Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe

Verordening voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie
CiteertitelControleverordening BWB 2024
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 213 van de Gemeentewet
 2. Besluit accountantscontrole decentrale overheden
 3. Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-202401-01-2023nieuwe regeling

28-02-2024

bgr-2024-418

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie

Het bestuur van BWB,

 

Overwegende dat

 • De accountant vóór boekjaar 2023 zich een oordeel vormde over de getrouwheid én rechtmatigheid van de jaarverslaggeving;

 • De directeur vanaf boekjaar 2023 een rechtmatigheidsverantwoording opneemt in de jaarrekening;

 • Deze rechtmatigheidsverantwoording inzicht geeft in het (financieel) rechtmatig handelen van BWB;

 • Deze rechtmatigheidsverantwoording mede is bedoeld om het gesprek tussen de directeur en het bestuur over de (financiële) rechtmatigheid te ondersteunen met als doel om de kaderstellende en controlerende rollen van het bestuur te versterken;

 • De accountant vanaf boekjaar 2023 geen afzonderlijk oordeel meer geeft over de rechtmatigheid van de jaarrekening;

 • De accountant vanaf boekjaar 2023 uitsluitend beoordeelt of de jaarrekening inclusief deze verantwoording een getrouw beeld geeft;

 • Dat afwijkingen van rechtmatigheid (voor zover deze niet tevens van invloed zijn op het getrouwe beeld), geen invloed meer hebben op de strekking van de controleverklaring als omvangrijke afwijkingen getrouw zijn opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.

Besluit:

gelet op artikel 213 Gemeentewet, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden en hoofdstuk V van de gemeenschappelijke regeling BWB,

 

vast te stellen de Verordening voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Accountant: een door het bestuur benoemde registeraccountant of accountant-administratieconsulent, met een aantekening in het accountantsregister als bedoeld in het derde lid van artikel 36, Wet op de Accountant-Administratieconsulenten of organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de controle van de in artikel 34 Wet gemeenschappelijke regelingen bedoelde jaarrekening;

 • b.

  Accountantscontrole: de controle van de in artikel 34 Wet gemeenschappelijke regelingen bedoelde jaarrekening uitgevoerd door de door het bestuur benoemde accountant van:

  • I.

   het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen en de in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording;

  • II.

   het in overeenstemming zijn van de door het bestuur opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 Gemeentewet;

  • III.

   de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken, waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van het zesde lid van artikel 213 Gemeentewet, in acht worden genomen;

 • c.

  Bestuur: het bestuur van BWB, als bedoeld in hoofdstuk II van de GR;

 • d.

  BWB: Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe;

 • e.

  Deelverantwoording: een ten behoeve van de verslaglegging opgestelde verantwoording van een afzonderlijke organisatie-eenheid binnen de organisatie, welke verantwoording onderdeel uit maakt van de jaarrekening;

 • f.

  GR: Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe;

 • g.

  Normenkader: een overzicht van alle voor de rechtmatigheidscontrole relevante externe wetgeving en de eigen regelgeving van BWB, jaarlijks separaat door het bestuur ter vastgesteld.

 • h.

  Rechtmatigheid: in het kader van rechtmatigheidsverantwoording het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden.

Artikel 2. Opdrachtverlening accountantscontrole

 • 1.

  De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het bestuur aan te wijzen accountant.

 • 2.

  Accountantscontrole en de verslaglegging hiervan vinden plaats op basis van het vaststelde normenkader.

 • 3.

  De goedkeuringstolerantie voor de accountantscontrole bedraagt maximaal 1% voor fouten en maximaal 3% voor onzekerheden ten opzichte van de omvangsbasis van de begroting.

 • 4.

  Op het moment dat vanuit vigerende wet- en regelgeving de door de accountant toe te passen goedkeuringstoleranties wijzigen, dan zijn, in afwijking van het tweede lid van dit artikel, deze goedkeuringstoleranties van toepassing op de accountantscontrole.

 • 5.

  Overige eisen aan de accountantscontrole worden door het bestuur op het moment van het aanbesteden van de accountantscontrole en het daaraan gerelateerde normenkader bepaald.

Artikel 3. Informatieverstrekking door het bestuur

 • 1.

  Het bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.

 • 2.

  Het bestuur draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen, nota’s, bestuursbesluiten, deelverantwoordingen, administraties, plannen, overeenkomsten, berekeningen en dergelijke voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.

 • 3.

  Bij de jaarrekening bevestigt de directeur van BWB, namens het bestuur, schriftelijk aan de accountant, dat alle hem bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.

 • 4.

  Alle informatie die na afgifte van de controleverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in het bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door het bestuur aan de accountant gemeld.

Artikel 4. Inrichting accountantscontrole

 • 1.

  De accountant toetst uitsluitend of de jaarrekening, inclusief de door de directeur opgenomen rechtmatigheidsverantwoording, een getrouw beeld geeft.

 • 2.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening en het normenkader financiële rechtmatigheid de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • 3.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles.

 • 4.

  De accountant kan de werkzaamheden in het kader van de accountantscontrole ook zonder vooraankondiging uitvoeren. De voor de controle benodigde dossierstukken vraagt de accountant zoveel mogelijk vooraf schriftelijk op bij een vertegenwoordiger van de ambtelijke organisatie.

 • 5.

  Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek (afstemmings-) overleg plaats tussen de accountant en de concerncontroller BWB en in voorkomend geval met de directeur BWB.

Artikel 5. Toegang tot informatie

 • 1.

  De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het bestuur draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, werkplaatsen, terreinen en informatiedragers van BWB.

 • 2.

  De accountant is bevoegd om van alle binnen de ambtelijke organisatie van BWB werkzame personen mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het bestuur draagt er zorg voor, dat deze personen hieraan hun medewerking verlenen.

 • 3.

  Het bestuur draagt er zorg voor, dat alle organisatie-eenheden van de dienst zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten, balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte informatie.

Artikel 6. Overige controles en opdrachten

 • 1.

  Het bestuur kan de accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt.

 • 2.

  Het bestuur draagt de zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de specifieke uitkeringen (indien van toepassing op BWB) volgens de eisen van rechtmatigheid van de ministeries. Het bestuur is voor de controle van de rechtmatige besteding van specifieke uitkeringen bevoegd de opdracht te verlenen aan een andere dan de door het bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van BWB is.

 • 3.

  Het bestuur draagt de zorg voor de verantwoording aan derden (zoals de Belastingdienst, het pensioenfonds ABP, de Sociale verzekeringsbank, CBS, e.d.) en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Indien een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant, is het bestuur bevoegd hiervoor de opdracht verlenen aan een andere dan de door het bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van BWB is.

Artikel 7. Rapportage

 • 1.

  Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het bestuur.

 • 2.

  In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant zo nodig over de door hem uitgevoerde (deel)controles verslag uit over zijn bevindingen van niet van bestuurlijk belang aan het bestuur dan wel andere daarvoor in aanmerking komende medewerkers van BWB.

 • 3.

  De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden eerst in concept door de accountant aan het bestuur voorgelegd met de mogelijkheid voor het bestuur om op deze stukken te reageren.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2023, zodat de bepalingen in deze verordening voor het eerst worden gehanteerd over boekjaar 2023.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Controleverordening BWB 2024”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van BWB van 28 februari 2024.

M.M.E. Peters

Voorzitter

J. Braam

Secretaris