Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geldrop-Mierlo

Subsidieregeling passende kinderopvang: ‘kinderopvang plus’ gemeente Geldrop-Mierlo 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeldrop-Mierlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling passende kinderopvang: ‘kinderopvang plus’ gemeente Geldrop-Mierlo 2024
CiteertitelSUBSIDIEREGELING PASSENDE KINDEROPVANG: ‘KINDEROPVANG PLUS’ GEMEENTE GELDROP-MIERLO 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017
 3. Wet kinderopvang
 4. Besluit kwaliteit kinderopvang
 5. Beleidskader OAB/ Voorschoolse educatie Geldrop-Mierlo 2022 – 2024
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-02-202401-01-2024nieuwe regeling

09-01-2024

gmb-2024-78649

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling passende kinderopvang: ‘kinderopvang plus’ gemeente Geldrop-Mierlo 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo;

 

gelet op:

 

 • a.

  artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

   

 • b.

  artikel 3 lid 2 Algemene subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017 (ASV Geldrop-Mierlo 2017);

   

 • c.

  Wet Kinderopvang;

   

 • d.

  Besluit kwaliteit kinderopvang;

   

 • e.

  Beleidskader Voor- en vroegschoolse educatie Geldrop-Mierlo 2022-2024;

overwegende dat de juiste ondersteuning jonge kinderen optimale ontplooiingskansen biedt en eventuele achterstanden tegengaat;

 

Besluit vast te stellen de volgende nadere regel:

 

“SUBSIDIEREGELING PASSENDE KINDEROPVANG: ‘KINDEROPVANG PLUS’ GEMEENTE GELDROP-MIERLO 2024”

 

Inleiding

 

In Geldrop-Mierlo willen we dat ieder kind gelijke kansen krijgt, gezond en veilig kan opgroeien en de ruimte krijgt om zijn talenten te ontwikkelen en capaciteiten te benutten. Dit betekent niet dat alle kinderen gelijk zijn. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig, bijvoorbeeld op het gebied van taal of zorg. Conform het concept van passend onderwijs willen we ook in de kinderopvang een passend aanbod realiseren voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben: oftewel passende kinderopvang. Met passende kinderopvang zetten we voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in op ‘kinderopvang plus’.

 

Er is in Geldrop-Mierlo een subsidieregeling voorschoolse educatie (https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR663829). Deze is gericht op peuters: (kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar) met (risico op) een taalachterstand. De kinderen hebben extra stimulering nodig op het gebied van taal en ontwikkeling. Door voorschoolse educatie op de kinderopvang kunnen kinderen een betere start maken op de basisschool. In Geldrop-Mierlo zetten we hier al geruime tijd op in.

 

Er is gebleken dat een voorschoolse educatie niet in alle gevallen een oplossing biedt. Daarom is er een pilot gestart voor kinderen die in reguliere kinderopvang niet optimaal kunnen ontwikkelen. Dit willen we voortzetten in deze regeling.

 

We streven ernaar dat de kinderopvang een passende plek is voor alle kinderen (0 – 12 jaar) ook de kinderen met een (tijdelijke) ondersteuningsvraag. De ondersteuningsvraag kan voortkomen uit een zorgvraag of uitingen in het gedrag van kinderen. Met ‘kinderopvang plus’ bieden we deze kinderen extra tijd, aandacht en begeleiding om goed te kunnen functioneren en ontwikkelen op de kinderopvang. De ‘kinderopvang plus’ is een aanvulling op de regeling van voorschoolse educatie voor doelgroep peuters van 2 jaar en 3 maanden -4 jaar.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo;

 • b.

  Geregistreerd kindercentrum; een in het Landelijk Register Kinderopvang ingeschreven kindercentrum gevestigd in Geldrop-Mierlo;

 • c.

  Houder: degene aan wie een onderneming als bedoeld in de Handelsregisterwet toebehoort en die met die onderneming een kinderdagverblijf exploiteert die staat vermeld in het Landelijk Register Kinderopvang;

 • d.

  LRK: Landelijk Register Kinderopvang; het register waarin kinderopvangvoorzieningen zijn opgenomen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen;

 • e.

  Ouderbijdrage: een inkomensafhankelijke bijdrage volgens het Besluit kinderopvangtoeslag dat de ouder moet betalen voor kinderopvang;

 • f.

  Inkomensverklaring: een officiële verklaring (voorheen IB60) van de Belastingdienst met daarop de inkomensgegevens van een bepaald belastingjaar;

 • g.

  Kinderopvangtoeslag; de tegemoetkoming van het Rijk, uitgekeerd via de Belastingdienst aan ouders, bedoeld als bijdrage in de kosten voor in het LRK geregistreerde kinderopvang;

 • h.

  Maximum uurprijs: het bedrag dat als maximum uurprijs is opgenomen in artikel 4, eerste lid, van het Besluit kinderopvangtoeslag;

 • i.

  Ouders: ouder(s) of verzorger(s) van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar;

 • j.

  Voorschoolse educatie (VE): een ontwikkelingsgerichte kinderopvang, conform artikel 5 van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie;

 • k.

  Kindercentrum: een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt, anders dan gastouderopvang, zoals bedoeld in artikel 1.1. van de Wet kinderopvang en opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang;

 • l.

  Passende kinderopvang: overkoepelende term voor de ontwikkeling om, in lijn met passend onderwijs, kinderen met een ondersteunings- of zorgvraag een passende plek te bieden binnen de kinderopvang en daarbij goed aan te sluiten binnen het Geldrop-Mierloose zorglandschap;

 • m.

  ‘Kinderopvang plus’: het bieden van passende ondersteuning aan kinderen met een ondersteuningsvraag door kindplaatsen beschikbaar te stellen voor kinderen in de leeftijd 0-12 jaar;

 • n.

  Kinderen met ondersteunings-vraag: kinderen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een zorgvraag of uitingen in het gedrag. Dit kan zowel internaliserend- als externaliserend gedrag zijn, of bij een (vermoeden van) een ontwikkelingsachterstand;

Artikel 2 Doel

Deze subsidieregeling heeft tot doel om kinderen met een ondersteuningsvraag in de kinderopvang (0-12 jaar) een passende plek te (blijven) bieden. Hierbij wordt kinderopvanglocaties met dagopvang en/of buitenschoolse opvang de mogelijkheid geboden om een ‘kinderopvang plus’ subsidie aan te vragen.

 

Het bieden van ‘kinderopvang plus’ kan worden aangevraagd voor twee groepen:

 

 • -

  ‘dagopvang plus’ voor de doelgroep van 0-4 jaar;

 • -

  ‘buitenschoolse opvang plus’ voor de doelgroep 5-12 jaar.

Meer specifiek worden met ‘kinderopvang plus’ de volgende doelstellingen beoogd:

 

 • 1.

  ouders van een kind met ondersteuningsvraag kunnen (of blijven) gebruik maken van de kinderopvang;

 • 2.

  met ‘kinderopvang plus’ wordt aangesloten bij de hulpvraag van ouders en kinderen en wordt (onnodig) beroep op aanvullende zorg voorkomen;

 • 3.

  kinderen kunnen zich optimaal blijven ontwikkelen;

 • 4.

  ouders kunnen zo veel mogelijk gebruik maken van opvang in de eigen gemeente.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Uitvoeren van begeleiding en aanbod creëren voor aan de in artikel 4 benoemde ondersteuningsvragen.

Artikel 4 Doelgroep

Kinderen die te maken krijgen met een ondersteuningsbehoefte, dat kan bestaan vanuit meerdere oorzaken en uiteenlopende achtergronden:

 

Achterstanden kind

Medische oorzaken

Gezinsproblematiek

Spraak- en taalontwikkeling

Ondersteuning bij medische aandoeningen

Echtscheiding (de gevolgen daarvan op kinderen)

Cognitieve ontwikkeling

Zindelijkheidsproblematiek

Opvoed onmacht bij ouders/verzorgers

Motorische ontwikkeling

Na ingrepen zoals sonde, trachea canule, stoma

Ondersteuning bij gedragsvraagstukken

Sociaal- emotionele ontwikkeling

Overige omstandigheden die vragen om extra begeleiding

Ondersteuning bij ontwikkelvraagstukken

Gedrag (qua leeftijd, exteraliserend- en internaliserend gedrag)

Artikel 5 Omvang en hoogte subsidie

 • 1.

  De activiteiten van ‘kinderopvang plus’ zijn aanvullend ten opzichte van de reguliere activiteiten op basis van wettelijke eisen en taken van de kinderopvang.

 • 2.

  De inzet van ‘dagopvang plus’ bestaat uit:

  • a.

   de houder stelt voldoende capaciteit beschikbaar om kinderen met een ondersteuningsvraag de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben;

  • b.

   de houder realiseert een kleinere groep of u biedt de aanvullende ondersteuning aan binnen de voorschoolse educatie groep wanneer het aantal kinderen met een zorgvraag te klein is om een groep rendabel te maken;

  • c.

   de houder hanteert voor de plusgroep, als afwijking op het BKR, een ratio van 1 pedagogisch medewerker op 4 kinderen (max. 6 kinderen).

 • 3.

  De inzet voor ‘buitenschoolse opvang plus’ bestaat uit:

  • a.

   de houder stelt voldoende capaciteit beschikbaar om kinderen met een ondersteuningsvraag de ondersteuning te bieden die zij nodig hebben;

  • b.

   de houder realiseert een kleinere groep of u biedt de aanvullende ondersteuning binnen de reguliere buitenschoolse opvang groep wanneer het aantal kinderen met een zorgvraag te klein is om een groep rendabel te maken;

  • c.

   de houder hanteert voor de plusgroep, als afwijking op het BKR, een ratio van 1 pedagogisch medewerker op 6 kinderen (max. 12 kinderen).

 • 4.

  Het college stelt jaarlijks voor 1 oktober het subsidiabel uurtarief voor passende kinderopvang vast op basis van:

  • d.

   de maximum uurprijs dagopvang en buitenschoolse opvang (normtarief) en

  • e.

   een opslag per uur voor voorbereidings- en evaluatietijd en de uitvoering van de door de gemeente Geldrop-Mierlo gehanteerde bovenwettelijke kwaliteitseisen.

 • 5.

  De hoogte van de subsidie is het aantal uren dat een kindplaats feitelijk van de opvang gebruik heeft gemaakt keer het geldende uurtarief minus de inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Als ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag wordt deze in mindering gebracht en bestaat de subsidie enkel uit het de opslag per uur minus ouderbijdrage.

 • 6.

  Voor de bepaling van de ouderbijdrage wordt gebruik gemaakt van de voor het betreffende jaar vastgestelde VNG-tabel en de bijbehorende maximum uurprijs, bedoeld in het Besluit kinderopvangtoeslag.

 • 7.

  Houders innen zelf de ouderbijdragen en zijn verantwoordelijk voor het bijbehorende risico van niet- betalers.

 • 8.

  De subsidie wordt verleend per kalenderjaar of gedeelte daarvan, waarbij er bevoorschotting plaatsvindt per kwartaal.

 • 9.

  Het geldende uurtarief voor kinderen wordt berekend zoals in tabel 1.

   

  Tabel 1:

   

  Ouder recht op kinderopvangtoeslag

  Uurtarief

  Nee

  + Norm uurtarief

  + Opslag per uur tarief

  - Ouderbijdrage

  = Subsidiabel

  Ja

  + Opslag per uur tarief

  - Ouderbijdrage

  = Subsidiabel

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  De gemeenteraad stelt jaarlijks in november de gemeentelijke begroting vast. In de gemeentelijke begroting is het budget opgenomen dat beschikbaar is voor subsidie ter uitwerking van deze regeling. Het budget is gebaseerd op de specifieke uitkering van het Rijk voor het onderwijsachterstandenbeleid.

 • 2.

  Het college kan een subsidieplafond vaststellen voor deze regeling.

Artikel 7 Aanvraag

 • 1.

  De subsidie wordt aangevraagd door de houder van het geregistreerd kindercentrum, gevestigd in de gemeente Geldrop-Mierlo.

 • 2.

  De aanvraag om verlening van subsidie wordt uiterlijk ingediend op 1 december voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 3.

  De aanvraag wordt ingediend met behulp van een door de gemeente Geldrop-Mierlo toegestuurd aanvraagformulier.

 • 4.

  Voor een nieuw gevestigd kindercentrum wordt de subsidieaanvraag uiterlijk drie maanden voor de start van de activiteiten ingediend.

 • 5.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017 overlegt de aanvrager bij de aanvraag om verlening van de subsidie:

  • het nummer waaronder het kindercentrum in het LRK geregistreerd staat;

  • een prognose van het aantal kinderen dat gebruik zal maken van de kinderopvang plus, uitgesplitst wel of geen recht op kinderopvangtoeslag en te factureren ouderbijdragen in het volgend kalenderjaar.

Artikel 8 Aanvullende verplichtingen

Voor het uitvoeren van de activiteiten van zowel ‘dagopvang plus’ als ‘buitenschoolse opvang plus’ gelden de volgende eisen en verplichtingen:

 

 • 1.

  de pedagogisch medewerker op een groep met pluskinderen heeft ten minste hbo-niveau/of gelijkwaardig niveau en heeft affiniteit met de doelgroep. Van de eis voor hbo-niveau mag beargumenteerd worden afgeweken;

 • 2.

  voorafgaand aan plaatsing op de plusgroep of het bieden van ondersteuning vindt een plaatsing-moment plaats door een jeugdarts van de jeugdgezondheidszorg en een klantadviseur Jeugd van het centrum voor maatschappelijke deelname (CMD);

 • 3.

  vanuit de houder/aanvrager is hierbij de pedagogisch coach en/of een (ortho)pedagoog betrokken. In de intake wordt gezamenlijk een afweging gemaakt waarom een kind niet terecht kan binnen de reguliere groep of waarom de ondersteuning niet binnen het reguliere aanbod kan plaatsvinden. De afspraken betreffende de ondersteuning op de kinderopvang worden vastgelegd en waar mogelijk geïntegreerd in het gezinsplan, hierbij is extra aandacht voor het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen met een ondersteuningsvraag op de (plus)groep;

 • 4.

  de houder maakt samen met ouders en kind (indien mogelijk) een ontwikkelplan met concrete doelstellingen. Naast begeleiding op de groep kan begeleiding op school of thuis worden ingezet. Deze begeleiding is onderdeel van de dienst en wordt indien nodig en gewenst op maat ingezet. Het doel van dagopvang plus en buitenschoolse opvang plus is om kinderen, binnen hun mogelijkheden, te versterken in hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid en hun zelfvertrouwen en hun ontwikkelkansen optimaal te benutten.

Artikel 9 Weigerings- en intrekkingsgronden

 • 1.

  In aanvulling op de artikelen 4:25 en 4:35 Awb en artikel 9 van de Asv kan een aanvraag geweigerd worden:

  • als niet aan de eisen in deze regeling en/ of alle wettelijke eisen voor kinderopvang wordt voldaan;

  • als een houder toelatingseisen invoert, die de algemene toegankelijkheid van de kinderopvang in gevaar brengt of dreigt te brengen.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag voor kinderopvang plus wordt geweigerd als een houder niet voldoet aan de kwaliteitseisen zoals benoemd in de Wet kinderopvang.

 • 3.

  In aanvulling op de intrekkingsgronden van artikel 4:48 en 4:50 van de Awb en artikel 9 van de ASV kan de toegekende subsidie worden ingetrokken indien bestuursrechtelijke handhaving van kracht wordt voor het kindercentrum dat subsidie is toegekend.

Artikel 10 Verantwoording en vaststelling

 • 1.

  De vaststelling van de subsidie vindt plaats op basis van het werkelijk aantal contractueel afgenomen uren kinderopvang plus en de gefactureerde ouderbijdragen.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 13 van de Algemene subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017 gaat de aanvraag tot subsidievaststelling vergezeld van een overzicht van het aantal bezette plaatsen, waarbij gespecificeerd wordt:

  • het aantal kinderen in dagopvang plus inclusief contractueel afgenomen uren uitgesplitst naar ouders met en zonder recht op kinderopvangtoeslag;

  • het aantal kinderen in buitenschoolse opvang plus inclusief contractueel afgenomen uren, uitgesplitst naar ouders met en zonder recht op kinderopvangtoeslag.

 • 3.

  De houder beschikt over onderliggende gegevens en overlegt bij de aanvraag tot subsidievaststelling een rapport van de accountant.

 • 4.

  De houder stelt een kwalitatieve omschrijving en analyse op van de activiteiten en de resultaten van kinderopvang plus wat betreft de kwaliteit van uitvoering. Houder ontvangt hiervoor van de gemeente een in te vullen format.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan deze regeling buiten toepassing laten of van deze subsidieregeling afwijken, indien onverkorte toepassing zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 12 Inwerkingtreding en overgangsbepaling

Deze regeling treedt (met terugwerkende kracht) in werking vanaf 1 januari 2024. Ze is voor het eerst van toepassing op subsidies die worden verleend voor het kalenderjaar 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als:

 

“SUBSIDIEREGELING PASSENDE KINDEROPVANG: ‘KINDEROPVANG PLUS’ GEMEENTE GELDROP-MIERLO 2024”

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 9 januari 2024

de secretaris

N.J.H. Scheltens

de burgemeester,

J.C.J. van Bree