Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Beleidsregels ontheffing schenktijden paracommerciële inrichtingen (waaronder sportkantines) en ontheffing voor buitentaps bij evenementen gemeente Schouwen-Duiveland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels ontheffing schenktijden paracommerciële inrichtingen (waaronder sportkantines) en ontheffing voor buitentaps bij evenementen gemeente Schouwen-Duiveland
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://wetten.overheid.nl/BWBR0002458/2024-01-01#Paragraaf4
 2. https://maxius.nl/drank--en-horecawet/artikel35
 3. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2024-01-01#Hoofdstuk4
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-2024beleidsregeling ontheffing schenktijden

25-03-2024

gmb-2024-140241

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels ontheffing schenktijden paracommerciële inrichtingen (waaronder sportkantines) en ontheffing voor buitentaps bij evenementen gemeente Schouwen-Duiveland

De burgemeester van Schouwen-Duiveland;

gelezen het voorstel van de afdeling Ruimte en Milieu, cluster vergunningverlening, d.d.

19 maart 2024

gelet op artikel 4 lid 4 en artikel 35 van de Alcoholwet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat:

 

 • de Alcoholwet (hierna AW) per 1 juli 2021 in werking is getreden;

 • de burgemeester op grond van artikel 4 lid 4 AW de bevoegdheid heeft ontheffing te verlenen van het gestelde in artikel 4 van die wet en krachtens artikel 4 artikel 2:34b van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV);

 • de regels bij of krachtens artikel 4 AW zijn gesteld ter voorkoming van oneerlijke mededinging waardoor dat belang moet worden gewogen bij de afweging om ontheffing te verlenen;

 • de burgemeester op grond van artikel 35 AW de bevoegdheid heeft ontheffing te verlenen voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank van het in artikel 3 AW voor de uitoefening van het horecabedrijf gestelde verbod, bij een in de beschikking aangewezen bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen (bijvoorbeeld het verstrekken van alcoholhoudende drank tijdens een evenement).

 • de burgemeester geen ontheffing wenst te verlenen van het verbod op het verstrekken van sterke drank in inrichtingen van paracommerciële rechtspersonen;

 • de burgemeester de belangenafweging om al dan niet ontheffing te verlenen op grond van de artikelen 4 AW en 35 AW daartoe in beleidsregels wil vastleggen;

 • de gemeente Schouwen-Duiveland één van deelnemers is aan de Zeeuwse aanpak Jeugd en Alcohol;

 • de deelnemende Zeeuwse gemeenten zich hebben voorgenomen gezamenlijk te werken aan het tegengaan van alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar en het verantwoord alcohol gebruik vanaf 18 jaar;

 • de mate van de mogelijkheid tot verkrijging van alcoholhoudende drank hierin een belangrijke pijler is;

 • door de vele evenementen in Schouwen-Duiveland waarbij alcoholhoudende drank buiten een inrichting beschikbaar wordt gesteld de mogelijkheid tot verkrijging groot is;

 • de burgemeester het vanwege de komst van de nieuwe AW noodzakelijk acht nieuw beleid vast te stellen waaraan aanvragen om een ontheffing als bedoeld in artikel 4 en artikel 35 van de AW worden getoetst;

 • waarbij het beleid zo veel als mogelijk uniform is ten opzichte van de omliggende gemeenten.

 

besluit:

 

vast te stellen de:

“Beleidsregels ontheffing schenktijden paracommerciële inrichtingen (waaronder sportkantines) en ontheffing voor buitentaps bij evenementen gemeente Schouwen-Duiveland”

Deze regels zijn opgesteld in het kader van het toetsen van aanvragen voor ontheffing:

ingevolge artikel 4 Alcoholwet voor de alcoholverstrekking in paracommerciële instellingen.

Ingevolge artikel 35 Alcoholwet voor de verstrekking van zwak-alcohol houdende dranken tijdens bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard (evenementen).

 

Inleiding

Op grond van artikel 4 lid 4 van de AW heeft de burgemeester de bevoegdheid om voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf aaneengesloten dagen ontheffing te verlenen van dit artikel en van de in artikel 2:34b van de APV gestelde regels voor alcoholschenktijden. En voor de verschillende soorten bijeenkomsten in paracommerciële inrichtingen. Het gaat om bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard.

De ontheffingverlening voor bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, komt bijvoorbeeld aan de orde bij het organiseren van de Koningsdagspelen. Deze worden vaak door de plaatselijke Oranjeverenigingen op de sportvelden georganiseerd.

De paracommerciële vergunninghouder mag dan met een ontheffing gebruik maken ten behoeve van die activiteiten. De burgemeester wenst geen ontheffing te verlenen van het verbod om alcohol te kunnen schenken bij bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen.

Op grond van artikel 35 AW heeft de burgemeester de bevoegdheid om voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf aaneengesloten dagen, ontheffing te verlenen van het verbod om buiten een horeca-inrichting alcoholhoudende dranken te verstrekken. Het gaat meestal om evenementen. De ontheffing geldt alleen ten aanzien van zwak alcoholhoudende dranken die ter plaatse moeten worden genuttigd.

 

Beleidsregels:

Artikel 1 Begripsbepalingen

Bevoegd bestuursorgaan: de burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard (art. 4 AW): een kortdurende activiteit van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen. Deze is gebonden aan de activiteit van de paracommerciële rechtspersoon zoals een vrijwilligersavond of een kampioensfeest. Zie verder artikel 6.

Bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard (art. 35 AW): een evenement zoals bedoeld in art. 2:24 van de APV of overige bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard. Voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen, dit naar oordeel van de burgemeester.

Ontheffing art. 4 AW: tijdelijke ontheffing van de in de APV gestelde regels op basis van art. 4 AW voor een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard. Voor een aaneengesloten periode van ten hoogste 12 dagen. Dit geldt enkel voor artikel 2:34b in de APV.

Ontheffing art. 35 AW: tijdelijke ontheffing van het verbod om alcohol te schenken zonder vergunning op grond van art. 3 AW voor een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard. Voor een aaneengesloten periode van ten hoogste 12 dagen.

Paracommerciële rechtspersonen: rechtspersonen zoals genoemd in art. 1 AW.

 

Artikel 2 Termijnen

 • 1.

  De beslistermijn op een verzoek voor ontheffing betreft 8 weken (gelijk aan art. 1:2 APV).

 • 2.

  De burgemeester kan de termijn voor ten hoogste 8 weken verdagen (gelijk aan art. 1:2 APV).

 • 3.

  Indien een aanvraag wordt ingediend minder dan 8 weken voor het tijdstip waarop de aanvrager de ontheffing nodig heeft, kan de burgemeester besluiten de aanvraag niet te behandelen.

 • 4.

  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

 

Artikel 3 Wijze van aanvragen

De aanvraag om ontheffing kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Via het hiervoor vastgestelde formulier welke te vinden is op de gemeentelijke website Schouwen-Duiveland.nl.

 

Artikel 4 ontheffingsmogelijkheid artikel 4 AW

1. Van de ontheffingsmogelijkheid op grond van artikel 4 lid 4 AW maakt de burgemeester slechts gebruik in het geval van:

a. de alcoholschenktijden (art. 2:34b leden 1a, 1b, 1c en 2 APV);

b. voor bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn: Koningsdag;

c. alleen bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard;

d. en voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 dagen.

 

2. Geen gebruik wordt gemaakt van de ontheffingsmogelijkheid indien:

a. er andere bijeenkomsten zijn die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn;

b. voor bijeenkomsten van persoonlijke aard.

 

3. Voor de bezoekers moet ook te allen tijde alcoholvrije drank verkrijgbaar zijn.

 

Artikel 5 Sterk alcoholhoudende drank

Van artikel 2:34b lid 4 van de APV (verbod op het schenken van sterke drank) wordt geen ontheffing verleend.

 

Artikel 6 Bijzondere gelegenheid op grond van artikel 4 AW

1. In beginsel worden de volgende situaties gezien als bijzondere gelegenheid van zeer

tijdelijke aard die voor een ontheffing in aanmerking zouden kunnen komen:

 • De viering van Koningsdag indien de paracommerciële rechtspersoon medeorganisator is en verstrekt vanuit haar lokaliteit.

 • Een lustrumfeest van de paracommerciële instelling/vergunninghouder.

 • Een activiteit in verband met een wedstrijd tegen een betaald voetbalorganisatie.

 • Een vrijwilligersavond.

 • Een kampioensfeest van en voor seniorenteams.

 • Een nieuwjaarsreceptie.

 • Een geregistreerd toernooi of (sponsoren) bedrijventoernooi.

 • Een eindactiviteit in verband met de afsluiting van het speelseizoen.

2. Deze opsomming is niet limitatief, maar bedraagt het maximum aantal te verlenen

ontheffingen per jaar 8. Eventuele festiviteiten die hebben plaatsgevonden zonder

ontheffing worden alsnog gerekend tot het aantal maximum toegestane ontheffingen.

Artikel 7 Ontheffing schenktijden art. 35

Onder bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard zoals bedoeld in artikel 35 AW wordt onder meer verstaan: evenementen, dansfeest, kermis, jaarmarkt, buitentap bij festiviteit.

De schenktijden kunnen beperkt worden in de voorschriften van een ontheffing naar gelang het programma en/of de doelgroep van de activiteit hier aanleiding voor geven.

Voor de laatste 15 minuten van de activiteit wordt geen ontheffing verleend voor het verstrekken van alcoholhoudende drank.

Voor de bezoekers moet bij elk tappunt ook te allen tijde alcoholvrije drank verkrijgbaar zijn.

 

Artikel 8 weigerings- en intrekkingsgronden

1. De burgemeester weigert of trekt de ontheffing art. 4 AW in als:

de bijzondere gelegenheid zich hoofdzakelijk richt op jongeren onder de 18 jaar;

de bijzondere gelegenheid duidelijk tot oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca leidt;

de bijzondere gelegenheid niet gebonden is aan de activiteiten van de paracommerciële instelling;

de aanvrager niet beschikt over een geldige Alcoholvergunning en een exploitatievergunning;

redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet overeenkomt met hetgeen in de aanvraag wordt gesteld;

als de exploitant of aanvrager bekend is met herhaaldelijke overtredingen volgens de AW of exploitatievergunning. Dit binnen een tijdsperiode van 2 jaar vóór indiening van de aanvraag;

als naar zijn/haar oordeel dit noodzakelijk is ter bescherming van de volksgezondheid, in het belang van de openbare orde en/of ter bevordering van de naleving van art. 20 AW;

voor het kalenderjaar waarop de aanvraag van toepassing is, al het maximaal toegestane ontheffingen aan de vergunning- /ontheffinghouder zijn verleend. Of het maximaal aantal toegestane bijeenkomsten zijn gehouden;

deze in strijd is met de sluitingstijden op grond van artikel 2:29 APV.

 

2. De burgemeester weigert of trekt de ontheffing art. 35 AW in als:

a. de in de AW genoemde weigerings- of intrekkingsgronden van toepassing zijn;

b. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet overeenkomt met hetgeen in de aanvraag wordt gesteld;

c. indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing of vergunning intrekking of wijziging noodzakelijk is;

d. de bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard is gericht op een doelgroep grotendeels jonger dan 18 jaar;

e. aannemelijk is dat er geen leidinggevende aanwezig is die niet voldoet aan art. 35 lid 1 AW;

f. de leidinggevende niet in het bezit is van een diploma sociale hygiëne (SVH)

g. er gebruik wordt gemaakt van mobiele tappunten.

h. het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank kennelijk een op zichzelf staande activiteit is. Daarbij wordt de bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard misbruikt om het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank mogelijk te maken;

i. de begintijd van de ontheffing eerder is dan de begintijd van de bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard;

j. als er geen toestemming is verleend door de organisatie van het gerelateerde evenement. De aanvrager van de ontheffing dient schriftelijk toestemming te hebben van de organisatie. Of moet kunnen aantonen dat de ontheffing gerelateerd is aan het evenement (bijvoorbeeld door middel van betaling aan de organisatie).

 

Artikel 9 Overgangsbepalingen

Een aanvraag welke is ingediend voor inwerkingtreding van deze nieuwe beleidsregels, maar waar nog geen besluit op is genomen, wordt beoordeeld op basis van deze nieuwe beleidsregels.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregels wordt aangehaald als: “Beleidsregels ontheffing schenktijden paracommerciële inrichtingen (waaronder sportkantines) en ontheffing voor buitentaps bij evenementen gemeente Schouwen-Duiveland”

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Met inwerkingtreding van deze nieuwe beleidsregels worden de “Beleidsregels ontheffing schenktijden paracommerciële inrichtingen (waaronder sportkantines) artikel 4 lid 4 en ontheffing voor buitentaps artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Schouwen-Duiveland” van 2 augustus 2014 ingetrokken.

 

Algemene toelichting

 

a. Aanleiding en probleem

Alcohol is het meest gebruikte genotmiddel in ons land. Het gebruik is sociaal en economisch diep in onze samenleving geworteld. De gevolgen van het gebruik van alcohol zijn niet te overzien. De risico’s zijn groot voor alle leeftijden, zowel ongeboren kinderen als voor ouderen. Voor jongeren en jongvolwassenen zijn de risico’s van alcoholgebruik echter groter dan voor volwassenen (Expertisecentrum Alcohol, 2020). Niet alleen zijn de acute gevolgen voor hen vaak ernstiger. Zij raken bijvoorbeeld eerder bewusteloos en kunnen onder invloed over bijvoorbeeld hun (seksuele) grenzen heen gaan. Ook heeft drinken op jonge leeftijd gevolgen voor de lange termijn. Denk aan verstoring van de hersenontwikkeling en een grotere kans op verslavingsproblemen. Agressief, asociaal en delinquent gedrag komt bovendien vaker voor bij jongeren die drinken dan bij hun niet drinkende leeftijdgenoten.

In vergelijking met de rest van Nederland is de problematiek rondom jeugd en alcohol in Zeeland ernstiger dan die in de rest van Nederland. Het Zeeuwse percentage jongeren dat drinkt is hoger dan het gemiddelde landelijke percentage. En als jongeren eenmaal gaan drinken, drinken ze vaak snel in grote hoeveelheden.

Dit heeft geleid tot de volgende hoofddoelstellingen van de Zeeuwse aanpak Jeugd en Alcohol (‘Laat ze niet (ver)zuipen!’):

Het tegengaan van alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar;

Het tegengaan van risicovol/schadelijk alcoholgebruik door jongeren van 18 tot en met 23 jaar;

Het tegengaan van risicovol/schadelijk alcoholgebruik bij risicogroepen, zoals de licht verstandelijke beperking doelgroep.

Een van de middelen om de doelen van het programma te halen is consequent uitvoering te geven aan de ontheffingsregeling op grond van artikel 4 en 35 AW. En dit in het evenementen- en/of ontheffingenbeleid op te nemen. Daarbij is voorlichting, preventie en handhaving van regels belangrijk.

 

b. Bijzondere aandachtspunten

Ten aanzien van de ontheffing artikel 4 en/of 35 AW moet er ten tijde van een activiteit naast alcoholhoudende drank ook altijd alcoholvrije drank verkrijgbaar zijn.

In het kader van de Zeeuws campagne om alcoholmisbruik onder jongeren tegen te gaan, worden er aanvullende vragen gesteld bij verzoeken om een ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet (t.b.v. een evenement).

 

c. Handhaving

Voor de handhaving van de voorschriften hanteert de burgemeester een handhavingstappenplan dat vanuit de Zeeuwse aanpak Jeugd en Alcohol is opgesteld. Dan wel de algemene handhavingsstrategie en de daarbij behorende protocollen van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Dat kan betekenen dat een ontheffing kan worden ingetrokken of worden geweigerd als de voorschriften van de ontheffing niet of niet voldoende worden nageleefd. Of als gehandeld wordt in strijd met de bepalingen gesteld bij of krachtens de Alcoholwet. Het niet naleven van de wet en van de voorschriften beschouwt de burgemeester als een gevaar voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

 

Artikelsgewijze toelichting:

Artikel 1  

Afbakening begrip ‘Bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard’ art 4 AW

De term ‘Bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard’ wordt ook gebruikt bij artikel 35 van de Alcoholwet. De achtergrond is echter anders.

Bij de ontheffingsmogelijkheid op grond van artikel 4 lid 4 AW wordt gedoeld op meestal onvoorziene of zeer bijzondere gebeurtenissen. Die bovendien een direct verband houden met de stichting of vereniging zelf. Artikel 35 ziet veelal op evenementen in algemene zin.

Een ontheffing wordt verleend wanneer de burgemeester het wenselijk of nodig acht om in een individueel geval een uitzondering te maken op de schenktijden voor paracommerciële instellingen (2:34b APV). Hiertoe wordt uitsluitend overgegaan indien het gaat om een bijzondere gelegenheid die maximaal 12 dagen voortduurt. Daarnaast mag een ontheffing er niet toe leiden dat alsnog sprake zal zijn van onaanvaardbare concurrentieverhoudingen. Immers, de regels voor paracommerciële bedrijven hebben als primair doel om juist oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Tot slot geldt dat een ontheffing niet als ongewenst effect mag hebben dat jongeren onder de 18 jaar onnodig in aanraking komen met alcoholconsumptie. En de bijzondere gelegenheid moet wel samenhangen met de doelstellingen van de stichting of vereniging. Dus geen “feestje om het feestje”. Het kan om deze redenen niet zo zijn dat op iedere aanvraag automatisch ontheffing wordt verleend.

Het afgeven van een ontheffing is niet de regel maar uitzondering. Dat is ook het karakter van de rechtsfiguur “ontheffing”. De aanvrager van een ontheffing dient goed te motiveren waarom er in het desbetreffende geval sprake is van een bijzondere gelegenheid. Het simpelweg omschrijven van de gelegenheid als “verenigingsfeest” voldoet niet.

Aanvullingen zijn ook nog te vinden in toelichting artikel 6 van het beleid.

Ten aanzien van 2:34b van de APV betreft dit niet automatisch het verruimen van de sluitingstijden. Hiervoor is een aparte ontheffing voor mogelijk.

 

Afbakening begrip ‘Bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard’ art 35 AW

De burgemeester heeft, als het gaat om het verlenen van ontheffingen, een grote beleidsvrijheid. Dat is noodzakelijk omdat de wet geen definitie geeft van het begrip ‘Bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard’. In de toelichting op de wet is een bijzondere gelegenheid omschreven als: een kermis, braderie, muziekfeest, jaarmarkt en andere manifestaties. Die komen eenmalig, dan wel in de regel niet meer dan tweemaal per jaar voor. Het gaat dus om incidentele gevallen. Let wel, dit is een toelichting en geen definitie. De burgemeester maakt per geval een afweging wat onder ‘Bijzondere gelegenheid’ dient te worden verstaan. Wat de wet heeft bepaald is dat ‘tijdelijk’ nooit langer dan 12 aaneengesloten dagen mag duren. Het is mogelijk dat de ontheffing afgegeven wordt ter gelegenheid van een evenement of activiteit die langer duurt dan 12 dagen. Maar toch mag de ontheffing maar een periode van 12 dagen betreffen. De ontheffing mag niet worden opgesplitst in afzonderlijke perioden.

Artikel 4  

Op grond van artikel 4, vierde lid, AW heeft de burgemeester de bevoegdheid om voor ten hoogste twaalf aaneengesloten dagen ontheffing te verlenen van de in de artikelen 2:34b APV gestelde regels voor alcoholschenktijden. En voor de verschillende soorten bijeenkomsten. Het gaat om bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard. Uit deze bewoordingen van de wet blijkt dat hier zeer terughoudend mee moet worden omgegaan. In dit artikel zijn de grenzen opgenomen waar binnen de burgmeester een ontheffing kan afgeven.

Artikel 4 lid 1 onder a:

De schenktijden zijn reeds vastgelegd in de APV. Voor zover aan de paracommerciële organisatie verbonden activiteiten plaatsvinden binnen de reguliere schenktijden is geen ontheffing nodig. De ontheffing kan alsnog wel nodig zijn als binnen die reguliere schenktijden er sprake is van een bijeenkomst die gericht is op personen die niet of niet rechtstreeks bij die rechtspersoon zijn betrokken. Bijvoorbeeld Koningsdag.

 

Artikel 4 lid 1 onder b en Artikel 4 lid 2 onder a:

In veel gemeenten, ook in Zeeland, vinden de Koningsdagvieringen/activiteiten deels of geheel plaats op de sportvelden. Gezien het landelijke maatschappelijke belang van deze viering zien wij deze bijzondere gelegenheid wel als passend binnen ons beleid om ontheffing te verlenen aan de exploitant van (bijvoorbeeld) de sportkantine. Deze bijeenkomst is gericht op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn. Voor andere bijeenkomsten dan de Koningsdagviering, die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon zijn betrokken, wordt geen ontheffing verleend.

Bij bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, kan worden gedacht aan activiteiten die niet verenigingsgebonden zijn. Bijvoorbeeld als een paracommerciële rechtspersoon zijn kantine of een andere ruimte verhuurt aan derden om bijvoorbeeld een feest te geven (voor niet-leden van de vereniging of niet-betrokkenen bij de stichting).

Artikel 4 lid 2 onder b:

Met bijeenkomsten van persoonlijke aard wordt gedoeld op: bijeenkomsten, waarbij meestal alcoholhoudende drank wordt genuttigd en die geen direct verband houden met de activiteiten van de desbetreffende paracommerciële instelling, Zoals bruiloften, feesten, partijen, recepties, jubilea (niet gekoppeld aan de vereniging), verjaardagen, bedrijfsfeesten, koffietafels, condoleancebijeenkomsten en dergelijke. Dergelijke bijeenkomsten kunnen in de commerciële horeca worden gehouden. Dit zijn bijeenkomsten die geen direct verband houden met de hoofdactiviteit van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon.

Voor duidelijke incidentele, clubgebonden bijeenkomsten zoals een kampioensfeest, feestavond voor vrijwilligers, een jubileumfeest voor de voorzitter of een ander bestuurslid geldt dat deze activiteiten niet als een bijeenkomst van persoonlijke aard worden gezien. Meestal vinden die buiten de reguliere schenktijden plaats en is een ontheffing nodig van de schenktijden.

Artikel 5  

In artikel 2:34b lid 4 APV is het verbod op het schenken van sterke drank opgenomen. Deze heeft verbinding met artikel 25a AW. De burgemeester zou in beginsel ontheffing kunnen verlenen van het verbod op het schenken van sterke drank door paracommerciële rechtspersonen. Deze ontheffing zou aan de orde kunnen zijn voor een bijeenkomst van ouderen in een (paracommerciëel) dorpshuis waarbij een borreltje wordt geschonken. Op Schouwen-Duiveland is de afgelopen jaren niet van die behoefte gebleken en dergelijke bijeenkomsten kunnen ook in reguliere horeca-inrichtingen worden gehouden.

Artikel 6  

De genoemde opsomming van bijzondere gelegenheden werkt op twee niveaus. Ten eerste bij de beoordeling van een aanvraag voor ontheffing van schenktijden. Maar ook ten aanzien van een bijeenkomst die gericht is op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn. Van belang is ook of de activiteit past binnen de doelstelling van de paracommerciële rechtspersoon. Hierbij is het raadplegen van de statuten bij de toetsing van de ontheffing aan te raden.

Artikel 7  

De burgemeester kan aan een ontheffing voorschriften en beperkingen verbinden. Eén van de beperkingen kan zijn het beperken van de tijden waarop alcoholhoudende drank mag worden verstrekt. Als er sprake is van een programma (of doelgroep) waarbij voornamelijk sprake is van aanwezigen onder de 18 jaar dan is het niet gewenst dat daar alcoholhoudende drank beschikbaar is. Dit is in lijn met de Zeeuwse aanpak Jeugd en Alcohol.

Als voorbeeld geven we dat er een dag- en avondprogramma is. Overdag zijn er voornamelijk spelactiviteiten te doen voor personen jonger dan 18 jaar. In de avonduren is er een programma gericht op volwassenen. Op dat moment kan de burgemeester bepalen dat er pas alcoholhoudende drank verstrekt wordt vanaf een bepaalde tijd.

Als tweede voorbeeld geven we dat het terrein van het evenement is ingericht in delen. Een gedeelte is enkel voor volwassenen met het daarbij behorende programma en een ander gedeelte is voor iedereen of meer geschikt voor personen jonger dan 18 jaar. Er kan dan de voorwaarde gesteld worden dat enkel in een bepaald gebied alcoholhoudende drank verstrekt en genuttigd mag worden. Dit gebied zal dan afgebakend moeten zijn van het andere gebied. Of er moet voldoende ruimte zijn tussen de gebiedsdelen.

Let op dat bij het stellen van een dergelijke beperking ook opgelegd wordt dat passende maatregelen getroffen worden om te voldoen aan deze beperking. Dit kan zijn het plaatsen van een toegangscontrole tussen de twee delen in van het evenement.

Het verplichte controleren van de leeftijd is aan de bar vaak ondoenlijk. Creëer een eenmalig moment waarbij jongeren gecontroleerd kunnen worden en verstrek dan bijvoorbeeld een polsbandje. Doe dit op een logische plek, bijvoorbeeld daar waar toegangsbewijzen of consumptiemunten worden verkocht. Om de doorstroming en goede controle van identiteitsbewijzen te waarborgen is het aan te bevelen om gebruik te maken van hulpmiddelen:

- Geautomatiseerde leeftijdscontrole door middel van een apparaat als de ID-swiper.

- Posters, leeftijdschecker of de kalender van NIX met daarop de minimale geboortedatum van

de bezoeker.

 

Als de leeftijd van de bezoeker is vastgesteld aan de hand van een geldig legitimatiebewijs dan is het van belang bezoekers van 18 jaar en ouder zichtbaar te maken.

Een voorbeeld is het systeem om alle bezoekers die alcohol mogen kopen en nuttigen te voorzien van een polsbandje. Er geldt dan: géén bandje = géén alcohol.

 

De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen voor een verantwoord alcoholgebruik. Daarnaast treft hij/zij maatregelen om het alcoholgebruik onder de 18 jaar te voorkomen (18+ /18- polsbandjes).

 

Ondertekening

Vastgesteld door de burgemeester van Schouwen-Duiveland op 25 maart 2024

De burgemeester,

J. Chr. van der Hoek