Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groningen

Subsidieregeling Masterplan Regiocentra provincie Groningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroningen
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingSubsidieregeling Masterplan Regiocentra provincie Groningen
CiteertitelSubsidieregeling Masterplan Regiocentra provincie Groningen
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Verordening van Provinciale Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent subsidies Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017
 3. Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent subsidieverstrekking (Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018)
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-202401-03-2024nieuwe regeling

27-02-2024

prb-2024-3020

K62677

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Masterplan Regiocentra provincie Groningen

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

Overwegende dat:

 • -

  In 2021 de Groningse gemeenten, de provincie en het Rijk de Toekomstagenda Groningen voor langjarige samenwerking hebben gepubliceerd. Doel van deze agenda is een beter leven en het versterken van de brede welvaart. Op basis van deze Toekomstagenda Groningen zijn vijf masterplannen geformuleerd om langjarig in te investeren: Zeehavens, Campus, Landelijk gebied, Oost-Groningen en Regiocentra.

 • -

  In het Hoofdlijnenakkoord 2023-2027 "Veur Mekoar" van 29 juni 2023 is aangegeven dat samen met gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en lokale werkgevers wordt ingezet op het regionale centrabeleid.

 • -

  In het Koersdocument van de provincie Groningen van september 2022 beschreven is dat een deel van de regionale kernen een nieuwe impuls nodig heeft en versterkt dient te worden.

 • -

  In opdracht van de provincie Groningen en de betrokken gemeenten in 2023 door bureau KAW een eerste analyse is uitgevoerd om in beeld te brengen waar de opgaven en de mogelijkheden liggen in de regiocentra. Hierin zijn door de betrokken gemeenten en de provincie elf regionale kernen met een urgente opgave geselecteerd: Appingedam en Delfzijl (gemeente Eemsdelta), Bedum en Uithuizen (gemeente Het Hogeland), Hoogezand-Sappemeer (gemeente Midden-Groningen), Winschoten (gemeente Oldambt), Veendam (gemeente Veendam), Nieuwe Pekela (gemeente Pekela), Stadskanaal-Musselkanaal (gemeente Stadskanaal), Ter Apel (gemeente Westerwolde) en Leek-Tolbert (gemeente Westerkwartier).

 • -

  Op 2 oktober 2023 de gemeenten tijdens een bestuurlijk overleg over het Masterplan Regiocentra hebben aangegeven in 2024 voor de 11 geselecteerde regionale kernen een nadere uitwerking te doen.

 • -

  De provincie geld beschikbaar heeft gesteld om deze nadere uitwerking te kunnen ondersteunen.

Gelet op:

 • -

  Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  De Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • -

  De Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

Besluiten:

 

 • I.

  Vast te stellen de:

Subsidieregeling Masterplan Regiocentra provincie Groningen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Kaderverordening: Kaderverordening subsidies provincie Groningen 2017;

 • c.

  Procedureregeling: Procedureregeling subsidies provincie Groningen 2018;

 • d.

  provincie: provincie Groningen;

 • e.

  Regiocentra: de regionale kernen Appingedam, Delfzijl, Bedum, Uithuizen, Hoogezand-Sappemeer, Winschoten, Nieuwe Pekela, Stadskanaal-Musselkanaal, Veendam, Ter Apel en Leek-Tolbert.

Artikel 2 Doel

Doel van de regeling is het opstellen van een visie voor de regiocentra, waarin de gewenste ontwikkelstrategie voor de komende 10-15 jaar wordt vastgelegd. Uitgangspunt hierbij is het versterken van de brede welvaart van de regiocentra en het bijbehorende verzorgingsgebied.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerwolde en Westerkwartier.

Artikel 4 Subsidievorm

Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling subsidies in de vorm van een geldbedrag.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor het opstellen van een integrale visie voor de regiocentra, waarin de gewenste ontwikkelstrategie voor de komende 10-15 jaar wordt vastgelegd en prioritaire gebieden worden gedefinieerd waarin gestart wordt. Uitgangspunt hierbij is het versterken van de brede welvaart van het regiocentrum en het bijbehorende verzorgingsgebied.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1.

  Onverminderd de artikelen 4:25 en 4:35 Awb en de artikelen 2.5 en 2.6 van de Procedureregeling wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien de subsidie wordt gevraagd voor het opstellen van een visie voor een ander regiocentrum dan bedoeld in artikel 1, lid e.

 • 2.

  De weigeringsgrond van artikel 2.5, eerste lid onder e, van de Procedureregeling is niet van toepassing.

Artikel 7 Subsidievereisten

De opgeleverde visie zoals bedoeld in artikel 5 voldoet ten minste aan de volgende vereisten:

 • a.

  in de visie wordt de ontwikkelstrategie voor de komende 10-15 jaar bepaald en beschreven; onderdeel hiervan is een stedenbouwkundige visie voor de gehele kern of voor de relevante onderdelen;

 • b.

  in de visie worden prioritaire gebieden (sleutelgebieden) gedefinieerd en uitgewerkt waarmee gestart wordt, als onderdeel van de ontwikkelstrategie;

 • c.

  de visie, en in het bijzonder de uitwerking voor de prioritaire gebieden, dient als aanjager en katalysator, is vernieuwend, levert een kwaliteitssprong en heeft verbeeldingskracht voor de ontwikkeling in de gehele kern;

 • d.

  de visie is gericht op uitvoering in 2024-2028, eventueel met uitloop op basis van de complexiteit van de uitvoering, en bevat zowel fysiek-ruimtelijke als sociaaleconomische maatregelen die elkaar versterken;

 • e.

  de visie bevat een planning, begroting van benodigde middelen, een juridisch-planologische uitwerking (mede in het kader van de Omgevingswet) en toetsing op bestaand beleid (lokaal, provinciaal, nationaal);

 • f.

  de visie bevat een voorstel voor de benodigde middelen vanuit de Regio Deal Regiocentra, eigen middelen en andere bronnen (inclusief mogelijke Europese);

 • g.

  de visie besteedt expliciet aandacht aan ruimtelijke kwaliteit, klimaatadaptief inrichten, versterken van groen en biodiversiteit, natuurinclusiviteit, duurzaam en circulair bouwen en inrichten, behouden en versterken van cultureel erfgoed en het verbeteren van de leefbaarheid;

 • h.

  in de visie wordt aangegeven op welke wijze de effecten van de aanpak gemonitord worden;

 • i.

  de visie bevat een communicatietraject als onderdeel van een campagne/manifestatie met alle elf regiocentra gezamenlijk;

 • j.

  de visie zorgt voor een goed participatietraject met een aantoonbare sterke betrokkenheid van de bewoners van de regionale kern en het verzorgingsgebied, en van de lokale stakeholders;

 • k.

  de visie wordt uiterlijk 1 april 2025 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 8 Subsidiabele kosten

Subsidiabel zijn de kosten die benodigd zijn om de activiteiten zoals genoemd onder artikel 5 te realiseren.

Artikel 9 Niet subsidiabele kosten

Onverminderd artikel 1.5 van de Procedureregeling komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking uitvoerende maatregelen gebaseerd op de visie zoals bedoeld in artikel 5.

Artikel 10 Indieningsvereisten

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een aanvraagformulier.

 • 2.

  Onverminderd artikel 2.1, lid 1 en 2 van de Procedureregeling bevat een aanvraag:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd; en

  • b.

   een offerte van de kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 11 Indieningstermijn

Subsidieaanvragen worden ingediend voor 1 mei 2024.

Artikel 12 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt voor de openstellingsperiode van deze regeling € 1.540.000,-

Artikel 13 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedoeld in artikel 5 bedraagt maximaal € 140.000,- per regiocentrum.

Artikel 14 Verplichtingen van de subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft in ieder geval de volgende verplichtingen:

 • a.

  de werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden uiterlijk binnen drie maanden na subsidieverlening gestart;

 • b.

  de subsidieontvanger overlegt jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt.

Artikel 15 Prestatieverantwoording

 • a.

  de subsidieontvanger dient na afloop van de subsidie financiële verantwoordingsinformatie over de voortgang van de gesubsidieerde kosten te verstrekken, door middel van de SISA-bijlage in de jaarrekening van de subsidieontvanger met de in de beschikking opgenomen SISA-codering;

 • b.

  de subsidie wordt vastgesteld nadat de subsidieontvanger een aanvraag tot vaststelling van de subsidie inclusief een inhoudelijk verslag conform de beschikking heeft ingediend.

Artikel 16 Bevoorschotting en betaling

 • 1.

  Gedeputeerde Staten verstrekken een voorschot van 80% van het verleende subsidiebedrag.

 • 2.

  Het voorschot, bedoeld in het eerste lid, wordt in één keer betaald na verlening van de subsidie.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot 1 maart 2024.

Artikel 18 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Masterplan Regiocentra provincie Groningen.

Groningen, 27 februari 2024

Gedeputeerde Staten voornoemd:

René Paas, voorzitter

Johan Koopman, (loco) secretaris