemene subsidieverordening gemeente Land van Cuijk 2024;

 • c.

  Activiteit: De werkzaamheid die door een rechtspersoon zonder winstoogmerk wordt uitgevoerd en die door de gemeente kan worden gesubsidieerd;

 • d.

  Woonkern: een stad of dorp in de gemeente Land van Cuijk.

Artikel 2 Waarop is deze subsidieregeling van toepassing?

Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan wijk- en dorpsraden die structurele activiteiten organiseren in de gemeente Land van Cuijk die vallen onder de categorie “Voorbereiding en organisatie van kermissen”.

Artikel 4 Welke criteria gelden voor subsidieverlening?

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor activiteiten van wijk- en dorpsraden die bijdragen aan het organiseren van kermissen in één van de kernen van de gemeente Land van Cuijk.

 • 2.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt in de kernen waar de kermis niet wordt georganiseerd in opdracht van de gemeente.

 • 3.

  De kermis(activiteit) moet plaatsvinden tijdens het traditionele kermisweekend, tenzij er met goede reden én in goed overleg met de gemeente andere data afgesproken wordt.

 • 4.

  Er vindt één keer per jaar per woonkern een kermis(activiteit) plaats.

 • 5.

  De vergunning(en) voor de kermis(activiteit) dient de organiserende partij zelf aan te vragen.

Artikel 5 Hoe wordt de subsidie berekend?

De subsidie bedraagt per 1 januari 2024 jaarlijks maximaal € 3.000,00 per wijk- en dorpsraad.

Artikel 6 Hoe kan de subsidie worden aangevraagd?

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan worden ingediend bij burgemeester en wethouders uiterlijk 1 mei voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

 • 2.

  De aanvraag (inclusief begroting en activiteitenplan en het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd) wordt ingediend met behulp van het daarvoor bestemde aanvraagformulier dat via de gemeentelijke website beschikbaar is.

 • 3.

  Wanneer de aanvrager niet eerder een subsidie van de gemeente Land van Cuijk heeft ontvangen moet een bewijs van inschrijving bij de Koophandel en een exemplaar van de oprichtingsakte of statuten aan de aanvraag worden toegevoegd.

Artikel 7 Wanneer wordt er beslist op de aanvraag?

Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 6, eerste lid, uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 8 Wat zijn de weigeringsgronden?

In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in artikel 9 van de ASV zijn de volgende weigeringsgronden van toepassing:

 

 • a.

  Er is geen sprake van een aanvrager/organisatie als bedoeld in artikel 1;

 • b.

  Er is geen sprake van een organisatie die structurele activiteiten organiseert als bedoeld in artikel 3;

 • c.

  Er wordt niet voldaan aan de criteria genoemd in artikel 4;

 • d.

  De organisatie ontvangt voor de te organiseren activiteiten genoemd in artikel 4 al een subsidie op grond van een andere gemeentelijke subsidieregeling.

Artikel 9 Kan er van deze regeling worden afgeweken (hardheidsclausule)?

Burgemeester en wethouders kunnen in individuele gevallen van een of meer bepalingen van dit besluit afwijken dan wel deze buiten toepassing laten, voor zover toepassing ervan voor een of meer belanghebbenden gevolgen heeft die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de bepaling(en) te dienen doelen, dan wel leidt tot onbillijkheden van zwaarwegende aard.

Artikel 10 Wanneer treedt deze subsidieregeling in werking?

 • 1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Regeling subsidie kermissen gemeente Land van Cuijk 2024.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 april 2024.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk d.d. 26 maart 2024.

Johan Postma

Secretaris / algemeen directeur

Marieke Moorman

Burgemeester