Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Beleidsregel van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom inhoudende Beleidsregel voor de toepassing Wet Bibob gemeente Bergen op Zoom 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom inhoudende Beleidsregel voor de toepassing Wet Bibob gemeente Bergen op Zoom 2024
CiteertitelBeleidsregel Bibob gemeente Bergen op Zoom
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

"Beleidslijn en Beleidsregel Bibob 2015" treedt tevens uit werking, bekendgemaakt: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-49138.html

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. Omgevingswet
  4. Huisvestingswet 2014
  5. Jeugdwet
  6. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  7. Wet op de kansspelen
  8. Aanbestedingswet 2012
  9. Alcoholwet
  10. Verordening van de gemeenteraad van Bergen op Zoom inhoudende Algemene plaatselijke verordening Bergen op Zoom
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-02-2024vervanging regeling

19-12-2023

gmb-2024-88199

BW23-00749

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom inhoudende Beleidsregel voor de toepassing Wet Bibob gemeente Bergen op Zoom 2024

 

 

Gemeente Bergen op Zoom

Beleidsregel Bibob 2024

 

Vastgesteld door de burgemeester op:

Vastgesteld door college van burgmeester en wethouders op:

Bekendgemaakt op:

 

 

Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bibob 2024 Gemeente Bergen op Zoom

 

 

Het doel van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) is het waarborgen van de integriteit van het bestuursorgaan en het voorkomen van onbewust faciliteren van criminele activiteiten.

 

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen bijvoorbeeld vergunningen of subsidies worden geweigerd of ingetrokken of kan de gemeente besluiten geen opdracht te verlenen aan een partij of geen vastgoedtransactie aan te gaan.

 

De Wet Bibob geeft de gemeente Bergen op Zoom hierbij eigen beleidsruimte bij de besluitvorming omtrent het toepassen van de uit deze wet voortvloeiende bevoegdheden.

 

Uitgaande van bovengenoemd doel zijn hieronder de beleidsuitgangspunten geformuleerd van gevallen waarin een Bibob-onderzoek wordt uitgevoerd.

 

De Burgemeester en het College van Burgmeester en Wethouders van de gemeente Bergen op Zoom, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

Overwegende dat de gemeente Bergen op Zoom alleen zaken wil doen met integere partijen;

 

Gelet op het bepaalde in de Wet Bibob, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, Als ook de relevante bepalingen in de Alcoholwet, de Omgevingswet, de Huisvestingswet en Huisvestingsverordening, de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Bergen op Zoom, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de gemeentelijke Horecaverordening(en) en Subsidieverordening(en), de Wet op de Kansspelen, de Aanbestedingswet 2012 en het Burgerlijk Wetboek.

 

Besluiten vast te stellen de “Beleidsregel voor de toepassing Wet Bibob gemeente Bergen op Zoom 2024”.

 

 

Beleidsregel Bibob Bergen op Zoom 2024

 

 

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

1. De definities uit paragraaf 1.1 van de Wet Bibob zijn van overeenkomstige toepassing op deze beleidsregel.

2. In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

a. De Wet: de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).

b. De gemeente: de gemeente Bergen op Zoom

c. Het RIEC: het Regionaal informatie- en expertisecentrum; het regionaal samenwerkingsverband zoals bedoeld in artikel 28 lid 2 onder d van de Wet;

d. Landelijk Bureau Bibob (verder LBB): het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet.

e. Bibob-vragenformulier: een formulier gebaseerd op de regeling als bedoeld in artikel 7a lid 5 van de Wet.

3. Waar in deze beleidsregel “de gemeente” wordt genoemd, wordt hiermee zowel het bestuursorgaan als -wanneer van toepassing- de rechtspersoon met een overheidstaak bedoeld.

 

 

Publiekrechtelijke beschikkingen

 

 

Hoofdstuk 2 APV en bijzondere wetten

Artikel 2.1 Bibob-onderzoek bij een aanvraag voor een vergunning

Uitvoering van een Bibob-onderzoek vindt plaats bij een aanvraag voor een:

a. Alcoholwetvergunning op grond van art. 3 Alcoholwet;

b. Exploitatievergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening;

c. Vergunning kamerverhuur

d. Evenementenvergunning: in het geval van een aanvraag als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening blijft de toepassing van een Bibob-onderzoek beperkt tot de gevallen benoemd in Bijlage 1 van deze beleidsregel of de bij afzonderlijk besluit van de burgemeester aangewezen evenementenvergunningen.

e. Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaat (artikel 30b Wet op de kansspelen);

 

Artikel 2.2 Uitzonderingen

1. Wanneer een Alcoholwetvergunning of een exploitatievergunning wordt aangevraagd voor een slijtersbedrijf of door een paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet vindt er in beginsel geen Bibob-onderzoek plaats;

2. Bij het bijschrijven van leidinggevenden op het aanhangsel (art. 30 Alcoholwet) vindt er in beginsel geen Bibob-onderzoek plaats, tenzij het een wijziging van (één van) de bestuurder(s) van een horecabedrijf betreft.

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsactiviteit Bouw

Artikel 3.1 Bibob-onderzoek bij aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwactiviteit

Uitvoering van het Bibob-onderzoek vindt plaats bij een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 5.1 Omgevingswet (waaronder de aanlegvergunning) als zij vallen onder één van de onderstaande gevallen:

A. Bouwkosten

Een Bibob-onderzoek vindt plaats in geval van een aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwactiviteit waarbij de bouwkosten hoger of gelijk zijn aan € 500.000,- (exclusief btw). De bouwkosten worden door de gemeente berekend op basis van de vigerende Legesverordening.

B.Risico-categorieën

Een Bibob-onderzoek vindt plaats in geval van een aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwactiviteit waarbij de bouwkosten hoger of gelijk zijn aan € 50.000,- (exclusief btw) én waarbij sprake is van een of meerdere risicocategorieën zoals aangegeven in bijlage 1 van deze Beleidsregel.

C.Risicogebied

Een Bibob-onderzoek vindt plaats in geval van een aanvraag voor een omgevingsvergunning bouwactiviteit, waarbij de bouwkosten hoger of gelijk zijn aan € 50.000,- (excl. btw) en waarbij het een locatie betreft die gelegen is in een door het college bij afzonderlijk besluit aangewezen risicogebied zoals bepaald in bijlage 2 van deze Beleidsregel.

D. Cumulatie

In het geval dat een aanvrager in het tijdvak van twee jaar, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de eerste aanvraag, vier aanvragen (of meer) indient voor een omgevingsvergunning bouwactiviteit, waarbij de bouwkosten meer dan € 50.000,- maar minder dan € 500.000,- (exclusief btw) bedragen, kan vanaf de vierde aanvraag voor een omgevingsvergunning-bouwactiviteit van dezelfde aanvrager een Bibob-onderzoek plaatsvinden.

 

Artikel 3.2 Uitzonderingen

Bij een aanvraag als bedoeld in artikel 3.1 zal in beginsel geen Bibob-onderzoek plaatsvinden in het geval dat de aanvraag afkomstig is van:

a. een overheidsinstantie;

b. een semi-overheidsinstantie;

c. een toegelaten woningcorporatie, waarmee wordt bedoeld dat de woningcorporatie is toegelaten door de Minister van Volkshuisvesting conform artikel 19 van de Woningwet;

d. (rechts-) personen die bouwactiviteiten namens of in opdracht van een toegelaten woningcorporatie verrichten én worden gefinancierd uit de eigen middelen van de toegelaten woningcorporatie.

 

 

Hoofdstuk 4 Omgevingsactiviteit Milieu

Artikel 4.1 Bibob-onderzoek bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning milieuactiviteit

Uitvoering van het Bibob-onderzoek vindt plaats bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning milieubelastende activiteit (artikelen 5.1 en 5.2 Omgevingswet) waarbij sprake is van een of meerdere risicocategorieën genoemd in bijlage 1.

Uitvoering van het Bibob-onderzoek vindt plaats bij een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 5.1 Omgevingswet

 

Artikel 4.2 Uitzonderingen

Bij een aanvraag of een reeds verleende omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit (artikelen 5.1 en 5.2 Omgevingswet) zal in beginsel geen Bibob-onderzoek plaatsvinden in het geval dat de aanvraag afkomstig is van:

a. Een overheidsinstantie;

b. Een semi-overheidsinstantie.

 

 

Hoofdstuk 5 Bibob-onderzoek bij reeds verleende vergunningen

Artikel 5.1 Bibob-onderzoek bij verleende vergunningen

Uitvoering van het Bibob-onderzoek vindt plaats bij alle verleende vergunningen waarop deze Beleidsregel van toepassing is, indien:

a. Wanneer sprake is van een van de gevallen zoals benoemd in Hoofdstuk 9 van deze Beleidsregel.

b. Er sprake is van een situatie zoals bedoeld in artikel 5:37 lid 3 Omgevingswet (wijziging tenaamstelling vergunninghouder) en de activiteit(en) waar deze beschikking op ziet in Bijlage 1 van deze Beleidsregel zijn aangewezen als een risicocategorie en/of vallen binnen een in Bijlage 2 van deze Beleidsregel genoemd risicogebied

 

Artikel 5.2

De gemeente kan een Bibob-onderzoek starten bij een verleende vergunning

a. Wanneer de verstrekte vergunning betrekking heeft op een activiteit die op basis van een daartoe genomen besluit van de gemeente na de verstrekking van de beschikking in Bijlage 1 is aangewezen als risicocategorie.

b. Wanneer de locatie waarop de verstrekte vergunning betrekking heeft is gelegen in een concreet bepaald gebied dat op basis van een daartoe genomen besluit van de gemeente na de verstrekking van de beschikking valt binnen een in Bijlage 2 genoemd risicogebied.

 

 

Hoofdstuk 6 Subsidies

Artikel 6.1

De gemeente kan een Bibob-onderzoek verrichten met betrekking tot een aanvraag om een subsidie dan wel een reeds verleende subsidie zoals bedoeld in de Algemene subsidieverordening.

 

Artikel 6.2

De gemeente zal een Bibob-onderzoek starten met betrekking tot een aanvraag om een subsidie dan wel een reeds vastgestelde of verleende subsidie zoals bedoeld in de Algemene subsidieverordening wanneer sprake is van een van de gevallen zoals benoemd in Hoofdstuk 9 van deze Beleidsregel.

 

 

Privaatrechtelijke transacties

 

 

Hoofdstuk 7 Vastgoed

Artikel 7.1 Toepassingsbereik bij vastgoedtransacties

1. De gemeente kan de Wet toepassen bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente partij is.

2. De gemeente zal een Bibob onderzoek starten indien:

a. De vastgoedtransacties die de verkoop van bestaande onroerende zaken betreffen, waaronder ook gronduitgifte in erfpacht, hebben een waarde die hoger is dan € 250.000,00 (excl. belastingen);

b. In de toekomst een aanvraag voor een beschikking zoals genoemd in deze beleidsregel nodig is, ongeacht of hiervoor een afzonderlijk Bibob-onderzoek zal worden uitgevoerd;

c. De beoogde contractspartij een bedrijfsstructuur heeft die aanleiding geeft voor een onderzoek;

d. Het vastgoedobject gebruikt wordt of gebruikt gaat worden voor één of meerdere activiteiten die genoemd zijn in Bijlage 1 van deze beleidsregel en/of het object gesitueerd is in een in Bijlage 2 bij deze beleidsregel genoemd risicogebied;

e. Het een pand betreft met een specifieke (voormalige) overheidsfunctie;

3. Bij de start van de onderhandelingen daartoe, zal de gemeente de wederpartij schriftelijk in kennis stellen dat een Bibob-onderzoek deel kan uitmaken van de procedure.

Een negatieve uitkomst van dit onderzoek kan leiden tot het niet sluiten van de vastgoedovereenkomst.

4. In de overeenkomst wordt een integriteitsclausule opgenomen, op basis waarvan kan worden overgegaan tot ontbinding, opzegging, vernietiging of opschorting van de overeenkomst bij een negatieve uitkomst van het Bibob-onderzoek.

 

Artikel 7.2 Uitzonderingen

1. Bij een vastgoedtransactie zal in beginsel geen Bibob-onderzoek plaatsvinden, in het geval sprake is van een transactie met een van de volgende partijen:

a. Een overheidsinstantie

b. Een semi-overheidsinstantie

c. Een toegelaten woningcorporatie, waarmee wordt bedoeld dat de woningcorporatie is toegelaten door de Minister van Volkshuisvesting conform artikel 19 van de Woningwet

 

 

Hoofdstuk 8 Overheidsopdrachten

Artikel 8.1 Toepassingsbereik bij overheidsopdrachten

1. De gemeente kan de Wet toepassen bij overheidsopdrachten zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012, dan wel een overeenkomst zorg vanuit de Jeugdwet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Conform inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Gemeente Bergen op Zoom.

2. In de aanbestedingsdocumenten wordt opgenomen dat inschrijvende partijen er rekening mee moeten houden dat de gemeente, alvorens tot definitieve gunning wordt overgegaan, een Bibob onderzoek kan starten, dan wel advies kan inwinnen als bedoeld in artikel 9 lid 2 van de Wet. Dit onderzoek kan zich ook richten op eventuele onderaannemers.

3. In de aanbestedingsdocumenten wordt een integriteitsclausule opgenomen op basis waarvan kan worden overgegaan tot uitsluiting van de inschrijvende partij indien zich een van de situaties zoals bedoeld in artikel 9 tweede lid van de Wet voordoet dan wel een situatie zoals bedoeld in artikel 10.3 van deze Beleidsregel.

4. In de conceptovereenkomst wordt een integriteitsclausule opgenomen waarin wordt aangegeven dat de overeenkomst kan worden ontbonden indien één van de situaties zoals bedoeld in artikel 9, tweede lid van de Wet zich voordoet.

5. De gemeente zal een Bibob- onderzoek starten indien de activiteit(en) waarop de overheidsopdracht ziet genoemd zijn in Bijlage 1 van deze beleidsregel en/ of de opdracht wordt uitgevoerd in een gebied die in Bijlage 2 bij deze beleidsregel genoemd is als risicogebied;

 

 

Hoofdstuk 9 Algemene uitzonderingen

 

In deze Beleidsregel staat een aantal gevallen genoemd waarin de gemeente de Wet kan toepassen dan wel in beginsel geen Bibob-onderzoek zal verrichten. Echter, kan de gemeente toch overgaan tot het starten van een Bibob-onderzoek indien:

a. Er sprake is van ambtelijke informatie en/of informatie afkomstig van een van de partners uit het samenwerkingsverband RIEC;

b. Er door het LBB een zogenaamde tip wordt gegeven als bedoeld in art. 11 van de Wet;

c. Er door de Officier van Justitie gebruik wordt gemaakt van zijn tipfunctie bedoeld in art. 26 van de Wet.

d. Er door een bestuursorgaan dat of een rechtspersoon met een overheidstaak die bevoegd is tot toepassing van de Wet, gebruik wordt gemaakt van zijn tipfunctie bedoeld in art. 26 van de Wet.

 

 

Hoofdstuk 10 Weigeren volledig invullen Bibob-vragenformulieren

Artikel 10.1 Aanvraag beschikking

Bij een weigering om de Bibob-vragenformulieren (inclusief de gevraagde bescheiden) volledig ingevuld te retourneren, zal de aanvraag ingevolge artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling worden gesteld.

 

Artikel 10.2 Verleende beschikking

Bij verleende beschikkingen zal een weigering op grond van artikel 4 lid 1 van de Wet worden beschouwd als een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3 van de Wet. De verstrekte beschikking kan als gevolg daarvan worden ingetrokken.

 

Artikel 10.3 Vastgoed en overheidsopdrachten

Indien er sprake is van een vastgoedtransactie of een overheidsopdracht zal de weigering van betrokkene om de formulieren (inclusief de gevraagde bescheiden) als bedoeld in artikel 7a, vijfde lid van de Wet niet of niet volledig ingevuld te retourneren dan wel de weigering om ingevolge artikel 12 lid 3 van de Wet aanvullende gegevens te verstrekken aan het LBB leiden tot het niet sluiten van de vastgoedovereenkomst dan wel het uitsluiten van de overheidsopdracht (artikel 2:87 lid 1 onder h juncto lid 2 onder e van de Aanbestedingswet 2012)

 

 

Hoofdstuk 11 Slotbepalingen

Artikel 11.1

1. De ‘Beleidsregel Bibob gemeente Bergen op Zoom 2014’ en ‘Beleidslijn en Beleidsregel Bibob 2015’ worden ingetrokken op de dag dat de Beleidsregel Bibob gemeente Bergen op Zoom 2023 in werking treedt.

2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel Bibob gemeente Bergen op Zoom’.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom op 19 december 2023

De burgemeester,

drs. M. Mulder MSc.

De secretaris,

mr. drs. Ing. M. van Vliet

de burgemeester,

drs. M. Mulder MSc.

Bijlage 1: Risicocategorieën

In deze bijlage zijn categorieën bedrijven opgenomen, waarbij er een risico aanwezig is dat strafbare feiten worden gepleegd, dan wel dat de activiteiten van deze bedrijven worden gebruikt om onrechtmatig verkregen voordelen te benutten.

Risicocategorieën waarbij de gemeente Bergen op Zoom de Wet Bibob toepast zoals omschreven in deze Beleidsregel:

• Hotels/ pensions

• Kamerverhuurbedrijven

• Omzetten/ splitsen van woningen/ panden voor kamerverhuur of realisatie van (meerdere) woonruimten

• Transformatie kantoorpanden (naar woningen en/ of kamers)

• Recreatieparken en jachthavens

• Garageboxen/ opslagruimtes

• Bedrijfsverzamelgebouwen;

• Darksstores

• Horecabedrijven

• Coffeeshops

• Shisha-lounges

• Smartshops/ Headshops/ Giftshops

• Prostitutie- en seksbedrijven, escortbedrijven, seksbioscopen, erotische massagesalons

• Sekswinkels

• Vechtsportgala’s (of vergelijkbare evenementen)

• Ride outs motorclubs (of vergelijkbare evenementen)

• Speelautomatenhallen/ Gamecenters

• Afvalbewerkings- en -verwerkingsbedrijven

• Afvalrecyclingbedrijven

• Inrichtingen voor het reinigen van drukhouders, insluitsystemen, ketels, vaten, mobiele tanks, tankauto's, tank- of bulkcontainers

• Verhuur van transportmiddelen (auto’s, (bestel)bussen, deelvoertuigen)

• Sloopbedrijven/ asbestverwijderingsbedrijven

• Autodemontagebedrijven

• Vuurwerkbranche

• Wellnesscentra/ zonnestudio’s

• Kappers/ Barbershops/ Nagelstudio’s/ Tattooshops

• Fitnessbedrijven/ sportscholen

• Sporthallen/complexen

• Religieuze instellingen

• Scholen

• Energieproducenten en opslag (w.o. (mest)vergisters, windmolens, zonneparken, etc.)

• Zorgbureaus/ zorgaanbieders (inclusief aanbieden van zorgwoningen)

• Reïntegratiebedrijven en/ of activiteiten;

• Verkoop van bedrijfskavels waarop één of meerdere van in deze Bijlage 1 genoemde activiteiten plaatsvinden of zullen gaan plaatsvinden

• Verhuur gemeentelijke vastgoed waarop één of meerdere van in deze Bijlage 1 genoemde activiteiten plaatsvinden of zullen gaan plaatsvinden

 

Deze opsomming kan aangepast worden, indien ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.

 

 

Bijlage 2: Risicogebieden

De gemeente kan bepaalde gebieden aanwijzen waarbij het wenselijk is dat in dat gebied een Bibob-onderzoek wordt gestart indien sprake is van een aanvraag om een beschikking, een verleende vergunning of een vastgoedtransactie wordt aangegaan of een overheidsopdracht wordt gegund.

Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen, revitalisatie van gebieden, bepaalde gebieden waar sprake is van (vermoedens van) ondermijnende activiteiten, en dergelijke.

 

Aangewezen risicogebieden:

Niet van toepassing