Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Hollandse Delta

Stimuleringsregeling ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta 2024-2026

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Hollandse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingStimuleringsregeling ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta 2024-2026
CiteertitelStimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta 2024-2026
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. de Algemene Subsidieverordening waterschap Hollandse Delta 2009
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-202401-07-2027nieuwe regeling

19-03-2024

wsb-2024-6089

Tekst van de regeling

Intitulé

Stimuleringsregeling ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta 2024-2026

Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta;

Gelet op de artikelen 1.3 en 1.5 van de Algemene subsidieverordening waterschap Hollandse Delta 2009, de Algemene wet Bestuursrecht en het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van waterschap Hollandse Delta;

Overwegende dat het gewenst is het treffen van ruimtelijke adaptieve maatregelen, zoals benoemd in de Routekaart ruimtelijke adaptatie, te stimuleren;

Besluiten vast te stellen, de

 

Stimuleringsregeling ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta 2024-2026

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening waterschap Hollandse Delta 2009, in werking getreden op 1 januari 2009.

 • 2.

  Stimuleringsbijdrage: een aanspraak op financiële middelen als bedoeld in artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Hollandse Delta: waterschap Hollandse Delta.

 • 4.

  College: Dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta.

 • 5.

  Bebouwd gebied: terrein in gebruik voor wonen, werken, winkelen, uitgaan, cultuur en openbare voorzieningen, minimaal bestaand uit een cluster van gebouwen van verschillende eigenaren.

 • 6.

  Ruimtelijk adaptief: aanpassend aan klimaatverandering, het proces waardoor de kwetsbaarheid voor klimaatverandering vermindert of waardoor wordt geprofiteerd van de kansen die een veranderend klimaat biedt.

 • 7.

  Projectkosten: alle kosten die redelijkerwijs toe te schrijven zijn aan het project en die bijdragen aan het realiseren van de doelen van deze regeling.

 • 8.

  Functionele eenheid: een ruimtelijk ontwikkelingsplan dat ontwikkeld wordt door één partij (bijvoorbeeld bij herstructurering of nieuwbouw van wijk, buurt, straat) of een aaneengesloten complex van gebouwen of percelen, dat in eigendom en/of beheer is van één partij, bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie.

Artikel 2 Doelstelling

Een stimuleringsbijdrage op grond van deze regeling wordt alleen toegekend als de bijdrage direct gericht is op het stimuleren van ruimtelijk adaptieve maatregelen met een watercomponent, met als doel:

 • 1.

  het bij een breder publiek vergroten van de kennis en bewustwording over de gevolgen van klimaatverandering, en

 • 2.

  het uitvoeren van één van de volgende maatregelen:

  • -

   het opvangen en bergen van hemelwater op eigen terrein;

  • -

   het verminderen van de hoeveelheid hemelwater dat naar de riolering stroomt;

  • -

   het verminderen van de hoeveelheid hemelwater dat naar het oppervlaktewater stroomt;

  • -

   het vergroten van de sponswerking van de bodem, langer vasthouden en lokaal infiltreren van water in de ondergrond, waarmee de watervraag in droge perioden vermindert.

Artikel 3 Plafond stimuleringsbijdrage

 • 1.

  Het college stelt voor de uitvoering van deze regeling per kalenderjaar een plafond voor de stimuleringsbijdrage vast.

 • 2.

  Het in het vorige lid bedoelde plafond bedraagt:

  • -

   Voor 2024 voor de doelgroep natuurlijke personen € 100.000,00 en voor de doelgroep rechtspersonen € 100.000,00. In totaal bedraagt het plafond voor 2024 dus € 200.000,00.

  • -

   Voor 2025 voor de doelgroep natuurlijke personen € 100.000,00 en voor de doelgroep rechtspersonen € 100.000,00. In totaal bedraagt het plafond voor 2025 dus € 200.000,00.

  • -

   Voor 2026 voor de doelgroep natuurlijke personen € 100.000,00 en voor de doelgroep rechtspersonen € 100.000,00. In totaal bedraagt het plafond voor 2026 dus € 200.000,00.

 • 3.

  Het per kalenderjaar beschikbare bedrag wordt conform artikel 1.7 van de Algemene subsidieverordening verdeeld op basis van binnenkomst van de aanvragen. Aanvragen die worden ingediend nadat de in lid 2 genoemde plafonds zijn bereikt kunnen niet worden gehonoreerd.

Artikel 4 Kosten die wel en kosten die niet voor een stimuleringsbijdrage in aanmerking komen

Alle projectkosten, met een minimum (drempel)bedrag van € 250,00 komen in aanmerking voor een stimuleringsbijdrage, met uitzondering van:

 • a.

  Kosten voor werkzaamheden die niet bijdragen aan de in artikel 2 genoemde doelstelling (dit zijn alle kosten die worden gemaakt voor klimaatadaptieve maatregelen zonder watercomponent).

 • b.

  Kosten voor werkzaamheden die van overheidswege zijn opgelegd.

 • c.

  Kosten van constructieve voorzieningen.

 • d.

  Kosten voor tuinaanleg bij nieuwbouwwoningen.

 • e.

  Kosten voor het vervangen van bestaande beplanting en groen.

 • f.

  Kosten voor het vervangen van bestaande waterdoorlatende verharding.

 • g.

  Kosten – gederfde inkomsten daaronder begrepen – die verband houden met de eigen inzet of de inzet van eigen personeel van de aanvrager.

 • h.

  Arbeidskosten die niet gemaakt zijn door een hovenier of aannemer.

Artikel 5 Hoogte stimuleringsbijdrage

De stimuleringsbijdrage bedraagt 20% van de projectkosten met dien verstande dat de stimuleringsbijdrage voor natuurlijke personen een maximum kent van € 5.000,00 en voor rechtspersonen een maximum van € 10.000,00.

Artikel 6 Aanvraag stimuleringsbijdrage

 • 1.

  Een stimuleringsbijdrage kan worden aangevraagd door natuurlijke personen en rechtspersonen zonder op winst gerichte doelstelling.

 • 2.

  De aanvrager dient de aanvraag in met een aanvraagformulier dat juist en volledig ingevuld en ondertekend is.

 • 3.

  In aanvulling op artikel 3.3 van de Algemene subsidieverordening gaat de aanvraag voor een stimuleringsbijdrage van een rechtspersoon vergezeld van offertes voor de te maken kosten.

 • 4.

  Een aanvraag van een rechtspersoon voor een stimuleringsbijdrage wordt ingediend ten minste 4 weken voordat met de realisatie van het project wordt gestart.

 • 5.

  Voor verschillende uitvoeringsfasen van een project kunnen afzonderlijke aanvragen voor een stimuleringsbijdrage worden ingediend, met dien verstande dat de stimuleringsbijdrage voor het totale project, dat wil zeggen alle uitvoeringsfasen tezamen, nooit meer bedraagt dan het in artikel 5 genoemde percentage en maximum.

 • 6.

  Voor verschillende projecten die onderdeel uitmaken van een functionele eenheid, kunnen afzonderlijke aanvragen worden ingediend, met dien verstande dat de totale stimuleringsbijdrage voor een functionele eenheid nooit hoger is dan het in artikel 5 genoemde percentage en maximum.

 • 7.

  Aanvragen tot verlening van een stimuleringsbijdrage kunnen uiterlijk tot 1 november van het betreffende kalenderjaar worden ingediend.

 • 8.

  Voor natuurlijke personen geldt dat aanvragen tot vaststelling van een stimuleringsbijdrage uiterlijk op 1 november van het betreffende kalenderjaar dienen te worden ingediend.

 • 9.

  Voor rechtspersonen geldt dat aanvragen tot vaststelling van een stimuleringsbijdrage uiterlijk tot 1 juni van het daarop volgende kalenderjaar kunnen worden ingediend.

 • 10.

  Voor projecten van natuurlijke personen geldt dat de aanvraag kan worden ingediend met een terugwerkende kracht tot en met 1 januari van het betreffende kalenderjaar.

Artikel 7 Beoordeling van de aanvraag

De beoordeling van een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage gebeurt met inachtneming van paragraaf 4 van de Algemene subsidieverordening. In aanvulling daarop geldt:

 • 1.

  Het college beslist op de aanvraag binnen 6 weken na ontvangst van een complete aanvraag.

 • 2.

  Om voor een stimuleringsbijdrage in aanmerking te komen dient het project te passen binnen de doelstelling uit artikel 2 en moet worden voldaan aan alle volgende voorwaarden:

  • a.

   Het project wordt uitgevoerd binnen het beheergebied van Hollandse Delta.

  • b.

   Het project voldoet aan geldende wet- en regelgeving of beleid.

  • c.

   Aan het project van een rechtspersoon ligt een realistische en sluitende projectbegroting ten grondslag met onderbouwing en offertes.

  • d.

   Het project wordt door of in opdracht van de aanvrager uitgevoerd.

Artikel 8 Vaststelling stimuleringsbijdrage

 • 1.

  In afwijking van artikel 4.1 van de Algemene subsidieverordening is de termijn voor het indienen van een aanvraag om vaststelling van een stimuleringsbijdrage 6 weken na realisatie van het project waarvoor deze bijdrage is verleend.

 • 2.

  De aanvrager dient de aanvraag om vaststelling van een stimuleringsbijdrage in met een aanvraagformulier dat juist en volledig ingevuld en ondertekend is. Het aanvraagformulier voor rechtspersonen gaat vergezeld van een activiteitenverslag, een financieel verslag en beeldmateriaal dat de situatie vóór en na uitvoering van het project weergeeft. Het aanvraagformulier voor een natuurlijke persoon gaat vergezeld van een factuur en beeldmateriaal dat de situatie vóór en na uitvoering van het project weergeeft.

 • 3.

  De vaststelling van de stimuleringsbijdrage gebeurt op basis van de werkelijk gemaakte kosten. Hierbij worden, in afwijking van artikel 4.4 van de Algemene subsidieverordening eventuele baten van de activiteiten waarvoor zij is verleend buiten beschouwing gelaten. De stimuleringsbijdrage is gemaximeerd tot het bedrag dat in het besluit tot verlening van deze bijdrage staat.

 • 4.

  In afwijking van artikel 4.3 van de Algemene subsidieverordening besluit het college op een aanvraag om vaststelling van de stimuleringsbijdrage binnen 6 weken na ontvangst van een complete aanvraag.

 • 5.

  Voor aanvragen van natuurlijke personen geldt dat voorafgaand aan de toekenning van de stimuleringsbijdrage geen afzonderlijke beschikking omtrent subsidieverlening wordt gegeven.

Artikel 9 Weigeringsgronden

 • 1.

  Een stimuleringsbijdrage wordt geweigerd indien:

  • a.

   Door de verstrekking van de subsidie het in artikel 3 genoemde plafond zou worden overschreden.

  • b.

   De realisatie van een project van een rechtspersoon is gestart vóór indiening van de volledige aanvraag.

  • c.

   De realisatie van een project van een rechtspersoon niet binnen 6 maanden ná toekenning van de stimuleringsbijdrage is gepland.

  • d.

   Werkzaamheden in het project niet zijn toegestaan op grond van wet- en regelgeving of beleid.

  • e.

   Voor het project al eerder een stimuleringsbijdrage uit deze regeling is ontvangen, tenzij sprake is van gefaseerde uitvoering van een project als genoemd in artikel 6.4.

  • f.

   Het project behoort tot de reguliere projecten of werkzaamheden van de aanvrager.

  • g.

   De aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

 • 2.

  Artikel 9.1, sub b. is niet van toepassing, wanneer een project waarvan de realisatie reeds gestart is, aantoonbaar wordt uitgebreid met een ruimtelijke adaptieve maatregel met een watercomponent waarvoor op grond van deze regeling een stimuleringsbijdrage kan worden verleend.

Artikel 10 Intrekking en wijziging niet vastgestelde stimuleringsbijdrage

Het college kan zo lang de stimuleringsbijdrage niet is vastgesteld het besluit tot toekenning van een stimuleringsbijdrage intrekken of ten nadele van de ontvanger wijzigen, indien:

 • a.

  Met de realisatie van een project waarvoor de stimuleringsbijdrage is verleend geen begin is gemaakt uiterlijk 6 maanden na verlening van de subsidie.

 • b.

  De ontvanger van de stimuleringsbijdrage niet heeft voldaan aan de aan de stimuleringsbijdrage verbonden verplichtingen.

 • c.

  De ontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.

 • d.

  De verlening van de stimuleringsbijdrage anderszins onjuist was en de ontvanger ervan wist of behoorde te weten.

Artikel 11 Activiteiten niet verricht / niet aan de verplichting voldaan

De ontvanger van een stimuleringsbijdrage doet melding aan het college, zodra aannemelijk is dat de werkzaamheden voor het project, waarvoor de stimuleringsbijdrage is verstrekt, niet of geheel zullen worden verricht of dat niet of geheel aan de verplichtingen kan worden voldaan die zijn opgelegd bij de verstrekking van de stimuleringsbijdrage.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 4, 7, 8 en/of 9 buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het de doelstellingen van de stimuleringsregeling leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13 Inwerkingtreding en werkingsduur

 • 1.

  Deze regeling treedt, na bekendmaking op de wettelijk voorgeschreven wijze in werking en eindigt op 1 juli 2027.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta 2024-2026”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college op 19-03-2024.

Secretaris

V. Bergsma

Dijkgraaf

J.F. Bonjer

Toelichting behorende bij de Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta

Help onze regio klimaatbestendiger te maken

Wateroverlast door hoosbuien is een groeiend probleem in het stedelijk gebied, ook in het beheergebied van Hollandse Delta. Het is een van de gevolgen van de klimaatveranderingen. De overheid kan deze gevolgen niet allemaal alleen verhelpen, daar zijn bewoners en organisaties ook bij nodig. Samen kunnen we er voor zorgen dat wijken klimaatbestendiger worden. Meer groen en minder tegels, waterbergende of groene daken en regenwateropvang maken uw omgeving een betere 'spons' voor een plotseling teveel aan water. Wilt u daar met uw tuin, terrein, dak of straat aan bijdragen, dan betaalt Hollandse Delta mee. Vraag een bijdrage uit de Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta aan.

 

Ook in onze regio merken we dat het klimaat verandert. Extreme weersomstandigheden als hoosbuien en hittegolven komen steeds vaker voor. Daar is de bebouwde omgeving in veel gevallen niet goed op berekend, met als gevolg wateroverlast of juist een uitgedroogde bodem. Hierdoor neemt de kans op schade en andere ongewenste gevolgen toe. Bij droogte bijvoorbeeld klinkt de bodem te veel in, waardoor gebouwen, wegen en dijken schade op kunnen lopen. Bij hevige buien raakt de riolering overbelast met als gevolg wateroverlast op straat, kans op schade aan bebouwing en vervuild water in de sloot of gracht.

 

Ook u kunt bijdragen aan een klimaatbestendige inrichting van uw omgeving

Hollandse Delta doet er samen met andere lokale overheden alles aan om deze problemen zo veel mogelijk te voorkomen. Toch is dat niet voldoende. De ruimte voor het opvangen en tijdelijk vasthouden van regenwater is schaars. Zeker in de dichtbebouwde dorpskernen en steden. Om in de toekomst droge voeten te houden is de hulp van bewoners en organisaties nodig. Ook u kunt veel doen. Denk aan maatregelen bij de (her)inrichting van: de buitenruimte van uw wooncomplex, uw dak, uw tuin of schoolplein. Zo zorgt u ervoor dat uw omgeving een fijne plek blijft om in te wonen.

 

Hollandse Delta betaalt mee

Als inwoner, in ons gebied bent u van harte uitgenodigd om mee te doen. Heeft u een goed idee om uw buurt, wijk, straat, gebouw of perceel klimaatbestendiger te maken, dan helpt Hollandse Delta u graag op weg. U kunt hiervoor een beroep doen op de Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta. Deze stimuleringsbijdrage is bedoeld voor klimaatadaptieve maatregelen met een watercomponent zoals:

 

 • het aanleggen van waterdoorlatende terreinverharding, zodat regenwater gemakkelijker en beter verspreid in de bodem sijpelt;

 • het ontharden van tuinen (meer groen en minder tegels);

 • de aanleg van waterbergende of groene daken, waardoor het water niet meteen het riool instroomt en er veel minder kans is op overbelasting van het afvoersysteem;

 • het afkoppelen van daken en terreinen van de riolering en het aansluiten op specifiek daarvoor aangelegde wateropvangvoorzieningen, van waaruit het water langzaam wegsijpelt (bijvoorbeeld infiltratievoorzieningen);

 • het plaatsen van regentonnen of andere hemelwateropvangvoorzieningen.

Klimaatbestendige maatregelen hebben veel voordelen

Klimaatbestendige maatregelen hebben veel voordelen. Niet alleen helpen ze om nu en in de toekomst schade door droogte of wateroverlast te voorkomen, ze dragen ook bij aan de leefbaarheid. Een groene en blauwe omgeving is aantrekkelijker en gezonder om in te wonen en werken. Als alle huis- en grondeigenaren meehelpen met het treffen van deze klimaatadaptieve maatregelen, hoeft er minder regenwater afgevoerd en gezuiverd te worden. Waardoor er in de toekomst minder dure investeringen nodig zijn voor grote gemalen of waterbergingen.

 

Dien uw project of maatregel in!

Het merendeel van het verharde oppervlakte in ons gebied is private ruimte. Daar kunnen wij als overheid dus geen maatregelen treffen. Dat betekent dat de hulp van inwoners en organisaties nodig is om onze regio klimaatbestendiger te maken, zodat we ook in de toekomst onze voeten droog en ons water schoon houden. Dus draag bij en maak nu gebruik van stimuleringsregeling van Hollandse Delta.

 

De procedure

Het verkrijgen van een stimuleringsbijdrage voor rechtspersonen die niet op winst gericht zijn bestaat uit twee fases:

 

 • 1.

  Vooraf: u dient - uiterlijk tot 1 november van het betreffende kalenderjaar - uw projectaanvraag in met het Aanvraagformulier Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie. U voorziet de aanvraag van een projectbegroting met onderbouwing en offertes. Als uw aanvraag wordt toegekend, ontvangt u van ons uiterlijk binnen 6 weken een toekenningsbeschikking.

 • 2.

  Achteraf: U dient een vaststellingsaanvraag in, voorzien van facturen/betalingsbewijzen van alle gemaakte kosten, foto’s en andere bewijsstukken. Daarmee stellen wij de hoogte van de uit te betalen stimuleringsbijdrage definitief vast en betalen het bedrag uit.

Voor natuurlijke personen geldt een vereenvoudigde afhandeling. U dient een subsidieaanvraag in door middel van het formulier dat te vinden is op onze website. Bij uw aanvraag voegt u de facturen bij van de uitgevoerde maatregelen en foto’s van de situatie vóór en na uitvoering van de maatregel(en). Subsidieaanvragen van particulieren kunnen uiterlijk tot 1 november van het betreffende kalenderjaar worden ingediend.

 

De Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta, inclusief de hierboven genoemde aanvraagformulieren, staan op de website van Hollandse Delta.

 

Basisvoorwaarden voor het indienen van een aanvraag:

 

 • a.

  Het project wordt uitgevoerd binnen het gebied van Hollandse Delta.

 • b.

  Het project voldoet aan geldende wet- en regelgeving of beleid.

In aanvulling hierop geldt voor rechtspersonen het volgende:

 • c.

  Aan het project ligt een realistische en sluitende projectbegroting ten grondslag met onderbouwing en offertes.

Toelichting per artikel

Artikel 1: Definities en begripsbepalingen

Dit artikel bevat definities en de uitleg van termen die in de Stimuleringsregeling zijn gebruikt.

 

Artikel 2: Het doel van deze regeling

Alleen een goed watersysteem volstaat niet om klimaatproblemen te ondervangen, ook aanpassingen aan gebouwen, tuinen en terreinen zijn nodig. Daarom is de inzet van bewoners onmisbaar bij het klimaatbestendig maken van de regio Hollandse Delta. Met deze stimuleringsregeling willen wij bewoners financieel ondersteunen bij het treffen van klimaatbestendige maatregelen.

 

In dit artikel is vastgelegd dat subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die naar het oordeel van het college een duidelijk en direct verband houden met de taken van het waterschap als genoemd in het waterschapsreglement en gerealiseerd worden binnen of in het belang zijn voor het beheergebied van het waterschap en passen binnen het beleid van het waterschap.

 

Artikel 3: Het beschikbare subsidiebedrag

Per jaar is een maximaal bedrag beschikbaar voor deze stimuleringsregeling. In totaal heeft Hollandse Delta in 2024, 2025 en 2026 per kalenderjaar € 200.000,00 beschikbaar. Daarvan is € 100.000,00 bestemd voor particulieren, bijvoorbeeld inwoners die hun tuin willen vergroenen of een sedum dak willen aanleggen en € 100.000,00 voor bijvoorbeeld scholen, verenigingen van eigenaars of woningbouwverenigingen. Het per jaar beschikbare bedrag wordt verdeeld op basis van binnenkomst van de aanvragen. Aanvragen die zijn ingediend nadat het plafond voor de betreffende doelgroep is bereikt kunnen niet worden gehonoreerd.

 

Wanneer het subsidieplafond gedurende het jaar is bereikt of bijna is bereikt, heeft het college - na besluitvorming in de Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta - de bevoegdheid om het subsidieplafond tussentijds te verhogen.

 

Artikel 4: Welke kosten in aanmerking komen voor de regeling (en welke niet)

In principe komen alle soorten kosten die u gaat maken om uw project te realiseren, in aanmerking voor de regeling (uiteraard op voorwaarde dat ze een directe bijdrage leveren aan de doelstelling van de regeling). U kunt dus zowel planvormings-, voorbereidings- en/of uitvoeringskosten opvoeren op de begroting, maar ook arbeidskosten van een hovenier of een aannemer.

 

Een korte toelichting op deze kostensoorten:

 

 • -

  Planvorming: alles wat nodig is voor het maken van een ontwerp (zoals arbeidskosten en materiaalkosten voor de verkenning, het ontwerp, overleg met omgeving en belanghebbenden).

 • -

  Voorbereiding: alles wat nodig is om te komen tot uitvoering van een maatregel of project (zoals arbeidskosten en materiaalkosten voor het opstellen van een bestek, opstellen van offertes voor de uitvoering, communicatie met de omgeving en belanghebbenden (zoals voorlichting en educatie), aanbesteding en opdrachtverstrekking).

 • -

  Uitvoering: het realiseren van het project, het aansturen en begeleiden van de uitvoering, het uitvoeren van een opleveringscontrole en de communicatie met belanghebbenden, technische en andere voorzieningen, materiaalkosten, arbeidskosten).

Kosten die niet onder de regeling vallen

 

 • -

  Kosten, die betrekking hebben op niet-klimaatadaptieve maatregelen zonder watercomponent komen niet voor vergoeding in aanmerking. Denk hierbij aan kosten die u maakt voor gereedschap, schuttingen, terras(delen), opsluitbanden en bestrating (tenzij u bestrating heeft verwijderd en deze heeft vervangen door waterdoorlatende bestrating).

 • -

  Activiteiten/werkzaamheden die van overheidswege zijn opgelegd. Denk aan kosten die worden gemaakt om aan wettelijke regels te voldoen (bijv. Bouwbesluit, gemeentelijke bouwverordening, hemelwaterverordening, Activiteitenbesluit, of Algemene regels bij de Keur van Hollandse Delta).

 • -

  Kosten die worden gemaakt om een vergunning te verkrijgen (bijv. compensatie waterberging bij de toename van verhard oppervlak of het dempen van een sloot).

 • -

  De eigen arbeid, dat wil zeggen de kosten (gederfde inkomsten daaronder begrepen) die verband houden met de eigen inzet of de inzet van het eigen personeel van de aanvrager vallen niet onder de regeling. Dit in tegenstelling tot de arbeidskosten van een hovenier of aannemer, deze arbeidskosten vallen wel onder de regeling.

Verder vallen de volgende kosten niet onder de regeling omdat dit soort kosten geen directe bijdrage leveren aan de doelstelling van deze regeling en/of omdat het waterschap van oordeel is dat dit kosten zijn die iedere woningeigenaar en/of bewoner moet maken en die dus niet mede moeten worden gefinancierd uit de algemene middelen:

 • -

  Constructieve voorzieningen, zoals kosten voor dakherstel, dakversteviging en nieuwe schuren.

 • -

  De aanleg van een tuin bij nieuwbouwwoningen.

 • -

  Het vervangen van bestaande beplanting en groen.

 • -

  Het vervangen van bestaande waterdoorlatende verharding.

Artikel 5 bedragen stimuleringsbijdrage

Hollandse Delta wil ruimtelijke adaptieve initiatieven stimuleren; aanvragers krijgen van het waterschap een financieel steuntje in de rug. Om zoveel mogelijk initiatieven te kunnen ondersteunen is de bijdrage per aanvrager gemaximaliseerd. Dat maakt de regeling toegankelijk voor iedereen.

 

Artikel 6 Aanvragen van de subsidie

Een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage doet u met het daarvoor bestemde aanvraagformulier, te vinden op de website van Hollandse Delta. Vul het volledig in, voeg de benodigde bijlagen bij en onderteken het. U kunt het per post (Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk) of e-mail (stimuleringsregeling@wshd.nl) aan waterschap Hollandse Delta sturen.

 

Natuurlijke personen (particulieren) kunnen een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage indienen. Daarnaast kunnen rechtspersonen zonder op winst gerichte doelstelling, zoals bijvoorbeeld stichtingen en verenigingen ook een aanvraag indienen.

 

Fasering

Als u uw project gefaseerd wilt uitvoeren - bijvoorbeeld eerst de planvormingsfase en daarna de uitvoeringsfase - staat het u vrij om voor elke fase apart een aanvraag voor een stimuleringsbijdrage in te dienen. Houdt u er dan rekening mee dat de bedragen van de verschillende fasen bij elkaar opgeteld niet boven het gestelde maximum (zie artikel 5) uit mogen komen. Voor deze stimuleringsregeling betreffen de fases dus gezamenlijk één project.

 

Wel of geen functionele eenheid?

Dat geldt ook voor projecten die deel uitmaken van een zogeheten ‘functionele eenheid’. Onder een functionele eenheid verstaan we hier:

 

 • -

  een ruimtelijk ontwikkelingsplan dat ontwikkeld wordt door één partij (bijvoorbeeld bij herstructurering of nieuwbouw van wijk, buurt, straat);

 • -

  een aaneengesloten complex van gebouwen of percelen.

Initiatiefnemers die deel uitmaken van zo'n functionele eenheid mogen voor ieder project een afzonderlijke aanvraag voor een stimuleringsbijdrage indienen, maar bij elkaar opgeteld mogen de projecten die samen een functionele eenheid vormen, het gestelde maximum (zie artikel 5) niet overschrijden.

 

Betreft het project echter een aaneengesloten complex van gebouwen of percelen (bijvoorbeeld een huizenblok of een straat met huizen), waar elk gebouw/perceel een andere eigenaar heeft, beschouwen we het niet als functionele eenheid. Hier kan elk project individueel in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage. Bijvoorbeeld: een bewonerscollectief waarvan elke bewoner een stimuleringsbijdrage voor het eigen waterbergende of groene dak aanvraagt. Voorwaarde is wel dat iedereen zelf een eigen aanvraag indient.

 

Aanvragen tot verlening van een stimuleringsbijdrage kunnen uiterlijk tot 1 november van het betreffende kalenderjaar worden ingediend. Per jaar stellen wij een maximaal bedrag voor deze regeling beschikbaar.

 

Voor subsidieaanvragen van natuurlijke personen geldt een vereenvoudigde afhandeling. De aanvraag kan worden ingediend met een terugwerkende kracht tot 1 januari van het betreffende kalenderjaar.

 

Voor aanvragen van rechtspersonen geldt dat u binnen 6 weken na afronding van uw project een verzoek tot definitieve vaststelling van de stimuleringsbijdrage bij Hollandse Delta moet indienen. Is de start van de uitvoering van uw project eind van een kalenderjaar gepland? Dan geldt dat uw vaststellingsaanvraag uiterlijk op 31 mei van het daarop volgende kalenderjaar bij Hollandse Delta binnen moet zijn. Bijvoorbeeld: voor een aanvraag ingediend in 2024 geldt dat de vaststellingsaanvraag uiterlijk op 31 mei 2025 binnen moet zijn.

 

Artikel 7

Rechtspersonen moeten de aanvraag indienen minimaal 4 weken voordat zij beginnen met het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor zij subsidie aanvragen. De werkzaamheden moeten plaatsvinden binnen het beheergebied van waterschap Hollandse Delta.

 

Het project moet door of in opdracht van de aanvrager zelf worden uitgevoerd. Initiatieven waarbij bedrijven producten (bijvoorbeeld regentonnen) verkopen aan particulieren die voor het betreffende product vervolgens subsidie aanvragen bij Hollandse Delta, komen dus niet voor subsidie in aanmerking.

 

Artikel 8 Vaststelling stimuleringsbijdrage: hoe stellen we vast wat u krijgt uitbetaald?

De stimuleringsbijdrage voor rechtspersonen wordt betaald op basis van de kosten die u werkelijk gemaakt heeft voor uw project. Daarom dient u binnen zes weken na de realisering van de werkzaamheden een verzoek tot vaststelling van de stimuleringsbijdrage in bij Hollandse Delta. Daarvoor gebruikt u het Verantwoordingformulier Stimuleringsbijdrage. Dit formulier krijgt u toegestuurd bij het besluit subsidieverlening. Vul het volledig in en voorzie het van de gevraagde bewijsstukken, zoals een activiteitenverslag, een financieel verslag (incl. facturen) en beeldmateriaal van de situatie vóór en na uitvoering van het project. Onderteken het formulier en stuur het inclusief alle bijlagen per post (Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk) of e-mail (stimuleringsregeling@wshd.nl) aan waterschap Hollandse Delta.

 

Uw verzoek tot vaststelling wordt door Hollandse Delta beoordeeld en na de definitieve vaststelling van de subsidie volgt uitbetaling op het door u aangegeven rekeningnummer.

 

Om te voorkomen dat meerkosten in een project tot overschrijding van het stimuleringsplafond leiden, is bepaald dat het vastgestelde bedrag nooit hoger kan zijn dan het toegekende bedrag.

 

Voor aanvragen van particulieren (natuurlijke personen) geldt een eenvoudiger aanvraagprocedure. Zodra de aanvraag compleet is wordt de subsidie meteen definitief vastgesteld.

 

Artikel 9 Weigeringsgronden

Per jaar is een subsidieplafond vastgesteld. Als door de verstrekking van de subsidie het plafond wordt overschreden dan wordt de subsidie geweigerd.

 

U moet de aanvraag hebben ingediend voordat u start met de uitvoering van het project. Daar is echter wel een uitzondering op. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw project in eerste instantie geen klimaatbestendige maatregelen bevatte, maar dat u gedurende de uitvoering besloot dat het project goede mogelijk- heden bood om zulke maatregelen te treffen. In zo'n situatie kunt u alsnog een aanvraag doen, op voorwaarde dat u nog even wacht met de uitvoering van de klimaatadaptieve elementen in uw project.

 

Hollandse Delta wil voorkomen dat aanvragen voor stimuleringsbijdragen worden ingediend voor projecten die 6 maanden of later na toekenning starten. Bijvoorbeeld: een aanvraag in 2024 voor een stimuleringsbijdrage voor een project dat pas in de tweede helft 2025 wordt uitgevoerd, wordt niet gehonoreerd.

 

Aanvragen die in strijd zijn met wet- en regelgeving, of aanvragen voor stimuleringsbijdragen voor de uitvoering van klimaatbestendige maatregelen die behoren tot de reguliere projecten of werkzaamheden van de aanvrager, worden niet gehonoreerd.

 

U kunt niet meerdere aanvragen doen voor één project, tenzij er sprake is van een gefaseerde uitvoering van het project (zie artikel 7).

 

Artikel 10 Intrekking en wijziging niet vastgestelde stimuleringsbijdrage

Hollandse Delta is bevoegd om de verlening in te trekken indien u uiterlijk 6 maanden na de verlening nog niet bent begonnen met de uitvoering.

 

Artikel 11 Als u activiteiten niet verricht of anderszins niet aan de verplichting voldoet.

Wordt een activiteit uit uw project niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd? Dan bent u als aanvrager volgens de Algemene subsidieverordening verplicht om Hollandse Delta als subsidieverlener zo spoedig mogelijk te informeren. Ook als u verwacht dat u niet kan voldaan aan opgelegde verplichtingen, moet u dit direct aan ons melden.

 

Artikel 12 De hardheidsclausule.

Op grond van dit artikel kan het college besluiten om de artikelen 4, 7, 8 en/of 9 buiten toepassing laten of daarvan afwijken als dit erg nadelig zou uitpakken voor de aanvrager van de subsidie.

 

Artikel 13 De geldigheidsduur van de regeling

De Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta treedt in het tweede kwartaal van 2024 in werking. Vanaf de datum van inwerkingtreding kunnen aanvragen worden ingediend. De regeling eindigt op 1 juli 2027.

 

Algemeen

Algemene subsidieverordening waterschap Hollandse Delta 2009

 

De Algemene subsidieverordening waterschap Hollandse Delta 2009 is de juridische basis voor deze stimuleringsregeling. Deze verordening biedt Hollandse Delta de mogelijkheid om stimuleringsbijdragen of subsidies te verstrekken voor ondersteuning van activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan het door Hollandse Delta gevoerde beleid met betrekking tot de aan Hollandse Delta opgedragen taken op het gebied van de zorg voor het watersysteem en de zorg voor de zuivering van stedelijk afvalwater.

 

In de Algemene subsidieverordening en in de Algemene wet bestuursrecht staan regels die voor alle door Hollandse Delta te verstrekken stimuleringsbijdragen of subsidies gelden. In de Algemene subsidieverordening zijn voorts verplichtingen opgenomen voor de ontvangers van stimuleringsbijdragen, zoals het bijhouden van de uitgaven en het overleggen van gegevens die van belang kunnen zijn voor wijziging, intrekking of vaststelling van de stimuleringsbijdrage. De Algemene subsidieverordening biedt Hollandse Delta ook de mogelijkheid om in de beschikking van de stimuleringsbijdrage andere verplichtingen op te leggen die bijdragen aan het doel van de stimuleringsbijdrage.

 

Voordat Hollandse Delta daadwerkelijk kan besluiten tot verlening van een subsidie of een stimuleringsbijdrage, moet Hollandse Delta daarvoor eerst een specifieke subsidie- of stimuleringsregeling vaststellen.

 

De Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta is zo'n specifieke regeling. Alle bepalingen van de Algemene subsidieverordening zijn van toepassing, tenzij de Stimuleringsregeling Ruimtelijke adaptatie Hollandse Delta anders bepaalt. De stimuleringsregeling kan bovenop de Algemene subsidieverordening aanvullende regels stellen. Dan is dit vermeld in deze stimuleringsregeling.