Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwkoop

Beleidsregels Energietoeslag 2023 Gemeente Nieuwkoop

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwkoop
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Energietoeslag 2023 Gemeente Nieuwkoop
CiteertitelBeleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente 2023 gemeente Nieuwkoop
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 35 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-202431-08-2024nieuwe regeling

24-10-2023

gmb-2024-142503

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Energietoeslag 2023 Gemeente Nieuwkoop

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop

 

gelet op:

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand Gemeente Nieuwkoop.

besluit vast te stellen de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Nieuwkoop,

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 35 van de Nadere Regels Sociaal Domein Nieuwkoop;

 • d.

  referteperiode: De volledige periode vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023;

Artikel 2: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2023 van € 1.300 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft voor deze regeling een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm. Bij wisselende inkomsten wordt voor de bepaling van het inkomen uitgegaan van het gemiddelde inkomen over de drie maanden voorafgaande aan de aanvraagdatum.

 • 4.

  In afwijking van lid 1 en 3 van dit artikel bedraagt de eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een inkomen tussen 120 en 130% van de toepasselijke bijstandsnorm € 500, welke op aanvraag als bijzondere bijstand verleend wordt.

 • 5.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, mits de inrichting voorziet in de energiekosten en deze energiekosten niet in rekening brengt bij de bewoners;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar en geen zelfstandig huishouden voert;

  • c.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.;

  • d.

   geen hoofdbewoner van de woning is.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die:

  • a.

   De energietoeslag 2022 hebben ontvangen en volgens info van het IB op de ; of

  • b.

   op de peildatum een uitkering levensonderhoud ontvangen -op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz of periodieke bijzonder bijstand ontvangen. of;

  • c.

   binnen de referteperiode een incidentele inkomensvoorziening hebben ontvangen -op grond van de Participatiewet. of;

  • d.

   Het huishouden die op de peildatum een AIO (aanvullende inkomensvoorziening ouderen) uitkering ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank. of;

  • e.

   Het huishouden die op de peildatum een minnelijk traject of een lopend saneringskrediet hebben op grond van de WGS. of;

  • f.

   die in de referteperiode een kwijtschelding gemeentelijke heffingen hebben ontvangen.

    

   ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve uiterlijk op 31 december 2023.

Artikel 4: Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen vanaf 8 januari 2024 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag voor de toeslag wordt digitaal ingediend via het digitale aanvraagformulier. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 augustus 2024.

Artikel 5. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op de datum van publicatie van de wijziging van artikel 35 van de Participatiewet in de Staatscourant .

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op de datum zoals genoemd in artikel 35 lid 4 sub b Participatiewet.

Artikel 6. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente 2023 gemeente Nieuwkoop.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop.

Datum: 24 oktober 2023

Burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

N. Caspers

Secretaris

R.J. van Duijn

Burgemeester

Toelichting

De beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 staat niet op zich zelf, maar zijn gebaseerd op artikel 35 lid 4 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Indien er toch zwaarwegende redenen zijn om een verzoek voor een tegemoetkoming in de energiekosten aan te vragen, kan dit middels een aanvraag op basis van individuele bijzondere bijstand (artikel 35 lid 1 Participatiewet ten zij een beroep op het Tijdelijk Noodfonds Energie mogelijk is.