Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldrop-Mierlo

Beleidsregels Verstrekking Witgoed Geldrop-Mierlo 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldrop-Mierlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Verstrekking Witgoed Geldrop-Mierlo 2024
CiteertitelBeleidsregels Verstrekking Witgoed Geldrop-Mierlo 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-202431-12-2024nieuwe regeling

12-03-2024

gmb-2024-119664

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Verstrekking Witgoed Geldrop-Mierlo 2024

1ste tranche

 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Geldrop-Mierlo,

 

Intitule

Het College van B&W heeft in de collegevergadering van 12 maart 2024 de beleidsregels Verstrekking Witgoed Geldrop-Mierlo 2024 vastgesteld. De beleidsregels geven de kaders en voorwaarden omtrent het gebruik van de Witgoedregeling aan voor inwoners van de gemeente Geldrop-Mierlo met een minimuminkomen.

 

Gelet op:

 • Artikel 160 Gemeentewet

 • Titel 4.3 Algemene Wet Bestuursrecht

Overwegende dat:

 

Het college het wenselijk vindt om het doel en de voorwaarden nader te definiëren en vast te leggen in een lokale beleidsregel;

 

Besluit vast te stellen de navolgende:

 

"Beleidsregels Verstrekking Witgoed Geldrop-Mierlo 2024."

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   Belanghebbende: De alleenstaande, alleenstaande ouder of het gezin woonachtig op hetzelfde adres volgens de BRP in de gemeente Geldrop-Mierlo, wier belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken en die ambtshalve de voucher voor de witgoedregeling krijgt conform de voorwaarden in artikel 3 van deze beleidsregels, ook benoemd als ‘de doelgroep’.

  • b.

   College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo;

  • c.

   De Groene Bon: de bon, ook wel voucher, die aan belanghebbende ambtshalve wordt verstuurd. De vouchercode op de bon is gekoppeld aan het adres van belanghebbende. De voucher wordt geactiveerd verstuurd en is voor de belanghebbende direct bruikbaar zonder dat belanghebbende zich hoeft te registreren. Hiermee kan belanghebbende direct energiezuinig witgoed aanschaffen bij een van de witgoedleveranciers zoals beschreven in artikel 3 van deze beleidsregels;

  • d.

   Energiezuinig witgoed: de geselecteerde energiezuinige productcategorieën conform bijlage 1 van deze witgoedregeling;

  • e.

   Gemeente: de gemeente Geldrop-Mierlo;

  • f.

   Witgoedleverancier: een lokale leverancier van energiezuinig witgoed bij wie de groene bon kan worden ingeleverd; concreet in deze: EP Excellent te Mierlo en Van de Weijer te Geldrop;

  • g.

   Witgoedregeling: Verwezen wordt naar deze opgestelde beleidsregels, concreet ‘Beleidsregels Verstrekking witgoed Geldrop-Mierlo 2024’. Hiermee krijgen mensen met een laag inkomen zoals bedoeld in artikel 3 van deze beleidsregels de optie geboden om het (verouderd) witgoed te vervangen door energiezuinig witgoed.

Artikel 2. Doel en reikwijdte van de regeling

Met deze witgoedregeling beoogt de gemeente de energierekening structureel te verlagen voor huishoudens met een minimuminkomen zoals beschreven in artikel 3 van deze beleidsregels door de mogelijkheid te bieden hun (verouderd) witgoed te vervangen door energiezuinig witgoed. Belanghebbende is niet verplicht de voucher te gebruiken.

Artikel 3. Voorwaarden

 • 1.

  Het college kent ambtshalve een groene bon toe in het kader van de witgoedregeling en verstuurt deze per post naar belanghebbende. Belanghebbende hoeft hiervoor geen aanvraag in te dienen. Het versturen van de groene bon gebeurt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden nadat deze witgoedregeling is vastgesteld.

 • 2.

  Een belanghebbende heeft recht op een groene voucher indien hij/zij op peildatum 1 maart 2024 voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   Belanghebbende heeft een (bestaande) woning en is woonachtig binnen het grondgebied van de gemeente Geldrop-Mierlo volgens de Basisregistratie Personen (BRP);

  • b.

   Uit de registratie van de gemeente dan wel door de gemeente gemandateerde partij blijkt dat belanghebbende op peildatum 1 maart 2024 een algemene bijstandsuitkering ontvangt van de gemeente en/of toegelaten is tot de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Onder toegelaten tot de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verstaan we concreet:

   • Belanghebbende heeft op 1 maart 2024 een lopende WSNP-schuldregeling;

   • Belanghebbende heeft op 1 maart 2024 een lopende MSNP-schuldregeling;

   • Belanghebbende heeft op 1 maart 2024 een door belanghebbende ondertekend plan van aanpak voor het oplossen van de schulden retour gestuurd naar de gemeente

   • en heeft (nog) geen beëindigingsbeschikking gekregen;

   • Belanghebbende heeft maximaal 6 maanden voorafgaand aan 1 maart 2024 een

   • WSNP- of MSNP-schuldregelingstraject afgerond en was na afronding van dit traject schuldenvrij.

  • Van deze twee groepen belanghebbenden heeft de gemeente reeds vastgesteld dat het inkomen (en in het geval van een schuldregelingstraject, het besteedbaar inkomen) op 1 maart 2024 niet hoger is dan 100% van de toepasselijke bijstandsnorm en het vermogen onder de toepasselijke vermogensgrens ligt conform de Participatiewet. In het geval dat belanghebbende 6 maanden voorafgaand aan 1 maart 2024 een schuldregelingstraject heeft afgerond, wordt aangenomen dat belanghebbende langdurig een besteedbaar inkomen heeft gehad onder 100% van de toepasselijke bijstandsgrens en daardoor niet heeft kunnen sparen voor het vervangen van witgoed. 

  • c.

   Belanghebbende heeft de leeftijd van 18 jaren of ouder bereikt;

  • d.

   Belanghebbende heeft de Nederlandse nationaliteit of heeft een geldige verblijfsvergunning om in Nederland te verblijven.

 • 3.

  Binnen een huishouden/gezin is slechts een keer recht op een groene bon. De groene bon wordt eenmalig verstrekt door de gemeente. De groene bon met persoonlijke vouchercode is alleen bedoeld voor belanghebbende en mag niet aan een ander huishouden worden overgedragen.

 • 4.

  De groene bon betreft een vergoeding voor het vervangen van (verouderd) witgoed door energiezuinig witgoed. De vergoeding kan concreet worden gebruikt voor een nieuwe wasmachine, koel-vriescombinatie, vriezer of koelkast. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   Per huishouden/belanghebbende wordt een tegoed van € 450,- (inclusief btw) beschikbaar gesteld via de groene bon;

  • b.

   Per huishouden/belanghebbende kan slechts één wasmachine, koel- vriescombinatie, vriezer of koelkast worden aangeschaft;

  • c.

   De groene bon kan maar één keer worden gebruikt om één energiezuinig witgoedproduct aan te schaffen zoals bedoeld in bijlage 1 van deze beleidsregels. Wanneer een belanghebbende een witgoedapparaat aanschaft en het tegoed van € 450 niet opmaakt, vloeit dit resterende bedrag terug naar het budget voor de witgoedregeling.

  • d.

   Het nieuwe witgoedapparaat wordt door de witgoedleverancier geleverd inclusief bezorgkosten, plaatsing en verwijderingsbijdrage en wordt daadwerkelijk geïnstalleerd in de woning van belanghebbende;

  • e.

   De belanghebbende die gebruik maakt van de groene bon zorgt ervoor dat het te vervangen witgoedapparaat wordt ingeleverd bij of wordt ingenomen door één van de witgoedleveranciers;

  • f.

   Het witgoed kan uitsluitend aangeschaft worden bij EP excellent te Mierlo of Van de Weijer te Geldrop.

 • 5.

  De groene bon blijft drie maanden na ontvangst geldig voor belanghebbende. Daarna komt de groene bon automatisch te vervallen. In het geval de groene bon niet door belanghebbende is gebruikt, kan belanghebbende na het vervallen van hun oorspronkelijke bon een nieuwe bon aanvragen zolang deze witgoedregeling loopt als bedoeld in artikel 7.

 • 6.

  Als het gekozen energiezuinige witgoedapparaat duurder is dan het toegekende bedrag van € 450,-, moet belanghebbende het aanvullende bedrag zelf betalen. Hieraan zit geen maximum bedrag verbonden.

 • 7.

  Door het gebruiken van de voucher gaat belanghebbende akkoord met een contactmoment tussen belanghebbende en de gemeente of een door de gemeente gemandateerde partij, met het oog op energiebesparing. Tijdens dit contactmoment wordt aan belanghebbende een gesprek en huisbezoek aangeboden. Het doel is om te onderzoeken of en hoe belanghebbende nog (structureel) kan besparen op het energieverbruik, teneinde in 2024 en verder de energierekening te kunnen blijven betalen.

Artikel 4. Beschikbaar budget

Voor de ambtshalve toekenning van de groene bon binnen deze witgoedregeling geldt een totaalplafond van € 324.000,- inclusief btw. De optelsom van de waarde van geactiveerde groene bonnen en de waarde van gebruikte groene bonnen is nooit meer dan € 324.000,-. Het maximaal budget is gericht op 720 particuliere huishoudens.

Pas vanaf 1 maart 2024 is exact duidelijk hoeveel particuliere huishoudens aanspraak mogen maken op de witgoedregeling. De 720 huishoudens is een (ruime) schatting en is gebaseerd op een verwacht aantal particuliere huishoudens op basis van het maandelijkse aantal bijstandsgerechtigden en het maandelijkse aantal inwoners die toegelaten zijn tot de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.

Artikel 5. Controle en terugvordering

 • 1.

  Het college kan besluiten tot uitvoering van steekproeven ter controle of belanghebbende heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden in deze regeling. Mocht vervolgens worden geconcludeerd dat belanghebbende het bedrag niet heeft gebruikt voor de juiste doeleinden, dan kan het college besluiten tot terugvordering van het toegekende bedrag. In dit kader spelen de regels omtrent onverschuldigde betaling conform artikel 6:203 BW een centrale rol. In de volgende gevallen kan de gemeente in ieder geval besluiten om het toegekende bedrag terug te vorderen, met een maximum van € 450,-:

  • a.

   Het energiezuinig witgoed is niet geïnstalleerd in de woning;

  • b.

   Het energiezuinig witgoed is door de inwoner doorverkocht of weggegeven.

Artikel 6. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere en dringende gevallen een artikel of artikelen van deze beleidsregels buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover strikte toepassing ervan, gelet op het belang van de belanghebbende, leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 7. Duur en inwerkingtreding van de regeling

 • 1.

  Deze witgoedregeling treedt in werking op de dag nadat deze op de voorgeschreven wijze is gepubliceerd.

 • 2.

  Deze witgoedregeling is van kracht tot en met 31 december 2024.

Artikel 8. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: 'Beleidsregels Verstrekking Witgoed Geldrop-Mierlo 2024’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 maart 2024,

Het college van burgemeester en wethouders,

J.C.J. van Bree

Burgemeester

N.J.H. Scheltens,

Gemeentesecretaris

Bijlage 1: Geselecteerde energiezuinige productcategorieën en bijbehorende energielabels

 

Witgoedproduct

Energielabel

Wasmachine

A

Koelkast, vriezer of koel-vriescombinatie (vrijstaand)

A,B of C

Tafelmodelkoelkast of tafelmodelvriezer (vrijstaand)

A, B, C of D

Koelkast, vriezer of koel-vriescombinatie (inbouw)

A, B, C of D

 

Algemene toelichting

Met deze witgoedregeling beoogt de gemeente de energierekening structureel te verlagen voor belanghebbenden met een minimuminkomen zoals beschreven in artikel 3 van deze beleidsregels door de mogelijkheid te bieden hun (verouderd) witgoed te vervangen door energiezuinig witgoed. Belanghebbende is niet verplicht de voucher te gebruiken.

 

De doelgroep betreffen enkel en alleen belanghebbenden die op peildatum 1 maart 2024 volgens de registratie van de gemeente voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 3 lid 2.

 

Werkwijze

De beleidsregels Verstrekking witgoed Geldrop Mierlo 2024 (verder:witgoedregeling) worden uitgevoerd met behulp van de groene bon. De groene bon wordt verstuurd naar de belanghebbenden conform artikel 3 van deze beleidsregels. De belanghebbenden die geselecteerd zijn hoeven geen aanvraag te doen voor de witgoedregeling. Om het gebruik van de bon zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk te maken, wordt de bon geactiveerd verstuurd. Op de bon staat een tegoed van €450, dat gedurende drie maanden beschikbaar wordt gesteld. Daarna vervalt de bon. Daarnaast staat op de bon het adres van de belanghebbende en een persoonlijke vouchercode. De bon is niet overdraagbaar naar een ander huishouden en alleen op het adres dat op de bon staat kan het nieuwe witgoed worden geleverd. Van de bon ter waarde van €450 kan één geselecteerd energiezuinig product worden aangeschaft. De lokale witgoedleverancier scant de groene bon en krijgt periodiek uitbetaald. Indien het door de inwoner gekozen apparaat meer kost dan €450, betaalt de inwoner het resterende bedrag zelf.

Tegelijkertijd met de bon ontvangt de inwoner een brief vanuit de gemeente met uitleg waarom diegene voor de witgoedregeling in aanmerking komt.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Begrippen

Hier wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de begripsbepalingen uit de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), en de Participatiewet (PW).

 

Artikel 3. Voorwaarden

Inwoners zonder rechtmatige verblijfstitel zijn wettelijk van inkomensvoorzieningen uitgesloten. Een inwoner die geen rechtmatig verblijf heeft als bedoeld in artikel 10 van de Vreemdelingenwet, kan geen aanspraak maken op toekenning van voorzieningen waaronder deze witgoedregeling.

Zie voor een nadere duiding van de voorwaarden ook het onderdeel werkwijze in de algemene toelichting.

 

Artikel 5. Controle en terugvordering

Het college kan besluiten tot uitvoering van steekproeven ter controle van het naleven van de gestelde voorwaarden in deze regeling. Mocht het college besluiten tot een steekproefcontrole, dan wordt maximaal 10% van de totale toegekende aanvragen in dat kalenderjaar gecontroleerd. Hierin worden uitsluitend belanghebbenden meegenomen die de groene bon uiteindelijk hebben besteed. De betrokken belanghebbende wordt hiervan via een brief op de hoogte gesteld. Hierin kunnen nadere bewijzen worden opgevraagd. Tijdens het scannen van de groene bon wordt door de witgoedaanbieder ook de factuur of bon toegevoegd. Belanghebbenden hoeven dus zelf niet hun factuur te bewaren met oog op controle van deze witgoedregeling. De steekproef zal voornamelijk betrekking hebben op de vraag of het witgoedapparaat zich bevindt in de woning. Mocht het college concluderen dat niet is voldaan aan de gestelde voorwaarden, dan kan het college besluiten tot terugvordering van het daadwerkelijke bedrag. In dit kader spelen de regels omtrent onverschuldigde betaling conform artikel 6:203 BW een centrale rol. Alvorens het overgaat tot daadwerkelijke terugvordering, stelt het belanghebbende in staat tot het geven van nadere informatie. Hierin wordt gevraagd of belanghebbende alsnog kan voldoen aan de voorwaarden van toekenning. In het geval dat dit niet mogelijk blijkt te zijn, of belanghebbende hierin niet gaat voldoen, kan het college besluiten tot terugvordering van het toegekende bedrag. Hiervoor stelt het college een sommatiebrief op, alvorens het overgaat tot het besluiten van een gerechtelijke procedure. De gemaakte (gerechtelijke) kosten worden in dat geval verhaald op rekening van belanghebbende.

 

Artikel 6. Hardheidsclausule

De belanghebbende of het college kan een apart beroep doen op de hardheidsclausule van deze beleidsregels. Hierbij dient te worden uiteengezet dat sprake is van een bijzonder geval naar oordeel van het college, en waarom toepassing van een bepaald artikel leidt tot een onbillijke toepassing. De hardheidsclausule kan in beginsel voornamelijk, maar niet uitsluitend, mogelijk toegepast worden op de voorwaarden van de witgoedregeling, concreet artikel 3.