Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Gedragscode burgemeester Enschede 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGedragscode burgemeester Enschede 2024
CiteertitelGedragscode burgemeester Enschede 2024
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Gedragscode burgemeester gemeente Enschede 2023

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-2024Nieuwe regeling

25-03-2024

gmb-2024-137753

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedragscode burgemeester Enschede 2024

Waar in de gedragscode de mannelijke vorm (“hij”/”zijn”) wordt gehanteerd, worden eveneens andere vormen bedoeld.

 

Artikel 1 Regels rond (schijn van) belangenverstrengeling

 • 1.

  De burgemeester dient actief de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan.

 • 2.

  De burgemeester mag zijn invloed en stem niet gebruiken om een persoonlijk belang veilig te stellen of het belang van een ander(e organisatie) bij wie hij een persoonlijke betrokkenheid heeft.

 • 3.

  De burgemeester onthoudt zich alleen van deelname aan de stemming in het college als er sprake is van een beslissing waarbij belangenverstrengeling dreigt; het gaat dan om kwesties waar hij zelf een persoonlijk belang bij heeft, of om kwesties waarbij het gaat om een belang van een individu of organisatie waarbij hij een substantiële betrokkenheid heeft.

 • 4.

  De burgemeester onthoudt zich bij beslissingen bedoeld onder 1.3 niet alleen van stemming maar ook van de beïnvloeding van de besluitvorming in de andere fases van het besluitvormingsproces.

 • 5.

  De burgemeester vervult geen nevenfuncties waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van zijn burgemeesterschap. Een voornemen tot aanvaarding van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie maakt hij kenbaar in het college. Bij aanvaarding van de nevenfunctie maakt hij deze openbaar. De burgemeester maakt tevens de inkomsten uit zijn nevenfuncties openbaar.

 • 6.

  De gemeentesecretaris zorgt voor een geactualiseerde openbare lijst met functies van de burgemeester. Op deze lijst wordt tevens vermeld of de werkzaamheden al dan niet bezoldigd zijn en de hoogte van de eventuele bezoldiging.

 • 7.

  De burgemeester doet, naast de functies die hij vervult, opgaaf van zijn substantiële financiële belangen – bijvoorbeeld in de vorm van aandelen, opties en derivaten – in ondernemingen waarmee de gemeente zaken doet of waarin de gemeente een belang heeft. Ook een tussentijds ontstaan substantieel financieel belang dient opgegeven te worden. De gemeentesecretaris draagt zorg voor een geactualiseerd openbaar overzicht van gemelde financiële belangen.

 • 8.

  De burgemeester mag gedurende een jaar na het einde van zijn burgemeesterschap niet als externe partij betaalde werkzaamheden verrichten voor de gemeente.

 • 9.

  De burgemeester mag gedurende een jaar na het einde van zijn burgemeesterschap geen dienstbetrekking aanvaarden bij de gemeente waar hij burgemeester was.

 • 10.

  Het college van burgemeester en wethouders draagt de burgemeester niet eerder dan een jaar na aftreden voor als kandidaat voor benoeming tot commissaris dan wel bestuurslid van een verbonden partij. Onder verbonden partij wordt verstaan hetgeen hieronder wordt verstaan in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Artikel 2 Regels rond geschenken, giften, diensten en uitnodigingen

 • 1.

  De burgemeester moet actief de schijn van (netwerk)corruptie tegengaan.

 • 2.

  De burgemeester neemt geen geschenken aan die hem uit hoofde van of vanwege zijn functie worden aangeboden, tenzij:

  • a.

   het weigeren, teruggeven of terugsturen indruist tegen de gangbare fatsoensnormen, de gever zou kwetsen of deze bijzonder in verlegenheid zou brengen;

  • b.

   het weigeren, teruggeven of terugsturen om praktische redenen onwerkbaar is;

  • c.

   het gaat om een incidentele, kleine attentie (zoals een bloemetje of fles wijn) met een geschatte waarde van maximaal 50 euro, waarbij de schijn van beïnvloeding minimaal is.

 • 3.

  Als geschenken ter waarde van een bedrag boven 25 euro om een van de in artikel 2.3 genoemde redenen niet zijn geweigerd, teruggegeven of teruggestuurd, wordt dit gemeld aan de gemeentesecretaris.

 • 4.

  De gemeentesecretaris zorgt voor de registratie en publicatie van alle giften boven 25 euro en hun eventuele gemeentelijke bestemming.

 • 5.

  De burgemeester accepteert geen faciliteiten en diensten van anderen die hem uit hoofde van of vanwege zijn functie worden aangeboden, tenzij:

  • a.

   het weigeren ervan het werk onmogelijk of onwerkbaar zou maken en;

  • b.

   tegelijkertijd de schijn van omkoping of beïnvloeding minimaal is.

 • 6.

  De burgemeester gebruikt faciliteiten of diensten van anderen die uit hoofde of vanwege het burgemeestersambt worden aangeboden, niet voor privédoeleinden.

 • 7.

  De burgemeester accepteert uitnodigingen voor werkbezoeken, netwerkbijeenkomsten, lunches, diners en recepties uit hoofde van zijn functie en die niet door de gemeente zijn georganiseerd en/of betaald, alleen als:

  • a.

   dat behoort tot de uitoefening van het ambt en;

  • b.

   de aanwezigheid beschouwd kan worden als functioneel (protocollaire taken, formele vertegenwoordiging van de gemeente, uitnodiging met beschreven doel omtrent de wenselijkheid van de aanwezigheid) en;

  • c.

   tegelijkertijd de schijn van omkoping of beïnvloeding minimaal is.

 • 8.

  Onder de uitnodigingen zoals bedoeld in artikel 2.7 onder a en b vallen in elk geval uitnodigingen voor de volgende evenementen: Enschede Marathon en Military Boekelo – Enschede.

  Artikel 2.3 is onverkort van toepassing op dit lid.

 • 9.

  De burgemeester accepteert werkbezoeken uit hoofde van zijn ambt waarbij reis- en verblijfkosten door anderen worden betaald alleen bij hoge uitzondering. De uitnodiging wordt alleen geaccepteerd als het bezoek aantoonbaar van groot belang is voor de gemeente en de schijn van omkoping of beïnvloeding minimaal is. Van een dergelijk werkbezoek wordt altijd een verslag gedaan aan het college, met afschrift naar de raad.

Artikel 3 Faciliteiten

 • 1.

  De burgemeester houdt zich aan het beleid dat is vastgesteld voor het gebruik van interne voorzieningen van algemene aard, zoals werkkamer, computerapparatuur met toebehoren, laptop, tablet, (mobiele) telefoon en dergelijke en voor het gebruik van de dienstauto.

 • 2.

  De burgemeester houdt zich aan de regelgeving en het beleid dat is vastgesteld met betrekking tot onkostenvergoedingen en declaraties. De gemeentesecretaris zorgt voor jaarlijkse publicatie van de declaraties.

Artikel 4 Werkbezoeken

 • 1.

  Bij werkbezoeken verkent de burgemeester de mogelijkheid om niet fysiek, maar digitaal aanwezig te zijn.

 • 2.

  Bij internationale werkbezoeken op een afstand tot 750 km vermijdt de burgemeester het vliegtuig als vervoermiddel. Dit geldt ook voor werkbezoeken in Duitsland, België en Luxemburg.

Artikel 5 Regels rondom informatie

 • 1.

  De burgemeester betracht maximale openheid als het gaat om beleid en beslissingen en om de beweegredenen daarvoor.

 • 2.

  De burgemeester gaat zorgvuldig en correct om met (niet openbare of geheime) informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt.

 • 3.

  De burgemeester maakt niet ten eigen bate of ten bate van derden gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie.

 • 4.

  De burgemeester maakt brieven niet openbaar en stuurt e-mails niet door zonder instemming van de afzender. Bij twijfel over de bedoeling van de afzender informeert hij hier eerst naar.

 • 5.

  De burgemeester zorgt ervoor dat (nog) niet openbare en geheime informatie waarover hij beschikt veilig wordt bewaard.

Artikel 6 Regels rond de onderlinge omgang

 • 1.

  De burgemeester bejegent bestuurders, raadsleden, de gemeentesecretaris en andere ambtenaren op correcte wijze in woord, gebaar en geschrift, waarbij hij de persoonlijke ruimte en grenzen van anderen respecteert.

 • 2.

  De burgemeester volgt, wanneer hij als portefeuillehouder het woord voert tijdens de commissie- en raadsvergadering de aanwijzingen van de (vice-)voorzitter op.

 • 3.

  De burgemeester onthoudt zich in woord, gebaar en geschrift, inclusief berichten op sociale media, van persoonlijke aanvallen op raadsleden, bestuurders en/of ambtenaren.

 • 4.

  De burgemeester streeft naar de hoogste kwaliteit van besluitvorming. Het is een gezamenlijke opdracht om de feiten op tafel te krijgen en deze niet te verdraaien. De burgemeester is eerlijk over zijn overwegingen, luistert naar de argumenten van anderen, de argumenten ingebracht vanuit de raad en het college en accepteert deze als bijdragen tot de zorgvuldige besluitvorming.

 • 5.

  Bij onenigheid in de onderlinge omgang of de gang van zaken tijdens vergaderingen gaat de burgemeester, mogelijk onder begeleiding, het gesprek aan met een raadslid of wethouder.

Artikel 7 Regels rond de vaststelling en de handhaving van de gedragscode

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders ziet er in het bijzonder op toe dat het college en de individuele collegeleden de eigen gedragscode naleven. De gemeentesecretaris ondersteunt het college hierbij.

 • 2.

  Minimaal één keer per bestuursperiode evalueren de raadsleden de gedragscode van de burgemeester op actualiteit en functioneren.

 • 3.

  Indien de burgemeester twijfelt aan een eigen handeling of die van een andere politieke ambtsdrager volgt hij de processtappen zoals vastgelegd in het Protocol integer handelen.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Gedragscode burgemeester Enschede 2024.

 • 2.

  Deze regeling treedt een dag na de bekendmaking in werking onder gelijktijdige intrekking van de Gedragscode burgemeester gemeente Enschede 2023.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 maart 2024.

De griffier, R.M. Jongedijk

de voorzitter, R.W. Bleker