Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Teylingen

Regeling Ondersteuning Mantelzorg en Respijtzorg 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTeylingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Ondersteuning Mantelzorg en Respijtzorg 2024
CiteertitelRegeling Ondersteuning Mantelzorg en Respijtzorg 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.2.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-202401-01-2024nieuwe regeling

30-01-2024

gmb-2024-74796

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Ondersteuning Mantelzorg en Respijtzorg 2024

Burgemeester en wethouders van Teylingen:

Overwegende dat:

 • -

  de gemeenteraad van de gemeente Teylingen op 28 september 2017 heeft besloten om de middelen Huishoudelijke Hulp Toelage 2015 en 2016 in te zetten voor het leveren van huishoudelijke hulp ter ontlasting van de mantelzorger.

 • -

  De gemeenteraad van de gemeente Teylingen op 31 januari 2019 besloten heeft om de resterende middelen breder in te zetten dan voor huishoudelijke hulp om (over)belasting van mantelzorgers te voorkomen, door individuele ondersteuning of door andere projecten te financieren gericht op verlichting van mantelzorg.

 • -

  Het college van Teylingen de Regeling Ondersteuning mantelzorgers 2019 heeft vastgesteld op 18 december 2018.

 • -

  Het college van Teylingen de Regeling Ondersteuning mantelzorgers 2020 op 17 december 2019 heeft vastgesteld en de regeling eindigde op 31 december 2020.

 • -

  Het college van Teylingen de Regeling Ondersteuning mantelzorgers en Respijtzorg 2021-2022 op 1 december 2020 heeft vastgesteld en de regeling eindigde op 31 december 2022.

 • -

  Het college van Teylingen de Regeling Ondersteuning mantelzorgers en Respijtzorg 2023 op 20 december 2022 heeft vastgesteld en de regeling eindigde op 31 december 2023.

Gelet op:

 • -

  Artikel 2.2.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

 • -

  Artikel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (subsidies).

Besluiten vast te stellen de Regeling Ondersteuning Mantelzorg en Respijtzorg 2024.

 

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Onderwerp van de regeling

Het budget van de decentralisatie-uitkering Huishoudelijke Hulp Toelage 2015 en 2016 is in de jaren 2017 en 2018 ingezet voor huishoudelijke hulp om mantelzorgers te ontlasten. Vanaf 2019 wordt het budget ingezet voor de verlichting van (over)belasting van mantelzorgers. Het doel van de regeling is het ontlasten van mantelzorgers. Dit kan door individuele ondersteuning en projecten. De individuele ondersteuning voor mantelzorgers is in deze regeling neergelegd.

 

Mantelzorgers kunnen op grond van deze regeling gebruik maken van huishoudelijke hulp, vervangende hulp thuis (gezelschap thuis, hulp bij koken, boodschappen of administratie, klussen in en om het huis) of maatwerk gericht op respijt op indicatie van de mantelzorgadviseur.

 

Het College kan de middelen die beschikbaar zijn voor de regeling, naast de individuele ondersteuning voor mantelzorgers, aanwenden voor projecten voor verlichting van mantelzorg.

Artikel 2. Uitvoering van de regeling

De regeling wordt uitgevoerd door Stichting Welzijn Teylingen.

Hoofdstuk 2. De voorwaarden voor gebruik van de regeling

Artikel 3. Voorwaarden voor gebruik van de regeling

Om voor de regeling in aanmerking te komen, moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De mantelzorger moet een inwoner zijn van de gemeente Teylingen.

 • 2.

  De mantelzorger verleent voor tenminste acht uur per week over een periode van drie maanden zorg aan de zorgvrager.

 • 3.

  De mantelzorger is geregistreerd bij de mantelzorgadviseur in Teylingen of geeft toestemming voor registratie.

 • 4.

  De mantelzorger biedt hulp aan een naaste die woont op een woonadres of in een intramurale instelling.

 • 5.

  In geval van inzet van huishoudelijke hulp en vormen van vervangende hulp thuis kan dit bij zowel de zorgvrager als de mantelzorger worden ingezet. In het geval de hulp bij de zorgvrager wordt ingezet, dient de zorgvrager te wonen in Lisse, Hillegom, Teylingen of Noordwijk en niet in een intramurale instelling.

 • 6.

  De mantelzorger kan per kalenderjaar een aanvraag doen vanuit de regeling. De aanvraag is mogelijk tot het maximale bedrag van 52 x het actuele uurtarief huishoudelijke hulp, zoals vastgesteld door de ISD. De aanvraag is in de regel voor een vorm van ondersteuning. Op indicatie van de mantelzorgadviseur is een combinatie van verschillende vormen van ondersteuning mogelijk.

Hoofdstuk 3. Doelgroep

Artikel 4. Doelgroep van de regeling

 • 1.

  Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor personen uit de directe omgeving, waarbij de zorgverlening voortkomt uit de sociale relatie. De mantelzorger verleent minstens acht uur per week gedurende drie maanden mantelzorg.

 • 2.

  In het geval dat de zorgvrager overlijdt terwijl gebruik wordt gemaakt van de regeling, loopt de toekenning nog maximaal 3 maanden door.

Hoofdstuk 4. Toegang tot de regeling

Artikel 5. Toegang tot de regeling

 • 1.

  De mantelzorger doet een aanvraag voor de regeling bij de mantelzorgadviseur en gebruikt daarvoor het aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag wordt in behandeling genomen door de mantelzorgadviseur.

 • 3.

  De mantelzorgadviseur controleert of de mantelzorger al geregistreerd is als mantelzorger of registreert de mantelzorger.

 • 4.

  De mantelzorgadviseur voert een gesprek met de mantelzorger om de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren te onderzoeken en informeert de mantelzorger over de regeling.

 • 5.

  Komt de mantelzorger op basis van artikel 3 in aanmerking voor de regeling, dan zorgt de mantelzorgadviseur voor de afhandeling van de aanvraag.

 • 6.

  Het college draagt het afhandelen van het volledige proces van in behandeling nemen van de aanvraag tot en met de toekenning of afwijzing van deze regeling op aan Stichting Welzijn Teylingen.

Hoofdstuk 5. Tarief van de regeling en nadere afspraken

Artikel 6. Subsidieplafond

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt een subsidieplafond van € 7.611,-.

Artikel 7. Tarief van de regeling

 • 1.

  De mantelzorger betaalt geen eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp, vervangende hulp thuis of andere vormen van ondersteuning.

 • 2.

  Het tarief voor huishoudelijke hulp is het actuele uurtarief huishoudelijke hulp, zoals vastgesteld door de ISD.

 • 3.

  Het tarief voor respijtzorg is afhankelijk van de afspraken tussen Stichting Welzijn Teylingen en aanbieders van respijtzorg.

Artikel 8. Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor toekenning geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Indien burgemeester en wethouders op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één aanvraag ontvangen, stellen zij de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.

Hoofdstuk 6. Wijze van declareren van de regeling

Artikel 9. Declaratie

De zorgaanbieders declareren de kosten voor de geboden ondersteuning aan mantelzorgers bij Stichting Welzijn Teylingen.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kan deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, zal leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 11. Inwerkingtreding regeling

 • 1.

  De regeling treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2024 en eindigt wanneer de middelen allen besteed zijn, edoch uiterlijk 31 december 2024.

 • 2.

  De regeling kan worden aangehaald als: Regeling Ondersteuning Mantelzorg en Respijtzorg 2024.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 30 januari 2024.

De secretaris

Jeroen Tomassen

de burgemeester

Carla G.J. Breuer

Toelichting

Aanleiding

De gemeenten in de Bollenstreek hebben voor 2015 en 2016 rijksbudget gekregen voor het inzetten van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). De HHT was een compensatie voor zorgaanbieders in gemeenten die de huishoudelijke hulp tot algemene voorziening hebben gemaakt. Zorgaanbieders verwachtten een grote terugloop in het aantal cliënten en met de regeling werd de werkgelegenheid in de sector op peil gehouden. In de 2015 en 2016 is nauwelijks gebruik gemaakt van de HHT en de verwachting was dat dit, met de herinvoering van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden, niet meer ging gebeuren.

 

Het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers is een belangrijke taak van de gemeenten. Het niet bestede budget van 2015 en 2016 wilden de gemeenten gebruiken om mantelzorgers te ontlasten door hen huishoudelijke werkzaamheden uit handen te nemen.

 

Op basis van het beperkte gebruik van deze regeling HHT voor mantelzorgers in 2017 en 2018, beperkte besteding van budget tot dan toe en vanuit de visie dat verlichting van mantelzorg maatwerk is, is de regeling in 2019 verbreed naar meerdere vormen van ondersteuning van mantelzorg. Het budget kon worden ingezet voor de verlichting van mantelzorg tot het subsidieplafond was bereikt.

 

Eind 2023 is het rijksbudget nog niet opgebruikt. Het restant van € 11.361,- wordt ingezet voor de Regeling Ondersteuning Mantelzorg en Respijtzorg 2024. Hiervan is € 3.750,- bestemd voor uitvoering van de regeling door Welzijn Teylingen en € 7.611,- voor de toekenningen aan mantelzorgers.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1. Onderwerp van de regeling

Toelichting op de vormen van individuele ondersteuning die op basis van de regeling mogelijk zijn:

 

Huishoudelijke hulp

Geen toelichting nodig.

 

Vervangende hulp thuis

Het gaat om gezelschap thuis, hulp bij koken, boodschappen of administratie, klussen in en om het huis door professionals, werkzaam bij organisaties die respijtzorg aan huis bieden.

 

Maatwerk

Op indicatie van de mantelzorgadviseur kan een mantelzorger gebruik maken van een vorm van ondersteuning naar wens, bijvoorbeeld een cursus of een ontspanningsactiviteit gericht op respijt. Dit kan ook respijtzorg met verblijf elders zijn.

 

Artikel 2. Uitvoering van de regeling

De Stichting Welzijn Teylingen sluit contracten met de zorgaanbieders voor het verlenen van de ondersteuning en beoordeelt en verzorgt de afhandeling van de aanvragen.

 

Artikel 3. Voorwaarden voor gebruik van de regeling

Voorwaarde 1.

Geen toelichting nodig.

 

Voorwaarde 2.

Geen toelichting nodig.

 

Voorwaarde 3.

Geen toelichting nodig.

 

Voorwaarde 4.

De hulp kan niet worden ingezet in een woning die niet geldt als hoofdverblijf of als sprake is van commercieel gebruik van de woning, bijvoorbeeld een hotel/pension of kamerverhuur. De zorgvrager is niet woonachtig in een specifiek op gehandicapten of ouderen gericht woongebouw als bedoeld in de Wet langdurige zorg.

 

Voorwaarde 5.

De gecontracteerde zorgaanbieders kunnen niet verplicht worden om hulp te verlenen buiten de regio.

 

Voorwaarde 6.

Geen toelichting nodig.

 

Artikel 4. Doelgroep van de regeling

Geen toelichting nodig.

 

Artikel 5. Toegang tot de regeling

Geen toelichting nodig.

 

Artikel 6. Subsidieplafond

Het principe ‘op is op’ geldt, dat wil zeggen dat geen aanvragen voor de regeling meer in behandeling worden genomen als dit subsidieplafond bereikt is.

 

Artikel 7. Tarief van de regeling

Op basis van artikel 8 lid 1 van de Wmo-verordening is het niet mogelijk een eigen bijdrage te vragen voor een algemene voorziening.

 

Artikel 8. Wijze van verdeling

Geen toelichting nodig.

 

Artikel 9. Declaratie

Geen toelichting nodig.

 

Artikel 10. Hardheidsclausule

Geen toelichting nodig.

 

Artikel 11. Inwerkingtreding regeling

Geen toelichting nodig.