Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veenendaal

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Veenendaal, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, tot vaststelling van AANWIJZINGSBESLUIT AMBTELIJK HOREN gemeente Veenendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeenendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Veenendaal, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, tot vaststelling van AANWIJZINGSBESLUIT AMBTELIJK HOREN gemeente Veenendaal
CiteertitelAanwijzingsbesluit ambtelijk horen Veenendaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vastgesteld door de gemeenteraad, het college en de burgemeester

Kan op het moment van publiceren nog niet als grondslag verwijzen naar de Regeling behandeling bezwaarschriften Veenendaal

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2024vaststelling Aanwijzingsbesluit ambtelijk horen Veenendaal

29-02-2024

gmb-2024-82436

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Veenendaal, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft, tot vaststelling van AANWIJZINGSBESLUIT AMBTELIJK HOREN gemeente Veenendaal

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Veenendaal, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

Overwegende dat

  • Het college en de burgemeester het wenselijk vinden dat een bezwaarschrift meer burger- en oplossingsgericht zou moeten (kunnen) worden behandeld;

  • Het college en de burgemeester de keuzemogelijkheid voor ambtelijk horen en voorbereiden van de beslissing op bezwaar naast de behandeling van bezwaarschriften door een commissie in de Regeling behandeling bezwaarschriften Veenendaal hebben opgenomen;

 

Gelet op

artikel 4 van de Regeling behandeling bezwaarschriften Veenendaal;

 

Besluit

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit ambtelijk horen gemeente Veenendaal (Aanwijzingsbesluit ambtelijk horen Veenendaal)

 

Artikel 1 Categorieën ambtelijk horen

De in bijlage 1 opgenomen categorieën van bezwaarschriften worden aangewezen als categorieën van bezwaarschriften waarbij het horen en de voorbereiding van de beslissing op bezwaar ambtelijk plaatsvindt.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Regeling behandeling bezwaarschriften gemeente Veenendaal in werking treedt.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit ambtelijk horen Veenendaal.

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 februari 2024

de heer P. van Vugt

griffier

 

de heer K.J.G Kats

voorzitter

 

 

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 9 januari 2024

mevrouw drs. S.M. Deelstra

secretaris

 

de heer K.J.G. Kats

burgemeester

 

 

Vastgesteld door de burgemeester op 9 januari 2024

de heer K.J.G. Kats

burgemeester

 

Bijlage 1 bij artikel 1 van het Aanwijzingsbesluit ambtelijk horen

In de hierna volgende categorieën van bezwaarschriften kunnen belanghebbenden ambtelijk worden gehoord. De bezwaarbehandelaar zal vervolgens de beslissing op bezwaar voorbereiden.

I. Alle commissies

A. Kennelijk niet-ontvankelijke bezwaarschriften;

B. Kennelijk ongegronde bezwaarschriften;