Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerde

NADERE REGELS voor het beheer en het gebruik van de begraafplaatsen in de gemeente Heerde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNADERE REGELS voor het beheer en het gebruik van de begraafplaatsen in de gemeente Heerde
CiteertitelNadere regels voor het beheer en het gebruik van de begraafplaatsen in de gemeente Heerde
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de NADERE REGELS voor het beheer en het gebruik van de begraafplaats in de gemeente Heerde.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Heerde 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-2024nieuwe regeling

12-03-2024

gmb-2024-125239

Tekst van de regeling

Intitulé

NADERE REGELS voor het beheer en het gebruik van de begraafplaatsen in de gemeente Heerde

Het college van Heerde;

 

Gelet op het raadsbesluit van 5 oktober 2020 tot vaststelling van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Heerde 2020;

 

besluit:

 

ter uitvoering van voornoemd raadsbesluit vast te stellen de

 

NADERE REGELS voor het beheer en het gebruik van de begraafplaatsen in de gemeente Heerde.

Artikel 1 Openingstijden/tijdstip van begraven

 • 1.

  De begraafplaats is geopend van 8.00 uur tot zonsondergang.

 • 2.

  De tijd van begraven van lijken of het bijzetten van asbussen is van maandag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 14.30 uur.

Artikel 2 Afmetingen van graven

 • 1.

  Een graf, niet zijnde een kinder- of urnengraf, heeft een lengte van maximaal 2,50 meter en een breedte van maximaal 1,25 meter.

 • 2.

  Een kindergraf heeft een lengte van maximaal 1,50 meter en een breedte van maximaal 1,00 meter.

 • 3.

  Een urnengraf heeft een lengte van maximaal 0,75 meter en een breedte van maximaal 0,70 meter.

Artikel 3 Volgorde uitgifte van graven

 • 1.

  De volgorde van uitgifte wordt bepaald aan de hand van de plattegrondtekening van de begraafplaats als bedoeld in artikel 12 lid 4 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Heerde 2020 en de hierbij aangegeven nummering van graven.

Artikel 4 Aantal overledenen per graf

 • 1.

  Per graf, niet zijnde een kinder- of urnengraf mogen, uitsluitend in nieuw uit te geven of reeds aangekochte nog niet benutte graven, op de begraafplaatsen Engelmanskamp en Wapenveld worden begraven:

  • drie lijken boven elkaar en;

  • vier asbussen met de as van de overledenen. Er kunnen uitsluitend vier asbussen worden bijgezet wanneer dit de standaard asbussen zijn die door het crematorium zijn afgegeven.

  Per graf, niet zijnde een kinder- of urnengraf mogen op de begraafplaatsen Kamperweg/Zuppeldseweg en de Meester Nijhoffstraat worden begraven:

  • twee lijken boven elkaar en;

  • vier asbussen met de as van de overledenen. Er kunnen uitsluitend vier asbussen worden bijgezet wanneer dit de standaard asbussen zijn die door het crematorium zijn afgegeven.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in lid 1 mag in een graf mee worden begraven het lijk van een kind tot de leeftijd van zes jaar.

 • 3.

  In een urnengraf kunnen vier asbussen worden begraven. Er kunnen uitsluitend vier asbussen worden bijgezet wanneer dit de standaard asbussen zijn die door het crematorium zijn afgegeven.

 • 4.

  In een urnennis (columbarium) kunnen twee asbussen, worden bijgezet.

 • 5.

  Per kindergraf mogen twee lijken en één asbus of één lijk en twee asbussen van een kind, tot de leeftijd van 8 jaar, worden begraven.

 • 6.

  Een graf, niet zijnde een kinder- of urnengraf, kan geschud worden waardoor er ruimte ontstaat voor het begraven van één overledene meer dan waarvoor het graf oorspronkelijk is uitgegeven.

Artikel 5 Aanvragen van de vergunning

 • 1.

  De vergunning voor het hebben van grafbedekking dient ten minste acht weken voor het aanbrengen daarvan worden te aangevraagd bij burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Bij het aanbrengen van een wijziging in de grafbedekking dient opnieuw een vergunning te worden aangevraagd.

 • 3.

  De aanvraag moet in ieder geval een omschrijving van de grafbedekking en een tekening op schaal van ten minste 1:100 bevatten.

Artikel 6 Gedenktekens en grafbedekking

 • 1.

  Op een eigen graf mag, uitsluitend door een erkend steenhouwer, één gedenkteken worden aangebracht. Indien het gedenkteken uit onderdelen bestaat moeten de onderdelen zichtbaar aan elkaar verbonden zijn.

 • 2.

  Het gedenkteken op een particulier graf mag niet hoger zijn dan 1,25 meter en niet breder zijn dan 0,90 meter.

 • 3.

  Het gedenkteken op een particulier kindergraf mag niet hoger zijn dan 1,00 meter en niet breder zijn dan 0,75 meter.

 • 4.

  Het gedenkteken op een particulier urnengraf mag niet hoger zijn dan 0,50 meter en niet breder zijn dan 0,75 meter.

 • 5.

  Naast of in plaats van het gedenkteken mag een grondplaat worden aangebracht.

 • 6.

  Een grondplaat moet zijn voorzien van een deugdelijke fundering en mag uitsluitend worden aangebracht door een erkend steenhouwer.

 • 7.

  Op een particulier graf mag een grondplaat niet breder zijn dan 0,90 meter en niet langer zijn dan 1,90 meter.

 • 8.

  Op de begraafplaats aan de Meester Nijhoffstraat mag een grondplaat niet breder zijn dan 1,00 meter en niet langer zijn dan 2,00 meter.

 • 9.

  Op een kindergraf mag een grondplaat niet breder zijn dan 0,75 meter en niet langer zijn dan 1,00 meter.

 • 10.

  Op een urnengraf mag een grondplaat niet breder zijn dan 0,50 meter en niet langer zijn dan 0,75 meter.

 • 11.

  Het gebruik van stiepen is niet toegestaan

 • 12.

  Bij gebruikmaking van het columbarium voor het plaatsen van een asbus mag uitsluitend de standaard gedenkplaat gebruikt worden.

Artikel 7 Randen en losse voorwerpen op graven

 • 1.

  Op een eigen graf mogen, naast het gedenkteken en grondplaten, randen en andere losse voorwerpen worden geplaatst.

 • 2.

  De randen voor graven, niet zijnde kinder- of urnengraven, mogen met de grondplaat tezamen niet breder zijn dan 0,90 meter, niet hoger zijn dan 0,10 meter boven het graf en niet dieper dan 0,10 meter in het graf.

 • 3.

  De randen voor een kindergraf mogen met de grondplaat tezamen niet breder zijn dan 0,75 meter, niet hoger zijn dan 0,10 meter boven het graf en niet dieper dan 0,10 meter in het graf.

 • 4.

  De randen voor een urnengraf mogen met de grondplaat tezamen niet breder zijn dan 0,50 meter, niet hoger zijn dan 0,10 meter boven het graf en niet dieper dan 0,10 meter in het graf.

 • 5.

  Randen, gedenktekens en grondplaten mogen uitsluitend worden aangebracht door een erkend steenhouwer.

 • 6.

  Toepassing van grind en steenslagafdekkingen zijn alleen toelaatbaar wanneer een deugdelijke vloerplaat en deugdelijke randen zijn aangebracht.

 • 7.

  Losse voorwerpen mogen niet hoger zijn dan 0,60 meter.

Artikel 8 Uiterlijk aanzien

 • 1.

  De vormgeving en kleur van gedenktekenen en grafbedekking dienen, in overeenstemming te zijn met de aard van de begraafplaats en te voldoen aan esthetische en architectonische eisen, dit ter beoordeling van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In ieder geval is niet toegestaan het gebruik van:

  • andere gedenkplaten dan de standaard gedenkplaten voor het columbarium;

  • losse (grond)tegels, flatstones, (zwerf) keien e.d.;

  • worteldoek;

  • houten rolborders en/of houten palen;

  • hekjes, kettingen of beton, dan wel kunststof palen rondom het graf of het grafteken;

  • een firmanaam;

  • opgroeiende beplanting hoger dan 60 cm.

Artikel 9 Constructie en materialen

De voorwerpen voor het daarin plaatsen van asbussen moeten vervaardigd zijn van harde en weerbestendige materialen, dit ter beoordeling van burgemeester en wethouders.

Artikel 10 Opschriften/inscripties

Er worden geen nadere regels gesteld voor opschriften op gedenktekens, uitgezonderd de voorwaarde dat een opschrift op een gedenkteken aan de voorzijde moet worden aangebracht.

Artikel 11 Wijze van aanbrengen

 • 1.

  Het aanbrengen van gedenktekens dient te geschieden in overleg met de beheerder.

 • 2.

  Gedenktekens moeten deugdelijk worden geplaatst op een doelmatige onderbouw en dienen zuiver te worden gesteld.

 • 3.

  Op elk gedenkteken moet aan de achterzijde de letter van de afdeling en het nummer van het graf door middel van een ingehakte letter worden aangebracht.

 • 4.

  Afval ontstaan door het aanbrengen van een gedenkteken dient door degene die het gedenkteken heeft aangebracht te worden opgeruimd en op een daartoe bestemde plaats te worden gedeponeerd.

Artikel 12 Verwijderen gedenktekens/voorwerpen voor asbussen

Gedenktekens die worden geplaatst zonder vergunning of in strijd met de vergunningvoorschriften kunnen worden verwijderd nadat burgemeester en wethouders de rechthebbende op het graf in de gelegenheid hebben gesteld zelf gedurende een nader te bepalen termijn over te gaan tot het verwijderen dan wel het verzuim te herstellen.

Artikel 13 Verstrooien van as

Als begraafplaatsen waar het mogelijk is om as van overledenen te verstrooien worden aangewezen de begraafplaats Engelmanskamp te Heerde en de begraafplaats aan de Kwartelweg in Wapenveld.

Artikel 14 Afwijking in bijzondere omstandigheden

In bijzondere omstandigheden kunnen burgemeester en wethouders afwijken van de nadere regels.

Artikel 15 Aanhalingstitel, inwerkingtreding en vervallen voorgaande nadere regels betreffende het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen

 • 1.

  Deze regels kunnen worden aangehaald als ‘nadere regels voor het beheer en het gebruik van de begraafplaatsen in de gemeente Heerde’ ;

 • 2.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 3.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze nadere regels komen de NADERE REGELS voor het beheer en het gebruik van de begraafplaats in de gemeente Heerde van 8 april 2013 te vervallen.

Heerde, 12 maart 2024

Het college voornoemd,

secretaris,

burgemeester,

Toelichting nadere regels voor het beheer en het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heerde.

Artikel 1 Openingstijden/tijdstip van begraven

Het hele jaar door kan de laatste begrafenis kan om 14.30 uur gepland worden.

 

Artikel 2 Afmeting van graven

In dit artikel zijn de afmetingen van de verschillende graven beschreven.

 

Artikel 3 Volgorde van graven

De uitgifte gebeurt op basis van beschikbare ruimte en aan de hand van de opeenvolgende nummering van de graven.

 

Artikel 4 Aantal overledenen per graf

In gewone graven (geen kinder- en urnengraven) is het mogelijk om, naast het aantal lijken dat in het graf kan worden begraven, maximaal 4 asbussen te begraven. Deze asbussen worden in een speciale trommel geplaatst. In deze trommel is ruimte voor 4 standaard asbussen die door het crematorium zijn afgegeven.

 

In een urnengraf kunnen maximaal 4 asbussen worden begraven. Ook hier geldt dat deze asbussen in een speciale trommel worden geplaatst. In deze trommel is ruimte voor 4 standaard asbussen die door het crematorium zijn afgegeven.

 

In een kindergraf kunnen twee lijken en één asbus of één lijk en twee asbussen van kinderen tot de leeftijd van 8 jaar worden begraven.

 

In een urnennis (columbarium) is plaats voor twee asbussen.

 

Artikel 5 Aanvragen van een vergunning

In principe hoeft op een graf geen grafbedekking te worden geplaatst. Als men dat wel wil dan moet men een vergunning aanvragen. Ook wanneer een wijziging in de grafbedekking wordt aangebracht moet (opnieuw) een vergunning worden aangevraagd.

 

Artikel 6 Gedenktekens en grafbedekking

Alleen erkende steenhouwers mogen gedenktekenen en grondplaten op graven zetten. De toegestane maximale afmeting van gedenktekenen en grondplaten staan in dit artikel beschreven. Het gebruik van stiepen is niet toegestaan.

Voor het columbarium is bepaald dat uitsluitend de standaard gedenkplaat gebruikt mag worden. Dit om de rustige uitstraling te behouden.

 

Artikel 7 Randen en losse voorwerpen op graven

Losse voorwerpen, van maximaal 0,60 meter, zijn toegestaan voor eigen rekening en risico.

 

Artikel 8 Uiterlijk aanzien

Het aanzien van een gedenkteken vinden wij in principe een verantwoordelijkheid van de nabestaanden. Er kunnen zich situaties voordoen waarin een gedenkteken niet past bij het algemene karakter van een begraafplaats. In dat geval wordt het recht voorbehouden om een zo’n gedenkteken te weigeren.

Ook zijn er bepaalde materialen/voorzieningen die niet geschikt zijn voor een algemene begraafplaats.

 

Artikel 9 Constructie en materialen

De gebruikte materialen moeten uiteraard weerbestendig zijn.

 

Artikel 10 Opschriften/inscripties

Een opschrift op een gedenkteken moet op de voorkant van het gedenkteken worden gezet. Verder worden er geen nadere regels gesteld.

 

Artikel 11 Wijze van aanbrengen

Het plaatsen van een gedenkteken moet worden overlegd met de beheerder van de begraafplaats. Aan de achterkant van het gedenkteken moet het grafnummer en de letter van de afdeling worden ingehakt.

 

Artikel 12 Verwijderen gedenktekens

Gedenktekens die zonder vergunning zijn geplaatst of die in strijd zijn met de vergunning kunnen worden verwijderd.

 

Artikel 13 Verstrooien van as

Op de begraafplaatsen Engelmanskamp en aan de Kwartelweg in Wapenveld zijn strooivelden waar het mogelijk is om as van overledenen te verstrooien.

 

Artikel 14 Afwijking in bijzondere omstandigheden

Er kunnen zich in de praktijk altijd situaties voordoen waar de nadere regels niet in voorzien of waar het naleven van de regels uiterst onredelijk is. In dat geval blijft afwijking van de regels mogelijk.