Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peelgemeenten

Besluit tot vervanging van archiefbescheiden Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeelgemeenten
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit tot vervanging van archiefbescheiden Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
CiteertitelBesluit tot vervanging van archiefbescheiden Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageHandboek vervanging archiefbescheiden 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7 van de Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-2024Vervangingsbesluit archiefbescheiden

18-01-2024

bgr-2024-291

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot vervanging van archiefbescheiden Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten als zorgdrager:

 

Gelet op:

 • artikel 7 van de Archiefwet.

 

Besluit:

Artikel 1 Vervanging en digitale reproducties

 • 1.

  Over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de vanaf 1 januari 2024 ontvangen of intern vervaardigde analoge archiefbescheiden, waarna deze analoge exemplaren worden vernietigd.

 • 2.

  Reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het Handboek Vervanging Archiefbescheiden Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten, dat als bijlage 1 behorende tot dit besluit is bijgevoegd.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit in het publicatieblad van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten.

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u bezwaar maken. Overweegt u een bezwaarschrift in te dienen dan verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen voor een toelichting op het besluit. Indien u dan nog bezwaren hebt, zendt een bezwaarschrift aan het Dagelijks bestuur.

 

Dit bezwaarschrift stuurt u binnen zes weken na publicatie van dit besluit naar: het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten, Postbus 3, 5750 AA Deurne. In het bezwaarschrift moeten ten minste zijn vermeld:

 • Uw naam en adres

 • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing

 • De datum waarop u het bezwaarschrift geschreven heeft

 • Uw handtekening

 

Daarnaast verzoeken wij u om in het bezwaarschrift een telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Aldus vastgesteld door het Dagelijks bestuur op 18 januari 2024.

De voorzitter,

Mevrouw mr. W.C.P. Steeghs

De secretaris,

Mevrouw C.L.C. Verberne MBA