Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
SamenTwente

Bevoegdhedenbesluit DPG Twente

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenTwente
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBevoegdhedenbesluit DPG Twente
CiteertitelBevoegdhedenbesluit DPG Twente
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaat-, machtigings- en volmachtbesluit Regio Twente 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 3 van de Wet kinderopvang
 2. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-2024nieuwe regeling

11-03-2024

bgr-2024-405

Tekst van de regeling

Intitulé

Bevoegdhedenbesluit DPG Twente

De directeur publieke gezondheid, voor zover het de bevoegdheden als toezichthouder betreft,

 

gelet op:

besluit het navolgende Bevoegdhedenbesluit DPG Twente vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit bevoegdhedenbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  besluit: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1:3 Awb;

 • b.

  leidinggevende: de manager of teamleider van de inspecteur;

 • c.

  machtiging: de bevoegdheid om feitelijke handelingen te verrichten

 • d.

  mandaat: de bevoegdheid om een besluit te nemen;

 • e.

  inspecteur: de medewerker belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet kinderopvang

Artikel 2 Algemene bepalingen.

 • 1.

  Waar in dit besluit gesproken wordt over mandaat wordt daaronder ook verstaan machtiging

 • 2.

  Tot het mandaat behoort mede de bevoegdheid tot:

  • a.

   het (doen) treffen van voorbereidings-, proces- en uitvoeringshandelingen.

  • b.

   het stellen van voorschriften en beperkingen,

  • c.

   het intrekken of wijzigen van besluiten

 • 3.

  De leidinggevende heeft hetzelfde mandaat als de inspecteur.

Artikel 3 Mandaat

De directeur publieke gezondheid verleent mandaat aan de inspecteur voor alle bevoegdheden voor het uitvoeren van taken als toezichthouder in de zin van de Wet kinderopvang.

Artikel 4 Instructies voor het gebruik van mandaat

 • 1.

  Mandaat wordt niet gebruikt:

  • a.

   bij persoonlijke betrokkenheid of als daardoor de schijn van vooringenomenheid of belangenverstrengeling wordt gewekt;

  • b.

   als het voorgenomen besluit mogelijkerwijs politiek, bestuurlijk of anderszins gevoelig ligt.

 • 2.

  De directeur publieke gezondheid wordt vooraf geïnformeerd over een schriftelijk bevel in de zin van artikel 1.65, derde lid van de Wet Kinderopvang

 • 3.

  Mandaat wordt uitgeoefend binnen de grenzen van geformuleerd beleid en met inachtneming van wet- en regelgeving, richtlijnen en instructies.

 • 4.

  Bij twijfel over de wenselijkheid van de uitoefening van mandaat in concrete gevallen, of als extra objectiviteit of zorgvuldigheid is vereist wordt het vier ogenprincipe toegepast.

Artikel 5 Wijze van ondertekenen

Stukken die uitgaan bij de uitoefening van deze gemandateerde bevoegdheid worden namens de directeur publieke gezondheid ondertekend.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Bevoegdhedenbesluit DPG Twente

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  Het Mandaat-, machtigings- en volmachtbesluit Regio Twente 2020 wordt ingetrokken voor zover het de bevoegdheden van de directeur publieke gezondheid betreft.

Aldus vastgesteld op 11 maart 2024

Directeur publieke gezondheid Twente,

drs. S. Dinsbach