Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Aanwijzingsbesluit Buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder fysiek domein gemeente Coevorden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder fysiek domein gemeente Coevorden
CiteertitelAanwijzingsbesluit Buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder fysiek domein gemeente Coevorden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit BOA als toezichthouder.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene plaatselijke verordening Coevorden 2023
 3. Afvalstoffenverordening gemeente Coevorden 2024
 4. Marktverordening gemeente Coevorden 1999
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2024nieuwe regeling

05-03-2024

gmb-2024-113340

13060-2024

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder fysiek domein gemeente Coevorden

Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden en de burgemeester van Coevorden, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

gelet op het bepaalde in:

 • -

  titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 6:2 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Coevorden;

 • -

  artikel 34 van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Coevorden 2005;

 • -

  artikel 4.5 van de Marktverordening gemeente Coevorden 1999;

overwegende dat:

een Buitengewoon opsporingsambtenaar tevens als toezichthouder aangesteld kan worden;

 

Besluiten:

 • I.

  Gedurende de periode van aanstelling, de medewerker(s) benoemd in de functie buitengewoon opsporingsambtenaar domein I openbare ruimte, in dienst van de gemeente Coevorden, enkel voor de bevoegdheden die binnen de taakomschrijving van de Buitengewoon opsporingsambtenaar domein I openbare ruimte vallen, aan te wijzen als toezichthouder, belast met het toezicht op of krachtens de:

  • -

   Algemene wet bestuursrecht;

  • -

   Algemene plaatselijke verordening Coevorden;

  • -

   Afvalstoffenverordening van de gemeente Coevorden 2005;

  • -

   Marktverordening gemeente Coevorden 1999.

 • II.

  Ter uitvoering van het voorgaande, de teamleider van het team Economie en Leefbaarheid een machtiging te verlenen om namens de burgemeester en wethouders van Coevorden en de burgemeester van Coevorden, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft het benodigde legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 5:12 van de Awb en de daarop gebaseerde ‘Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb’ af te geven en te ondertekenen.

 • III.

  Het aanwijzingsbesluit wordt bekend gemaakt op www.overheid.nl en treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • IV.

  Na inwerkingtreding van dit besluit wordt het ‘Aanwijzingsbesluit BOA als toezichthouder’ van 1 oktober 2020 ingetrokken.

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit Buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder fysiek domein gemeente Coevorden’.

Aldus vastgesteld op 26 februari 2024

de burgemeester

R. Bergsma

En

Aldus vastgesteld op 5 maart 2024

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

K. Cornelissen

de burgemeester

R. Bergsma