Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht Doormanplein

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Cameratoezicht Doormanplein
CiteertitelAanwijzingsbesluit Cameratoezicht Doormanplein
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2020
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2024nieuwe regeling

27-02-2024

gmb-2024-112810

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht Doormanplein

De burgemeester van Barendrecht,

 

Gelet op:

 • -

  artikel 151C van de Gemeentewet op basis waarvan de gemeenteraad per verordening de burgemeester de bevoegdheid kan verlenen om te besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van toezicht op een openbare plaats;

 • -

  artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Barendrecht 2020 waarin de gemeenteraad aan de burgemeester de bevoegdheid heeft verleend om te kunnen besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van toezicht op een openbare plaats;

 • -

  De rapportage van stichting Veilige Steden van 7 september 2023 waarin de meldingen en incidenten vanuit de horecastewards over de periode van 1 januari 2023 tot 1 september 2023 zijn vastgelegd;

 • -

  De bestuurlijke rapportage van de politie van 26 oktober 2023 onder registratienummer PL1700-2023342907 waarin wordt beschreven welke registraties/strafrechtelijke incidenten bij de politie bekend zijn gerelateerd aan het Doormanplein in Barendrecht;

 • -

  Het positieve advies van de politie en het OM van 13 december 2023 om tot plaatsing van camera’s op het Doormanplein over te gaan.

Overwegende dat:

 • -

  het Doormanplein een multifunctioneel plein is met uitgaanscentra, horecagelegenheden en andere recreatieve voorzieningen. Daarnaast is het Doormanplein en omgeving ook een woongebied;

 • -

  het Doormanplein dagelijks en vooral in de weekenden vele bezoekers trekt die de horecagelegenheden en de uitgaanscentra bezoeken;

 • -

  uit de bestuurlijke rapportage van de politie blijkt dat er in de periode tussen 10 mei 2022 en 10 mei 2023 in totaal 16 relevante strafrechtelijke incidenten zijn geregistreerd op en rond het Doormanplein;

 • -

  uit de rapportage van stichting Veilige Steden (de horecastewards) blijkt dat er in de periode tussen 1 januari 2023 en 1 september 2023 in totaal 377 incidenten zijn geregistreerd waaronder 136 meldingen alcohol of drugs op straat;

 • -

  de politie aan de burgemeester van Barendrecht adviseert om voor de handhaving van de openbare orde passende maatregelen te treffen ten aanzien van het Doormanplein;

 • -

  cameratoezicht kan bijdragen aan het verhogen van de veiligheidsbeleving van bewoners en bezoekers aan het Doormanplein en de omgeving;

 • -

  cameratoezicht kan bijdragen aan de verbetering van opsporing en vervolging door politie en justitie. Het beeldmateriaal kan eventueel gebruikt worden als aanvullende informatie bij de processen-verbaal van strafbare feiten die de politie overhandigt aan het OM;

 • -

  het cameratoezicht voldoet aan de eisen van artikel 151C Gemeentewet en een noodzakelijke aanvulling is op andere (reeds genomen) maatregelen zoals de inzet van de horecastewards in de weekenden en de inzet van politie en gemeentelijke handhaving

besluit vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht Doormanplein

Artikel 1  

Het Doormanplein wordt voor de periode van 1 maart 2024 t/m 31 december 2025 aangewezen als gebied waar vast cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2:77 van de APV Barendrecht 2020. Voor afloop van deze periode vindt een evaluatie plaats. Het aanwijzingsbesluit kan na 31 december 2025 worden verlengd indien uit de evaluatie blijkt dat dit noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Artikel 2  

In dit gebied wordt 1 vast camerasysteem geplaatst, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en gewaarmerkte kaart. Passanten worden door bebording geattendeerd op de aanwezigheid van het cameratoezicht.

Artikel 3  

Het besluit treedt in werking na publicatie.

Aldus vastgesteld door de burgemeester

De burgemeester,

R. Schneider

 

Bezwaar

 

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de publicatiedatum tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:

 • a.

  Naam en het adres van de indiener;

 • b.

  De dagtekening;

 • c.

  Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan vinden.

 

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Toezichtcamera Doormanplein (Barendrecht)