Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Beleidsregel kindpakket en volwassenenpakket gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel kindpakket en volwassenenpakket gemeente Elburg
CiteertitelBeleidsregel kindpakket en volwassenenpakket gemeente Elburg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 35 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-202301-12-2023Intrekking oude beleidsregel, invoer nieuwe beleidsregel

05-03-2024

gmb-2024-112518

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel kindpakket en volwassenenpakket gemeente Elburg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg,

 

gelet op artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat het college nadere regels wil vaststellen voor toekenning van het kindpakket en het volwassenenpakket;

 

besluit vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

Beleidsregel kindpakket en volwassenenpakket gemeente Elburg

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

a. Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van Elburg.

b. De Wet: de Participatiewet.

c. Inkomen: de som van het netto inkomen inclusief vakantietoeslag genoten door aanvrager en/of diens echtgenoot in het kalenderjaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft, met uitzondering van de middelen als bedoeld in artikel 31 lid 2 en de individuele inkomenstoeslag als bedoeld in artikel 36 Participatiewet. Bij de bepaling van het inkomen wordt rekening gehouden met:

- de draagkracht die in het kader van de aanvraag bijzondere bijstand in aanmerking is genomen; en

- het aflossingsbedrag in het kader van een schuldenregeling, van hetzelfde jaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft;

d. Inkomensgrenzen kindpakket:

1. 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm;

2. tussen 120% en 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

e. Inkomensgrens volwassenenpakket: 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

f. Kind: het in gezinsverband levende en ten laste komende minderjarige kind.

g. Statushouder: Verblijfsgerechtigde vreemdeling die ingevolge de Vreemdelingenwet als vluchteling is toegelaten danwel beschikt over een op grond van asielaanvraag verleende (voorwaardelijke) vergunning tot verblijf.

h. Tegemoetkoming: het maximumbedrag dat aanvrager als bijdrage kindpakket of volwassenenpakket per persoon kan ontvangen.

i. Vermogen: zoals bepaald in artikel 34 van de wet, met dien verstande dat het eventuele vermogen in de eigen woning geheel buiten beschouwing blijft.

j. Vermogensgrens: het bedrag genoemd in artikel 34 lid 3 Participatiewet.

Artikel 2. Rechthebbenden

1. Recht op een tegemoetkoming op basis van het volwassenenpakket heeft de inwoner van Elburg die 18 jaar en ouder is en die minimaal 12 maanden een inkomen heeft dat gelijk aan of minder is dan de voor hem geldende inkomensgrens Volwassenenpakket en een vermogen lager dan de vermogensgrens.

2. Recht op een tegemoetkoming op basis van het kindpakket voor het kind heeft de inwoner van Elburg die 18 jaar en ouder is en een inkomen heeft dat gelijk aan of minder is dan de voor hem geldende inkomensgrens kindpakket en op datum aanvraag een vermogen lager dan de vermogensgrens.

3. Personen van 18 jaar of ouder die onderwijs volgen op grond waarvan aanspraak bestaat op studiefinanciering ingevolge de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF 2000) of de Wet studievoorschot hoger onderwijs, een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) of de Tegemoetkoming scholieren, kunnen geen aanspraak maken op een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel.

4. In afwijking van lid 1 en 2 heeft recht op een tegemoetkoming op basis van het kindpakket en/of het volwassenenpakket de inwoner in Elburg die 18 jaar en ouder is en:

- een schuldregeling heeft op basis van de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of

- bijzondere bijstand voor levensonderhoud ontvangt, of

- statushouder in de gemeente Elburg is en een inkomen heeft dat gelijk aan of minder is dan de voor hem geldende inkomensgrens Volwassenenpakket en een vermogen lager dan de vermogensgrens.

Artikel 3. Het Kindpakket

1. Het kindpakket bestaat uit een vergoeding per kind per kalenderjaar van maximaal

a. € 600 indien ouders een inkomen hebben van maximaal 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm of

b. €300 indien ouders een inkomen hebben tussen 120% en 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.

2. De vergoeding is voor deelname aan culturele, maatschappelijke en sportieve voorzieningen en activiteiten, zoals uitgaven aan:

a. Benodigdheden voor school zoals schoolspullen, gymkleding, schoolreisjes, schoolbijdrage, werkweek, reiskosten, fiets, computer, laptop, tablet of printer;

b. Kosten kinderpartijtje;

c. Studiebegeleiding of peuterspeelzaal;

d. Abonnementen, lidmaatschappen en zwemles;

e. Entreegelden voor bioscoop, musea, zwembad, theater, pretpark;

f. Eigen bijdrage en reiskosten voor vakanties via maatschappelijke organisaties (o.a. Leger des Heils en Stichting Heppie).

g. Eigen bijdrage voor georganiseerde vakantie-activiteiten binnen de gemeente Elburg;

h. Jas / schoenen;

i. Deelname aan sport en de daarbij behorende kosten.

 

3. De vergoeding voor een computer, laptop, tablet of printer kan per kind worden toegekend als deze noodzakelijk is voor het volgen van onderwijs vanaf groep 5 van de basisschool.

Artikel 4. Het volwassenenpakket

1. Het volwassenenpakket bestaat uit een vergoeding van maximaal € 450 per rechthebbende per kalenderjaar.

2. De vergoeding is voor deelname aan culturele, maatschappelijk en sportieve voorzieningen en activiteiten, zoals uitgaven aan:

a. Contributies van verenigingen, waaronder sportverenigingen;

b. Abonnementen en lidmaatschappen voor bijvoorbeeld bibliotheek of belangenorganisaties (vakbonden, ANBO, ledenvereniging Icare etc);

c. Entreegelden voor bioscoop, musea, zwembad, theater, pretpark;

d. Mediakosten, zoals telefoon-, televisie- en internetkosten;

e. Indirecte kosten om van de voorzieningen en activiteiten gebruik te maken, zoals sportkleding en reiskosten, fiets.

Artikel 5. De aanvraag

1. De aanvraag wordt ingediend op een door burgemeester en wethouders beschikbaar gesteld formulier.

2. Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken op de aanvraag voor een tegemoetkoming.

3. Voor personen met een gemeentelijke uitkering, personen in schuldregeling of personen die in het voorgaande jaar tot de doelgroep behoorden, kan het recht ambtshalve worden toegekend.

4. Het recht op een tegemoetkoming wordt per kalenderjaar vastgesteld. Er is recht op het kind- en/of volwassenenpakket vanaf de eerste dag van de maand waarin de aanvraag is ingediend. Is dit in een andere maand dan januari, dan wordt de tegemoetkoming voor dat jaar naar rato vastgesteld, vanaf de eerste dag van de maand waarin de aanvraag is ingediend.

Artikel 6. Wijziging van omstandigheden

1. Aanvrager dan wel de persoon aan wie de tegemoetkoming is toegekend, is verplicht de gemeente Elburg te informeren over een wijziging van de hoogte van het inkomen en vermogen.

2. Het recht op een tegemoetkoming in het kader van deze beleidsregel kan worden herzien en/of teruggevorderd worden indien de aanvrager, dan wel de persoon aan wie de tegemoetkoming is toegekend, onjuiste of onvolledige informatie (heeft) verstrekt en/of niet langer voldoet aan de voorwaarden als dat heeft geleid tot een ten onrechte of een te hoog bedrag aan tegemoetkoming.

3. In afwijking van lid 2 wordt een uitbetaalde tegemoetkoming in het lopende kalenderjaar niet herzien als de aanvrager of de persoon aan wie de tegemoetkoming is toegekend, in het lopende kalenderjaar vanwege uitstroom uit de uitkering door het accepteren van betaalde arbeid een inkomen hoger dan de van toepassing zijnde inkomensgrens uit artikel 1 ontvangt en/of wanneer het traject schuldhulpverlening van rechthebbende(n) beëindigd wordt. Het recht bestaat dan tot het eind van het lopende kalenderjaar.

4. Wanneer er sprake is van een samenloop van een uitkering op grond van de Participatiewet en een herziening of intrekking van het recht op tegemoetkoming in het kader van deze beleidsregel, wordt de tegemoetkoming in beginsel volledig verrekend met de uitkering.

Artikel 7. Declaratie

1. De gemaakte kosten worden vergoed tot de maximale hoogte van het voor die persoon beschikbare budget van het kind- of volwassenenpakket.

2. Een vergoeding op basis van deze beleidsregel wordt betaalbaar gesteld als de kosten aantoonbaar gemaakt zijn en zijn gedeclareerd op een door het college beschikbaar gesteld formulier.

Artikel 8. Hardheidsclausule en overige

1. Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen in deze beleidsregel, indien toepassing van de beleidsregel tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

2. In bijzondere gevallen waarin deze beleidsregel niet voorziet, beslist het college.

3. Het college kan nadere richtlijnen geven voor de uitvoering van deze beleidsregel.

Artikel 9. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel kindpakket en volwassenenpakket gemeente Elburg’

 

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt na bekendmaking met terugwerkende kracht in werking per 1 december 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 maart 2024 door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg,

De burgemeester, de secretaris,

J.N. Rozendaal, A. van der Maat-Bosma