Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eindhoven

Subsidieregeling Naamswijziging en Wijziging Geslachtsregistratie, gemeente Eindhoven 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEindhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Naamswijziging en Wijziging Geslachtsregistratie, gemeente Eindhoven 2024
CiteertitelSubsidieregeling Naamswijziging en Wijziging Geslachtsregistratie, gemeente Eindhoven 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-202431-12-2026nieuwe regeling

19-03-2024

gmb-2024-143287

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Naamswijziging en Wijziging Geslachtsregistratie, gemeente Eindhoven 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het in de vergadering van 26 maart 2024,

 

Overwegende dat:

 

 • Sommige inwoners van Eindhoven een achternaam hebben die bij hen negatieve en pijnlijke associaties oproept vanwege de geschiedenis van hun tot slaafgemaakte voorouders;

 • Sommige inwoners van Eindhoven zichzelf niet identificeren met het voor hen geregistreerde geslacht;

 • Het wijzigen van achternaam of geslacht kosten met zich mee brengt;

 • De gemeente Eindhoven ondersteuning wil bieden aan deze inwoners door te voorzien in een tegemoetkoming in een gedeelte van de administratieve kosten die aan deze wijziging zijn verbonden;

En gelet op het bepaalde in de ASV Eindhoven;

 

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Naamswijziging en Wijziging Geslachtsregistratie, gemeente Eindhoven 2024

Artikel 1. Definities

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • Behandelaar: een persoon die voldoet aan de criteria die Justis heeft gesteld voor het afgeven van een verklaring Psychische Hinder, benodigd voor een aanvraag voor achternaamswijziging voor nazaten van tot slaaf gemaakte mensen;

 • Deskundige: als ‘deskundige transgenders’ aangewezen persoon die een verklaring kan afgeven in het kader van de wijziging van de geslachtsregistratie;

 • Justis: screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid die onder andere tot taak heeft het beoordelen van en het beslissen op verzoeken tot wijziging van de achternaam op grond van het Besluit geslachtsnaamwijziging;

 • Verzoek tot wijziging: zowel het verzoek tot achternaamswijziging als het verzoek tot het wijzigen van de geslachtsregistratie.

Artikel 2. Activiteiten

Een eenmalige subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het verlagen van de financiële drempel voor mensen voor het aanvragen van een wijziging van een achternaam voor nazaten van tot slaafgemaakte mensen of een wijziging van de geslachtsregistratie.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een natuurlijke persoon die is ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Eindhoven.

 • 2.

  De aanvrager moet overeenkomen met de aanvrager van het verzoek tot wijziging van de achternaam bij Justis of van het verzoek tot wijziging geslachtsregistratie bij de gemeente Eindhoven.

Artikel 4. Subsidiabele kosten

 • De subsidie heeft uitsluitend betrekking op:

  • a.

   de kosten van een behandelaar voor het onderzoek naar en het verkrijgen van een verklaring Psychische hinder samenhangend met een verzoek tot achternaamswijziging vanwege een achternaam die verbonden is aan het slavernijverleden tot een maximum van 315 euro; of

  • b.

   de kosten van een deskundigenverklaring en/of de bijbehorende kosten van de deskundige in het kader van een wijziging geslachtsregistratie tot een maximum van 315 euro.

 • 2.

  De maximale subsidie is nooit hoger dan de daadwerkelijke kosten die de aanvrager heeft gemaakt en waarvoor facturen worden overgelegd.

Artikel 5. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Het subsidieplafond voor 2024, 2025 en 2026 bedraagt jaarlijks € 13.000,-.

 • 2.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag door het college is ontvangen.

 • 4.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag door het college wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt.

Artikel 6. Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag wordt ingediend middels een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  In afwijking van artikel 6, tweede lid van de ASV Eindhoven en in aanvulling op artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht levert de aanvrager bij de aanvraag bewijs van de kosten waarvoor aanvrager subsidie aanvraagt door middel van:

  • a.

   Een kopie van de factuur van de behandelaar of deskundige;

  • b.

   Een kopie bankafschrift waaruit blijkt dat aanvrager de factuur betaald heeft; en

  • c.

   Een kopie bankafschrift of bankpas waarop naam en IBAN van aanvrager te zien zijn.

 • 3.

  De subsidie voor de kosten van de behandelaar voor de achternaamswijziging kan worden aangevraagd na indiening van het verzoek tot achternaamswijziging bij Justis.

 • 4.

  De subsidie voor de kosten van een deskundigenverklaring en/of de bijbehorende kosten van de deskundige in het kader van een wijziging geslachtsregistratie kan worden aangevraagd na indiening van het verzoek tot wijzing geslachtsregistratie bij de gemeente.

Artikel 7. Aanvraagtermijn

Aanvragen kunnen, in afwijking van artikel 7, tweede lid, van de ASV Eindhoven worden ingediend, tot maximaal 3 maanden na de datum die vermeld is op de laatste factuur van de behandelaar of deskundige.

Artikel 8. Beslistermijn

Het college beslist, in afwijking van artikel 8, tweede lid, van de ASV Eindhoven, binnen 4 weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ontvangen.

Artikel 9. Betaling en vaststelling van de subsidie

Op grond van artikel 15, eerste lid onder a van de ASV Eindhoven, worden op basis van deze regeling verstrekte subsidies direct vastgesteld.

Artikel 10. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, derde lid, aanhef en onder l, van de ASV Eindhoven kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  de aanvrager van de subsidie niet overeenkomt met de aanvrager van het verzoek tot wijziging;

 • b.

  de aanvrager reeds eerder een vergoeding heeft gekregen voor de kosten van een behandelaar of deskundige voor de wijziging van achternaam of geslachtsregistratie.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 31 december 2026.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Naamswijziging en Wijziging Geslachtsregistratie, gemeente Eindhoven 2024.

Eindhoven, 19 maart 2024.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

, secretaris