Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Elburg 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Elburg 2024
CiteertitelBeleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Elburg 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBeleidsregel Bibob - Bijlage 0 Inleiding Beleidsregel Bibob - Bijlage 1 Risicocategorieën Beleidsregel Bibob - Bijlage 2 Risicogebieden Beleidsregel Bibob - Bijlage 3 Eigen onderzoek Beleidsregel Bibob - Bijlage 4 Toepassingsbereik

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-202401-01-2024Intrekking oude beleidsregel, invoer nieuwe beleidsregel

12-12-2023

gmb-2024-108088

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob gemeente Elburg 2024

Het doel van de Wet Bibob is het voorkomen dat de gemeente strafbare activiteiten faciliteert en/ of dat onrechtmatig verkregen voordeel wordt gebruikt. Dit gebeurt door een Bibob-toets uit te voeren naar de integriteit van de betrokkene en diens omgeving. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen bijvoorbeeld vergunningen of subsidies worden geweigerd of ingetrokken of kan de gemeente besluiten geen opdracht te verlenen aan een partij of geen vastgoedtransactie aan te gaan.

De Wet Bibob geeft de gemeente Elburg hierbij eigen beleidsruimte bij de besluitvorming over het toepassen van de uit deze wet voortvloeiende bevoegdheden.

 

De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Elburg, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

Overwegende dat de gemeente Elburg alleen zaken wilt doen met integere partijen;

Gelet op het bepaalde in de Wet Bibob en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, alsook de relevante bepalingen in de Alcoholwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Omgevingswet(na inwerkingtreding), de Huisvestingswet, de (Algemene) plaatselijke verordening (m.b.t. gemeentelijke vergunningen), de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de gemeentelijke Subsidieverordening(en), de Aanbestedingswet 2012 en het Burgerlijk Wetboek.

 

Besluiten vast te stellen de “Beleidsregel voor de toepassing Wet Bibob gemeenteElburg 2024”.

Hoofdstuk 1: Algemeen

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregel worden diverse begrippen en definities gebruikt. In deze beleidsregel zijn de definities zoals deze genoemd zijn in artikel 1.1 van de Wet Bibob van overeenkomstige toepassing.

Daarnaast worden in deze beleidsregel nog een aantal andere begrippen gebruikt.

1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

a.

Bestuursorgaan:

de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg;

b.

Eigen ambtelijke informatie:

informatie die binnen de gemeentelijke organisatie aanwezig is en die de gemeente in het kader van het eigen onderzoek kan gebruiken en/ of informatie waarover de gemeente op verzoek over kan beschikken, zoals omschreven in de toelichting van deze beleidsregel;

c.

Eigen onderzoek:

de wijze waarop de gemeente Elburg in beginsel toepassing geeft aan artikel 7a van de wet. Het eigen onderzoek is nader omschreven in de toelichting van deze beleidsregel;

d.

Bibob-vragenformulier:

een formulier gebaseerd op de regeling als bedoeld in artikel 7a lid 5 van de wet.

e.

Rechtspersoon met een overheidstaak:

de gemeente Elburg;

f.

RIEC:

het Regionaal informatie- en expertisecentrum, het regionaal samenwerkingsverband zoals bedoeld in artikel 28 lid 2 onder d van de wet;

g.

Landelijk Bureau Bibob:

het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur zoals bedoeld in artikel 8 van de wet.

h.

Wet:

de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

2. Waar in deze beleidsregel “gemeente Elburg” wordt genoemd, wordt hiermee zowel het bestuursorgaan als -wanneer van toepassing- de rechtspersoon met een overheidstaak bedoeld.

Hoofdstuk 2: Publiekrechtelijke beschikkingen

 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven wanneer de Wet Bibob door de gemeente wordt ingezet bij publiekrechtelijke beschikkingen. Het inzetten van de Wet Bibob start met het uitvoeren van het eigen onderzoek.

Artikel 2: Toepassingsbereik bij aanvragen om een beschikking

1. Bij de volgende aanvragen om een beschikking wordt door de gemeente een eigen onderzoek uitgevoerd:

a. Artikel 3 Alcoholwet (Alcoholwetvergunning, met uitzondering van slijterijbedrijven);

b. Artikel 3 Alcoholwet (para-commerciële rechtspersonen als bedoeld in artikel 4 van de Alcoholwet) waarbij de exploitatie van de horeca-activiteiten niet in eigen beheer plaatsvinden;

c. Artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Elburg

(Exploitatievergunning openbare inrichting);

d. Artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Elburg

(Exploitatievergunning speelgelegenheid);

e. Artikel 2:83 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Elburg

(Flexibele brancheringsvergunning)

f. Artikel 3:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Elburg

(seksinrichting, escortbedrijf);

 

2. Bij de volgende aanvragen om een beschikking wordt door de gemeente een eigen onderzoek gestart wanneer deze beschikking wordt aangevraagd om één of meerdere activiteiten uit te gaan voeren en/ of projecten te starten die zijn genoemd in Bijlage 1 van deze beleidsregel (risicocategorieën) of wanneer de locatie waarvoor de beschikking wordt aangevraagd is aangemerkt als risicogebied als genoemd in Bijlage 2 van deze beleidsregel:

a. De aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (omgevingsvergunning bouwactiviteit);

b. De aanvraag als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, aanhef en onder e van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht voor zover dat onderdeel betrekking heeft op een inrichting als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van die wet, (omgevingsvergunning inrichtingen Wet Milieubeheer);

c. De aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover dat onderdeel betrekking heeft op een activiteit waarvoor bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 2.17 van die wet is bepaald, dat de beschikking in het geval en onder de voorwaarden bedoeld in artikel 3 van de Wet kan worden geweigerd (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

d. De aanvraag als bedoeld in 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Elburg (evenementenvergunning);

e. De toepassing van het eigen onderzoek zal daarbij beperkt blijven tot aanvragen voor evenementen die door of namens commerciële partijen worden georganiseerd dan wel (in omvang) op een bedrijfsmatige wijze georganiseerd worden;

 

3.Bij de volgende aanvragen om een beschikking wordt een eigen onderzoek gestart naar aanleiding van:

- eigen ambtelijke informatie en/ of informatie afkomstig van één van de partners van het samenwerkingsverband RIEC;

- een tip van het Landelijk Bureau Bibob als bedoeld in artikel 11 van de Wet;

- een tip van de officier van justitie, een tip van een ander bestuursorgaan dat of een rechtspersoon met een overheidstaak die bevoegd is tot toepassing van deze wet, als bedoeld in artikel 26 van de Wet;

a. Artikel 3 Alcoholwet (Alcoholwetvergunning voor slijterijbedrijven)

b. De aanvraag als bedoeld in artikel 30a Alcoholwet (bijschrijving leidinggevende op Alcoholwetvergunning);

c. Artikel 30b van de Wet op de kansspelen (aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat);

d. De aanvraag als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet, in het geval het een para-commerciële rechtspersoon betreft, als bedoeld in artikel 4 van de Alcoholwet (Alcoholwetvergunning para-commerciële rechtspersonen);

e. De aanvraag als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (aanlegvergunning);

f. Overige aanvragen om beschikkingen die niet eerder zijn benoemd in deze beleidsregel, of die niet vallen onder de in Bijlage 1 van deze beleidsregel genoemde risicocategorieën of in Bijlage 2 genoemde risicogebied(en), waarbij de gemeente bevoegd is tot het toepassen van de Wet;

 

4. Uitvoering van het eigen onderzoek blijft achterwege (behalve als daartoe aanleiding bestaat) in het geval een aanvraag afkomstig is van overheidsinstanties, semi-overheidsinstanties of woning(bouw)corporaties (die op grond van de Woningwet zijn aangewezen als toegelaten instellingen voor de volkshuisvesting).

 

Artikel 3: Toepassingsbereik bij verleende beschikkingen

1. De gemeente start een eigen onderzoek bij verleende beschikkingen indien:

a. Sprake is van een melding als bedoeld in artikel 2:25 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (wijziging tenaamstelling) en de activiteit(en) waar deze beschikking op ziet in Bijlage 1 is aangewezen als een risicocategorie en/ of valt binnen een in Bijlage 2 genoemd risicogebied;

b. Uit eigen ambtelijke informatie en/ of informatie afkomstig van één van de partners van het samenwerkingsverband RIEC hier aanleiding toe is;

c. Er een tip van het Landelijk Bureau Bibob als bedoeld in artikel 11 van de Wet is ontvangen;

d. Er een tip van de officier van justitie, een tip van een ander bestuursorgaan dat of een rechtspersoon met een overheidstaak die bevoegd is tot toepassing van deze wet, als bedoeld in artikel 26 van de Wet is ontvangen;

 

2. De gemeente kan een eigen onderzoek starten bij een verleende beschikking indien:

a. De verstrekte beschikking betrekking heeft op een activiteit en/ of gelegen is in een concreet bepaald gebied, dat op basis van een daartoe genomen besluit van de gemeente Elburg na de verstrekking van de beschikking, in Bijlage 1 is aangewezen als een risicocategorie en/ of valt binnen een in Bijlage 2 genoemd risicogebied.

Artikel 4: Toepassingsbereik bij subsidies

1. De gemeente start een eigen onderzoek met betrekking tot een aanvraag om een subsidie dan wel een reeds vastgestelde of verleende subsidie zoals bedoeld in de algemene subsidieverordening, indien:

a. De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd valt onder één of meer van de in de Bijlage 1 genoemde risicocategorieën en/ of risicogebieden dan wel;

b. Uit eigen ambtelijke informatie en/ of informatie afkomstig van één van de partners van het samenwerkingsverband RIEC hier aanleiding toe is;

c. Er een tip van het Landelijk Bureau Bibob als bedoeld in artikel 11 van de Wet is ontvangen;

d. Er een tip van de officier van justitie, een tip van een ander bestuursorgaan dat of een rechtspersoon met een overheidstaak die bevoegd is tot toepassing van deze wet, als bedoeld in artikel 26 van de Wet is ontvangen;

Artikel 5: Weigering volledig invullen Bibob-vragenformulieren

1. Bij een weigering om de Bibob-vragenformulieren volledig ingevuld te retourneren, zullen bij aanvragen om een beschikking de daartoe gestelde regels van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) toegepast worden. Bij volharding zal de gevraagde beschikking buiten behandeling worden gesteld ingevolge artikel 4:5 van de Awb;

2. Bij verleende beschikkingen zal een weigering op grond van artikel 4 lid 1 van de wet worden beschouwd als een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob. De verstrekte vergunning kan als gevolg daarvan worden ingetrokken.

 

Hoofdstuk 3: Privaatrechtelijke transacties

Artikel 6: Toepassingsbereik bij vastgoedtransacties

De gemeente kan de wet toepassen bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente partij is. Bij de start van onderhandelingen daartoe, zal de gemeente de wederpartij ervan in kennis stellen dat een eigen onderzoek deel kan uitmaken van de procedure.

In de overeenkomst wordt een integriteitsclausule opgenomen, op basis waarvan kan worden overgegaan tot ontbinding, opzegging, vernietiging of opschorting van de overeenkomst.

1. De gemeente start een eigen onderzoek indien:

a. het vastgoedobject gebruikt wordt of gebruikt gaat worden voor één of meerdere activiteiten die genoemd zijn in Bijlage 1 van deze beleidsregel en/ of het object gesitueerd is in een in Bijlage 2 bij deze beleidsregel genoemd risicogebied;

b. het een beeldbepalend vastgoedobject betreft;

c. er sprake is van een exceptioneel financieel risico voor de gemeente;

d. wanneer tevens sprake is van een aanvraag om beschikking genoemd in hoofdstuk 2 van deze beleidsregel;

e. uit eigen ambtelijke informatie en/ of informatie afkomstig van één van de partners van het samenwerkingsverband RIEC hier aanleiding toe is;

f. er een tip van het Landelijk Bureau Bibob als bedoeld in artikel 11 van de Wet is ontvangen;

g. er een tip van de officier van justitie, een tip van een ander bestuursorgaan dat of een rechtspersoon met een overheidstaak die bevoegd is tot toepassing van deze wet, als bedoeld in artikel 26 van de Wet is ontvangen;

Artikel 7: Toepassingsbereik bij overheidsopdrachten

De gemeente kan de wet toepassen bij overheidsopdrachten zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012, dan wel een overeenkomst zorg vanuit de Jeugdwet en/ of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

In (aanbestedings)documenten zal worden opgenomen dat inschrijvende partijen er rekening mee moeten houden dat de gemeente, alvorens tot definitieve gunning wordt overgegaan, een eigen onderzoek kan starten, dan wel advies kan inwinnen als bedoeld in artikel 9 lid 2 van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

In de af te sluiten overeenkomsten kan een integriteitsclausule worden opgenomen waarin is aangegeven dat de overeenkomst kan worden ontbonden indien één van de situaties, bedoeld in artikel 9, tweede lid van de Wet Bibob zich voordoet.

1. De gemeente start een eigen onderzoek indien:

a. de activiteit(en) waarop de overheidsopdracht ziet genoemd zijn in Bijlage 1 van deze beleidsregel en/ of de opdracht wordt uitgevoerd in een gebied die in Bijlage 2 bij deze beleidsregel genoemd is als risicogebied;

b. uit eigen ambtelijke informatie en/ of informatie afkomstig van één van de partners van het samenwerkingsverband RIEC hier aanleiding toe is;

c. er een tip van het Landelijk Bureau Bibob als bedoeld in artikel 11 van de Wet is ontvangen;

d. er een tip van de officier van justitie, een tip van een ander bestuursorgaan dat of een rechtspersoon met een overheidstaak die bevoegd is tot toepassing van deze wet, als bedoeld in artikel 26 van de Wet is ontvangen;

e. onderdeel b tot en met d gericht is op een onderaannemer.

 

2. Bij de uitvoering van de overeenkomst kan voornoemde aanleiding zijn om een eigen onderzoek te starten naar de contractpartij en/ of de onderaannemer.

Hoofdstuk 4: Slotbepalingen

Artikel 8: Intrekken oude beleidsregel

Het Bibob-beleid voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2014, vastgesteld op 1 januari 2015, wordt ingetrokken.

Artikel 9: Invoeringsdatum

Deze beleidsregel is vastgesteld door de burgemeester respectievelijk het college van burgemeester en wethouders op 12 december 2023 en treedt in werking op 1 januari 2024.

Artikel 10: Citeertitel

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als "Beleidsregel Bibob gemeente Elburg 2024".

 

Aldus vastgesteld op 12 december 2023

Burgemeester

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Secretaris