Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Subsidieregeling energiearmoede en verduurzaming particuliere woningen in Westerwolde voor eigenaar-bewoners met inkomen tot 120% van het sociaal minimum en een energielabel D, E, F of G

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling energiearmoede en verduurzaming particuliere woningen in Westerwolde voor eigenaar-bewoners met inkomen tot 120% van het sociaal minimum en een energielabel D, E, F of G
CiteertitelSubsidieregeling verduurzaming particuliere woningen in de gemeente Westerwolde voor eigenaar-bewoners met inkomen tot 120% van het sociaal minimum en een energielabel D, E, F of G
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 januari 2025.

Deze regeling vervangt de Beleidsregels subsidie "Oost-Groningen bespaart energie Westerwolde".

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-2024nieuwe regeling

19-12-2023

gmb-2024-102593

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling energiearmoede en verduurzaming particuliere woningen in Westerwolde voor eigenaar-bewoners met inkomen tot 120% van het sociaal minimum en een energielabel D, E, F of G

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde overweegt dat:

 • in Westerwolde relatief veel woningeigenaren een laag inkomen hebben;

 • deze woningeigenaren vaak geen tot weinig vermogen hebben om duurzaamheidsmaatregelen te nemen:

 • dit van invloed is op het welzijn van de bewoners van deze huizen en de leefbaarheid van het gebied;

 • de gemeenteraad op 27 september 2023 heeft besloten om beschikbare financiële middelen vooral in te zetten op woningeigenaren met lage inkomens en hoge energielasten;

 • duurzaamheidsmaatregelen bijdragen aan de doelstellingen in het landelijke en lokale klimaat- en duurzaamheidsbeleid en een positieve invloed hebben op de kwaliteit van de woningvoorraad in Westerwolde;

 • het college in de geldende algemene subsidieverordening van de gemeenteraad de mogelijkheid heeft gekregen om nadere invulling te geven aan deze subsidieverordening.

Besluit, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 december 2023

 

Vast te stellen:

 

Subsidieregeling energiearmoede en verduurzaming particuliere woningen in Westerwolde voor eigenaar-bewoners met inkomen tot 120% van het sociaal minimum en een energielabel D, E, F of G.

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

 • a.

  De regeling: de subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen in de gemeente Westerwolde voor eigenaar-bewoners met inkomen tot 120% van het sociaal minimum in de gemeente Westerwolde en een energielabel D, E, F of G;

 • b.

  Inkomen tot 120% van het sociaal minimum, Zie voor toelichting bijlage 2;

 • c.

  Duurzame Energielijst (bijlage 1): lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen en criteria;

 • d.

  Woningscan en/of EPA-advies: rapportage door een onafhankelijke adviseur over de woning met betrekking tot energieverbruik, energetische staat en aanbevolen energiebesparende isolatiemaatregelen en/of ventilatiemaatregelen;

 • e.

  Bespaaradvies: een advies op basis van de Woningscan en/of EPA-advies, waaruit blijkt op welke wijze de te treffen maatregelen kunnen worden gefinancierd;

 • f.

  Aanschaf: eigendomsverkrijging op basis van een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;

 • g.

  Aanvraag: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders om verlening van subsidie door de regeling;

 • h.

  Aanvrager: natuurlijke persoon die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak, waaraan energie wordt geleverd een aanvraag heeft ingediend;

 • i.

  Bestaande bouw: een woning met een bouwjaar van vóór 1 januari 2019;

 • j.

  Aflossingsvrij verduurzamingskrediet: een leningsvorm met gunstige voorwaarden (bijvoorbeeld 0% aflossingsrente) voor huishoudens met een laag inkomen en/of onvoldoende leencapaciteit, voor het nemen van energiemaatregelen aan een bestaande woning. Een voorbeeld hiervan is de Energiebespaarlening of een daarmee vergelijkbare regeling afkomstig van het Nationaal Warmtefonds en/of de provincie Groningen.

Artikel 1.2 Doelstelling subsidieregeling

De gemeente Westerwolde heeft als doelstelling het verbeteren van de brede welvaart in de gemeente, vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen en vermindering van uitstoot van broeikasgassen. Het verhogen van energielabels en het verbeteren van de particuliere woningvoorraad dragen hieraan bij. Het verduurzamen van woningen zorgt er tevens voor dat eigenaar-bewoners met een laag inkomen en hoge energielasten maandelijks meer geld overhouden, de woonlasten dalen en de brede welvaart verbetert.

Artikel 1.3 Reikwijdte subsidieregeling

 • a.

  Deze regeling is van toepassing op eigenaar-bewoners woonachtig in de gemeente Westerwolde, met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum in de gemeente Westerwolde en een energielabel D, E, F of G;

 • b.

  Deze regeling is van toepassing op de eigenaar van een bestaande woning met een bouwjaar van vóór 1 januari 2019;

 • c.

  De Algemene Subsidieverordening gemeente Westerwolde is van toepassing, tenzij er is vermeld dat daarvan wordt afgeweken.

Artikel 1.4 Subsidiabele maatregelen

 • a)

  Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn genoemd in bijlage 1 (Duurzame Energielijst) van deze regeling;

 • b)

  Maatregelen dienen bij te dragen aan de realisatie van het gemeentelijk beleid en de hierover in deze regeling opgenomen doelstellingen;

 • c)

  De maatregelen dienen te worden uitgevoerd door een (bouw)installatiebedrijf. Woningeigenaren mogen de maatregelen niet zelf uitvoeren;

 • d)

  Voor subsidie komen de in redelijkheid gemaakte kosten (incl. btw) in aanmerking die direct verbonden zijn aan de uitvoering van de maatregelen;

 • e)

  Niet voor subsidie in aanmerking komen: oprichtingskosten van stichtingen en verenigingen, reis- en verblijfkosten, consumptie- en cateringkosten, en kosten die worden omschreven als "diversen" of "onvoorzien".

Artikel 1.5 Voorschotten

In afwijking op artikel 15 lid 1 de Algemene Subsidieverordening gemeente Westerwolde wordt geen voorschot verstrekt, maar wordt het aangevraagde en verleende subsidiebedrag volledig beschikbaar gesteld met een maximum van € 5.000,- per woning.

Artikel 1.6 Procedure bepalingen

 • a.

  Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend één dag na inwerkingtreding van deze regeling;

 • b.

  Aanvragen moeten worden ingediend voorafgaand aan het plaatsen c.q. treffen van de maatregelen. De aanvraag dient te bestaan uit het naar waarheid volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraagformulier;

 • c.

  Alleen volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvragen met offerte worden in behandeling genomen;

 • d.

  De subsidieregeling is geldig tot 1 januari 2025. Met ingang van deze datum vervalt zij van rechtswege, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die voor 1 januari 2025 zijn ingediend. Aanvragen ingediend op of na 1 januari 2025 worden niet in behandeling genomen;

 • e.

  Als de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van twee weken te completeren;

 • f.

  Als de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, kan het college besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Artikel 2 Subsidieplafond en subsidiabele kosten

 • a.

  Het subsidieplafond voor de gehele looptijd is vastgesteld op een maximum van € 2.250.000,--

 • b.

  Voor elk adres waarvoor een aanvraag wordt ingediend bedraagt de subsidie voor maatregelen zoals genoemd in bijlage I, maximaal € 5.000,-.

Artikel 3 Subsidiecriteria

 • a.

  Subsidie voor maatregelen zoals genoemd in bijlage I wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen;

 • b.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor voorzieningen die voorkomen op de Duurzame Energielijst in bijlage 1 met dezelfde isolatienormen en voorwaarden van de landelijke ISDE-regeling voor woningeigenaren;

 • c.

  Het heeft sterk de voorkeur dat eigenaar-bewoners voorafgaand aan de subsidieaanvraag een woningscan/EPA-advies laten uitvoeren. Deze scan kan bij de gemeente aangevraagd worden en is gratis;

 • d.

  Subsidie wordt bovendien uitsluitend verstrekt aan eigenaar-bewoners woonachtig in de gemeente Westerwolde, met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum en een energielabel D, E, F of G. Als geen energielabel bekend is, geldt de voorwaarde dat het gaat om woningen waarvan tenminste twee van de onderstaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn:

  • de vloer en de bodem;

  • de gevel waaronder de spouwmuur;

  • het dak en de zoldervloer en vlieringvloer;

  • de ramen.

 • e.

  Subsidie wordt alleen definitief vastgesteld als is aangetoond dat de maatregelen daadwerkelijk zijn toegepast en betaald binnen de criteria van de regeling.

Artikel 4 Subsidieverlening

 • a.

  Het college beslist op een subsidieaanvraag binnen 8 weken na datum van binnenkomst. Deze termijn kan éénmaal onder opgaaf van redenen, voordat de termijn als bedoeld in voorgaande zin is verstreken, met twee weken worden verlengd;

 • b.

  Het nemen van besluiten tot verlening van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Als een aanvraag nog niet compleet is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie als datum van binnenkomst de dag waarop de aanvraag volledig is.

Artikel 5 Weigeringsgronden

De aangevraagde subsidie wordt geweigerd:

 

 • a.

  Als met het plaatsen c.q. treffen van de maatregel, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, is begonnen voordat de aanvraag is ingediend;

 • b.

  Indien niet voldaan wordt aan de subsidiecriteria zoals omschreven in artikel 3;

 • c.

  Voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond van € € 2.250.000,-- zou worden overschreden.

Artikel 6 Subsidievaststelling

 • a.

  Het bedrag van de subsidievaststelling is nooit hoger dan de daadwerkelijke kosten en nooit hoger dan het bedrag dat is opgenomen in de subsidieregeling met een maximum van € 5.000,- per woning;

 • b.

  Als de woningeigenaar in aanmerking komt voor de landelijke ISDE-subsidie, wordt eerst deze subsidie ingezet. In het geval dat de landelijke ISDE-subsidie niet volledig de daadwerkelijk gemaakte kosten dekt, dan wordt de gemeentelijke subsidie ter aanvulling tot de daadwerkelijk gemaakte kosten ingezet. De aanvulling bedraagt maximaal € 5.000,- per woning;

 • c.

  Het subsidiebedrag wordt definitief vastgesteld binnen 8 weken nadat de gevraagde facturen en betaalbewijzen zijn ingediend.

Artikel 7 Duurzame Energielijst

De Duurzame Energielijst (bijlage 1) volgt de criteria en voorwaarden van de landelijke ISDE-subsidieregeling. Eigenaar-bewoners kunnen hierdoor beide subsidieregelingen stapelen en zowel de lokale subsidie van Westerwolde als de landelijke ISDE-subsidie aanvragen. Zodra wijzigingen optreden in de landelijke ISDE-regeling, worden deze overgenomen in de Duurzame Energielijst.

Artikel 8.1 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van dit besluit indien toepassing van dit besluit tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 8.2 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als " de subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen in de gemeente Westerwolde voor eigenaar-bewoners met inkomen tot 120% van het sociaal minimum en een energielabel D, E, F of G.

Artikel 8.3 Inwerkingtreding

De subsidieregeling treedt in werking één dag na de bekendmaking ervan en is geldig vanaf inwerkingtreding tot 1 januari 2025, en vervalt van rechtswege. Met de inwerkingtreding van deze subsidieregeling worden de beleidsregels subsidie “Oost-Groningen bespaart energie Westerwolde” ingetrokken.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij hun besluit van 19 december 2023.

Burgemeester

Secretaris

Bijlage 1 Duurzame Energielijst

 

In deze bijlage staat een overzicht van maatregelen voor isolatie en glas die in aanmerking komen voor subsidie. De criteria en voorwaarden in de subsidieregeling van gemeente Westerwolde volgen de landelijke ISDE subsidieregeling voor eigenaar-bewoners. Eigenaar-bewoners kunnen hierdoor beide subsidieregelingen stapelen en zowel de lokale subsidie van Westerwolde als de landelijke ISDE-subsidie aanvragen.

Het is belangrijk om bij het opvragen van offertes van bouwbedrijven/installateurs tegelijkertijd ook een prestatieverklaring over de isolatiewaardes van de maatregelen op te vragen. Bij het aanbrengen van gespoten isolatiemateriaal zoals PIR of PUR moet sprake zijn van HFK-vrije blaasmiddelen.

 

Tabel isolatiemaatregelen

 

Soort isolatiemaatregel

Minimaal vereiste m²

Maximaal m² dat voor subsidie in aanmerking komt

Minimale isolatiewaarde RD-waarde, [m² K/w]

Gevelisolatie

10

170

3,5

Spouwmuurisolatie

10

170

1,1

Dakisolatie*

20

200

3,5

Zolder/vlieringvloerisolatie*

20

130

3,5

Vloerisolatie**

20

130

3,5

Bodemisolatie**

20

130

3,5

 

 • *

  Kies in uw subsidieaanvraag tussen dakisolatie of zolder/vlieringisolatie: u krijgt maar voor één van deze beide maatregelen subsidie.

 • **

  Kies in uw subsidieaanvraag tussen vloerisolatie of bodemisolatie: u krijgt maar voor één van deze maatregelen subsidie.

Tabel Glas

 

Soort maatregel

Minimaal vereiste m²

Maximaal m² dat voor subsidie in aanmerking komt

Maximale U-waarde

HR++ glas

8 (in combinatie met isolerende panelen in kozijnen en/of isolerende deuren

45 (in combinatie met isolerende panelen in kozijnen en/of isolerende deuren

≤ 1,2

Triple glas

8 (in combinatie met isolerende panelen in kozijnen en/of isolerende deuren

45 (in combinatie met isolerende panelen in kozijnen en/of isolerende deuren

≤ 0,7

Nieuwe isolerende panelen in kozijnen met een isolatiewaarde ≤ 1,2 en > 0,7 (alleen in combinatie met HR++ glas of Triple glas)

8 (in combi met glas of isolerende deuren)

45 (in combi met glas of isolerende deuren)

≤ 1,2 en > 0,7

Nieuwe isolerende panelen in kozijnen met een isolatiewaarde ≤ 0,7 (alleen in combinatie met HR++ glas of Triple glas)

8 (in combi met glas of isolerende deuren)

45 (in combi met glas of isolerende deuren)

≤ 0,7

Nieuwe isolerende deuren met een isolatiewaarde ≤ 1,5 en > 1,0 (alleen in combinatie met HR++ glas of Triple glas)

8 (in combi met glas of isolerende panelen in kozijnen)

45 (in combi met glas of isolerende panelen in kozijnen)

≤ 1,5 en > 1,0

Nieuwe isolerende deuren met een isolatiewaarde ≤ 1,0 (alleen in combinatie met HR++ glas of Triple glas)

8 (in combi met glas of isolerende panelen in kozijnen)

45 (in combi met glas of isolerende panelen in kozijnen)

≤ 1,0

 

Bijlage 2 Inkomensgrenzen tot 120% van het sociaal minimum

 

Inkomensgrenzen zijn netto per maand exclusief vakantietoeslag, 120% van de bijstandsnorm. Peildatum is 1 maart 2024.

 

Tabel Inkomensgrenzen tot 120% van het sociaal minimum.

 

Personen tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd

Inkomen in euro’s

Alleenstaande of alleenstaande ouder

€ 1.463,57

Getrouwd of samenwonend

€ 2.090,81

 

Personen vanaf de AOW-leeftijd

Alleenstaande of alleenstaande ouder

€ 1.625,36

Getrouwd of samenwonend

€ 2.202,84