Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaren

Verordening artikel 213a Gemeentewet (onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening artikel 213a Gemeentewet (onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid)
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Haaren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Haaren

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-200301-01-2008Intrekking

06-11-2003

Nieuwsbode, 20-11-2003

B&W voorstel 07-10-2003

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening artikel 213a Gemeentewet (onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid)

De raad van de gemeente Haaren;in zijn vergadering van 6 november 2003gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2003;gelet op het advies van de commissie Bestuurszaken c.a. van 15 oktober 2003;gelet op artikel 213a Gemeentewet,B E S L U I T :vast te stellen:Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Iedere gemeentelijke organisatie-eenheid en gemeentelijke taak wordt minimaal eens in de 8 jaar in zijn geheel aan een dergelijke toets onderworpen.

 • 2.

  Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal 1 (delen van) programma's en paragrafen.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college zendt ieder jaar uiterlijk voor 31 december een onderzoeksplan naar de raad van de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c.

   de onderzoeksmethode

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e.

   de wijze van uitvoering

 • 3.

  De raad stelt een budget vast, dat beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van het onderzoek.

Artikel 4 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 15 november 2003

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Haaren".

de burgemeester,                     de raadsgriffier,F.H.G.M. Ronnes drs.               S.H.G.A. van der Schans-Jacobs