Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ermelo

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Ermelo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieErmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Ermelo
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Ermelo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 18.6 van de Omgevingswet
 3. artikel 18.7 van de Omgevingswet
 4. artikel 18, eerste lid, van de Wet goed verhuurderschap
 5. Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
 6. Algemene plaatselijke verordening Ermelo 2023
 7. Verordening fysieke leefomgeving Ermelo
 8. artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-2024nieuwe regeling

14-02-2024

gmb-2024-84413

02330000057595

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Ermelo

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, elk voor zover bevoegd,

 

Gelet op het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 18.6 en 18.7 Omgevingswet, artikel 18 eerste lid Wet goed verhuurderschap, het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, artikel 6.2 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ermelo, artikel 1.10 van de Verordening fysieke leefomgeving Ermelo en artikel 4.2 van de Wet Basisregistratie Personen,

 

B E S L U I T E N:

 

 • 1.

  met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 tot wederopzegging of voor de duur van het dienstverband, de volgende medewerkers (ambtenaren) van de gemeente Ermelo aan te wijzen als toezichthouder in de gemeente Ermelo op grond van artikel 18 eerste lid Wet goed verhuurderschap, artikel 6.2 eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Ermelo 2023, artikel 1.10 van de Verordening fysieke leefomgeving Ermelo, artikel 4.2 van de Wet Basisregistratie Personen en artikel 18.6 Omgevingswet:

  • de medewerkers toezicht en handhaving openbare ruimte, nu of in de toekomst, aangesteld bij Toezicht & Handhaving;

  • de medewerkers toezicht en handhaving bouwen, nu of in de toekomst, aangesteld bij Toezicht & Handhaving;

  • de beheerder bossen en natuurterreinen, nu of in de toekomst, aangesteld bij Toezicht & Handhaving;

  • de marktmeesters, nu of in de toekomst, aangesteld bij Toezicht & Handhaving;

  • de adviseur openbare orde en veiligheid, nu of in de toekomst, aangesteld bij Toezicht & Handhaving;

  • de beleidsadviseur veiligheid, nu of in de toekomst, aangesteld bij Toezicht & Handhaving;

  • de adviseur zorg en veiligheid, nu of in de toekomst, aangesteld bij Toezicht & Handhaving;

  • de regisseur ondermijning Veluwe-West, nu of in de toekomst, aangesteld bij Toezicht & Handhaving;

  • de handhavingsjuristen, nu of in de toekomst, aangesteld bij Toezicht & Handhaving;

  • de technisch project medewerker, toezichthouder civiele en cultuurtechniek

  • toezichthouder civiele techniek en verkeer

  • de toezichthouder & vergunningverlener kabels en leidingen

  • de directievoerder

  • de administratief medewerker toezicht en handhaving & toezichthouder

  • de medewerkers Wijkservice

 • 2.

  op grond van artikel 18.7 Omgevingswet de bevoegdheid tot binnentreden te geven aan de medewerkers werkzaam bij en ten behoeve van de afdeling Toezicht & Handhaving en de handhavingsjuristen van de gemeente Ermelo zodat zij bevoegd zijn om, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner, voor zover het toezicht op de naleving van een bij of krachtens de Omgevingswet gesteld voorschrift dit vereist, gelet op de door dat voorschrift beschermde belangen.

 • 3.

  in verband met deze aanwijzing de bovengenoemde ambtenaren te voorzien van een legitimatiebewijs.

Dit aanwijsbesluit treedt in werking de dag na publicatie in het Elektronisch Gemeenteblad van Ermelo.

De burgemeester van Ermelo,

P.J.T. van Daalen,

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,

A.M. Weststrate,

secretaris,

P.J.T. van Daalen,

burgemeester,