Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schouwen-Duiveland

Gedoogregeling 2024 tijdelijke opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne door particulieren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchouwen-Duiveland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGedoogregeling 2024 tijdelijke opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne door particulieren
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-202404-03-2025nieuwe regeling

13-02-2024

gmb-2024-120383

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedoogregeling 2024 tijdelijke opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne door particulieren

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland;

gelezen het voorstel in zaaknummer 997756;

besluit vast te stellen de volgende gedoogregeling:

 

Aanleiding

Er wordt, naast gemeentelijk opvang, ook door particulieren Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Deze opvang door particulieren vindt dan voornamelijk plaats in de woning of in een - al dan niet vrijstaand - bijgebouw hierbij. In de meeste gevallen is deze opvang in strijd met het binnen onze gemeente geldende omgevingsplan, omdat woningen enkel bewoond mogen worden door één huishouden en bewoning van een bijgebouw niet is toegestaan.

 

Regeling

Om het mogelijk te maken dat Oekraïense vluchtelingen tijdelijk door particulieren opgevangen worden in het geval er geen ruimte voor hen is in de gemeentelijke opvanglocaties, hebben wij besloten om de opvang door particulieren in de woning of in een - al dan niet vrijstaand - bijgebouw hierbij, voor zover die opvang strijdig is met het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet, tijdelijk en onder de hieronder genoemde voorwaarden te gedogen.

 

Gedoogvoorwaarden

• De gedoogregeling geldt tot uiterlijk 4 maart 2025.

• De gedoogregeling geldt uitsluitend voor de opvang door particulieren van Oekraïense vluchtelingen in een als woning bestemd gebouw of in een - al dan niet vrijstaand - bijgebouw hierbij, waarbij de opvang van de betreffende persoon/personen vóór 4 maart 2024 dient te zijn aangevangen. De gedoogregeling geldt niet voor recreatiewoningen.

• Bij opvang van Oekraïense vluchtelingen in het bij de woning behorende - al dan niet vrijstaande - bijgebouw, dient de woning bewoond te zijn. De bewoners van de woning dienen in de Basisregistratie Personen op het adres van de woning te zijn ingeschreven.

• De opgevangen Oekraïense vluchtelingen dienen in de Basisregistratie Personen op het adres van de opvanglocatie te zijn ingeschreven.

• De woning en het - hierbij behorende al dan niet vrijstaande - bijgebouw, waar de Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen, dient te voldoen aan de voor dat gebruik van toepassing zijnde voorschriften opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving.

• Van een door ons in de periode van maart 2024 tot en met augustus 2024 gedaan aanbod tot huisvesting elders van de opvang van de onder deze gedoogregeling vallende persoon/personen, hoeft geen gebruik gemaakt te worden. Van een door ons college na 31 augustus 2024 gedaan aanbod tot huisvesting elders van onder deze gedoogregeling vallende persoon/personen, moet wel gebruik gemaakt te worden. Indien geen gebruik gemaakt wordt van het na 31 augustus 2024 gedane aanbod, vervalt de gedoogregeling voor het betreffende opvangadres direct.

• Door opvanggever en betrokkenen dient alle medewerking te worden verleend aan controle op naleving van de gedoogregeling en de wet- en regelgeving.

• De gedoogregeling vervalt voor het betreffende opvangadres direct indien niet of slechts gedeeltelijk aan de gedoogvoorwaarden wordt voldaan.

• De gedoogregeling sluit handhavend optreden niet uit in het geval feiten en omstandigheden daar aanleiding toe geven.

• Eventuele (financiële) gevolgen van het gedogen en/of het vervallen hiervan komen geheel voor rekening en risico van de opvanggever.

 

 

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland op 13 februari 2024.

Locoburgemeester

A.M.J. van Burg

Gemeentesecretaris

S.J.A.Bronsveld