Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rheden

Nadere regels Afvalstoffenverordening Rheden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRheden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Afvalstoffenverordening Rheden
CiteertitelNadere regels Afvalstoffenverordening Rheden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening Rheden

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-03-2024nieuwe regeling

14-02-2024

gmb-2024-111601

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Afvalstoffenverordening Rheden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden;

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikelen 3 eerste lid, 4 eerste lid, 5, 7 tweede lid, 8 tweede lid, 9, 10, 11 en 13 tweede lid van de Afvalstoffenverordening Rheden;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen: de Nadere regels Afvalstoffenverordening Rheden

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • verordening: Afvalstoffenverordening Rheden;

 • inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, doorzichtige pmd-zak, minicontainer of big bag ten behoeve van één huishouden;

 • inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • bedrijfsafvalstoffen: bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector voor zover dit bedrijfsafval qua aard en omvang gelijkwaardig is met huishoudelijk restafval of bioafval.

INZAMELING – ALGEMEEN

Artikel 2 Aanwijzing van de inzameldienst

Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen PreZero gevestigd te Arnhem.

Artikel 3 Regulering van andere inzamelaars

 • 1.

  Als inzamelaar op grond van artikel 4, eerste lid, sub a. van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   Circulus Berkel voor de inzameling van componenten bij het afvalbrengpunt;

  • b.

   de volgende organisaties voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen die voldoen aan de nadere regels van artikel 11 e.v. en zich bij de gemeente hebben aangemeld:

   • i.

    kerken, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton (opk) dat afkomstig is uit huishoudens;

   • ii.

    2Switch voor de inzameling van textiel en schoenen via brengpunten;

   • iii.

    2Switch en charitatieve instellingen voor de inzameling van textiel en schoenen via een haalsysteem;

   • iv.

    2Switch voor de inzameling van herbruikbare fractie uit het grof huishoudelijk afval (goedzooi);

   • v.

    in de gemeente gevestigde detaillisten, die batterijen, TL-balken, spaarlampen en verf verkopen die in de afvalfase klein chemisch afval zijn, voor de inzameling van batterijen, TL-balken, spaarlampen en/of verfresten;

   • vi.

    in de gemeente gevestigde apotheken voor de inzameling van oude medicijnen;

   • vii.

    in de gemeente gevestigde detaillisten die frituurolie en -vet, bestemd voor huishoudens verkopen, voor de inzameling van frituurolie en -vet, afkomstig van huishoudens.

 • 2.

  Op grond van artikel 4, eerste lid, sub b. van de verordening is de inzamelaar die een dienstverleningsovereenkomst heeft met (één of meerdere) van de adressen, zoals genoemd in bijlage 4, voor de inzameling van het huishoudelijk restafval vrijgesteld van verbod om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

Artikel 4 Aanwijzing inzamelplaats

Op grond van artikel 5 van de verordening wordt het Recycleplein Doesburg aangewezen als inzamelplaats.

Artikel 5 Gescheiden afvalinzameling

 • 1.

  De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 7, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

  • a.

   bioafval (voorheen gft): dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

  • b.

   oud papier en karton (opk): huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

  • c.

   kunststof verpakkingsmateriaal, metalen verpakkingen, drankkartons (pmd): verpakkingen van plastic (zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen), verpakkingen van metaal of metaallegering en drankkartons (met kunststof en/of aluminium gelamineerde kartonnen verpakkingen van vruchtensap, fris of zuivelproducten);

  • d.

   glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen;

  • e.

   klein chemisch afval (kca): huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de kca-lijst van het ministerie van VROM;

  • f.

   textiel en schoenen: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

  • g.

   (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur (AEEA): de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

  • h.

   bouw- en sloopafval (BSA): harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

  • i.

   verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

  • j.

   grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder bioafval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

  • k.

   asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

  • l.

   grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

  • m.

   goedzooi: herbruikbare en verkoopbare producten en materialen uit het grof huishoudelijk afval die, na eventuele reparatie, in het hergebruikcircuit worden gebracht;

  • n.

   rotzooi: het grof huishoudelijk afval dat niet in het hergebruikcircuit wordt gebracht maar door de inzameldienst wordt ingezameld ter verwerking elders;

  • o.

   huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 7 van de verordening;

  • p.

   banden: personenwagenbanden (zonder velgen) die afkomstig zijn van voertuigen, zoals personenauto's en lichte bedrijfswagens of aanhangwagens en caravans met een maximumgewicht van 3.500 kg;

  • q.

   oud ijzer/metaal: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro.

 • 2.

  Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 7, lid 1 van de verordening de volgende frequentie van inzameling vast:

  • a.

   huishoudelijk restafval wordt eenmaal per drie weken ingezameld;

  • b.

   bioafval wordt eenmaal per twee weken ingezameld;

  • c.

   pmd wordt eenmaal per twee weken huis-aan-huis ingezameld;

  • d.

   opk wordt volgens schema van de meest recente afvalkalender binnen de bebouwde kom huis-aan-huis ingezameld (minimaal 1 keer per zes weken) door aangewezen verenigingen;

  • e.

   bedrijfsafvalstoffen (restafval) worden gelijktijdig met de grijze minicontainer met grijs deksel ingezameld;

  • f.

   bedrijfsafvalstoffen (bioafval) worden gelijktijdig met de grijze minicontainer met groen deksel ingezameld;

  • g.

   grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, grote elektrische en elektronische apparatuur en bouw –en sloopafval (tegen betaling) worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

  • h.

   kerstbomen kunnen worden aangeboden in de week die vermeld staat op de meest recente afvalwijzer;

  • i.

   groot AEEA wordt op basis van aanmeldingen via de Prezero servicelijn eenmaal per twee weken in vastgestelde delen van de gemeente ingezameld;

  • j.

   kca wordt maandelijks d.m.v. standplaatsen (gifbus) van de bewoners in ontvangst genomen, zie meest recente afvalkalender voor dagen, tijden en locaties van de gifbus;

  • k.

   textiel en schoenen wordt één keer per jaar huis-aan-huis door een charitatieve instelling opgehaald en één keer per jaar door kringloopbedrijf 2Switch;

  • l.

   grof tuinafval en grof huishoudelijk afval op afroep (maximaal 1 m3 per vier weken);

  • m.

   bouw -en sloopafval (BSA) op afroep en tegen betaling (maximaal 1 m3 per vier weken).

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid worden de volgende gebieden aangewezen waar het huishoudelijk restafval en bioafval anders dan genoemde frequentie bij elk perceel wordt ingezameld:

  • a.

   aan de Zutphensestraatweg 5 te Velp, in de Middelwaard, de Beimerwaard en de Fraterwaard wordt eenmaal per maand bij elk perceel ingezameld;

  • b.

   uit verzamelcontainers (onder- of bovengronds) wordt één of meerdere keren per week nabij elk perceel ingezameld.

 • 4.

  Krachtens artikel 7, lid 1, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat voetgangers en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • c.

   het is verboden voor anderen dan de gebruiker van een perceel ten behoeve van wie krachtens artikel 10, lid 1, van de verordening een inzamelmiddel of inzamelvoorziening is verstrekt of aangewezen, hun afvalstoffen ter inzameling aan te bieden via dit inzamelmiddel;

  • d.

   de minicontainer moet met de wielen en de handvaten naar de rijweg worden geplaatst;

  • e.

   de minicontainer, inclusief de inhoud, mag bij aanbieding maximaal 75 kilo wegen;

  • f.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • g.

   het is verboden afvalstoffen naast de verzamelcontainers (boven en/of ondergronds) te plaatsen;

  • h.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • i.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 20 kilogram;

  • j.

   klein chemisch afval (kca) mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de gifbus, bij het afvalbrengpunt of bij daarvoor aangewezen winkeliers (zie bijlage 1 voor een overzicht van winkeliers);

  • k.

   bij de afgifte van afvalstoffen op een afvalbrengpunt zijn de acceptatievoorwaarden van de inzamelaar van toepassing;

  • l.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengpunt kunnen legitimeren;

  • m.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, grote (afgedankte) elektrische en elektronische apparaten (groot AEEA) en bouw- en sloopafval (tegen betaling) vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst;

  • n.

   het op afroep ingezamelde afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

  • o.

   grof huishoudelijk afval en grof tuinafval wordt door de inzameldienst op afroep ingezameld;

  • p.

   Eén keer per jaar mag een huishouden grof huishoudelijk afval (maximaal 1,0 m³) gratis laten ophalen. Voor de meerdere keren vraagt de gemeente een vastgestelde bijdrage;

  • q.

   kleinere stukken grof huishoudelijk afval en/of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram;

  • r.

   de gemeente vraagt een vastgestelde bijdrage voor de greenbag. De greenbag wordt kosteloos door de inzameldienst opgehaald;

  • s.

   asbest dient goed verpakt te worden aangeboden.

Artikel 6 Gescheiden aanbieding

Op grond van artikel 8 , tweede lid, van de verordening wordt het huishoudelijk restafval bij de adressen genoemd in bijlage 4 niet door de inzameldienst ingezameld.

Artikel 7 Tijdstip van aanbieding

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 9 van de verordening:

 • 1.

  inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in de meest recente afvalkalender vanaf uiterlijk 07.30 uur;

 • 2.

  inzamelmiddelen anders dan de plastic zakken voor kunststof verpakkingen, mogen, mits goed gesloten de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 22.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

 • 3.

  verzamelcontainers (ondergronds en/of bovengronds) mogen niet worden gebruikt tussen 22.00 uur en 07.00 uur;

 • 4.

  in verband met geluidhinder mogen glasbakken (verzamelcontainers voor glas) alleen tussen 07.00 uur en 21.00 uur worden gebruikt.

Artikel 8 Wijze en plaats van aanbieding

 • 1.

  Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

  • a.

   voor alle adressen (behalve de adressen genoemd in bijlage 3) een grijze minicontainer met grijs deksel voor restafval;

  • b.

   voor alle adressen (behalve de adressen genoemd in bijlage 3) een grijze minicontainer met groen deksel voor bioafval;

  • c.

   een grijze minicontainer met blauw deksel voor oud papier en karton;

  • d.

   een grijze minicontainer met rood deksel voor bedrijfsafvalstoffen;

  • e.

   voor de adressen genoemd in bijlage 3 verzamelcontainers (ondergronds en/of bovengronds) voor restafval of bioafval;

  • f.

   verzamelcontainers (ondergronds en/of bovengronds) voor glas en textiel/schoenen. Elke afvalstroom heeft een separate verzamelcontainer. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de aanwezige verzamelcontainers;

  • g.

   de gifbus voor klein chemisch afval (kca);

  • h.

   winkeliers voor specifiek aangewezen soorten klein chemisch afval (zie bijlage 1 voor een overzicht van deze winkeliers);

  • i.

   doorzichtige plastic zakken (door de gemeente verstrekt) voor kunststof verpakkingen, metalen verpakkingen of drankkartons;

  • j.

   big bag (door de gemeente verstrekt) voor klein snoeiafval (takken, struiken), gemaaid gras en bladeren;

  • k.

   kringloopcentrum 2Switch voor grof huishoudelijk afval (goedzooi);

  • l.

   een gele minicontainer voor frituurolie en -vet van huishoudens.

 • 2.

  De volgende containervolumes zijn beschikbaar:

  • a.

   voor de inzameling van het restafval de formaten 140 liter, 180 liter en 240 liter;

  • b.

   voor de inzameling van het bioafval de formaten 140 liter, 180 liter en 240 liter;

  • c.

   voor de inzameling van het oud papier het formaat 180 liter. Per adres wordt maximaal één container verstrekt;

  • d.

   bij recreatiewoningen voor de inzameling van het restafval het formaat 180 liter. Per adres wordt maximaal één container verstrekt;

  • e.

   aan adressen die gebruikmaken van verzamelcontainers worden geen minicontainers verstrekt;

  • f.

   voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen het formaat van 240 liter. Per adres worden maximaal twee containers verstrekt.

 • 3.

  De containers worden door de gemeente Rheden in bruikleen gegeven en zijn voorzien van een chip. Bij verhuizing moeten de containers bij de woning blijven staan.

 • 4.

  Krachtens artikel 10, lid 1, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de inzameldienst;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

  • c.

   de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een chip;

  • d.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • e.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de inzameldienst te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • f.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • g.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • h.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor restafval, bioafval en opk mogen alleen worden gereinigd met water;

  • i.

   bij een vermissing of een beschadiging die het gevolg is van nalatigheid of ongeoorloofd gedrag van gebruiker van het betreffende woonadres, zal voor de verstrekking van een nieuwe container een vergoeding worden gevraagd aan de betreffende gebruiker;

  • j.

   indien de vermissing/beschadiging een gevolg is van handelingen van de inzameldienst op de inzameldag, zal de inzameldienst kosteloos de minicontainer vervangen;

  • k.

   een verzoek tot ruiling of bijplaatsing van minicontainers dient digitaal te worden ingediend via www.afvaldesk.nl;

  • l.

   de kosten voor ruilingen en het plaatsen van een extra minicontainer worden in rekening gebracht bij de bewoners van het betreffende perceel.

 • 5.

  Op grond van artikel 10, lid 3, van de verordening kunnen:

  • a.

   oud papier en karton zonder inzamelmiddel maar wel gebundeld in hanteerbare pakketten en gescheiden ter inzameling worden aangeboden;

  • b.

   grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel ter inzameling worden aangeboden.

 • 6.

  Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden en/of evenementen niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 10, lid 3, van de verordening, door de inzameldienst voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huisblad en op de website van de gemeente Rheden.

INZAMELING BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

Artikel 9 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 11 van de verordening wijst het college de volgende bestanddelen van bedrijfsafvalstoffen aan die worden ingezameld door de inzameldienst:

 • a.

  restafval;

 • b.

  bioafval.

Artikel 10 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 13, lid 2, van de verordening de volgende regels:

 • 1.

  in de winkelcentra en dorpskernen (zie bijlage 5 voor een overzicht) mag het bedrijfsafval alleen worden ingezameld tussen 07.30 en 18.00 uur;

 • 2.

  de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

 • 3.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

INZAMELING OUD PAPIER EN KARTON

Artikel 11 Voorwaarden inzameling

 • 1.

  Het college stelt de volgende voorwaarden voor de inzameling van oud papier van particulieren (dus niet van bedrijven en winkels):

  • a.

   De inzamelaar verplicht zich om aan het door haar gescheiden ingezamelde oud papier aan te bieden aan de oud papierhandelaar die de gemeente aanwijst.

  • b.

   De inzamelaar draagt zorg voor het tegengaan van vervuiling door verwaaiing van aangeleverd opk.

  • c.

   De eindverantwoordelijkheid van de totale papierinzameling berust bij de inzamelaar.

  • d.

   De inzamelaar verplicht zich de door toezichthoudende ambtenaren en politie gegeven aanwijzingen direct op te volgen.

  • e.

   De inzamelaar is verplicht zich te onthouden van scheiding of bewerking van het ingezamelde oud papier.

  • f.

   Door de inzamelaar dient minimaal 5.000 kg per jaar te worden ingezameld. Indien twee jaar achtereen, of driemaal binnen een periode van 5 jaar, deze minimale hoeveelheid niet wordt gehaald wordt de aanwijzing ingetrokken.

 • 2.

  Een aanwijzing kan worden ingetrokken, indien niet wordt voldaan aan deze regels dan wel aan de voorwaarden en beperkingen verbonden aan de aanwijzing.

 • 3.

  Nieuwe inzamelaars kunnen alleen worden toegelaten als dit vanuit het oogpunt doelmatigheid, afvalscheiding en serviceniveau wenselijk is.

Artikel 12 Vergoedingsregels

 • 1.

  Aan open verenigingen en instellingen zonder winstoogmerk, gevestigd in de gemeente Rheden, die zijn aangewezen voor de inzameling van oud papier en het ingezamelde oud papier afleveren aan door de gemeente aan te wijzen handelaren, wordt inzamelvergoeding verleend per kilogram ingezameld en afgeleverd oud papier.

  De hoogte van de inzamelvergoeding is afhankelijk van de marktprijs van het oud papier en de inzamelmethodiek.

 • 2.

  De marktprijs wordt bepaald uit de gemiddelde prijs voor de kwaliteit ‘Bont’ voor de Nederlandse markt zoals die is weergegeven in de maandelijkse uitgave van Marktberichten Oud Papier.

 • 3.

  De verenigingen en instellingen die oud papier inzamelen en hiervoor zijn aangewezen, ontvangen een inzamelvergoeding.

  • a.

   De inzamelvergoeding voor verenigingen en instellingen die met een vaste frequentie op een van tevoren vastgestelde dag in een vaste wijk of dorp huis-aan-huis oud papier inzamelen bedraagt 5,9 eurocent per kilo oud papier. Indien de marktprijs van het oud papier hoger is dan 5,0 eurocent dan ontvangen de verenigingen van dit meerbedrag 50%.

  • b.

   De inzamelvergoeding voor verenigingen en instellingen die met een vaste frequentie op een van tevoren vastgestelde dag in een vaste wijk of dorp huis-aan-huis oud papier inzamelen met behulp van een kraakperswagen met chauffeur die door de gemeente ter beschikking wordt gesteld bedraagt 4,0 cent per kilo oud papier. Indien de marktprijs van het oud papier hoger is dan 5,5 eurocent maar lager dan 7,5 eurocent per kilo dan ontvangen de verenigingen van dit meerbedrag 25%. Indien de marktprijs van het oud papier hoger is dan 7,5 eurocent per kilo dan ontvangen de verenigingen van het meerbedrag boven de 7,5 eurocent 50%.

  • c.

   De inzamelvergoeding voor verenigingen en instellingen die niet huis-aan-huis oud papier inzamelen bedraagt 4,7 eurocent per kilo oud papier. Indien de marktprijs van het oud papier hoger is dan 5,0 eurocent dan ontvangen de verenigingen van dit meerbedrag 50%.

  • d.

   Kosten die door de inzamelaar worden gemaakt voor de inzameling van het oud papier worden niet vergoed. Mocht een betreffende inzamelaar gebruik maken van voorzieningen die door of namens de gemeente geleverd worden, dan zullen de kosten hiervan direct worden doorberekend aan de betreffende vereniging of instelling. Verrekening vindt plaats door middel van inhouding op de inzamelvergoeding.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen voorwaarden verbinden aan de toekenning van de inzamelvergoeding.

 • 5.

  Na afloop van elke kwartaal wordt de inzamelvergoeding uitbetaald op basis van de overzichten van de papierverwerker.

INZAMELING TEXTIEL

Artikel 13 Voorwaarden inzameling via brengsysteem

Het college stelt de volgende voorwaarden voor de inzameling van textiel met verzamelcontainers:

 • 1.

  Inzameling vindt plaats met verzamelcontainers van de in artikel 3 aangewezen inzamelaar.

 • 2.

  De in artikel 3 aangewezen inzamelaar doet jaarlijks schriftelijke opgave van de ingezamelde hoeveelheid kleding aan de gemeente, binnen twee maanden na het verstrijken van het betreffende jaar.

Artikel 14 Voorwaarden inzameling via haalsysteem

Het college stelt de volgende voorwaarden voor de inzameling van textiel aan huis:

 • 1.

  instellingen die in aanmerking willen komen voor het aan huis inzamelen van textiel moeten een positief advies van het CBF (Centraal Bureau voor de Fondsenwerving) overleggen;

 • 2.

  jaarlijks worden maximaal drie charitatieve instellingen, naast 2Switch, aangewezen voor het inzamelen van textiel aan huis;

 • 3.

  per kwartaal vindt maximaal één inzameling plaats;

 • 4.

  aanvragen voor textielinzameling kunnen worden gemeld tot 1 November (voorafgaand aan het inzameljaar) en worden in volgorde van binnenkomst behandeld;

 • 5.

  elk jaar in november worden de inzamelaars voor het daaropvolgende jaar aangewezen;

 • 6.

  textiel wordt ingezameld met huis-aan-huis verspreide zakken. Op deze zakken staan duidelijke aanbiedinstructies (plaats, tijd, etc.);

 • 7.

  inzamelaars doen binnen een maand na de inzamelronde schriftelijke opgave van de ingezamelde hoeveelheid kleding aan de gemeente.

Artikel 15 Aanwijzing

 • 1.

  Een aanwijzing kan worden ingetrokken, indien niet wordt voldaan aan de in artikel 13 of 14 genoemde regels dan wel aan de voorwaarden en beperkingen verbonden aan de aanwijzing.

 • 2.

  Nieuwe inzamelaars kunnen alleen worden toegelaten als dit vanuit het oogpunt doelmatigheid, afvalscheiding en serviceniveau wenselijk is.

INZAMELING BATTERIJEN, LAMPEN EN VERFRESTEN

Artikel 16 Voorwaarden inzameling

De volgende regels zijn van toepassing op de inzameling van batterijen, lampen en verfresten uit huishoudens:

 • 1.

  Het ingeleverde kca dient deugdelijk te worden opgeslagen in een opslagmiddel.

 • 2.

  Het kca dient te worden afgegeven aan de inzameldienst of personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben gekregen.

Artikel 17 Aanwijzing

 • 1.

  Een aanwijzing kan worden ingetrokken, indien niet wordt voldaan aan de in artikel 16 genoemde regels dan wel aan de voorwaarden en beperkingen verbonden aan de aanwijzing.

 • 2.

  Nieuwe inzamelaars kunnen alleen worden toegelaten als dit vanuit het oogpunt doelmatigheid, afvalscheiding en serviceniveau wenselijk is.

KADAVERS VAN GEZELSCHAPSDIEREN

Artikel 18 Aanwijzen inzamelaar

Als inzamelaar op grond van artikel 19a, tweede lid, van de verordening wordt aangewezen de organisatie die is belast met de opvang van zwerfdieren.

OVERIG

Artikel 19 Intrekking oude besluit

Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 van de gemeente Rheden wordt ingetrokken.

Artikel 20 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels Afvalstoffenverordening Rheden.

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders d.d. 14 februari 2024.

Velp,14 februari 2024

Het college voornoemd,

burgemeester.

secretaris.

Bijlage 1 GEGEVENS KCA-INZAMELING

Het KCA wordt maandelijks d.m.v. standplaatsen van de bewoners in ontvangst genomen.

Hierbij geldt het volgende inzamelschema:

1e vrijdag van de maand

09.00 - 11.00

Velp - Noorder Parallelweg

11.30 - 13.00

Dieren - Meidoornlaan

3e vrijdag van de maand

Detailistenroute

1e zaterdag van de maand

09.00 - 10.15

Velp – Winkelcentrum Velperbroek

10.30 - 11.45

Velp – Hoofdstraat

13.15 - 14.30

Rheden - Meester B. van Leeuwenplein

 

 

3e zaterdag van de maand

08.30 - 09.30

De Steeg - Parkweg/Brantsenpark

09.45 - 10.45

Ellecom - Binnenweg

11.00 - 12.00

Dieren - Ericaplein

13.15 - 14.15

Spankeren - Kerkplantsoen

14.30 - 15.30

Laag-Soeren - Sprengenhus

 

Detaillistenroute

Apothekers gemeente Rheden

Kring-apotheek Centrum-Velp

Hoofdstraat 202

6881 TN

Velp

Kring-apotheek Rheden

Haverweg 55A

6991 BR

Rheden

Mediq Apotheek Dieren

Callunaplein 1

6951 CM

Dieren

Gezondheidscentrum

Rozendaalselaan 34-2

6881 LD

Velp

Mediq Apotheek Pilon

Roodborstlaan 19

6951 HE

Dieren

Winkeliers gemeente Rheden

H.S.H.B. de Ulenpas

T.a.v. de heer Schelfhorst

Korte Wal 237

6882 GS

Velp

Gelderse IJzerhandel

Hoofdstraat 200

6881 TN

Velp

Hubo Arnts

Den Heuvel 1

6881 VA

Velp

Albert Heijn

Hoofdstraat 232

6881 TS

Velp

Coöp

Kennedylaan 301

6883 AK

Velp

Kranenburg Electro handel

Hoofdstraat 45

6881 TC

Velp

Witgoed Plaza

Emmastraat 37

6881 SP

Velp

Thijsen

President Kennedylaan 81A

6883 AD

Velp

Zweers Electro

Annastraat 7

6882 BA

Velp

Lamers Fixet

Groenestraat 64

6991 GH

Rheden

Coöp

Groenestraat 63

6991 GD

Rheden

Albert Heijn

Groenestraat 78

6991 GH

Rheden

Expert Rheden

Groenestraat 45

6991 GC

Rheden

Spaan Elektra

Callunaplein 40

6951 CR

Dieren

Spar Supermarkt

Cederlaan 25

6951 CM

Dieren

Lidl

Nordlaan 33

6881 RM

Velp

Overig

Gemeentewerf

Meidoornlaan 2

Dieren

Gemeentewerf

Biljoen

Velp

2Switch

Spankerenseweg 58a

6951 CH

Dieren

 

Bijlage 2 LOCATIES VERZAMELCONTAINERS

VERZAMELCONTAINERS RESTAFVAL OF GFT (BOVENGRONDS)

Straat

Aantal containers

Velp

Arnhemsestraatweg

6

Beukenweg 2-2e

1

Biesdelselaan (bij flat)

3

Nordlaan/Rozenhagelaan

1

Brugweg/Sophiastraat

4

Dr. A. van der Willigen Sr. laan

2

Dr. Van Voorthuijsenstraat (bij duplexwoningen)

3

Dr. Willem Dreeshof (bij duplexwoningen)

2

Eiberstraat

9

Emmastraat/Overtuin

4

Graaf Ottostraat/Hertog Arnoudstraat

7

Gruttostraat (bij flats)

2

Heemskerklaan/Zutphensestraatweg

1

Hendrikus Avelinghstraat/Stationsstraat

1

Hoofdstraat (bij Kwik Fit)

1

Hoofdstraat (naast Naefflat)

3

Kemphaanstraat

3

Noorder Parallelweg 12/84/Koningin Beatrixstraat

3

Noorder Parallelweg naast 3/Prinses Maximastraat

2

Ommershoflaan (achter de flats)

4

Middelhagehof 1

1

Oranjestraat (staan aan de achterzijde)/Hoofdstraat

4

Pastoor Koenestraat

1

Pinkenbersesweg (bij flat)

2

President Kennedylaan 161-215

2

President Kennedylaan (flat bij Coöp)

2

Rembrandlaan (bij flat)/Zutphensestraatweg

1

Rietgansplein (bij flats)

1

Rietganssingel (bij flats)

1

Roerdompstraat (rechts naast de flats)

8

Rozendaalselaan 29

1

Rozendaalselaan 32

2

Tramstraat (bij flat)

1

Van der Zandtstraat/Kerkallee

3

Vianenstraat (aan de achterzijde)/Brugweg

6

Vondellaan

1

Waterstraat/Elzenstraat 82-90

1

Wilhelminastraat/Hoofdstraat

4

Zwanensingel (bij flats)

8

Rheden

Arnhemseweg (bij Koningsland)

1

Cornelia Weertsemastraat

3

Groenestraat (bij Albert Heijn)

2

Groenestraat 80-82 (bij Harmelink)

1

Groenestraat 22-32

3

Haverweg (bij duplexwoningen)

1

IJsselsingel 21-55

1

IJsselsingel (bij flats)

2

Klaproosstraat (bij duplexwoningen)

2

Massenweg (bij Scherpenhof)

2

Massenweg (bij Veluwstate)

3

Schaarweg (woonboten)

7

Scherpenhofseweg 16 (bij bejaardenwoningen en duplexwoningen)

1

Schietbergseweg

1

Suze Groeneweg/Marijkestraat

4

Worth Rhedenseweg/Dovenetelstraat

2

Worth Rhedenseweg 61-189

3

Zwarteweg (bij cafetaria Hartje Rheden)

1

De Steeg

Op parkeerplaats bij afrit A348

6

Van Aldenburglaan/Hoofdstraat

1

Ellecom

Kastanjelaan

1

Dieren

Admiraal Helfrichlaan/hoek Beverodelaan

5

Het Bastion

3

Burgermeester Bloemerstraat (school 2)(duplexwoningen 3)

5

Callunaplein ( achter Albert Heijn)

2

Callunaplein/Wilhelminaweg

4

De Montelaan (bij flats)

1

Diderna 12-42

6

Domeinlaan

1

Dr. Kuiperstraat (achter hek)

1

Dr. De Visserstraat (bij duplexwoningen)/Lindelaan

2

Geitenbergerweg (bij duplexwoningen)

1

Harderwijkerweg (hoek Treubstraat)

1

Harderwijkerweg/Piersonstraat

3

Huygenslaan (bij flats)

1

Iepenhof (bij duplexwoningen)

1

Julius Röntgenlaan (tegenover winkels)

2

Kerkstraat 22 ad

1

Kerkstraat 46-52

2

Lagestraat

1

Meidoornlaan (bij duplexwoningen)

4

Mezenlaan/Nachtegaallaan

4

Noorder Parallelweg (bij duplexwoningen)

3

Obrechtlaan (bij duplexwoningen)

1

Pasteurstraat (voor en achter Albert Heijn)

2

Roodborstlaan (achter winkels)

3

Stationsplein (bij Oranjehof)

1

Thorbeckestraat (links naast duplexwoningen)

4

Treubstraat (bij bejaardewoningen)

2

Van Limburg Stirumstraat (bij duplexwoningen)

3

Vingerhoed (bij duplexwoningen)

4

Vinkenlaan 1-5

1

Vogelplantsoen (bij flats)

10

Wilhelminaweg (bij apotheek)

1

Wilhelminaweg (hoek Van Hallstraat)

1

Willaertlaan (bij flats)

1

Willem Pijperlaan (bij bejaardenwoningen)

1

Zutphensestraatweg

2

Laag-Soeren

 

 

Jan Ligthartlaan

1

Professor Winternitzlaan (helemaal aan het eind van de weg)

1

 

VERZAMELCONTAINERS RESTAFVAL OF GFT (ONDERGRONDS)

Straat

Aantal containers

Velp

Winkelcentrum Velperbroek

2

Winkelcentrum, hoek Reigerstraat

1

Rozendaalselaan

1

Rheden

De Klinker

1

Dieren

Johanneshof 6-58

1

Laag-Soeren

Badhuislaan 15

2

 

VERZAMELCONTAINERS GLAS

Straat

Aantal containers

Velp

Dennenweg 1

1

Dr. A. van der Willigen Sr. laan

1

Nordlaan/Rozenhagelaan

2

IJsselstraat, parkeerplaats fa. Ebbers

3

Hoofdstraat, parkeerterrein Naefflat

2

Winkelcentrum Velperbroek, parkeerplaats (OC)

2

Willemstraat, parkeerplaats

1

Vlashofstraat, parkeerplaats Albert Heijn

4

Ulenpas

1

Rheden

Groenestraat, parkeerplaats Albert Heijn (OC)

2

Groenestraat, parkeerplaats (OC)

1

Buurtweg/Zwarteweg, trottoir

1

Worth Rhedenseweg, bij de brandweerkazerne

1

Bejaardencentrum

1

De Steeg

Van Aldenburglaan

1

Ellecom

Binnenweg/Pieperslaan

1

Dieren

Cederlaan, parkeerplaats

2

Diderna/Tellegenlaan (OC)

2

Ericaplein

1

Kruisstraat/Kerkstraat

1

Terrein 2Switch Kringloopwinkel

1

Winkelcentrum Calluna

4

Winkelcentrum Geitenbergweg

2

Winkelcentrum Julius Röntgenlaan (OC)

1

Laag-Soeren

Bosrichterlaan, tegelplateau

1

 

VERZAMELCONTAINERS TEXTIEL

Straat

Aantal cont.

Velp

Winkelcentrum Velperbroek, parkeerplaats

1

Vlashofstraat, parkeerplaats Albert Heijn

1

Rheden

 

 

Groenestraat, parkeerplaats Albert Heijn

1

De Steeg

Van Aldenburglaan, parkeerplaats

1

Ellecom

Hoek Binnenweg/Pieperslaan

1

Dieren

Calluna, trottoir Albert Heijn

1

Tellegenlaan, parkeerplaats

1

 

Bijlage 3 ADRESSEN GEBRUIKERS VERZAMELCONTAINERS

ADRESSEN GEBRUIKERS VERZAMELCONTAINERS

Straat

Huisnummers

Opmerking

Dieren

 

 

 

 

 

Noorder Parallelweg

27 t/m 61

oneven

Noorder Parallelweg

4 t/m 22

even

Lindelaan

2 t/m 2d

even

4 t/m 4d

even

6 t/m 6e

even

8 t/m 8d

even

Dr. De Visserstraat

2 t/m 2d

even

4 t/m 4e

even

Pasteurstraat

1 t/m 47

oneven

Treubstraat

19 t/m 37

oneven

39 t/m 57

oneven

1 t/m 17

oneven

(alleen groen)

Harderwijkerweg

62 t/m 62f

even

64 t/m 64f

even

Harderwijkerweg

66 t/m 136

even

Callunaplein

5 t/m 29

oneven

57 t/m 65

oneven

4 t/m 28

even

Callunaplein

56 t/m 70

even

92 t/m 106

even

Van Hallstraat

1 t/m 31

oneven

Van Limburg Stirumstraat

4b t/m 14b

even

3b t/m 15b

oneven

Thorbeckestraat

13b t/m 39b

oneven

Geitenbergweg

18 t/m 28 bis

even

Mezenlaan

1 t/m 35

oneven

37 t/m 67

oneven

73 t/m 107

oneven

109 t/m 143

oneven

Vogelplantsoen

1 t/m 23

oneven

57 t/m 39

oneven

93 t/m 115

oneven

149 t/m 171

oneven

2 t/m 24

even

58 t/m 80

even

114 t/m 116a

even

118 t/m 136

even

170 t/m 192

even

220 t/m 270

even

Vinkenlaan

1 t/m 23

Roodborstlaan

3, 5, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 27, 29, 33,

35, 39, 41, 45, 47, 51, 53, 57, 59, 63, 65

Dr. Schaepmanstraat

21b t/m 35b

oneven

Iepenhof

1 t/m 15

oneven

Meidoornlaan

59 t/m 95

oneven

82 t/m 112

even

Admiraal Helfrichlaan

4 t/m 10

even

12a t/m 12d

even

14 t/m 18

even

18a t/m 18b

even

20 t/m 28

even

28a t/m 28c

even

30 t/m 34

even

34a t/m 34c

even

36 t/m 52

even

Huygenslaan

23 t/m 49

oneven

Willem Pijperlaan

5 t/m 31

oneven

De Montelaan

13 t/m 39

oneven

Willaertlaan

17 t/m 43

oneven

Obrechtlaan

41 en 43

oneven

240 L

Julius Röntgenlaan

2, 6, 10, 14, 18, 22

Sem Dresdenlaan

7 t/m 37

oneven

(alleen groen)

Willem Landrélaan

2 t/m 32

even

(alleen groen)

Burgemeester Bloemersstraat

6 t/m 40

even

42 t/m 76

even

78 t/m 112

even

Stationsplein

4 t/m 4g

even

Vingerhoed

15 t/m 31

oneven

28 t/m 44

even

78 t/m 142

even

Zutphensestraatweg

23 t/m 23b

oneven

(alleen groen)

25 t/m 25b

oneven

(alleen groen)

Kerkstraat

52 t/m 86

even

44 t/m 50

even

24 t/m 32

even

50a t/m 50b

even

34 t/m 36

even

36a t/m 36f

even

Het Bastion

10 t/m 36

even

38 t/m 56

even

17 t/m 37

oneven

39 t/m 57

oneven

Diderna

12 t/m 42

even

3 t/m 11

oneven

Velp

 

 

 

 

Tramstraat

1 t/m 35

oneven

Hoofdstraat

37 t/m 41

oneven

Emmastraat

1, 3, 5a

Hoofdstraat

11 t/m 11c

oneven

(grijs 240 L)

Hoofdstraat

102 t/m 170

even

Hoofdstraat

33

Emmastraat

27c

(240 L)

Pastoor Koenestraat

21 t/m 39

oneven

Stationsstraat

4 t/m 26

even

Zutphensestraatweg

4 t/m 4c

even

6 t/m 6c

even

8 t/m 8c

even

10 t/m 10b

even

Biesdelselaan

1B1 t/m 1B5

oneven

1A1 t/m 1A8

oneven

2 t/m 2e

even

4 t/m 4f

even

6 t/m 6f

even

8 t/m 8f

even

10 t/m l0a

even

Heemskerklaan

2 t/m 50

even

Oranjestraat

2 t/m 34

even

Hoofdstraat

95 t/m 115

oneven

(excl. 109)

Oranjestraat

3 t/m 3k

oneven

Oranjestraat

78 t/m 100

even

Vianenstraat

1 t/m 19b

oneven

Brugweg

25 t/m 123

oneven

Vianenstraat

2 t/m 12

even

2a t/m 12a

even

2b t/m 12b

even

2c t/m 12c

even

Sophiastraat

2 t/m 64

even

President Kennedylaan

161 t/m 215

oneven

217 t/m 255

oneven

Zwanensingel

182 t/m 212

even

Zwanensingel

22 t/m 152

even

Roerdompstraat

2 t/m 144

even

Gruttoplein

1 t/m 42

even

Eiberstraat

1 t/m 149

oneven

Kemphaanplein

1 t/m 84

even

Rietgansplein

1 t/m 43

oneven

President Kennedylaan

327 t/m 389

oneven

Merwedestraat

33 t/m 91

oneven

(alleen groen)

Dr. Van Voorthuysenstraat

10 t/m 116

even

Dr. Willem Dreeshof

1 t/m 47

oneven

Nassaustraat

43, 45, 51, 53

oneven

(alleen groen)

Willemstraat

66, 68, 74, 76

even

(alleen groen)

82, 84, 90, 92

even

(alleen groen)

Alexanderstraat

61, 63, 69, 71

oneven

Dr. Van der Willigen Sr. laan

36 t/m 54

even en

Kerkallee

115 t/m 163

oneven

Van der Zandtstraat

2 t/m 30

even

Arnhemsestraatweg

41 t/m 75

oneven

Arnhemsestraatweg

28 t/m 74

even

Bachlaan

20 t/m 22

even

(240 L)

Vondellaan

3 t/m 35

oneven

Ommershofselaan

3 t/m 3c

oneven

5 t/m 5c

oneven

7 t/m 7c

oneven

9 t/m 9c

oneven

11 t/m llc

oneven

13 t/m 13c

oneven

Wilhelminastraat

4 t/m 8a

even

Hoofdstraat

228a t/m 228h

even

228j t/m 228n

even

228p t/m 228t

even

228v t/m 228x

even

Pinkenbergseweg

1 t/m le

oneven

3 t/m 3e

oneven

5 t/m 5e

oneven

Rozendaalselaan

43a t/m 43h

oneven

(alleen groen)

Rheden

 

 

 

 

Waardweg

36 t/m 74

even

(alleen groen)

31 t/m 45

oneven

(alleen groen)

Arnhemseweg

8a t/m 8h

even

Haverweg

38 t/m 58

even

IJsselsingel

21 t/m 37

oneven

39 t/m 55

oneven

57 t/m 73

oneven

75 t/m 87

oneven

87a en 87b

oneven

Suze Groenewegstraat

1 t/m 52

even

Cornelia Weertsemastraat

1 t/m 38

even

Scherperhofseweg

9 t/m 47

oneven

(alleen groen)

Massenweg

110 t/m 142

even

Zwarteweg

24 t/m 38

even

Steenbakkersweg

33 t/m 33c

oneven

(alleen groen)

35 t/m 35c

oneven

(alleen groen)

25 en 25a

oneven

(alleen groen)

27 t/m 27c

oneven

(alleen groen)

29 t/m 29c

oneven

(alleen groen)

31 t/m 31c

oneven

(alleen groen)

Groenestraat

80 t/m 80e

even

82 t/m 82e

even

Snippendaalseweg

2 t/m 24

even

(alleen groen)

Klaproosstraat

10 t/m 46

even

Korenbloemstraat

1 t/m 19

oneven

De Steeg

 

 

 

 

Hoofdstraat

58 t/m 92

even

Van Aldenburglaan

8 t/m 34

even

(alleen groen)

Ellecom

 

 

 

 

Kastanjelaan

8 t/m 24 even

even

Laag-Soeren

 

 

 

 

 

Jan Ligthartlaan

5, 7

 

(240 L)

Professor Winternitzlaan

5, 12, 4a, 6, 8, 10

 

Bijlage 4 ADRESSEN MET BASISBEDRAG

 

Velp

 

Aalscholversingel 2 t/m 600 (even)

Alexanderstraat 10

Alteveer 23

Arnhemsestraatweg 340

Beekhuizenseweg 99

Beukenweg 44 t/m 90 (even)

Biesdelselaan 53 t/m 87 (oneven)

Biljoen 6

Den Heuvel 76 t/m 104, 108 t/m 240 (even)

Den Heuvel 13 t/m 101 (oneven)

Emmastraat 10, 16, 25

Enkweg 25

Gasthuislaan 4

Heemskerklaan 1 t/m 71, 77 (oneven)

Hendrikus Avelinghstraat 2 t/m 152 (even)

Kastanjelaan 12

Korte Wal 1 t/m 473 (oneven)

Merwedestraat 33 - 93 (oneven)

Middelhagenhof 107

Nieuw-Schoonoord 1, 3, 5, 7

Nieuw-Schoonoord 50 t/m 73 (even en oneven)

Nieuw-Schoonoord 103 t/m 119 (oneven)

Nieuw-Schoonoord 110 t/m 120 (even)

Nieuw-Schoonoord 150 t/m 173 (even en oneven)

Nieuw-Schoonoord 203 t/m 219 (oneven)

Nieuw-Schoonoord 210 t/m 220 (even en oneven)

Nieuw-Schoonoord 250 t/m 273 (even en oneven)

Nieuw-Schoonoord 351 t/m 365 (oneven)

Nieuw-Schoonoord 360 t/m 366 (even)

Nieuwstraat 2b

President Kennedylaan 46 t/m 96 (even)

President Kennedylaan 120 t/m 318 (even)

President Kennedylaan 81 t/m 149 (oneven)

Rozendaalselaan 12, 17

Sophiastraat 51

Stationsstraat 30

Stationsplein 38 t/m 130 (even)

Wilhelminastraat 3a t/m 3e

Wilhelminastraat 5, 5a t/m 5d

Willem Honigweg 1 t/m 45 (oneven)

Zuider Parallelweg 5, 58

Zutphensestraatweg 27 t/m 71 (oneven)

Rheden

 

Arnhemseweg 7, 35, 68

Groenestraat 33, 84, 86

Heuvenseweg 6, 11, 13

Klaproosstraat 1 t/m 31 (oneven)

Meester B. van Leeuwenplein 7

Methorsterweg 36

Veerweg 64, 68

Worth Rhedenseweg 61 t/m 95 (oneven)

Worth Rhedenseweg 99 t/m 119 (oneven)

Worth Rhedenseweg 153 t/m 189 (oneven)

De Steeg

 

Diepesteeg 44

Hoofdstraat 19, 56, 94, 124

Oversteeg 12

Ellecom

 

Eikenstraat 5, ged. 1

Dieren

 

Admiraal Helfrichlaan 89

Doesburgsedijk 11

Nijverheidslaan 1

Roodborstlaan 51

Tellegenlaan 49

Van Hogendorpstraat 13

Laag-Soeren

 

De Jutberg 80

Harderwijkerweg 4

Professor Winternitzlaan 1a

Spankeren

 

Broekdijk 1

Broekdijk 1, woning 2

 

Edyweg 31

 

Bijlage 5 WINKELCENTRA

 

Winkelcentra

Velp

Dorpskern

Winkelcentrum Velperbroek

Rheden

Dorpskern

De Steeg

Dorpskern

Ellecom

Dorpskern

Dieren

Dorpskern

Winkelcentrum Callunaplein

Laag-Soeren

Dorpskern