Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Albrandswaard 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Albrandswaard 2024
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Albrandswaard 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de eerder genomen besluiten met betrekking tot het aanwijzen van de heffings-, invorderings- en gemeenteambtenaar van 7 april 2020 en 11 december 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 231 van de Gemeentewet
 2. artikel 232 van de Gemeentewet
 3. artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 4. artikel 63a van de Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-202401-01-2024nieuwe regeling

27-02-2024

gmb-2024-98629

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Albrandswaard 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard;

 

Gelet op de artikelen 231 en 232 van de Gemeentewet en artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

 

 

Besluit vast te stellen het:

 

Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Albrandswaard 2024

Artikel 1
 • a.

  De teamleider Financieel Advies van De BedrijfsvoeringsPartner (BAR-organisatie) aan te wijzen als heffingsambtenaar zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet;

 • b.

  De teamleider Financiële Administratie van De BedrijfsvoeringsPartner (BAR-organisatie) aan te wijzen als invorderingsambtenaar zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet;

 • c.

  Het voorgaande heeft betrekking op de heffing en inning van gemeentelijke belastingen en heffingen/leges waarvan de uitvoering niet aan het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) zijn opgedragen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking, werkt terug tot en met 1 januari 2024 en vervangt de eerder genomen besluiten met betrekking tot het aanwijzen van de heffings-, invorderings- en gemeenteambtenaar van 7 april 2020 en 11 december 2012.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Albrandswaard 2024.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard van 27 februari 2024.

de secretaris

mr. drs. Florus van der Linden

de burgemeester,

drs. Jolanda de Witte