Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen

Controleverordening MARN 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMilieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingControleverordening MARN 2024
CiteertitelControleverordening MARN 2024
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 213 van de Gemeentewet
 2. artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-202401-01-2023Vervangende regeling

29-02-2024

bgr-2024-412

Tekst van de regeling

Intitulé

Controleverordening MARN 2024

Besluit van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen tot vaststelling van de Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie MARN 2024

 

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen,

 

gelet op artikel 213, eerste lid, van de Gemeentewet in samenhang met artikel 35, zevende lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

gelet op artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen;

 

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 7 februari 2024

 

besluit vast te stellen de

Verordening controle op het financiële beheer en op de organisatie van de gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen 2024

 

Nijmegen, 29 februari 2024

 

De voorzitter,

 

De secretaris,

 

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

- AB:

het Algemeen Bestuur als bedoeld in artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen;

- accountant:

een door het AB aangewezen accountant als

bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de

Gemeentewet;

- accountantscontrole:

controle van de in artikel 197 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 35 lid 7 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bedoelde jaarrekening door de accountant;

- DB:

het Dagelijks Bestuur als bedoeld in artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen;

- deelverantwoording:

een in opdracht van het AB ten behoeve van de verslaglegging opgestelde verantwoording van een deel van de gemeentelijke organisatie, welke verantwoording onderdeel uitmaakt van de jaarrekening;

- jaarrekening:

jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 197 van de Gemeentewet;

- MARN:

de gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen;

- rechtmatigheidsverantwoording:

de rapportage van het Dagelijks Bestuur waarbij aangegeven wordt in welke mate de totstandkoming van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan overeenstemmen met de relevante wet- en regelgeving.

 

Artikel 2. Opdrachtverlening accountantscontrole

 • 1.

  De accountantscontrole vindt plaats door een accountant. De aanwijzing van de accountant geschiedt voor een periode van vier jaar.

 • 2.

  Het DB bereidt in overleg met het AB de aanbesteding van de accountantscontrole voor.

 • 3.

  Het AB stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast. Het programma van eisen bevat voor de jaarlijkse accountantscontrole in ieder geval:

 • a.

  de toe te passen goedkeuringstoleranties bij de accountantscontrole, de verantwoordingsgrens door het DB en afwijkende rapportagegrenzen;

 • b.

  de apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen omvangsbases; en goedkeuringstoleranties en afwijkende rapporteringstoleranties;

 • c.

  de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen;

 • d.

  de aanvullende uit te voeren tussentijdse controles;

 • e.

  de frequentie en inrichtingseisen van de aanvullende tussentijdse rapportering;

 • f.

  de posten van de jaarrekening met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn accountantscontrole specifiek aandacht dient te besteden;

 • g.

  de organisatieonderdelen met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn accountantscontrole specifiek aandacht dient te besteden.

 • 4.

  In afwijking van het derde lid, aanhef, kan het AB in het programma van eisen opnemen, dat het AB jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole in overleg met de accountant de onder f en g genoemde onderdelen vaststelt.

 • 5.

  Het AB stelt de selectiecriteria en per selectiecriterium de bijbehorende wegingsfactoren vast.

 

Artikel 3. Overige controles en opdrachten

Het DB draagt de zorg voor de verantwoording aan derden en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Als een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant, is het DB bevoegd hiervoor de opdracht te verlenen aan een andere dan de door het AB aangewezen accountant, indien dit in het belang van de MARN is.

 

Artikel 4. Inrichting accountantscontrole

 • 1.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de frequentie, de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • 2.

  De accountant kan de werkzaamheden in het kader van de accountantscontrole ook zonder vooraankondiging uitvoeren. De voor de controle benodigde dossierstukken vraagt de accountant zoveel mogelijk schriftelijk op bij een vertegenwoordiger van de ambtelijke organisatie.

 • 3.

  Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek overleg plaats tussen de accountant, de controller en de secretaris. De portefeuillehouder financiën kan desgewenst (incidenteel) aan het overleg deelnemen.

 

Artikel 5. Informatieverstrekking door het DB

 • 1.

  Het DB is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening, met de rechtmatigheidsverantwoording, conform de geldende wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor accountantscontrole.

 • 2.

  Het DB draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende bescheiden voor de accountant ter inzage liggen en onbelemmerd toegankelijk zijn.

 • 3.

  Het DB overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen uiterlijk voor 1 april na afloop van het boekjaar aan het AB.

 • 4.

  Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in het AB beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door het DB aan het AB en de accountant gemeld.

 • 5.

  De accountant maakt voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording door het DB zo veel mogelijk gebruik van het namens het DB uitgevoerde onafhankelijke onderzoek.

 • 6.

  De accountant maakt in de accountantscontrole zo veel mogelijk gebruik van de aanwezige interne beheersing van de werkzaamheden van de interne auditfunctie van de MARN en stimuleert door een zo veel mogelijke organisatiegerichte accountantscontrole de verdere kwaliteitsverbetering en professionalisering.

 

Artikel 6. Toegang tot informatie door accountant

 • 1.

  Het DB draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle relevante werkplaatsen van de MARN.

 • 2.

  De accountant is bevoegd om van alle voor de MARN werkende personen mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het DB draagt er zorg voor, dat de voor de MARN werkende personen hieraan hun medewerking verlenen.

 • 3.

  Het DB draagt er zorg voor, dat alle voor de MARN werkende personen zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over het gevoerde financiële beheer, de getrouwheid van zowel het financiële beeld als de verklaring omtrent de rechtmatige totstandkoming van de baten en lasten.

 

Artikel 7. Rapportering door accountant

 • 1.

  Indien de accountant bij een accountantscontrole tot het oordeel komt dat de rechtmatigheidsverantwoording door het DB niet getrouw is, dan wel afwijkingen constateert die op zichzelf leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende controleverklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het AB en zendt een afschrift hiervan aan het DB.

 • 2.

  In aanvulling op het verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde controles verslag uit over zijn bevindingen die niet van bestuurlijk belang zijn aan de daarvoor in aanmerking komende ambtenaren.

 • 3.

  De controleverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het AB door de accountant aan het DB voorgelegd met de mogelijkheid voor het DB om op deze stukken te reageren.

 • 4.

  Indien gewenst of noodzakelijk, bespreekt de accountant voorafgaand aan de behandeling door het AB van de jaarstukken het verslag van bevindingen met een voor dit doel door het AB ingestelde vertegenwoordiging van het AB.

 

Artikel 8. Intrekking oude regeling

De Controleverordening gemeenschappelijke regeling Milieu samenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen vastgesteld op 10 maart 2005, wordt ingetrokken.

 

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Controleverordening MARN 2024.

 

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieusamenwerking en Afvalverwerking Regio Nijmegen op 29 februari 2024,

De voorzitter, De secretaris,

T.F.A. van Elferen B.A.J. Giesendorf