Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Castricum

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Werkorganisatie BUCH 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCastricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Werkorganisatie BUCH 2024
CiteertitelBesluit aanwijzing toezichthouders Werkorganisatie BUCH 2024
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit aanwijzing toezichthouders Werkorganisatie BUCH, vastgesteld op 2 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 5:13 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 5:14 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 5:15 van de Algemene wet bestuursrecht
 6. artikel 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht
 7. artikel 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht
 8. artikel 5:18 van de Algemene wet bestuursrecht
 9. artikel 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht
 10. artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht
 11. Algemene plaatselijke verordening gemeente Castricum 2023
 12. artikel 18.1 van de Omgevingswet
 13. artikel 18.6 van de Omgevingswet
 14. artikel 18.6a van de Omgevingswet
 15. artikel 18.7 van de Omgevingswet
 16. artikel 41, eerste lid, van de Alcoholwet
 17. artikel 18.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer
 18. artikel 93, eerste lid, van de Woningwet
 19. artikel 8.3 van de Erfgoedwet
 20. artikel 8.4 van de Erfgoedwet
 21. artikel 33, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014
 22. artikel 34, tweede lid, van de Wet op de kansspelen
 23. Bevoegdhedenregeling colleges en burgemeesters Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo 2020
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-02-202401-01-2024nieuwe regeling

06-02-2024

gmb-2024-88939

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Werkorganisatie BUCH 2024

De burgemeesters en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo,

ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft,

 

Gelet op:

 

 • de artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordeningen van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo;

 • artikelen 18.1, 18.6, 18.6a en 18.7 van de Omgevingswet;

 • artikel 41, eerste lid onder b, van de Alcoholwet;

 • artikel 18.4 van de Wet milieubeheer;

 • artikel 13.2. van het Omgevingsbesluit;

 • artikel 93, eerste lid, Woningwet

 • artikel 8.3 en 8.4 van de Erfgoedwet;

 • artikel 33, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014;

 • artikel 34, tweede lid, van de Wet op de Kansspelen;

 • de Bevoegdhedenregeling colleges en burgemeesters BUCH 2020.

Overwegende dat:

 

 • ingevolge artikel 6.2 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening is belast, de bij dit besluit aangewezen personen;

 • het wenselijk is om personen aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet, dat ingevolge artikelen 18.1, 18.6, 18.6a en 18.7 van de Omgevingswet met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften zijn belast de door de burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren;

 • het wenselijk is personen aan te wijzen die belast zijn met toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Alcoholwet, dat de burgemeester, op grond van artikel 41, eerste lid onder b, van de Alcoholwet, de bevoegdheid heeft daartoe ambtenaren aan te wijzen, voor zover de medewerkers voldoen aan de vereisten uit de regeling toezichthouders Alcoholwet;

 • het wenselijk is om te voorzien in adequaat toezicht op de bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Woningwet, de Huisvestingswet, de Wet op de Kansspelen, het Omgevingsbesluit, de Omgevingswet en de Erfgoedwet bepaalde, dat ingevolge 18.4 van de Wet milieubeheer, ingevolgde artikel 93, eerste lid, Woningwet, ingevolge artikel 33, eerste lid, Huisvestingswet, ingevolge artikel 34, tweede lid, Wet op de Kansspelen, ingevolge artikel 13.2. Omgevingsbesluit, ingevolge artikelen 18.1, 18.6, 18.6a en 18.7 van de Omgevingswet, ingevolge artikel 8.3 en 8.4 van de Erfgoedwet met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze wetgeving gegeven voorschriften zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren.

Besluiten:

 • 1.

  Als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen de volgende functionarissen:

  • Teammanager THV;

  • Senior beleidsmedewerker THV;

  • Senior juridisch adviseur THV;

  • Juridisch adviseur THV;

  • Toezichthouder bouw;

  • Toezichthouder brandveiligheid;

  • Constructeur;

  • Supervisor BOA;

  • Senior handhaver/BOA;

  • Handhaver BOA;

  • Medewerker THV;

  • Onbezoldigd ambtenaar op grond van artikel 1 lid 2 van de Ambtenarenwet 2017.

 • welke belast worden met de uitoefening van het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de volgende wettelijke gegeven voorschriften:

  • de Omgevingswet (artikel 18.6, eerste lid);

  • Woningwet (artikel 93, eerste lid);

  • de Alcoholwet (artikel 41, eerste lid, onder b.), voor zover de medewerkers voldoen aan de vereisten uit de regeling toezichthouders Alcoholwet;

  • de Wet milieubeheer (artikel 18.4);

  • het Omgevingsbesluit (artikel 13.2.);

  • de Omgevingswet (artikelen 18.1, 18.6, 18.6a en 18.7);

  • de Erfgoedwet (artikel 8.3 en 8.4);

  • De Wet op de Kansspelen (artikel 34, tweede lid);

  • De Huisvestingswet 2014 (artikel 33, eerste lid);

  • Bij of krachtens artikel 149 Gemeentewet vastgestelde verordeningen. Hieronder vallen in ieder geval, maar niet uitsluitend:

   • o

    de Algemene plaatselijke verordening (artikel 6.2 voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo);

   • o

    De Wegsleepverordening (gemeente Bergen 2002 en Castricum 2003).

 • 2.

  Opsporingsambtenaren, zoals bedoeld in artikel 141, sub b, van het Wetboek van Strafvordering (Nationale Politie): aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en hen te belasten met het toezicht en handhaving op de naleving van de bij of krachtens artikel 149 Gemeentewet vastgestelde verordeningen.

 • 3.

  Uitzendkrachten, gedetacheerden, inhuurkrachten en zzp-ers die contractueel in opdracht van de werkorganisatie BUCH of de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo werkzaam zijn als medewerker zoals genoemd onder 1., op grond van art. 1, lid 2 van de Ambtenarenwet 2017 en artikel 2 onder d van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017, aan te stellen als onbezoldigde ambtenaren.

 • 4.

  De persoon die bij dit besluit als toezichthouder is aangewezen in het kader van de tenuitvoerlegging van het onderhavige besluit, een document ter identificatie te verstrekken (legitimatiebewijs voor toezichthouders).

 • 5.

  Het ‘Besluit aanwijzing toezichthouders Werkorganisatie BUCH’ vastgesteld op 2 januari 2017 wordt ingetrokken.

 • 6.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2024.

 • 7.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit aanwijzing toezichthouders Werkorganisatie BUCH 2024’.

Aldus besloten op 06-02-2024

namens de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo,

R. Westbroek, teammanager Team Toezicht, Handhaving en Veiligheid