Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Verlenging cameratoezicht Groenveld Middenbeemster

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerlenging cameratoezicht Groenveld Middenbeemster
CiteertitelVerlenging cameratoezicht Groenveld Middenbeemster
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling geldt tot 17 april 2024.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2021
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-202417-04-2024nieuwe regeling

13-02-2024

gmb-2024-81470

1594443

Tekst van de regeling

Intitulé

Verlenging cameratoezicht Groenveld Middenbeemster

De burgemeester van de gemeente Purmerend,

 

gelet op artikel 151 c Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2021

 

overwegende dat

 

 • dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en op basis van artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2021 kan besluiten tot het plaatsen van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 • dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het onderhavige gebied zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 • dat de burgemeester ingevolge artikel 151c, derde lid, Gemeentewet overleg heeft gevoerd met de teamchef politie en de Officier van Justitie over het inzetten van cameratoezicht en het daadwerkelijk uitkijken van de camerabeelden alsmede de periode daarvan;

 • dat in het belang van de handhaving van de openbare orde besloten is nogmaals over te gaan tot een verlenging van het cameratoezicht;

B E S L U I T:

 • 1.

  De periode van cameratoezicht ter hoogte van de Groenveld, Middenbeemster te verlengen voor een periode van twee maanden met ingang van 17 februari 2024 tot 17 april 2024.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking.

Aldus besloten op 13 februari 2024

Purmerend,

de burgemeester van Purmerend,

E. van Selm

TOELICHTING BIJ DIT BESLUIT

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. U kunt binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen (artikel 6:5 en 7:1 Awb).

 

U kunt dat digitaal doen, dan heeft u een DigiD nodig. Of u schrijft een brief naar het team Juridische en Veiligheidszaken, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. Voor meer informatie zie: www.purmerend.nl/bezwaar.

 

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

 • 1.

  uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;

 • 2.

  een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • 3.

  de reden waarom u bezwaar maakt;

 • 4.

  de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuurt u dan een volmacht mee. Op www.purmerend.nl/bezwaar vindt u een voorbeeld.

 

Voorlopige voorziening

Daarnaast kunt u bij de Rechtbank Noord-Holland te Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort. U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via. http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht