Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Beleidsregels inkoop en aanbesteden 2024-2025

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregels inkoop en aanbesteden 2024-2025
CiteertitelBeleidsregels inkoop SWO
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 160 van de Gemeentewet
 5. Aanbestedingswet 2012
 6. Aanbestedingsbesluit
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2024Nieuwe regeling

08-02-2024

bgr-2024-325

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels inkoop en aanbesteden 2024-2025

Het Bestuur van de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen,

gelezen het ambtelijk voorstel;

overwegende dat,

- gestreefd wordt naar de optimale aanwending van de (financiële) middelen die worden ingezet bij de uitvoering van de taken en beleid, waarbij onder optimaal wordt verstaan dat de prijs en de kwaliteit van het werk, het product of de dienst in de juiste verhouding tot elkaar staan;

- ook voor het verlenen van opdrachten met een waarde die onder de Europese drempelwaarde ligt de fundamentele regels van het EG‐verdrag in acht dienen te worden genomen, waaronder de beginselen van non‐discriminatie, gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit;

- beoogd wordt aan elke potentiële inschrijver een passende mate van openbaarheid te garanderen;

- beoogd wordt de naleving van wet‐ en regelgeving op het terrein van aanbesteden en inkopen te bevorderen, zodat het risico van claims en gerechtelijke procedures zoveel mogelijk wordt teruggedrongen, de integriteit bij aanbestedingen, zowel intern als extern, te

waarborgen en de verantwoording van de gevolgde inkoop‐ en aanbestedingsprocedures te waarborgen.

gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht; artikel 160 Gemeentewet; de Aanbestedingswet 2012, versie 1 juli 2016 en het Aanbestedingsbesluit (o.a. Gids Proportionaliteit en Aanbestedingsreglement Werken),

besluit vast te stellen de:

Beleidsregels inkoop en aanbesteden 2024-2025

 

Artikel 1. Geldigheid

Deze beleidsregels zijn van toepassing op inkopen en aanbestedingen door de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen, tenzij dit separaat door de gemeente De Wolden of de gemeente Hoogeveen in opdracht aangeven aanbestedingen betreffen waarvoor specifieke afspraken zijn gemaakt.

Artikel 2. Beginselen

Alle inkopen en aanbestedingen van de samenwerkingsorganisatie Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen worden op objectieve, transparante, proportionele en non discriminatoire wijze uitgevoerd. Naast wet- en regelgeving (onder andere de Aanbestedingswet 2012) en de Gids Proportionaliteit is de gedragscode integriteit voor ambtenaren en voor bestuurders daarbij leidend.

Artikel 3. Openbaarheid

Bij elke aanbestedingsprocedure wordt een passende mate van openbaarheid in acht genomen en voldoende concurrentie gewaarborgd, waarbij wordt gelet op het economische belang en de aard van de opdracht, de omvang van de markt en de omstandigheden van het geval. Aan deze openbaarheid kan (onder meer) worden voldaan door publicatie van de aanbesteding op de website. De publicatie van nationale of Europese aanbestedingen geschiedt via daarvoor geschikte media zoals TenderNed.

Artikel 4. Algemene Inkoopvoorwaarden

Bij iedere opdracht voor een levering, dienst, werk of concessie worden, zo mogelijk reeds bij de offerteaanvraag, de Algemene Inkoopvoorwaarden DWH van toepassing verklaard. Voor werken wordt hierin het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2016) en de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV) van toepassing verklaard met uitzondering van het arbitraal beding. Voor de uitvoering wordt aangegeven welke voorwaarden op het betreffende werk van toepassing zijn.

Voor ICT-projecten worden in principe de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden voor IT (GIBIT) en het door de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen vastgestelde addendum toegepast.

Artikel 5. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

De Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen heeft een Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) opgesteld.

De onderstaande MVI-thema’s zijn opgenomen in het Actieplan MVI:

 • 1.

  MKB-vriendelijk inkopen;

 • 2.

  Circulair inkopen;

 • 3.

  Social Return.

Bij iedere aanbesteding dienen de ambities, doelstellingen en acties genoemd in het Actieplan MVI in acht te worden genomen.

Artikel 6. Opdrachtverstrekking

Indien een opdracht voor een levering, dienst, werk of concessie wordt verstrekt, dient dit op basis van een schriftelijke overeenkomst te geschieden.

Artikel 7. Inkoopstartformulier

Voor aanbestedingen met een geraamde waarde van € 30.000 (ex BTW) of hoger wordt een inkoopstartformulier ingevuld.

Artikel 8. Drempelwaarden voor te volgen inkoop- en aanbestedingsprocedures

De Europese drempelwaarden voor overheidsopdrachten zijn vastgelegd in artikel 7 van de richtlijn 2004/18/EG. De Europese Commissie stelt elke twee jaar de nieuwe drempelwaarden vast.

Bij het bepalen van de te volgen inkoop- of aanbestedingsprocedure volgt de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen voor alle overheidsopdrachten onder de Europese drempelwaarden de richtlijnen uit de Gids Proportionaliteit. Dat betekent dat voor de betreffende overheidsopdrachten voor 2024 en 2025 de volgende drempelwaarden gelden:

 • a.

  Levering en diensten

  Geraamde waarde (ex BTW)

  Procedure

  Minder dan € 50.000,-

  Enkelvoudig onderhands/gunning uit de hand/1-op-1 gunnen (bij voorkeur lokale/regionale ondernemer)

  Vanaf € 50.000,- en minder dan

  € 70.000,-

  Meervoudig onderhands (minimaal 3 en maximaal 5 offertes)

  Of

  Enkelvoudig/gunning uit de hand (bij voorkeur lokale/regionale ondernemer); onderbouwd met positief advies inkoopadviseur.

  Vanaf € 70.000,- en minder dan de Europese Drempelwaarde

  € 221.000,-

  Meervoudig onderhands (minimaal 3 en maximaal 5 offertes)

  Of

  Enkelvoudig/gunning uit de hand (bij voorkeur lokale/regionale ondernemer); onderbouwd met positief advies inkoopadviseur + besluit directie SWO De Wolden Hoogeveen.

  Vanaf de Europese Drempelwaarde

  € 221.000,-

  Europees (evt. met voorafgaande selectie)

 • b.

  Sociale en andere specifieke diensten

  Geraamde waarde (ex BTW)

  Procedure

  Minder dan € 100.000,-

  Enkelvoudig onderhands/gunning uit de hand/1-op-1 gunnen (bij voorkeur lokale/regionale ondernemer).

  NB: boven € 30.000 is een inkoopstartformulier verplicht

  Vanaf €100.000,- en minder

  € 750.000,-

  Meervoudig onderhands (minimaal 3 en maximaal 5 offertes) in overleg met Bedrijfsbureau dienstverlening.

  Of

  Enkelvoudig/gunning uit de hand (bij voorkeur lokale/regionale ondernemer); onderbouwd met positief advies inkoopadviseur + besluit directie SWO De Wolden Hoogeveen.

  Vanaf € 750.000,-

  Europees (evt. met voorafgaande selectie)

 • c.

  Werken en concessies?

  Geraamde waarde (ex BTW)

  Procedure:

  Minder dan € 150.000,-

  Enkelvoudig onderhands/gunning uit de hand/1-op-1 gunnen (bij voorkeur lokale/regionale ondernemer)

  Vanaf € 150.000,- en minder dan

  € 2.000.000,-

  Meervoudig onderhands (minimaal 3 en maximaal 5 offertes)

  Of

  Enkelvoudig/gunning uit de hand (bij voorkeur lokale/regionale ondernemer); onderbouwd met positief advies inkoopadviseur + besluit directie SWO De Wolden Hoogeveen.

  Vanaf € 2.000.000,- en minder dan

  € 5.538.000,-

  Nationaal (evt. met voorafgaande selectie)

  Vanaf de Europese Drempelwaarde

  € 5.538.000,-

  Europees (evt. met voorafgaande selectie)

  N.B. De genoemde Europese drempelwaarde gelden vanaf 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. Vanaf 1 januari 2026 zijn de dan geldende drempelwaarden van toepassing.

Artikel 9. Advies inkoopadviseur

 • a.

  Een positief advies van een inkoopadviseur is verplicht bij:

  • -

   het enkelvoudig gunnen van leveringen en diensten vanaf € 50.000 tot de Europese drempelwaarde;

  • -

   het enkelvoudig gunnen van sociale en andere specifieke diensten vanaf € 100.000 tot de Europese drempelwaarde;

  • -

   het enkelvoudig gunnen van werken en concessies vanaf € 150.000 tot de Europese drempelwaarde;

  • -

   overige voorkomende gevallen waarbij afgeweken wordt van de in artikel 8 genoemde drempelwaarden.

 • b.

  De inkoopadviseur toetst in het advies de motivering voor de onder a. genoemde situaties aan de hand van criteria die genoemd zijn in Voorschrift 3.4A in de Gids proportionaliteit:

  • -

   omvang van de opdracht;

  • -

   transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de inschrijvers;

  • -

   aantal potentiële inschrijvers;

  • -

   gewenst eindresultaat;

  • -

   complexiteit van de opdracht;

  • -

   type van de opdracht en het karakter van de markt.

Artikel 10. Uitzonderingen

De directie van de SWO De Wolden Hoogeveen/ Het college van Hoogeveen/De Wolden kan in uitzonderingsgevallen gemotiveerd afwijken van dit beleid en/of het inkoopadvies. Een afwijkingsbesluit heft eventuele onrechtmatigheid niet op.

Artikel 11. Zwaarte aanbestedingsvorm

Voor opdrachten onder de Europese drempelwaarde geldt nooit een zwaardere vorm dan die zou hebben gegolden wanneer de waarde van de opdracht hoger dan de Europese drempelwaarde zou zijn geweest.

Artikel 12. Onderhandse aanbestedingen

Bij meervoudig onderhandse aanbestedingen is tenminste 50% van het aantal uit te nodigen partijen uit het lokale bedrijfsleven afkomstig (voor zover aanwezig en geschikt). Vervolgens zal dit worden aangevuld met regionale partijen en tot slot met landelijke partijen.

Bij enkelvoudige onderhandse procedures gaat de voorkeur uit naar een lokale ondernemer. Indien deze niet aanwezig of geschikt is, zal bij voorkeur worden gekeken naar een regionale ondernemer.

Artikel 13. Klachten

Klachten over een aanbestedingsprocedure worden afgehandeld op de door de Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen vastgestelde wijze.

Artikel 14. Aanbestedingsdossier

Bij elke aanbestedingsprocedure dient een aanbestedingsdossier te worden opgebouwd. Na gunning van de opdracht wordt het dossier gearchiveerd.

Artikel 15. Slotartikel

 • 1.

  De Beleidsregels inkoop en aanbesteding van 8 februari 2022 worden ingetrokken met ingang van de datum waarop deze beleidsregels in werking treden.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking op 1 maart 2024.

 • 3.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels inkoop SWO.

 

Aldus vastgesteld op 8 februari 2024,

door het Bestuur van de Saemnwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen