Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Amestelle en Marialaan te Zwanenburg 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht Amestelle en Marialaan te Zwanenburg 2024
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht Amestelle en Marialaan te Zwanenburg 2024
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Algemene Plaatselijke Verordening 2021
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-202426-04-2024nieuwe regeling

27-03-2024

gmb-2024-144435

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Amestelle en Marialaan te Zwanenburg 2024

De burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer,

 

O V E R W E G E N D E D A T :

 

 • -

  tussen 16 maart 2024 en 25 maart 2024 de openbare orde in een deel van Zwanenburg meerdere malen is verstoord door de aanwezigheid van wapens (explosieven);

 • -

  de verstoringen van de openbare orde in (een deel van) Zwanenburg hebben geleid tot grote maatschappelijke onrust en gevoelens van onveiligheid;

 • -

  uit een bestuurlijke rapportage van 26 maart 2024 van politie Eenheid Noord-Holland blijkt dat sprake is van ernstige vrees is voor verdere verstoring van de openbare orde;

 • -

  camera’s kunnen worden ingezet ten behoeve van het toezicht op openbare plaatsen, indien dat in het belang van de openbare orde noodzakelijk is;

 • -

  overleg is geweest met de officier van justitie in het overleg, als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Politiewet 2012;

G E L E T O P :

 

artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen het ‘Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Amestelle en Marialaan te Zwanenburg 2024’.

Artikel 1 Gebiedsaanwijzing

De gebieden gelegen aan de Amestelle en directe omgeving en de Marialaan en de directe omgeving te Zwanenburg, zoals concreet aangegeven op de kaarten in de bij dit besluit behorende bijlage, worden op grond van artikel 2:77, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 aangewezen als gebieden waar camera’s worden ingezet ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

Artikel 2 Inwerkingtreding en geldingsduur

Dit besluit treedt de dag na bekendmaking in werking en geldt tot 26 april 2024.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Amestelle en Marialaan te Zwanenburg 2024.

Aldus vastgesteld te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, op 28 maart 2024.

De burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer,

Marianne Schuurmans-Wijdeven

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u hier bezwaar tegen maken. U moet dit binnen 6 weken na verzenddatum van dit besluit doen. In uw bezwaar moet het volgende staan:

 • -

  uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 • -

  de datum waarop u het bezwaar schrijft;

 • -

  een omschrijving van dit besluit;

 • -

  de reden waarom u bezwaar maakt;

 • -

  uw handtekening.

Maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een ondertekende verklaring met het bezwaar mee. Hieruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag sturen.

 

U kunt dit digitaal of via de post versturen. Stuur uw bezwaar via https://haarlemmermeergemeente.nl/bezwaar-en-beroep. U heeft daarvoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Stuurt u het bezwaar liever via de post? Ons adres is:

Gemeente Haarlemmermeer

Team Juridische Zaken

Postbus 250

2130 AG Hoofddorp

 

Kunt u de uitkomst van het bezwaar niet afwachten? Vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de rechter. U vraagt de rechter dan om een voorlopige beslissing te nemen. U kunt dit alleen vragen als u ook bezwaar heeft gemaakt. U vraagt de voorlopige voorziening aan bij rechtbank in Haarlem. Op de website van de rechtbank leest u hoe u dit kunt doen. Ga hiervoor naar www.rechtspraak.nl.

Bijlagen als bedoeld in het aanwijzingsbesluit cameratoezicht Amestelle en Marialaan te Zwanenburg 2024

 

Gebied Marialaan en directe omgeving

 

Gebied Amestelle en directe omgeving

 

Algemene toelichting  

In de bestuurlijke rapportage van de politie Eenheid Noord-Holland van 26 maart 2024 worden feiten en omstandigheden beschreven waaruit blijkt dat in een deel in Zwanenburg sprake is van verstoring van de openbare orde. In de afgelopen anderhalve week hebben in die wijk drie (vuurwerk)explosies plaatsgevonden. Eén van die explosies heeft zelfs zo veel schade toegebracht aan het pand dat de bewoners er maanden niet meer kunnen wonen. De politie houdt er rekening mee dat de aanleiding ligt bij een conflict in de criminele sfeer gericht op één persoon binnen een familie, waarvan nu onschuldige mensen/familieleden de dupe zijn geworden.

 

In artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021 (APV) heeft de gemeenteraad mij de bevoegdheid gegeven om, overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet, te besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats. Dit is een ingrijpende bevoegdheid dit het recht op privacy van de gebruikers van het openbare domein aantast. De noodzaak en evenwichtigheid van het inzetten van deze bevoegdheid is besproken in het driehoeksoverleg als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Politiewet 2012. De belangen van de openbare veiligheid (het voorkomen van verdere verstoring van de openbare orde) wegen zwaarder dan het individuele belang van inwoners (bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

 

Cameratoezicht is noodzakelijk gelet op de aard en ernst van de problematiek; er is geen minder vergaande bevoegdheid die de problemen effectief kan oplossen. Het plaatsen van camera’s is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen, waaronder de inzet van extra politiecapaciteit en het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied, om (verdere) verstoring van de openbare orde te voorkomen en grote maatschappelijke onrust en de gevoelens van onveiligheid die leven in (een deel van) Zwanenburg weg te nemen.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

In dit artikel wordt het inzetten van de bevoegdheid om camera’s te plaatsen geëffectueerd en is de omvang van de gebieden afgebakend. Dit artikel moet in samenhang gelezen worden met de ‘Bijlage als bedoeld in artikel 1 van het Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Amestelle en Marialaan te Zwanenburg 2024’.

 

Omvang gebied

Dit besluit heeft concreet betrekking op twee gebieden ten westen van de Dennenlaan. Het eerste gebied omvat (openbare plaatsen als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties aan) de Marialaan en de directe omgeving, bestaande uit een aantal belendende straten. Het tweede gebied heeft betrekking op de Amestelle en de directe omgeving. In die gebieden kunnen vaste en mobiele camera’s worden geplaatst en verplaatst.

 

Die gebieden zijn aangewezen, omdat de incidenten plaatsvonden op vier locaties die gelegen zijn in die gebieden. Zoals ook in de bestuurlijke rapportage is beschreven, is aannemelijk dat er een verband is tussen die locaties. De gebieden zijn bepaald in overleg met de politie en zijn niet groter dan strikt noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde.

 

Artikel 2

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van dit besluit en de geldingsduur van de aanwijzing.

 

Inwerkingtreding

De bekendmaking van een besluit dat niet tot één of meer belanghebbenden is gericht, zoals dit aanwijzingsbesluit, geschiedt op de in artikel 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze (artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht). Dat betekent dat het besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in het (digitale) gemeenteblad, zo volgt uit de artikelen 2, eerste lid, en artikel 6 van de Bekendmakingswet.

 

Geldingsduur aanwijzing

In het aanwijzingsbesluit moet, met inachtneming van de APV, worden bepaald voor welke duur de gebiedsaanwijzing plaatsvindt. De aanwijzing van de gebied voor een periode van één maand is (in ieder geval) noodzakelijk om het risico op verstoring van de openbare orde weg te nemen. Hiermee volg ik het advies van de politie op.

 

Er zijn inmiddels vijf (minderjarige) verdachten aangehouden. De politie vermoedt dat zij zijn ‘ingehuurd’ om aanslagen te plegen. Het politieonderzoek loopt. Ik heb ervoor gekozen om de aanwijzing nu te beperken tot één maand. Daarna zal ik, in goed overleg met de politie en het Openbaar Ministerie, bepalen of het nodig is om de aanwijzing te verlengen. Volledigheidshalve merk ik op dat ik – overeenkomstig artikel 151c, vijfde lid, van de Gemeentewet – het besluit intrek zodra de inzet van camera’s niet langer noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde.

 

Artikel 3

Dit artikel bepaalt de citeertitel van dit besluit.