Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gennep

Bindend adviesrecht onder de Omgevingswet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGennep
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBindend adviesrecht onder de Omgevingswet
CiteertitelBindend adviesrecht onder de Omgevingswet
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 16.15a van de Omgevingswet
  2. artikel 16.15b van de Omgevingswet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-2024nieuwe regeling

31-01-2022

gmb-2024-80144

533257

Tekst van de regeling

Intitulé

Bindend adviesrecht onder de Omgevingswet

De gemeenteraad van Gennep,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Gennep d.d. 21 december 2021;

gehoord de voorbereidende raadsvergadering d.d. 10 januari 2022;

gelet op de artikelen 16.15a, aanhef, onder a, onder 1 en 16.15b Omgevingswet;

 

besluit:

 

 

  • 1.

    de categorieën van gevallen waarop bindend adviesrecht van toepassing is, vast te stellen overeenkomstig de bijlage bij dit raadsbesluit;

  • 2.

    dat bindend adviesrecht tevens van toepassing is op aanvragen, die samen met eerder ingediende aanvragen redelijkerwijs als één aanvraag moeten worden beschouwd, en waarbij de activiteit waar deze gezamenlijke aanvraag betrekking op heeft, behoort tot de categorieën van gevallen zoals opgenomen in dit raadsbesluit.

 

Het besluit is genomen met inachtneming van:

het aangenomen amendement met kenmerk 543980 (bijgevoegd) en het aangenomen amendement met kenmerk 543984 (zie cursief weergegeven tekst op het raadsbesluit).

 

Aldus besloten in de openbare besluitvormende raadsvergadering d.d. 31 januari 2022.

De raad voornoemd,

De griffier, Jos van der Knaap

De voorzitter, Hans Teunissen

Bijlage