Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Aanwijzingsbesluit adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie bij afwijkingen van het omgevingsplan

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie bij afwijkingen van het omgevingsplan
CiteertitelAanwijzingsbesluit adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie bij afwijkingen van het omgevingsplan
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Omgevingswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-2024nieuwe regeling

27-11-2023

gmb-2024-115890

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie bij afwijkingen van het omgevingsplan

De raad van de gemeente Ameland,

 

overwegende

 

dat de gemeenteraad op basis van de artikelen 16.15 en 16.55 van de Omgevingswet situaties kan aanwijzen waarover de gemeenteraad bindend advies kan geven en waarbij verplichte participatie dient plaats te vinden, in het geval van afwijkingen van het omgevingsplan;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2023;

 

besluit

 

  • 1.

    De in de bijlage bij dit besluit vermelde situaties aan te wijzen als gevallen waarover de gemeenteraad bindend advies kan geven en waarbij verplichte participatie dient plaats te vinden indien afgeweken wordt van het omgevingsplan:

  • 2.

    Dit besluit kan worden aangehaald als het “Aanwijzingsbesluit adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie bij afwijkingen van het omgevingsplan” en treedt in werking op de dag dat de Omgevingswet in werking treedt.

Ballum,

Leo Pieter Stoel

voorzitter

Jacqueline Metz

Griffier

Bijlage  

 

Aanwijzingsbesluit adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie bij afwijkingen van het omgevingsplan

 

Adviesrecht (16.15a onder b Ow)

Verplichte participatie (16.55 lid 7)

1 Woningen

1.1

Het toevoegen van 5 of meer woningen binnen de bebouwde kom

Het toevoegen van 1 of meer woningen binnen de bebouwde kom

1.2

Het toevoegen of bouwen van 1 of meer woningen in het buitengebied

Het toevoegen of bouwen van 1 of meer woningen in het buitengebied

 

Toelichting: :

Het buitengebied is het gebied buiten de bebouwde kom. Bebouwing zal altijd impact hebben op de omgeving en daarom zal bij alle woningbouw participatie dienen plaats te vinden.

 

Adviesrecht (16.15a onder b Ow)

Verplichte participatie (16.55 lid 7)

2 Bedrijvigheid

2.1

Het oprichten, veranderen of uitbreiden van bedrijvigheid in een zwaardere categorie dan het omgevingsplan toestaat, in de bebouwde kom en op bedrijventerreinen

Het oprichten, veranderen of uitbreiden van bedrijvigheid in een andere categorie dan het omgevingsplan toestaat, in de bebouwde kom en op bedrijventerreinen.

2.2

Het oprichten, veranderen of uitbreiden van niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied

Het oprichten, veranderen of uitbreiden van niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied

2.3

Het oprichten, veranderen of uitbreiden van grootschalige agrarische bedrijvigheid in het buitengebied.

Het oprichten, veranderen of uitbreiden van agrarische bedrijvigheid in het buitengebied.

 

Toelichting:

Het buitengebied is het gebied buiten de bebouwde kom. Voor de participatie is het niet nodig dat die bedrijvigheid grootschalig moet zijn, omdat zij altijd impact op de omgeving zal hebben.

 

Adviesrecht (16.15a onder b Ow)

Verplichte participatie (16.55 lid 7)

3 Antenne-installaties en (licht-) reclamemasten

3.1

Het oprichten of veranderen van een antenne-installatie hoger dan 40 meter

Het oprichten of veranderen van een antenne-installatie ongeacht de hoogte ervan

3.2

Het oprichten of veranderen van (licht)reclamemasten, ongeacht de hoogte of oppervlakte

Het oprichten of veranderen van (licht)reclamemasten, ongeacht de hoogte of oppervlakte

 

Toelichting:

Voor het plaatsen van vergunningvrije antenne-installaties kan participatie niet verplicht worden gesteld.

 

Adviesrecht (16.15a onder b Ow)

Verplichte participatie (16.55 lid 7)

4 Verblijfsrecreatie

Bij afwijking van de beleidsregel verblijfsrecreatie

Bij afwijking van de beleidsregel verblijfsrecreatie

 

Adviesrecht (16.15a onder b Ow)

Verplichte participatie (16.55 lid 7)

5 Projecten voor energieopwekking

5.1

Het realiseren van weiden met zonnepanelen van minimaal 1 hectare, tenzij passend binnen vastgesteld gemeentelijk duurzaamheidsbeleid

Het realiseren van weiden met zonnepanelen, ongeacht de grootte en of het project past binnen vastgesteld gemeentelijk duurzaamheidsbeleid

5.2

Het opwekken en/of opslag van andere vormen van energie (zoals buurtbatterij, biomassa-installatie en waterstof)

Het opwekken en/of opslag van andere vormen van energie (zoals buurtbatterij, biomassa-installatie en waterstof)

 

Toelichting:

In de keuze en normering van de projecten genoemd onder 5.1 en 5.2 is het onderscheid gemaakt tussen grootschalige en individuele toepassing. Kleinschalige individuele energieopwekking voor eigen huishoudelijk gebruik (zoals zonnepanelen op de eigen garage) valt daarbij buiten het adviesrecht en de verplichte participatie.

 

Adviesrecht (16.15a onder b Ow)

Verplichte participatie (16.55 lid 7)

6 Maatschappelijke- en Sportvoorzieningen

6.1

Het realiseren van grootschalige maatschappelijke voorzieningen, zoals onderwijsvoorzieningen, religieuze voorzieningen, gezondheidszorg, een multifunctionele accommodatie (MFA) of multifunctioneel centrum (MFC)

Het realiseren van maatschappelijke voorzieningen

6.2

Het realiseren van sportinfrastructuur

Het realiseren van sportinfrastructuur

 

Toelichting:

Met grootschalig in 6.1 wordt bedoeld die maatschappelijke voorzieningen, die normaal gesproken niet zonder meer overal in de woonomgeving passen gelet op specifieke eisen ten aanzien van gebruik, situering en bereikbaarheid. Voor de participatie is het niet nodig dat die voorzieningen grootschalig moeten zijn, omdat zij altijd impact op de omgeving zullen hebben.

 

Adviesrecht (16.15a onder b Ow)

Verplichte participatie (16.55 lid 7)

7 infrastructurele projecten

Het aanleggen / bouwen van infrastructurele (kunst)werken

Het aanleggen / bouwen van infrastructurele (kunst)werken

 

Toelichting:

Het gaat hier o.a. om de nieuw-aanleg van een verbindingsweg. Voor de participatie geldt dat deze projecten altijd impact op de omgeving zullen hebben.