Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Pekela

VERORDENING AMBTELIJKE BIJSTAND EN FRACTIEONDERSTEUNING PEKELA 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePekela
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING AMBTELIJKE BIJSTAND EN FRACTIEONDERSTEUNING PEKELA 2024
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2024Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Pekela 2024

27-02-2024

gmb-2024-98386

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING AMBTELIJKE BIJSTAND EN FRACTIEONDERSTEUNING PEKELA 2024

Nummer ..

De raad van de gemeente Pekela;

gelezen het voorstel van het presidium van 19 december 2023;

gelet op artikel 33 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende:

VERORDENING OP AMBTELIJKE BIJSTAND EN FRACTIEONDERSTEUNING PEKELA 2024

Paragraaf 1: Algemene bepalingen

 

Artikel 1. Instelling en begripsbepalingen

1. In deze verordening wordt verstaan onder:

• ambtelijke bijstand: bijstand bij het opstellen van (initiatief)voorstellen, amendementen en moties, of andere ambtelijke bijstand niet zijnde een verzoek om informatie;

• ambtenaar: ambtenaar van de gemeente, niet zijnde een medewerker van de griffie;

• document: document als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet open overheid;

•fractie: de leden van de raad die door het centraal stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard, zoals omschreven in het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Pekela;

•griffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger;

• raad: de gemeenteraad

•presidium: het orgaan als bedoeld in artikel 3 van het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Pekela 2024;

• het college: het college van burgemeester en wethouders;

• secretaris: de gemeentesecretaris

• Wet: Gemeentewet.

Paragraaf 2: Verzoeken om informatie of ambtelijke bijstand

 

Artikel 2. Verzoek om informatie

1. Een raadslid kan de griffier verzoeken om feitelijke informatie van geringe omvang of om inzage in, of afschrift van, documenten waaromtrent geen geheimhouding krachtens de artikelen 87 van de wet is opgelegd.

2. De griffier verstrekt zo spoedig mogelijk de verzochte informatie, voor zover deze daarover kan beschikken. Voor zover daarmee niet aan het verzoek voldaan is, verzoekt de griffier de secretaris één of meer ambtenaren aan te wijzen die voor zover mogelijk de resterende informatie zo spoedig mogelijk verstrekken.

Artikel 3. Verzoek om ambtelijke bijstand

1. Een raadslid kan de griffier verzoeken om ambtelijke bijstand.

2. De griffier verleent zo spoedig mogelijk de ambtelijke bijstand, voor zover dit in redelijkheid kan worden gevergd. Voor zover daarmee niet aan het verzoek voldaan is, kan de griffier de secretaris verzoeken om één of meer ambtenaren aan te wijzen die voor zover mogelijk het verzoek zo spoedig mogelijk verder inwilligen.

3. De secretaris wijst geen ambtenaar aan als naar oordeel van de secretaris niet aannemelijk is gemaakt dat de ambtelijke bijstand betrekking heeft op raadswerkzaamheden.

4. Als de ambtelijke bijstand op grond van het derde lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid door wie het verzoek is ingediend. De griffier of het raadslid kan de burgemeester verzoeken de ambtelijke bijstand alsnog te laten verlenen. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek

Artikel 4. Geschil over ambtelijke bijstand

1. Een raadslid dat niet tevreden is over de door een ambtenaar aan hem verleende ambtelijke bijstand, kan hierover in overleg treden met de secretaris.

2. Als overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing kan het raadslid de zaak aan de burgemeester voorleggen. De burgemeester voorziet zo spoedig mogelijk in de kwestie.

Artikel 5. Verstrekking informatie over verzoeken om ambtelijke bijstand

1. De secretaris verstrekt aan het lid van het college op wiens werkzaamheden een verzoek om ambtelijke bijstand betrekking heeft, desgevraagd een afschrift van het verzoek.

2. Als het college of één of meer leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of over de inhoud van verleende ambtelijke bijstand, wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

Paragraaf 3: Fractieondersteuning

 

Artikel 6. Recht op financiële bijdrage

1. De raad verstrekt een fractie jaarlijks een financiële bijdrage ter ondersteuning van het functioneren van de fractie.

2. De financiële bijdrage bestaat uit een basisbedrag van € 1.000,- per fractie en een variabel deel van € 100,- per raadszetel.

3. In afwijking van het eerste lid verstrekt de raad in een jaar, waarin raadsleden aftreden op grond van artikel C 4, tweede lid, van de Kieswet, aan een fractie een financiële bijdrage tot en met de maand maart en een financiële bijdrage voor de periode omvattende de resterende maanden. Deze financiële bijdragen bestaan uit 1/12e deel van de bedragen, bedoeld in het tweede lid, vermenigvuldigd met het aantal maanden dat de periode omvat.

Artikel 7. Besteding financiële bijdrage

1.Een fractie besteedt de financiële bijdrage uitsluitend om de volksvertegenwoordigende, kaderstellende of controlerende rol van de fractie te versterken.

2. De financiële bijdrage mag in ieder geval niet gebruikt worden ter bekostiging van:

a. uitgaven die in strijd zijn met enige wettelijke bepaling;

b. b. betalingen, inclusief die ter voldoening van contributie, aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van diensten of goederen geleverd ten behoeve van de versterking van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie of arbeidsovereenkomst;

c. giften, leningen, beleggingen en voorschotten

d. uitgaven die op grond van enige andere wettelijke regeling in aanmerking komen voor vergoeding van overheidswege,

e. uitgaven in verband met verkiezingsactiviteiten;

f. partijpolitiek

3. De financiële bijdrage mag in ieder geval wel gebruikt worden ter bekostiging van:

a. Trainingen/scholing ter ondersteuning van het functioneren van de fractie voor zover deze niet door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd.

b. Bijeenkomsten ter ondersteuning van het functioneren van de fractie;

c. Werkbezoeken van de fractie (dus niet van de partij) zoals bedrijfs- dorps- en buurtbezoeken.

d. Kosten van een fractierekening;

e. Ondersteuning door derden bij het raadswerk (fractieassistent, externe deskundige);

f. Een website waarmee de fractie zich presenteert, standpunten verwoordt en inwoners gelegenheid biedt mee te praten over politieke onderwerpen;

g. Opleidingen gericht op het functioneren van de fractie als geheel (coaching, teambuilding) die door alle fractieleden gevolgd worden;

h. Documentatie (boeken e.d.) ter bevordering van het goed functioneren van de fractie;

i. Kosten van regionale overlegbijeenkomsten van fracties;

j. Advertenties mits deze uitnodigen tot contact met de fractie (onder vermelding van contactgegevens).

4. Bij twijfel of bepaalde kosten uit het fractiebudget vergoed mogen worden of als het controleteam als bedoeld in artikel 13 lid 2 van deze verordening en de betrokken fractie hierover van mening verschillen, wordt dit voorgelegd aan het presidium van de raad. Het presidium beslist zo spoedig mogelijk.

Artikel 8. Voorschot van de financiële bijdrage

1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 ontvangt een fractie jaarlijks vóór 31 januari een voorschot ter hoogte van de financiële bijdrage voor het betreffende kalenderjaar.

2. Op het in lid 1 bedoelde voorschot wordt in mindering gebracht de nog niet verrekende teveel ontvangen voorschotten in periodes waarvoor de financiële bijdrage overeenkomstig artikel 12 is vastgesteld.

Artikel 9. Tijdstip verlenen voorschot na aftreden wegens verkiezingen

In afwijking van artikel 8, ontvangt een fractie in een jaar waarin de raadsleden aftreden na reguliere raadsverkiezingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 een voorschot voor de periode tot en met de maand maart en een voorschot voor de periode omvattende de resterende maanden. Het eerste voorschot wordt vóór 31 januari van dat jaar verstrekt; het tweede voorschot vóór het eind van de maand april.

Artikel 10. Gevolgen splitsing en einde bestaan fractie

1. Als één of meer raadsleden van één of meer fracties als zelfstandige fractie gaan optreden of zich aansluiten bij een andere fractie, wordt de bijdrage per raadszetel toebedeeld aan de nieuw gevormde fractie of aan de fractie waarbij aangesloten wordt.

2. Als één of meer raadsleden van één of meer fracties als zelfstandige fractie gaan optreden ontvangt de nieuwe fractie een fractiebijdrage naar rato van het aantal maanden dat nog resteert in het jaar van verzelfstandiging.

3. Als zich een situatie als bedoeld in het eerste lid voordoet, worden de verleende voorschotten van de bijdrage per raadszetel onverwijld bijgesteld overeenkomstig de uit het eerste lid voortvloeiende verdeling.

4. Als een fractie tijdens een zittingsperiode ophoudt te bestaan, vervalt de aanspraak op de fractiebijdrage en de bijdrage per raadszetel met ingang van de maand volgend op de maand waarin de fractie hiervan kennisgeving heeft gedaan. 5.

5. Als een fractie als gevolg van verkiezingen ophoudt te bestaan, vervalt de aanspraak op de fractiebijdrage en de bijdrage per raadszetel met ingang van de datum dat de raad in de nieuwe samenstelling aantreedt.

Artikel 11. Reserve

1.De raad reserveert het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de financiële bijdrage die aan een fractie toekomt voor het verlenen van een aanvullende financiële bijdrage aan die fractie in volgende jaren.

2.Een reserve van een fractie is niet groter dan 50% van de financiële bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam op grond van artikel 6.

3.Het beroep in enig jaar op de opgebouwde reserve komt tot uitdrukking in de afrekening over dat jaar. Bevoorschotting vindt desgevraagd plaats.

4.Een reserve van een fractie komt te vervallen met ingang van een nieuwe raadsperiode.

5.Als zich een situatie als bedoeld in artikel 10, eerste lid, voordoet, wordt een eventuele reserve van de fractie waar de betreffende leden uittreden toebedeeld aan de betrokken fracties naar evenredigheid van de resulterende zetelaantallen.

Artikel 12. Administratieve verplichtingen

1. Fracties voeren een financiële administratie op basis van het stelsel van baten en lasten. Deze administratie wordt op een zodanige wijze gevoerd dat deze steeds volledig en juist inzicht geeft in alle bezittingen en schulden, verplichtingen, reserves, baten en lasten, alsmede overige gegevens die voor de financiële verantwoording van belang zijn.

2. Andere inkomensbronnen dan de financiële bijdrage worden afzonderlijk geadministreerd.

3. De administratie wordt zodanig ingericht dat op eerste aanvraag van de griffier en/of de raad nadere informatie kan worden gegeven en bescheiden of bewijsstukken met betrekking tot de uitgaven kunnen worden overgelegd.

Artikel 13. Verantwoording, controle en vaststelling financiële bijdrage

1. Een fractie legt uiterlijk drie maanden na het einde van een kalenderjaar aan de raad verantwoording af over de besteding van de financiële bijdrage gedurende het vorige kalenderjaar, onder overlegging van een verslag. Dit verslag dient de fractie ook openbaar te maken.

2. De griffier controleert samen met een medewerker van team dienstverlening (onderdeel financiën) het verslag en brengt advies uit aan het presidium.

3. De raad stelt op voorstel van het presidium de hoogte vast van:

a. de financiële bijdrage;

b. het te verrekenen verschil tussen de vastgestelde financiële bijdrage en het ontvangen voorschot;

c. de wijziging van de reserve, en

d. de resterende reserve.

Paragraaf 4: Slotbepalingen

 

Artikel 14: Intrekking ‘oude’ verordening In werking treden

Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2024. Per die datum wordt de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Pekela 2019 ingetrokken.

Artikel 15: Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Pekela 2024”

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 februari 2024 De raad voornoemd, Voorzitter, Griffier, De heer J. Kuin de heer M. Meerman