Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Albrandswaard 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Albrandswaard 2024
CiteertitelMandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Albrandswaard 2024
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 231 van de Gemeentewet
 2. artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-202401-01-2024nieuwe regeling

22-03-2024

gmb-2024-142638

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Albrandswaard 2024

De heffingsambtenaar van de gemeente Albrandswaard,

 

gelet op artikel 231 van de Gemeentewet;

 

gelet op de artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat de gemeente Albrandswaard na de beëindiging van de ambtelijke fusie met de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht per 1 januari 2024 weer een eigen ambtelijke organisatie heeft;

 

Besluit:

 

het Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Albrandswaard 2024 vast te stellen

Artikel 1 Bereik

Dit besluit betreft het mandaat tot:

 • a.

  Het opleggen van aanslagen alsmede het verlenen van teruggaven met betrekking tot de heffing van:

  • -

   markt- en staangelden

  • -

   leges

  • -

   retributies

  • -

   graafrechten

 • b.

  Het afdoen van bezwaarschriften met betrekking tot aanslagen van:

  • -

   markt- en staangelden

  • -

   leges

  • -

   retributies

  • -

   graafrechten

 • c.

  De bevoegdheid tot het voeren van beroepsprocedures bij de diverse rechtscolleges.

Artikel 2 Verlening mandaat

Het in artikel 1 bedoelde mandaat wordt voor de vervulling van hun functie verleend aan:

 • a.

  de medewerkers van team Beleid & Advies, Vergunningen en BOA's, cluster Openbare orde en veiligheid & Dienstverlening;

 • b.

  de medewerkers van team Dienstverlening, cluster Openbare orde en veiligheid & Dienstverlening.

Artikel 3 Geen ondermandaat

De gemandateerden zijn niet bevoegd om ondermandaat te verlenen.

Artikel 4 Vervanging

In geval van afwezigheid kan het mandaat worden uitgeoefend door de leidinggevende van de gemandateerde.

Artikel 5 Ondertekening

Uit de ondertekening van besluiten en andere stukken blijkt dat deze worden ondertekend namens de heffingsambtenaar van de gemeente Albrandswaard. Verder worden de naam en de functie van de gemandateerde vermeld.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met in gang van de dag na die van de bekendmaking en werkt dan terug tot en met 1 januari 2024.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit heffingsambtenaar gemeente Albrandswaard 2024”.

Aldus vastgesteld door de heffingsambtenaar van de gemeente Albrandswaard op 22 maart 2024,

De heer M. Telder