Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vaals

Stimuleringsregeling Kom in beweging gemeente Vaals

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVaals
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStimuleringsregeling Kom in beweging gemeente Vaals
CiteertitelStimuleringsregeling Kom in beweging gemeente Vaals
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-2024nieuwe regeling

27-02-2024

gmb-2024-138260

Tekst van de regeling

Intitulé

Stimuleringsregeling Kom in beweging gemeente Vaals

Inwoners, (vrijwilligers)organisaties en andere partners nemen steeds vaker zelf het initiatief voor maatschappelijke activiteiten, die zorgen voor meer beweging. Beweging op zowel het fysieke, maar ook het sociale en maatschappelijke vlak. Daarbij vragen ze om ruimte voor het uitvoeren van hun initiatieven.

De stimuleringsregeling Kom in beweging is een gemeentelijke subsidieregeling. Hiermee ondersteunen we activiteiten, die bijdragen aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid van (groepen) inwoners, aan onderlinge verbondenheid en ondersteuning van elkaar.

1. Wat is het doel van deze subsidie?

 • a)

  De stimuleringsregeling heeft als doel het stimuleren van initiatieven, die leiden tot het activeren van inwoners op fysiek, sociaal en maatschappelijk vlak (in beweging komen, elkaar ontmoeten, elkaar helpen, je veilig voelen en mobiel zijn). De initiatieven zorgen voor (meer) zelfstandigheid en zelfredzaamheid van (groepen) inwoners, onderlinge verbondenheid en ondersteuning van elkaar.

2. Wie kan deze subsidie aanvragen?

 • a)

  De stimuleringsregeling is bedoeld voor groepen inwoners, (vrijwilligers)organisaties en verenigingen zonder winstoogmerk of commercieel doel.

3. Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

 • a)

  U kunt subsidie aanvragen voor een concreet doel of activiteit, waardoor inwoners fysiek, sociaal of maatschappelijk in beweging komen.

4. Voorwaarden

 • a)

  Er is een concreet plan met een duidelijke omschrijving van het doel dat u wilt bereiken. Met andere woorden: wat gaat u doen en wat hebben inwoners aan uw initiatief?

 • Met een stappenplan laat u zien dat u het plan ook kunt uitvoeren.

 • b)

  Er is draagvlak voor het initiatief. Met andere woorden: kun u laten zien wie er zitten te wachten op het initiatief?

 • c)

  Bij de uitvoering van het initiatief is er (ook) sprake van vrijwillige inzet of inzet in natura door inwoners.

 • d)

  Het initiatief is vernieuwend en aanvullend voor en door inwoners en onderscheidt zich van bestaand aanbod.

 • e)

  Het initiatief richt zich op het in beweging komen op fysiek, sociaal of maatschappelijk vlak

 • of

 • f)

  Het initiatief draagt bij aan meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de deelnemers.

 • of

 • g)

  Het initiatief draagt bij aan meer onderlinge verbondenheid van de deelnemers en ondersteuning van elkaar.

 • h)

  De aanvraag wordt met het vastgestelde aanvraagformulier ingediend.

 • i)

  De aanvraag wordt ingediend namens een groep inwoners.

 • j).

  De aanvraag kan ook worden ingediend door een stichting of vereniging.

 • k)

  De doelgroep van het initiatief is een groep inwoners.

5. Hoogte van de subsidie

 • a)

  De subsidie bedraagt maximaal € 5.000 per initiatief.

 • b)

  De subsidie is bedoeld als eenmalige startsubsidie.

 • c)

  Per jaar is maximaal € 30.000 beschikbaar voor alle initiatieven.

6. Aanvragen

 • a)

  De aanvraag wordt ingediend met het aanvraagformulier.

 • b)

  De aanvraag wordt beoordeeld door het college.

7. Verantwoording

 • a)

  Na een jaar wordt zichtbaar gemaakt wat het initiatief (tot dan) opgeleverd heeft. Daarbij kiest de aanvrager zelf hoe dit zichtbaar gemaakt wordt. Dat kan zijn door een verslag, maar ook door een filmpje of presentatie.

8. Uitzonderingen

 • a)

  Het college kan afwijkend beslissen in gevallen waarin deze regeling niet voorziet.

9. Hoe kan de gemeente ondersteunen?

 • a)

  De gemeente kan ondersteunen door het toekennen van een subsidie.

 • b)

  De gemeente kan ondersteunen door het geven van informatie en advies.

 • c)

  De gemeente kan meewerken aan publiciteit.

10. Vaststelling van de regeling

 • a)

  De regeling treedt op 1-1-2024 in werking.

 • b)

  De regeling kan worden aangehaald onder de noemer “Stimuleringsregeling Kom in beweging gemeente Vaals”.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

Mr. drs. J.H.M.J. Bertram

Secretaris

Mr. H.M.H. Leunessen

Burgemeester

Vastgesteld op 27-02-2024

Aanvraagformulier Stimuleringsregeling maatschappelijke initiatieven

Gegevens van de aanvragers

 

 

 

 

 

 

U vult hier in:

Namen en adressen van de aanvragers

Contactpersoon

U vult hier in:

Naam, telefoonnummer en emailadres van de contactpersoon voor de gemeente

Activiteit

 

 

 

 

 

 

U vult hier in:

 • Wat is de activiteit?

 • Voor wie is de activiteit bedoeld?

 • Hoeveel inwoners wilt u bereiken?

 • Wanneer vinden de activiteiten plaats?

 • Waar vinden de activiteiten plaats?

 • Wat is het doel van de activiteit?

 • Wat wilt u bereiken met de activiteit

 • Wat maakt de activiteit en/of de aanpak vernieuwend?

 • Wat is het draagvlak voor de activiteit en bij wie?

Gevraagde ondersteuning

U vult hier in:

 • welke vorm van ondersteuning u nodig heeft.

 • Indien van toepassing: het subsidiebedrag, dat u aanvraagt bij de gemeente (maximaal € 5000)

 • Eventuele andere subsidies en inkomsten

 • Bankrekeningnummer, waar de subsidie op betaald wordt 

 • informatie en advies

 • meewerken aan publiciteit

 • subsidie

Plan van aanpak

 

 

 

 

 

 

Overige zaken die van belang zijn bij de aanvraag

 

 

U vult hier in:

Informatie, waarvan u denkt dat deze belangrijk is voor de gemeente

Datum aanvraag en ondertekening

 

 

 

U vult hier in:

 • Datum van ondertekening

 • Namens wie u de aanvraag indient

 • Uw handtekening

 

Het volledig ingevulde aanvraagformulier kunt u opsturen naar:

 

Gemeente Vaals

Afdeling maatschappij

Postbus 450

6290 AL VAALS

 

U kunt het formulier ook inscannen en mailen naar naar info@vaals.nl. Bij het onderwerp van de mail zet u: subsidie aanvraag Kom in beweging.