Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hilvarenbeek

Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie gemeente Hilvarenbeek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHilvarenbeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie gemeente Hilvarenbeek
CiteertitelBeleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie gemeente Hilvarenbeek
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening gemeente Hilvarenbeek 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2024nieuwe regeling

05-03-2024

gmb-2024-124369

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie gemeente Hilvarenbeek

De Sociaal Medische Indicatie regeling biedt ouders een financiële tegemoetkoming om een tijdelijke oplossing voor kinderopvang mogelijk te maken. De regeling is bedoeld voor ouders die vanwege ernstige lichamelijke, psychische of sociale problemen, of vanwege zwaarwegende omstandigheden binnen het gezin, tijdelijk zelf niet in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen en begeleiding of hulp nodig hebben. Dit, om te voorkomen dat de ontwikkeling van het kind vanwege de thuissituatie een achterstand dreigt op te lopen. Kinderopvang kan in die situaties kinderen een veilig tweede milieu bieden en bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het kind. Bij structurele problemen is er een andere vorm van begeleiding en hulp noodzakelijk.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek;

 

Gelet op artikel 2, sub h van de Algemene Subsidieverordening gemeente Hilvarenbeek 2015;

 

B e s l u i t :

 

De volgende “Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie gemeente Hilvarenbeek” vast te stellen:

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels zijn opgenomen en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Algemene wet bestuursrecht, de wet kinderopvang en het Besluit kwaliteit kinderopvang.

 • 2.

  In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a.

   ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Hilvarenbeek 2015;

  • b.

   Chronische ziekte: door een arts geconstateerde aandoening waarbij over het algemeen geen uitzicht is op herstel;

  • c.

   College: het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek;

  • d.

   Indicatieadvies: een advies van het Samenzorgteam waaruit blijkt dat kinderopvang op grond van sociaal medische gronden noodzakelijk is;

  • e.

   Inkomensnorm: het inkomen welke vergelijkbaar is met de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

  • f.

   IVA/PVA: Integrale vraaganalyse en plan van aanpak: onderzoek naar aanleiding van een hulpvraag van een inwoner van Hilvarenbeek met daarbij een plan van aanpak waarin de doelen en de aanpak beschreven staat. De IVA/PVA wordt gedaan door een consulent WMO/jeugd van de gemeente of door een vertegenwoordiger van het Samenzorgteam.

  • g.

   Kinderopvangorganisatie: een in het LRK geregistreerd kindercentrum, niet zijnde gastouderopvang, in Hilvarenbeek;

  • h.

   Kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming van het Rijk in de kosten van kinderopvang op grond van de Wet op de Kinderopvang (paragraaf 2);

  • i.

   LKR geregistreerd: kinderopvangorganisaties die in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd staan;

  • j.

   Ouder: een ouder/verzorger en/of diens partner die tevens ouder is voor de toepassing van de Wet kinderopvang en geacht wordt gezamenlijk één aanspraak te hebben op de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst;

  • k.

   Perspectiefplan: een beschrijving van de aanpak, een traject of proces waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn en waarin doelen voor het gezin zijn opgenomen. Uit dit plan blijkt ook de tijdelijkheid van de SMI;

  • l.

   Samenzorgteam: een multi disciplinair team bestaande uit de maatschappelijk werkers van Farent, de jeugdverpleegkundige van de GGD, de consulent van MEE, de wijkverpleegkundige van Thebe, de welzijnswerkers van Contour de Twern, de consulent mentale gezondheid van de gemeente en de zorgregisseur van de gemeente.

  • m.

   Sociaal medische gronden: de lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen van een ouder/verzorger, of verontrustende omstandigheden in de thuissituatie;

  • n.

   Sociaal Medische Indicatie (SMI) voor kinderopvang: een constatering dat tijdelijke, noodzakelijke kinderopvang op grond van sociaal medische gronden nodig is en waarvoor geen tegemoetkoming via de Belastingdienst verstrekt wordt;

  • o.

   Tegemoetkoming: een bijdrage in de kosten voor kinderopvang;

  • p.

   VE indicatie: een indicatie voor voorschoolse educatie, afgegeven door het consultatiebureau, waarin geconstateerd wordt dat een kind een achterstand op grond van taal en/of sociaal-emotionele ontwikkeling heeft.

  • q.

   Voorliggende voorzieningen: andere oplossingen zoals:

   • -

    een adequate (opvang)voorziening in niet professionele zin zoals eigen netwerk, eigen kracht initiatieven;

   • -

    via bestaande wetten, zoals de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), of de Wet langdurige zorg (Wlz);

   • -

    Reguliere peuteropvang op grond van de Regeling tegemoetkoming peuteropvang gemeente Hilvarenbeek;

   • -

    Bijdrage werkgever.

  • r.

   Wet: de wet kinderopvang en het Besluit kwaliteit kinderopvang;

Artikel 2 Activiteiten waarvoor tegemoetkoming kan worden verstrekt

Tijdelijk, noodzakelijk aanbod van kinderopvang op grond van sociaal medische gronden.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1.

  Deze beleidsregels zijn van toepassing op de ouders van kinderen tot en met 9 jaar waarbij sprake is van:

  • a.

   een lichamelijke, zintuigelijke, verstandelijke of psychische beperking van de ouder; of,

  • b.

   dermate verstorende omstandigheden in de thuissituatie; waardoor,

  • c.

   de betreffende ouder(s) hun kind(eren) onvoldoende of niet fulltime op kunnen voeden; waardoor,

  • d.

   een acute ontwikkelingsachterstand van het kind dreigt; en,

  • e.

   waarbij een tijdelijk aanbod van kinderopvang deze dreiging wegneemt.

 • 2.

  De ouders/verzorgers en het betreffende kind zijn woonachtig in de gemeente Hilvarenbeek en zijn in het bezit van een geldige verblijfstatus.

 • 3.

  De ouders/verzorgers hebben geen recht op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst.

 • 4.

  De ouders/verzorgers vallen niet onder de paragraaf “tegemoetkoming kinderopvangkosten bij sociaal medische indicatie” in de Beleidsregels bijzondere bijstand en maatschappelijke regelingen gemeente Hilvarenbeek.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor tegemoetkoming kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie kan op grond van artikel 7 lid 3 van de ASV gedurende het hele jaar worden ingediend.

 • 2.

  Een aanvraag wordt ingediend door de ouder van het kind.

 • 3.

  Een aanvraag bestaat uit een IVA/PVA die besproken is in het Samenzorgteam en ondertekend is door de ouder.

 • 4.

  In de IVA/PVA worden o.a. de volgende overwegingen gemaakt:

  • a.

   Is er een beschikbaar alternatief voor de gevraagde uren kinderopvang?

  • b.

   Hoe wordt gewerkt aan het probleem in de thuissituatie, zodat er geen extra kinderopvang meer nodig is?

  • c.

   Het aantal noodzakelijk geachte uren en weken.

Artikel 5 Beoordeling van de aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt namens het college getoetst door de kwaliteitsadviseur Sociaal domein op de rechtmatigheid en doelmatigheid.

 • 2.

  Het college kan de ouders/verzorgers vragen aanvullende gegevens te verstrekken als dit voor een juiste beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is.

 • 3.

  Wanneer het college het nodig vindt, kan aanvullend een onafhankelijk medisch advies worden opgevraagd.

 • 4.

  Op grond van de toets wordt een beschikking verleend door de gemeente Hilvarenbeek.

Artikel 6 Omvang en duur

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt slechts verleend voor het aantal uren per week waarvoor de inzet van de kinderopvang op sociaal medische gronden naar het oordeel van het college noodzakelijk is. Het maximale aantal uren per week bedraagt 24 uur per kind. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal uren dat een kind naar school gaat, gesubsidieerde peuteropvang, of voorschoolse educatie krijgt.

 • 2.

  De uren kunnen niet in het weekend ingezet worden.

 • 3.

  De tegemoetkoming wordt voor de duur van maximaal 6 maanden verstrekt.

 • 4.

  In uitzonderlijke situaties kan de termijn eenmalig verlengd worden. In de aanvraag tot verlenging dienen de volgende aspecten te worden vastgelegd:

  • a.

   De redenen waarom de doelen uit het IVA/PVA niet gehaald zijn.

  • b.

   Waarom een verlenging wel tot het bereiken van deze doelen leidt.

  • c.

   Waarom er in deze casus sprake is van een uitzonderlijke situatie die een verlenging rechtvaardigt.

 • 5.

  Wanneer er sprake is van een verlenging , geldt deze voor maximaal 3 maanden voor het maximale aantal uren zoals opgenomen in lid 1 van dit artikel.

 • 6.

  De aanvraag tot verlenging en de beoordeling gebeurt op de wijze zoals omschreven in de artikelen 4 en 5 van deze beleidsregels.

 • 7.

  Indien er sprake is van chronische ziekte kan er een uitzondering op lid 3 t/m 5 worden gemaakt. In dat geval wordt een beschikking van maximaal een jaar gegeven en wordt jaarlijks de situatie opnieuw bekeken. Daaruit volgt een mogelijke verlenging van weer een jaar.

Artikel 7 Uitbetaling en hoogte tegemoetkoming

 • 1.

  De tegemoetkoming bestaat uit het bepaalde aantal uren en weken kinderopvang dat in de beschikking is vastgelegd.

 • 2.

  Het aantal uren wordt niet rechtstreeks aan de ouder uitbetaald, maar kan gedeclareerd worden door een Hilvarenbeekse kinderopvangorganisatie die de uren uitvoert.

 • 3.

  Het bedrag dat gedeclareerd wordt kan als voorschot aangevraagd worden.

 • 4.

  De kinderopvangorganisatie kan per uur de maximale uurvergoeding kinderopvangtoeslag die de belastingdienst in het betreffende tegemoetkomingjaar hanteert, declareren.

 • 5.

  De ouder betaalt hiervoor een inkomensafhankelijke ouderbijdrage volgens de adviestabel van de VNG van het betreffende tegemoetkomingjaar.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Het college weigert de tegemoetkoming in ieder geval indien:

 

 • a.

  De ouders/verzorgers niet behoren tot de doelgroep zoals benoemd in artikel 3 van deze beleidsregels.

 • b.

  De kinderopvang waar het kind geplaatst wordt, niet gevestigd is in Hilvarenbeek, of niet is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

 • c.

  Er sprake is van een adequate voorliggende voorziening.

 • d.

  Niet voldaan wordt aan de beperkingen van de tegemoetkoming in artikel 6.

 • e.

  Er geen ondertekende IVA/PVA is ingediend bij de aanvraag.

 • f.

  Ouders/verzorgers onvoldoende werken aan de oplossing van het probleem.

Artikel 9 Ingangsdatum

De tegemoetkoming wordt verleend met ingang van de datum waarop de kinderopvang start. De ingangsdatum ligt nooit voor de datum waarop de aanvraag voor de tegemoetkoming compleet door het college is ontvangen

Artikel 10 Inhoud van de beschikking

 • 1.

  De beschikking wordt verleend aan de kinderopvangorganisatie die het aantal benodigde uren kinderopvang gaat uitvoeren.

 • 2.

  Het besluit tot verlening van een tegemoetkoming kinderopvang bevat in ieder geval:

  • a.

   de vaststelling van de gestelde indicatie met het aantal uren kinderopvang per week dat op grond van de sociaal medische indicatie noodzakelijk is;

  • b.

   de naam en de geboortedatum van het kind, of de kinderen op wie de tegemoetkoming betrekking heeft;

  • c.

   de naam en het adres van het kindercentrum, waar de kinderopvang plaatsvindt;

  • d.

   verwijzing naar het IVA/PVA waarin de einddoelen zijn gesteld;

  • e.

   de hoogte van de gemeentelijke tegemoetkoming;

  • f.

   de wijze van uitbetaling;

  • g.

   de verplichtingen van de ouders/verzorgers.

Artikel 11 Verplichtingen

 • 1.

  De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de contacten en contracten met de gewenste kinderopvangorganisatie.

 • 2.

  De ouders zijn verplicht om alle relevante wijzigingen die de aanspraak op de tegemoetkoming kunnen beïnvloeden onmiddellijk bij het college te melden.

 • 3.

  De ouders werken mee aan de doelen die opgesteld zijn in het IVA/PVA.

 • 4.

  De ouders/verzorgers zoeken, eventueel samen met een medewerker van het SamenzorgTeam, naar mogelijkheden waarmee de gezinsomstandigheden dusdanig verbeterd worden dat de aanspraak op de tegemoetkoming beperkt kan blijven.

Artikel 12 Subsidievaststelling

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt voor 1 juli van het volgende kalenderjaar vastgesteld.

 • 2.

  Op de verantwoording zijn de subsidieregels van hoofdstuk 7 van de ASV van toepassing.

Artikel 13 Beslissing college in gevallen waarin deze beleidsregels niet voorziet

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de ouders/verzorgers afwijken van de bepalingen in deze beleidsregels als toepassing daarvan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 14 Overgangsregeling

Voor ouders die een beschikking hebben ontvangen vóór de inwerkingtreding van deze beleidsregels blijft de bestaande beschikking voor één jaar na de inwerkingtreding van deze beleidsregels intact. Daarna zullen deze beleidsregels leidend zijn.

Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie gemeente Hilvarenbeek.

 • 2.

  De beleidsregels treden in werking een dag na bekendmaking.

Vastgesteld op 5 maart 2024,

Burgemeester en wethouders,

Secretaris

Burgemeester