Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Aanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebied Zwanenburg 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebied Zwanenburg 2024
CiteertitelAanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebied Zwanenburg 2024
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151b van de Gemeentewet
 2. Algemene Plaatselijke Verordening 2021
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-202426-04-2024nieuwe regeling

27-03-2024

gmb-2024-144439

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebied Zwanenburg 2024

De burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer,

 

O V E R W E G E N D E D A T :

 

 • -

  tussen 16 maart 2024 en 25 maart 2024 de openbare orde in een deel van Zwanenburg meerdere malen is verstoord door de aanwezigheid van wapens (explosieven);

 • -

  de verstoringen van de openbare orde in (een deel van) Zwanenburg hebben geleid tot grote maatschappelijke onrust en gevoelens van onveiligheid;

 • -

  uit een bestuurlijke rapportage van 26 maart 2024 van politie Eenheid Noord-Holland blijkt dat sprake is van ernstige vrees is voor verdere verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens;

 • -

  overleg is gevoerd met de officier van justitie in het overleg, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Politiewet 2012;

G E L E T O P :

 

artikel 151b van de Gemeentewet en artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen het ‘Aanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebied Zwanenburg 2024’.

Artikel 1 Aanwijzing veiligheidsrisicogebied

Het gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, gelegen tussen de Dennenlaan, de Troelstralaan, de Domineeslaan en de Zwanenburgerdijk te Zwanenburg, zoals concreet aangegeven op de kaart in de bij dit besluit behorende bijlage, wordt op grond van artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

Artikel 2 Inwerkingtreding en geldingsduur

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking en geldt voor de duur van een maand.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebied Zwanenburg 2024.

Aldus vastgesteld te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, op 27 maart 2024.

De burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer,

Marianne Schuurmans-Wijdeven

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. U moet dit binnen 6 weken na verzenddatum van dit besluit doen. In uw bezwaar moet het volgende staan:

 • -

  uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 • -

  de datum waarop u het bezwaar schrijft;

 • -

  een omschrijving van dit besluit;

 • -

  de reden waarom u bezwaar maakt;

 • -

  uw handtekening.

Maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een ondertekende verklaring met het bezwaar mee. Hieruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag sturen.

 

U kunt dit digitaal of via de post versturen. Stuur uw bezwaar via https://haarlemmermeergemeente.nl/bezwaar-en-beroep. U heeft daarvoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Stuurt u het bezwaar liever via de post? Ons adres is:

Gemeente Haarlemmermeer

Team Juridische Zaken

Postbus 250

2130 AG Hoofddorp

 

Kunt u de uitkomst van het bezwaar niet afwachten? Vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de rechter. U vraagt de rechter dan om een voorlopige beslissing te nemen. U kunt dit alleen vragen als u ook bezwaar heeft gemaakt. U vraagt de voorlopige voorziening aan bij rechtbank in Haarlem. Op de website van de rechtbank leest u hoe u dit kunt doen. Ga hiervoor naar www.rechtspraak.nl.

Bijlage als bedoeld in artikel 1 van het Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied Zwanenburg

 

 

Algemene toelichting  

In de bestuurlijke rapportage van de politie Eenheid Noord-Holland van 26 maart 2024 worden feiten en omstandigheden beschreven waaruit blijkt dat in een deel in Zwanenburg sprake is van verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. In de afgelopen anderhalve week hebben in die wijk drie (vuurwerk)explosies plaatsgevonden. Eén van die explosies heeft zelfs zo veel schade toegebracht aan het pand dat de bewoners er maanden niet meer kunnen wonen. De politie houdt er rekening mee dat de aanleiding ligt bij een conflict in de criminele sfeer gericht op één persoon binnen een familie, waarvan nu onschuldige mensen/familieleden de dupe zijn geworden.

 

In artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 heeft de gemeenteraad mij de bevoegdheid gegeven om een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen waarbinnen preventief gefouilleerd kan worden. Dit is een ingrijpende bevoegdheid die het recht op privacy van de gebruikers van het openbare domein aantast. De noodzaak en evenwichtigheid van het inzetten van deze bevoegdheid is besproken in het driehoeksoverleg als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Politiewet 2012. Het is nodig dat de officier van justitie in staat wordt gesteld om in het gebied de controlebevoegdheden als bedoeld in artikel 50, derde lid, 51, derde lid, en 52, derde lid, van de Wet wapens en munitie te doen gelasten. De belangen van de openbare veiligheid (het voorkomen van verdere verstoring van de openbare orde) wegen zwaarder dan het individuele belang van inwoners (bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

 

Het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen, waaronder de inzet van extra politiecapaciteit en cameratoezicht, om (verdere) verstoring van de openbare orde te voorkomen en grote maatschappelijke onrust en de gevoelens van onveiligheid die leven in (een deel van) Zwanenburg weg te nemen. Het preventief fouilleren is mede gericht op zwaar vuurwerk nu er concrete aanwijzingen zijn dat zwaar vuurwerk als wapen is/wordt gebruikt om personen of zaken te raken.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

In dit artikel wordt het inzetten van de bevoegdheid om een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen geëffectueerd en is de omvang van het gebied afgebakend. Dit artikel moet in samenhang gelezen worden met de ‘Bijlage als bedoeld in artikel 1 van het Aanwijzingsbesluit veiligheidsrisicogebied Zwanenburg 2024’.

 

Omvang gebied

Dit besluit heeft concreet betrekking op het gebied dat gelegen is tussen de Dennenlaan, de Troelstralaan, de Domineeslaan en de Zwanenburgerdijk (van de woonboot bij nummer 100 tot en met de kruising aan de Dennenlaan). De genoemde straten vallen binnen het gebied. Het gehele gebied is ook aangegeven op de kaart in de bijlage bij het besluit.

 

Dit gebied is aangewezen, omdat de incidenten plaatsvonden op vier locaties in Zwanenburg. Zoals ook in de bestuurlijke rapportage is beschreven, is aannemelijk dat er een verband is tussen die locaties. Om effectief preventief te kunnen fouilleren, is het deel van Zwanenburg ten westen van de Dennenlaan aangewezen. Alle vier de locaties liggen in het gebied (zie tevens de bijlage bij het aanwijzingsbesluit). Het gebied is bepaald in overleg met de politie en is niet groter dan strikt noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde.

 

Artikel 2

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van dit besluit en de geldingsduur van de aanwijzing.

 

Inwerkingtreding

De bekendmaking van een besluit dat niet tot één of meer belanghebbenden is gericht, zoals dit aanwijzingsbesluit, geschiedt op de in artikel 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze (artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht). Dat betekent dat het besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in het (digitale) gemeenteblad, zo volgt uit de artikelen 2, eerste lid, en artikel 6 van de Bekendmakingswet.

 

Geldingsduur aanwijzing

De gebiedsaanwijzing moet geschieden voor een bepaalde duur, die niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde (Hof Amsterdam 25 september 2005, AB 2006/30). De aanwijzing van het gebied voor een periode van één maand is (in ieder geval) noodzakelijk om het risico op verstoring van de openbare orde door het gebruik van wapens terug te kunnen dringen.

 

Er zijn inmiddels vijf (minderjarige) verdachten aangehouden. De politie vermoedt dat zij zijn ‘ingehuurd’ om aanslagen te plegen. Het politieonderzoek loopt. Ik heb ervoor gekozen om de aanwijzing nu te beperken tot één maand. Daarna zal ik, in goed overleg met de politie en het Openbaar Ministerie, bepalen of het nodig is om de aanwijzing te verlengen. Volledigheidshalve merk ik op dat ik – overeenkomstig artikel 151b, zesde lid, van de Gemeentewet – de gebiedsaanwijzing intrek zodra de verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel de ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, is geweken.

 

Artikel 3

Dit artikel bepaalt de citeertitel van dit besluit.