Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Model nachtregister

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingModel nachtregister
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht
  2. Algemene plaatselijke verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2015, artikel 2:37 en 2:38
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-2024nieuwe regeling

20-02-2024

gmb-2024-128584

Tekst van de regeling

Intitulé

Model nachtregister

 

Burgemeester van Schouwen-Duiveland;

 

Gelet op artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2:37 en 2:38 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2015,

 

Overwegende dat de burgemeester een model nachtregister vaststelt zodat inrichtingen, in het kader van de openbare orde en veiligheid, de juiste persoonsgegevens van nachtverblijvers registreren,

 

Besluit:

1. dat de houder van een inrichting als bedoeld in artikel 2:35 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Schouwen-Duiveland, de gegevens van het nachtregister, zoals bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht, op digitale wijze dient bij te houden:

a. conform het daartoe door de gemeente Schouwen-Duiveland beschikbaar gestelde model of

b. op een andere door de houder van de inrichting te bepalen digitale wijze.

2. dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

 

Vastgesteld door de burgemeester van Schouwen-Duiveland op 20 februari 2024.

J.Chr. van der Hoek MBA

 

 

Model nachtregister

Met artikel 2:37 en 2:38 APV Schouwen-Duiveland heeft de burgemeester de mogelijkheid gekregen om het model van het nachtregister vast te stellen. In het kader van de openbare orde en veiligheid is het gewenst dat de inrichtingen de juiste gegevens registreren van personen die bij hen overnachten. Deze informatie kan dan bijvoorbeeld ingezien worden bij calamiteiten, zoals een brand. Conform dit besluit is bepaald dat de gegevens digitaal bijgehouden moeten worden.

 

De gemeente Schouwen-Duiveland wil houders van inrichtingen tegemoet komen bij deze (reeds bestaande) registratieplicht. Ze kunnen gebruik maken van een digitaal model wat door de gemeente wordt aangeboden.

 

Indien de houder van een inrichting de voorkeur geeft aan het gebruik van een eigen systeem is dit mogelijk, mits alle gevraagde gegevens in een digitaal bestand worden bijgehouden. In dit bestand dienen de volgende gegevens opgenomen te worden:

 

Gevraagde gegevens

1. Naam en adres van de overnachtingsgelegenheid

2. Registratienummer voor toeristische verhuur

3. Gegevens nachtverblijvers:

a. Naam en voorletters

b. Soort identiteitsbewijs

c. Woonplaats

d. Aantal personen

e. Dag van aankomst

f. Dag van vertrek

 

Toelichting

In artikel 2.37 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Schouwen-Duiveland 2015 staat vermeld dat de houder van een inrichting verplicht is een register, als bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht, bij te houden dat is ingericht volgens het door de burgemeester vastgesteld model. Ook is de houder van een inrichting of een voor hem handelend persoon verplicht het register aan de burgemeester te overleggen op een door de burgemeester te bepalen wijze.

 

In artikel 2.35 van de APV staat vermeld wat wordt verstaan onder een inrichting: elke al dan niet besloten ruimte waarin, in de uitoefening van beroep of bedrijf, aan personen de mogelijkheid van nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen wordt verschaft.

 

Tonen en/of overleggen van het nachtregister

Op grond van artikel 2.37, tweede lid is de burgemeester tevens bevoegd aan te geven op welke wijze het register overlegd moet worden. Op verzoek dient het nachtregister direct overlegd te worden aan de buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Schouwen-Duiveland en de opsporingsambtenaren van de politie, regionale eenheid Zeeland-West-Brabant.