Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montferland

Tijdelijke Subsidieregeling witgoed 2022-2025, versie maart 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontferland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijke Subsidieregeling witgoed 2022-2025, versie maart 2024
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpTijdelijke Subsidieregeling witgoed 2022-2025, versie maart 2024.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Tijdelijke Subsidieregeling witgoed 2022-2025.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Montferland 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-202413-12-202201-01-2024nieuwe regeling.

02-11-2023

gmb-2024-150283

24int00405

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijke Subsidieregeling witgoed 2022-2025, versie maart 2024

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Montferland

 

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Montferland 2018

 

BESLUIT

 

vast te stellen de “Tijdelijke Subsidieregeling Witgoed 2022-2025”.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland of de namens het college gemandateerde medewerkers van de gemeente Montferland en Agem Energieloket;

 • b.

  Subsidieplafond: het bedrag dat het college van burgemeester en wethouders voor de uitvoering van deze regeling beschikbaar stelt.

 • c.

  Energiecoach: de persoon die een gezin bewust maakt van hun energieverbruik en hen coacht bij het structureel omlaag brengen van het energieverbruik en daarmee de energiekosten.

 • d.

  Energiecoachingstraject: Het ondersteuningstraject dat betrokkene doorloopt om meer bewust om te gaan energie met als doel het structureel verlagen van het energieverbruik en daarmee de energiekosten.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is van toepassing op de gezinnen die succesvol een coachingstraject op het gebied energiebesparing hebben doorlopen. Na afronding van dit traject komen zij mogelijk (artikel 3 van deze beleidsregels) in aanmerking voor de vervanging van het (witgoed)apparaat dat het meeste energie verbruikt.

 

In principe betreft de verstrekking een koelkast (met of zonder een diepvriesvak), een diepvries of wasmachine. Op basis van individualiseren is de vervanging van een andere apparaat mogelijk.

Artikel 3: Wanneer vervangen?

Vanaf dit jaar (2024) meten energiecoaches het verbruik van de huidige apparaten. Onderstaand schema geeft een indicatie van wanneer een apparaat vanwege een hoog verbruik in aanmerking komt voor vervanging. De nadrukkelijke wens is om met het nieuwe apparaat een besparing van minimaal 100kWh per jaar te realiseren. Marginale afwijkingen zijn toegestaan.

 

Wasmachine

Verbruik van minimaal 160 kWh (nieuw apparaat verbruikt +/- 60 kWh)

 

Koelkast

Verbruik van minimaal 210 kWh (nieuw apparaat verbruikt +/- 110 kWh)

 

Koelkast tafelmodel

Verbruik van minimaal 210 kWh (nieuw apparaat verbruikt +/- 110 kWh)

 

Vriezer

Verbruik van minimaal 330 kWh (nieuw apparaat verbruikt +/- 230kWh)

 

Koel-/vriescombinatie

Verbruik van minimaal 260 kWh (nieuw apparaat verbruikt +/- 160 kWh)

 

Uitzonderingen

Bij een minimale besparing van 100 kWh per jaar

 

Artikel 4 Subsidiabele kosten

De eenmalige subsidie bedraagt:

 • a.

  Maximaal € 700,- voor een wasmachine (minimaal C-label).

 • b.

  Maximaal € 700,- voor een koelkast (minimaal E-label).

 • c.

  Maximaal € 450,- voor een koelkast tafelmodel (minimaal E-label)

 • d.

  Maximaal € 700,- voor een vriezer (minimaal E-label)

 • e.

  Vanaf 1-1-2024 maximaal € 800,- voor een koel-vriescombinatie (minimaal C-label)

 • f.

  Periode 13-12-2022 tot 31-12-2023 maximaal € 850,- voor een koel-vriescombinatie (minimaal C-label

 • g.

  Maximaal € 800 ingeval van een uitzondering van apparaat. Uitzonderingen bestaan vaak uit; inbouwapparatuur of een warmtepompdroger. Inbouwapparatuur is vaak duurder dan losstaande producten.

Artikel 5 Subsidievoorwaarden

 • a.

  Subsidie wordt uitsluitend verleend aan gezinnen die het energiecoachingstraject succesvol hebben afgerond;

 • b.

  Een gezin dat het energiecoachingstraject succesvol heeft doorlopen komt mogelijk (artikel 3 van deze beleidsregels) in aanmerking voor de vervanging van 1 apparaat.

 • c.

  Subsidie wordt uitsluitend verleend tot het bedrag zoals genoemd in artikel 4 van deze subsidieregeling;

Artikel 6 subsidieaanvraag

Het aanvragen van de subsidie wordt gedaan door de energiecoach. De energiecoach geeft aan Agem Energieloket advies welk apparaat vervangen zou moeten worden. Agem Energieloket geeft namens de gemeente de beschikking af. Degenen die het energiecoachingstraject succesvol heeft afgerond krijgt daarna bij het voldoen aan de voorwaarden via het Agem energieloket een tegoedbon voor het te vervangen apparaat. De tegoedbon die de deelnemer ontvangt is van een lokale leverancier naar keuze.

Artikel 7 Einde regeling en Subsidieplafond

De subsidieregeling eindigt per 31-12-2025 of totdat het subsidieplafond is bereikt. Het college bepaalt de hoogte van het subsidieplafond.

Artikel 8 Hardheidsclausule

In die gevallen waarin het in alle redelijkheid niet gevergd kan worden dat de bepalingen van deze subsidieregeling in zijn geheel worden nagekomen kunnen Burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd afwijken.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • a.

  Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als “Tijdelijke Subsidieregeling witgoed 2022-2025”, versie maart 2024;

 • b.

  De Tijdelijke Subsidieregeling witgoed 2022-2025 vervalt per ingangsdatum van 13 december 2022.

 • c.

  De Tijdelijke Subsidieregeling witgoed 2022-2025, versie maart 2024, treedt met terugwerkende kracht, ingangsdatum 13 december 2022, in werking.

Aldus besloten op 19 maart 2024.

Burgemeester en wethouders van Montferland

De secretaris, B.F.M. Booltink

De burgemeester, H.H. de Vries

 

Toelichting

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Op basis van individualiseren is de vervanging van een andere apparaat mogelijk. Een voorbeeld hiervan is een warmtepompdroger. Deze kan op basis van individualiseren in het geval dat binnen of buiten drogen geen reële optie is of het stroomgebruik van de oude warmtepompdroger extreem hoog is. Hierbij wordt uitgegaan van een energiezuinig apparaat.