Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gooise Meren

Besluit Aanwijzing toezichthouders Omgevingswet met de bevoegdheid tot het binnentreden van woningen zonder toestemming van bewoner(s) gemeente Gooise Meren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGooise Meren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit Aanwijzing toezichthouders Omgevingswet met de bevoegdheid tot het binnentreden van woningen zonder toestemming van bewoner(s) gemeente Gooise Meren
CiteertitelBesluit Aanwijzing toezichthouders Omgevingswet met de bevoegdheid tot het binnentreden van woningen zonder toestemming van bewoner(s) gemeente Gooise Meren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 18.7 van de Omgevingswet
  2. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2024nieuwe regeling

26-03-2024

gmb-2024-144189

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Aanwijzing toezichthouders Omgevingswet met de bevoegdheid tot het binnentreden van woningen zonder toestemming van bewoner(s) gemeente Gooise Meren

Het college van burgemeester en wethouders van Gooise Meren besluit,

 

gelet op artikel 18.7 van de Omgevingswet en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

omdat het wenselijk is te voorzien in de bevoegdheid tot het binnentreden van woningen zonder toestemming van de bewoner(s) zoals bedoeld in artikel 18.7 van de Omgevingswet:

 

in aanmerking nemende het collegebesluit van 5 december 2023 tot aanwijzing van toezichthouders Gooise Meren.

Artikel 1  

De bevoegdheid tot het binnentreden van woningen zoals bedoeld in artikel 18.7 van de Omgevingswet, wordt toegekend aan de in dit besluit aangewezen toezichthouders met de functie:

  • De coördinator en toezichthouder(s), werkzaam binnen het Bestuurlijk Interventie Team, aangewezen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 2, aanhef en onder 2, van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017;

  • Medewerker(s) van de afdeling VTH in de functie van handhaver A, medewerker handhaving II;

  • Medewerker(s) de functie van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) domein 1 en domein 2;

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. H.M.W. ter Heegde,

Burgemeester

drs. E. M. Voorhorst,

Gemeentesecretaris

Gooise Meren 26 maart 2024