Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Stimuleringsregeling voorkomen eenzaamheid 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStimuleringsregeling voorkomen eenzaamheid 2024
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR691654/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-202431-12-2024stimuleringsregeling voorkomen eenzaamheid

19-03-2024

gmb-2024-140009

Tekst van de regeling

Intitulé

Stimuleringsregeling voorkomen eenzaamheid 2024

Het college van Burgemeester en Wethouders, gelet op

- Het raadsbesluit d.d. 25 januari 2024 (Koopkracht, zaak 979728 )

- Het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening 2023;

besluit vast te stellen de “Stimuleringsregeling voorkomen eenzaamheid 2024”.

 

I Aanduiding van de regeling

De regeling maakt deel uit van het project Koopkracht 2024 dat de gemeenteraad op 25 januari 2024 heeft vastgesteld (zaak 979728). Deze regeling is bedoeld om activiteiten of projecten te stimuleren, waarbij ontmoeting en verbinding tussen verschillende (groepen) mensen centraal staat.

 

II Tijdvak waarvoor deze regeling geldt

a. Deze regeling gaat 1 dag na publicatie in en geldt tot en met 31 december 2024.

b. Activiteiten of projecten vinden uiterlijk plaats op 31 december 2024.

 

III Indieningstermijn

a. Aanvragers kunnen gedurende de looptijd van deze regeling een aanvraag indienen of totdat het subsidieplafond is bereikt.

b. De aanvrager dient een aanvraag minimaal 3 weken voor aanvang van de activiteit of project in.

 

IV Doelgroep

Organisaties, stichtingen, verenigingen en inwoners kunnen een aanvraag indienen. De activiteiten of projecten zijn gericht op inwoners van de gemeente Schouwen-Duiveland.

 

V Wijze van aanvraag, verlening, verantwoording en vaststelling subsidie

a. De aanvraag wordt ingediend door de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van de stichting, vereniging, organisatie of andere natuurlijk persoon.

b. De aanvrager dient een aanvraag in via https://www.schouwen-duiveland.nl/subsidies/stimuleringsregeling-voorkomen- eenzaamheid.

c. In de aanvraag meldt de aanvrager in ieder geval:

1) een omschrijving van de te organiseren activiteit of project (inhoud en vorm);

2) de datum/periode en locatie waarin de activiteit/het project plaatsvindt;

3) het aantal deelnemers;

4) een omschrijving van de verschillende (groepen) mensen en waarom juist deze aan elkaar verbonden worden in de activiteit/het project;

5) de wijze waarop de activiteit/het project wordt gepromoot;

6) het bedrag dat voor de activiteit/het project wordt aangevraagd;

7) een begroting van de activiteit/het project, waarin wordt aangetoond:

o wat de (te verwachte) uitgaven en inkomsten zijn (specifiek per onderdeel, zoals huur ruimte, catering, materialen, etc.);

o welk bedrag de stichting/vereniging/organisatie zelf bijdraagt;

o welk bedrag de deelnemers zelf bijdragen;

o welk bedrag andere partijen sponsoren/doneren.

d. De aanvrager levert bij de aanvraag het volgende aan:

1) IBAN gegevens (van de rekening van de vereniging of natuurlijk persoon).

e. Wanneer er sprake is van een onvolledige aanvraag, krijgt de aanvrager twee weken de gelegenheid om deze volledig te maken.

f. Elke aanvrager ontvangt een beschikking over de aanvraag.

g. De verlening van de subsidie is ook gelijk de vaststelling van de subsidie. Het college kan steekproefsgewijs of naar aanleiding van meldingen controle toepassen.

h. Indien blijkt dat de activiteit/het project waarvoor subsidie is toegekend niet is uitgevoerd, kan het college de vastgestelde subsidie intrekken en terugvorderen.

 

VI Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 50.000 voor het jaar 2024.

 

VII Verdelingsregels

a. De totale kosten van een activiteit of project komen voor deze subsidie in aanmerking tot een maximum van € 2.500.

b. Een aanvrager van een activiteit of project mag maximaal 2 keer per jaar een aanvraag indienen.

c. Het minimum aantal deelnemers voor een activiteit of project is 10.

d. Aanvragen voor activiteiten of projecten worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Aanvragen die binnenkomen nadat het subsidieplafond is bereikt, worden afgewezen.

e. Een aanvrager die al subsidie van de gemeente ontvangt, moet in de beschrijving expliciet aantonen waarom de activiteit/het project afwijkend is van de activiteit/het project van de al ontvangen subsidie.

 

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 maart 2024

S.J.A. Bronsveld J.Chr. van der Hoek MBA

Secretaris Burgemeester